หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 26)

1.      The victims in the road accident __________ to the emergency room of the nearest hospital. (ผู้เคราะห์ร้ายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ___________ ยังห้องฉุกเฉิน  ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด)

(a) have taken

(b) had taken

(c) were taking

(d) were taken (ถูกนำไป)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากต้องอยู่ในรูป “Passive voice” {subject + is (am, are, was, were) + verb 3}   เพราะ “ผู้เคราะห์ร้าย.......... ถูกนำไป”  สำหรับข้ออื่นๆอยู่ในรูป “Active voice

2. He ___________ with the company since it was first established in 1990. (เขา ___________ กับบริษัท  ตั้งแต่มันถูกก่อตั้งครั้งแรกในปี ๑๙๙๐)

(a) is working

(b) was working

(c) had worked

(d) has been working (ได้กำลังทำงาน)

ตอบข้อ (d) “Present perfect continuous tense” {subject + has (have) + been + V. + ing} เนื่องจากเน้นเหตุการณ์ (ทำงานกับบริษัท) ที่เกิดต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  หรือไม่ก็อาจใช้ “has worked” (Present perfect tense)  แทนได้  (ดูเพิ่มเติมการใช้ “Present perfect continuous”  และ “Present perfect”  ในหมวดข้อสอบ TOEIC  ตอนที่ ๒ ข้อ ๓๖)

3. ______________ with the answer from the management, the workers threatened to go on strike. (_____________  กับคำตอบจากฝ่ายบริหาร  คนงานขู่ที่จะนัดหยุดงานต่อไป)

(a) Disappointing (น่าผิดหวัง)

(b) Disappointed (รู้สึกผิดหวัง)

(c) Being disappointing

(d) Having disappointed (ทำให้ผิดหวัง)

ตอบข้อ (b)  (ดูคำอธิบายกริยาพวก “disappoint, surprise, interest, excite, frighten, satisfy, annoy, etc.”  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๘ ข้อ ๘  และดูคำอธิบายเรื่อง “Present participle” (V. + ing) (ประธานเป็นผู้ทำกริยา)  และ  “Past participle” (V. 3) (ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ) ใน หมวดข้อสอบ Error Detection  ตอนที่ ๘ ข้อ ๘)

4. We went to the reception without ______________, and so they didn’t even let us enter the hall. (เราไปที่งานเลี้ยง  โดยปราศจาก _____

________ และดังนั้น   พวกเขามิยอมแม้กระทั่งให้พวกเราเข้าไปในห้องโถง)

(a) to invite

(b) inviting

(c) being invited (ได้รับการเชื้อเชิญ หรือ ถูกเชื้อเชิญ)

(d) invited

ตอบข้อ (c) เนื่องจากต้องอยู่ในรูป “Passive voice” (verb to be + V. 3) เพราะ “ถูกเชื้อเชิญ” แต่เนื่องจากอยู่หลัง “Preposition” (without)  กริยาจึงต้องอยู่ในรูป “Gerund” (V. + ing)  คือ “Being invited

5. A lot of _____________ were made about how to solve the problem, but only a few of them seemed reasonable to me.

(มีการให้ _______________ จำนวนมากเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา  แต่มีเพียงไม่กี่คำแนะนำเท่านั้นที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับผม)

(a) suggestion

(b) suggestions (คำแนะนำ)

(c) advice (คำแนะนำ)

(d) advices

ตอบข้อ (b) เนื่องจากต้องอยู่ในรูปพหูพจน์  เพราะกริยาคือ “were” สำหรับ advice” เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ  ไม่สามารถใช้กับกริยา “Are” หรือ “Were”  ได้

6. The museum is visited mainly by those _____________ are

interested in the historical objects excavated from archaeological sites in South Africa. (พิพิธภัณฑ์ได้รับการไปเยือนส่วนใหญ่โดยบุคคล ______       

_________   มีความสนใจในวัตถุโบราณ (ทางประวัติศาสตร์) ที่ถูกขุดค้นมาจากแหล่งโบราณคดีในแอฟริกาใต้)

(a)    whom

(b)   which

(c)who (ผู้ซึ่ง)

(d)   whose

ตอบ –  ข้อ (c) เนื่องจากเป็นประธานของอนุประโยค “who are ……………

…….South Africa” (ดูเพิ่มเติมการใช้ “Who, Whose” ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๘ ข้อ ๓๕, การใช้ “Whose”  ใน ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๒๘  และการใช้ Whom”  ในตอนที่ ๑๐ ข้อ ๓๙)

7. Everyone in the surrounding villages _____________ asked to take part in the search for the missing child. (ทุกๆคนในหมู่บ้านรอบๆ ______

___________ ขอร้องให้มีส่วนร่วมในการค้นหาเด็กที่หายไป)

(a) was (ถูก หรือ ได้รับการ)

(b) were

(c) been

(d) to be

ตอบข้อ (a) เนื่องจากประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ (Everyone)  และกริยาอยู่ในรูป “Passive voice” {subject + was (were) + V. 3} เพราะ “ถูกขอร้อง”  ส่วนข้อ (c)  และ (d)  ไม่สามารถเป็นกริยาแท้ได้

8. The price they asked for the car was _____________, so we bought it without much thought. (ราคาที่พวกเขาเรียกร้องสำหรับรถยนต์คันนั้น ___

___________ ดังนั้น  เราเลยซื้อมันโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก)

(a) reason (เหตุผล)

(b) reasoning (การให้เหตุผล)

(c) reasonable (สมเหตุสมผล, พอสมควร, ราคาพอสมควร, ไม่แพงเกินไป)

(d) reasonably (อย่างสมเหตุสมผล)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด  และอยู่หลัง “Verb to be” (was) จึงต้องใช้คำคุณศัพท์

9. In order to solve the world’s problems, we need a greater understanding of the human mind and _____________ it works.

(เพื่อที่จะแก้ปัญหาของโลก  เราต้องการความเข้าใจในจิตใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น  และ (เข้าใจ) ว่ามัน (จิตใจมนุษย์) ทำงาน ____________ )

(a) when (เมื่อไร)

(b) how (อย่างไร)

(c) where (ที่ไหน)

(d) why (ทำไม)

10. The examiner made us ____________ our identification in order to be admitted to the test center. (ผู้ทดสอบทำให้พวกเรา _____________  การระบุตัวตนของเรา – เช่น บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวผู้สอบ ฯลฯ -  เพื่อที่จะได้รับการยอมรับให้เข้าไปในศูนย์ทดสอบ)

(a) showing

(b) to show

(c) show (แสดง)

(d) showed

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง {subject + make + object + infinitive without to (V. 1) + ส่วนขยาย} (ดูเพิ่มเติมกลุ่มคำกริยา (make, let, have (ใช้), see, help, feel, hear) + กรรม +“infinitive without to” (V. 1) ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๑)

11. Fast-food restaurants have become popular because many working people want _____________. (ภัตตาคารอาหารจานด่วนได้กลายเป็นที่นิยม  เพราะว่าคนทำงานเป็นจำนวนมาก  ต้องการ ____________ )

(a) eat quickly and cheaply

(b) eating quickly and cheaply

(c) to eat quickly and cheaply (กินอย่างรวดเร็วและราคาถูก)

(d) the eat quickly and cheaply

ตอบข้อ (c) เนื่องจากกริยา “want” ต้องตามด้วย “Infinitive with to” (To + verb 1) (ดูเพิ่มเติมกลุ่มคำกริยา ที่ต้องตามด้วย “To + verb 1) ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๓ ข้อ ๙ และ ตอนที่ ๙ ข้อ ๗)

12. _____________ the formation of the Sun, the planets, and other stars began with the condensation of an interstellar cloud.

( _______________ การก่อตัวของดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์  และดาวอื่นๆ  เริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันแน่นของเมฆระหว่างดวงดาว)

(a) It accepted that

(b) Accepted that

(c) It is accepted that (มันได้รับการยอมรับว่า)

(d) That is accepted

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง “It + is (was) + V. 3 + that + subject + verb” เช่น

    - It is believed that…….

   - It is hoped that……….

   - It is expected that………

(ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้ใน  หมวดข้อสอบ Error Detection ตอนที่ ๑ ข้อ ๒๐)

13. The color of a star depends on the heat and ______________.

(สีของดวงดาวขึ้นอยู่กับความร้อนและ ______________  )

(a) how much energy produced

(b) producing energy

(c) production of the energy

(d) the energy it produces (พลังงานที่มันสร้างขึ้นมา)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากต้องใช้คำให้สมดุล (Balance) กัน  คือ “the heat” (ความร้อน)  และ “the energy”  (พลังงาน)

14. The Cabinet consists of secretaries of departments who report to the president, give him advice, and _____________ decisions.

(คณะรัฐบาล – ของสหรัฐ ฯ - ประกอบด้วย  รัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆ  ผู้ซึ่งรายงาน (ขึ้นตรง) ต่อประธานาธิบดี  ให้คำแนะนำกับเขา  และ ____________  ตัดสินใจ)

(a) helping him making

(b) helping him make

(c) help him making

(d) help him make (ช่วยเขาทำการ)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากเป็นการใช้คำให้สมดุล (Balance)  คือ “report” (รายงาน),   “give” (ให้)  และ “help” (ช่วย)  อย่างไรก็ตาม  สามารถใช้ได้อีกแบบหนึ่งคือ  “help him to make

15. That witches cause disasters and misfortunes ______________

among tribal people in many parts of the world. (ที่ว่าแม่มดทำให้เกิดความหายนะและเคราะห์ร้าย _______________ ในบรรดาชนเผ่าในหลายส่วนของโลก)

(a)    it was widely believed

(b) was widely believed (ถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลาย)

(c) was believed in a wide way

(d) they widely believed

ตอบข้อ (b) เนื่องจากประธานของประโยคอยู่ในรูป “Noun clause” (That witches ……………misfortunes) ซึ่งถือเป็นเอกพจน์  ดังนั้น  ส่วนที่จะมารับจึงต้องเป็นกริยา (Verb)  ซึ่งต้องอยู่ในรูป “Passive voice”  เพราะหมายถึง “ถูกเชื่อ.......”  ส่วนข้อ (c)  เป็นรูปแบบที่เยิ่นเย้อ  ไม่นิยมใช้

16. Found in and near the Kobe Desert, _____________ is a habitat of many kinds of insects and ants. (ถูกพบในและใกล้ทะเลทรายโกบี – ในประเทศจีน – ______________ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของแมลงและมดหลายชนิด)

(a) is the cactus tree

(b) it is the cactus tree

(c) the cactus tree (ต้นตะบองเพชร)

(d) the cactus tree it

ตอบข้อ (c) เนื่องจากข้อความ “Found in ………..Desert”  เป็นเพียงวลีที่มาขยายหน้าประธานของประโยคเท่านั้น  ข้อความที่จะเติมลงไป (the cactus tree)  คือ ประธานของประโยค ที่เป็นผู้ถูกกระทำ (ถูกพบ)  ซึ่งมีกริยา คือ “is” (ดูเพิ่มเติมรูปแบบประโยค  ที่ขึ้นต้นด้วยวลีที่นำหน้าด้วยกริยาช่องที่ ๓ (Past participle)  ที่แสดงว่าประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive voice)  ใน หมวดข้อสอบ Error Detection  ตอนที่ ๘ ข้อ ๘)

17. The Pilgrims _____________ seven thousand dollars at 43 percent interest to make their journey in 1620. (เหล่านักแสวงบุญ ____

___________ เงิน ๗,๐๐๐ เหรียญ  ด้วยอัตราดอกเบี้ย ๔๓ เปอร์เซนต์  เพื่อที่จะเดินทาง – ไปแสวงบุญ – ในปี ๑๖๒๐)

(a) lent (ให้ยืม)

(b) borrowing

(c) to lend

(d) borrowed (กู้ยืม, ขอยืม)

ตอบข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นกริยาแท้  และได้ความหมายดีที่สุด

18. _____________ mammals, once weaned, do not routinely drink milk. (______________  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  เมื่อหย่านมแล้ว  จะไม่ดื่มนมตามปกติ)

(a) As a whole, (โดยทั่วไป)

(b) As whole,

(c) Wholly, (ทั้งหมด)

(d) On a whole, (On the whole = โดยทั่วไป)

ตอบข้อ (a) เนื่องจากถูกหลักไวยากรณ์  และได้ความหมายดีที่สุด

19. In cold weather, growers place wind machines _____________ the groves to keep the air circulating and to warm up the citrus crops.

(ในอากาศหนาว  ผู้เพาะปลูกจะวางเครื่องสร้างลม _____________ สวนผลไม้  เพื่อให้อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ  และให้ความอบอุ่นกับพืชจำพวกมะนาว  ส้ม  และอื่นๆ)

(a) near to

(b) near of

(c) next to (ข้าง, อยู่ติดกับ, ต่อจาก)

(d) nearly (เกือบจะ)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากได้ความหมาย  และถูกไวยากรณ์  ส่วน “near”  (ใกล้) ก็ใช้ได้เช่นกัน  แต่ไม่ต้องมี “to”  หรือ “of

20. ______________ earlier about your coming, we would have prepared something to eat. (_______________  แต่เนิ่นๆเกี่ยวกับการมาของคุณ  เราคงจะได้เตรียมอะไรบางอย่างไว้ (ให้คุณ) กินแล้ว)

(a) If we had informed

(b) If we were informed

(c) Had we informed

(d) Had we been informed (ถ้าเราได้รับการแจ้ง หรือบอก)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากเป็น “If clause แบบที่ ๓ (Past unreal) (ไม่เป็นจริงในอดีต)  คือการสมมติเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงหรือข้อความในประโยค  ที่ผู้พูดสมมติย้อนหลังเหตุการณ์ที่ได้ผ่านไปแล้ว  ทั้งนี้  ความหมายของประโยคข้างบน  คือ  “เรามิได้รับการแจ้งแต่เนิ่นๆ  ดังนั้น  เราจึงไม่ได้เตรียมอาหารไว้ให้คุณกิน”  สำหรับข้อความ “Had we been informed” แปลงมาจาก “If we had been informed” ซึ่งทั้ง ๒ ข้อความมีความหมายเหมือนกันทุกประการ

(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “If clause” แบบที่ ๓ ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๔ ข้อ ๑  และ ตอนที่ ๑๗ ข้อ ๒ และ การแปลงรูปประโยคดังกล่าวข้างต้นใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๒๔ ข้อ ๗)