หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 25)

Part V : Sentence Completion (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1.  For five years after graduation from high school, ___________.

(เป็นเวลา ๕ ปีหลังจากเรียนจบชั้นมัธยม _____________ )

(a) a McDonald restaurant was worked for by John

(b) John’s work for a McDonald restaurant

(c) when John worked in New York for a McDonald restaurant

(d) John worked for a New York McDonald restaurant (จอห์นทำงานให้กับภัตตาคารแมคโดแนลด์แห่งหนึ่งในนิวยอร์ค)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากเป็นเพียงข้อเดียวที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ คือ ประธาน + กริยา + ส่วนขยาย (John + worked + for ………………..restaurant.)

2. Dr. Collins Wood, a well-known science professor, wrote ___________, which is expected to be published in the next few months.

(ดร. คอลลินส์ วูด ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง  เขียน ____________ ซึ่งได้รับการคาดหวังว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในอีก ๒ – ๓ เดือนข้างหน้า)

(a) last year a new textbook

(b) in last year a new textbook

(c) a new textbook last year (ตำราเล่มใหม่เมื่อปีที่แล้ว)

(d) during last year a new textbook

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นเพียงข้อเดียวที่ถูกหลักไวยากรณ์ คือ ประธาน + ส่วนขยายประธาน + กริยา + กรรม + กริยาวิเศษณ์บอกเวลา +  ส่วนขยายกรรม (Dr. Collins Wood (ประธาน) + a well-known……….professor (ส่วนขยายประธาน)  + wrote (กริยา) + a new textbook (กรรม) + last year (กริยาวิเศษณ์บอกเวลา)  + which is…………….months (ส่วนขยายกรรม อยู่ในรูป Adjective clause”)

3. ___________river in this old city is severely polluted and toxic has long been known.

(_________  แม่น้ำในเมืองเก่าแก่แห่งนี้  ถูกทำให้เป็นมลภาวะและเป็นพิษอย่างรุนแรง เป็นที่ล่วงรู้กันมานานแล้ว)

(a) Although (แม้ว่า)

(b) The

(c) That the (ที่ว่า)

(d) It is the

ตอบข้อ (c) เนื่องจากประโยคนี้มี “Noun clause” (That the river….. ………….toxic) เป็นประธานของประโยค  ส่วนกริยาคือ “has (long) been known”   (ดูเพิ่มเติมหน้าที่ของ “Noun clause”  ใน หมวดข้อสอบ TOEIC  ตอนที่ ๑๘ ข้อ ๑)

4. She will be accompanied on the trip by her __________ scientists.

(เธอจะมีผู้ติดตามการเดินทางโดย _________  (ที่เป็น) นักวิทยาศาสตร์ของเธอ)

(a) follow (ติดตาม)

(b) fellow (เพื่อน)

(c) fallow (ที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้, ที่ดินที่ยังไม่ได้เพาะปลูก)

(d) furlough (เฟ้อร์-โล) (การลาพักงาน, การอนุญาตให้ลาพักงาน, การให้ออกจากงาน)

ตอบข้อ (b) เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด  เหมือนกับ “fellow workers”  (เพื่อนร่วมงาน) “fellow students” (เพื่อนนักเรียน, เพื่อนร่วมชั้น)  “fellow countrymen” (เพื่อนร่วมชาติ)  “fellow passengers” (เพื่อนที่ร่วมโดยสารไปกับเครื่องบิน, รถ หรือ เรือลำเดียวกัน)

5. We will not buy from them because they __________ deliver their goods on time.

(เราจะไม่ซื้อจากพวกเขา  เพราะว่าพวกเขา _____________  ส่งสินค้าตรงเวลา)

(a)   frequently (บ่อยๆ – ๗๐ – ๘๐ %)

(b)  often (บ่อยๆ – ๖๐ %)

(c)  hardly ever (แทบจะไม่เคย)

(d)  definitely (อย่างแน่นอน, อย่างแท้จริง)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด  เพราะต้องเลือกข้อที่เป็นลบ โดยดูจากข้อความ “เราจะไม่ซื้อจากพวกเขา

6. It is usually necessary for the international business person _________ more than only his/her native language.

(มันเป็นสิ่งจำเป็นโดยปกติ  สำหรับนักธุรกิจระหว่างประเทศที่จะ ___________  มากไปกว่าภาษาที่ใช้มาตั้งแต่เกิดของเขา/เธอ   แต่เพียงภาษาเดียว – หมายถึงควรรู้ภาษาอื่นด้วย  นอกเหนือจากภาษาที่ตนใช้อยู่เป็นประจำ)

(a)  to understand (เข้าใจ)

(b)  to observe (สังเกต)

(c)   knowing (รู้)

(d)  speaking (พูด)

ตอบข้อ (a) เนื่องจากถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ตามโครงสร้าง {It is (was) + adjective (necessary, important, possible, impossible, good, wise, foolish, etc.) + (for someone) + to do (กริยาอะไรก็ได้) + something} เช่น

      - It is necessary for you to work harder.

(มันจำเป็นสำหรับคุณที่ต้องขยันให้มากขึ้น)

      - It is important for young people to pay respect to the elderly.

(มันสำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวที่จะต้องให้ความเคารพผู้สูงอายุ)

      - It was possible for them to arrive there before noon.

(มันเป็นไปได้สำหรับพวกเขาที่จะไปถึงที่นั่นก่อนเที่ยง)

      - It is impossible for me to lend you the sum you want.

(มันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมที่จะให้คุณยืมเงินจำนวนที่ต้องการ)

      - It is good for her to marry him.

(มันดีสำหรับเธอที่แต่งงานกับเขา)

      - It was wise for us to cancel our trip to Europe.

(มันฉลาดสำหรับเราที่ยกเลิกการเดินทางไปยุโรป)

7. In any totally new situation, common sense is generally _________ guide.

(ในสถานการณ์ที่ใหม่โดยสิ้นเชิงใดๆก็ตาม  สามัญสำนึก  โดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องนำทางที่ ____________)

(a)   the most

(b)  most

(c)  the best (ดีที่สุด)

(d)  a best

ตอบข้อ (c)  (ดูรายละเอียดการใช้การเปรียบเทียบ “ขั้นสูงสุด” (Superlative degree) ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๘ ข้อ ๑๗)

8. ___________, the runner has the best chance to win the race.

(_____________ นักวิ่งมีโอกาสดีที่สุดที่จะชนะการแข่งขัน)

(a) Because of he is agile and fast (ใช้ได้ถ้าแก้เป็น “Because he……..”)

(b) Because his agility and speed (ใช้ได้ถ้าแก้เป็น “Because of his….. )

(c) Due to his agility and speed (เนื่องมาจากความปราดเปรียงและรวดเร็วของเขา)

(e)   Because agile and rapid

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นเพียงข้อเดียวที่ถูกหลักไวยากรณ์ กล่าวคือ “Due to (because of) +  วลีหรือคำนามส่วน  “Because + subject + verb” เช่น

     - Due to (Because of) the heavy rain, he did not go out.

(= Because it rained heavily, he did not go out.)

(เพราะว่าฝนตกหนัก  เขาเลยไม่ออกไปข้างนอก)

    - Due to (Because of) the hot weather, we turned on an electric fan.

(= Because the weather was hot, we turned on an electric fan.)

(เพราะว่าอากาศร้อน  เราเลยเปิดพัดลม)

9. The driver _________ had an accident, but avoided it by putting on the brake immediately.

(คนขับรถ ___________ ประสบอุบัติเหตุ  แต่หลีกเลี่ยงมันโดยการเหยียบเบรคโดยทันทีทันใด)

(a) already (แล้ว)

(b) is close to (ใกล้ – ใช้กับระยะทาง)

(c) near (ใกล้ – ใช้กับระยะทาง)

(d) nearly (เกือบจะ)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

10. Her financial ___________ in recent years is leading her to start new enterprise.

(_____________ ทางการเงินของเธอในช่วงปีที่ผ่านๆมา  กำลังนำเธอไปสู่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่)

(a) succeed (สำเร็จ – เป็นคำกริยา)

(b) successful (ที่ประสบความสำเร็จ – เป็นคำคุณศัพท์)

(c) success (ความสำเร็จ – เป็นคำนาม)

(d) successor (ผู้สืบทอดตำแหน่งหรืออำนาจ)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นประธานของประโยค จึงต้องเป็นคำนาม  โดยมี “Her financial” มาขยาย

11. As a business rule, accounts overdue 30 days and over will ______ a penalty fee.

(ตามกฎข้อบังคับทางธุรกิจ  บัญชีที่ค้างชำระ ๓๐ วัน และเกินนั้น  จะ ___________ ค่าปรับ – หรือค่าธรรมเนียมที่เป็นการลงโทษ)

(a)   charge

(b)  have charged

(c)  be charged (ถูกชาร์จหรือคิดเงิน)

(d)  be charging

ตอบข้อ (c) เนื่องจากต้องอยู่ในรูป “Passive voice”  (ดูเพิ่มเติมการใช้รูป Passive voice” ของ “will, would, shall, should”  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๖ ข้อ ๑๐)

12. Despite his __________ appearance, Mr. Robert Smith is actually a very warm and friendly person.

(ทั้งๆที่ลักษณะท่าทาง ____________ ของเขา  มิสเตอร์โรเบิร์ต สมิธ  จริงๆแล้วเป็นบุคคลที่อบอุ่นและเป็นมิตรอย่างยิ่ง)

(a) pleasant (ร่าเริง, พอใจ, ยินดี)

(b) amicable (มีอัธยาศัยไมตรี)

(c) serious (เคร่งขรึม, ขรึม, เอาจริงเอาจัง)

(d) kind (ใจดี, กรุณา)

ตอบข้อ (c) เพราะได้ใจความดีที่สุด

13. It is possible __________ a lot of money for only a small computer.

(มันเป็นไปได้ที่จะ ____________ เงินจำนวนมาก  สำหรับคอม พิวเตอร์เครื่องเล็กๆแค่นั้น)

(a) to be spent

(b) spending

(c) to be spending

(d) to spend (ใช้จ่าย)

ตอบข้อ (d) (ดูคำอธิบายในข้อ ๖ ของข้อสอบชุดนี้)

14. __________ she and her family visit Thailand, they stay at the Dusit Thani Hotel.

(_____________ เธอและครอบครัวมาเที่ยวเมืองไทย  พวกเขาจะพักที่โรงแรมดุสิตธานี)

(a)   As soon as (ในทันทีที่)

(b)  Although (แม้ว่า)

(c)  Whenever (เมื่อใดก็ตาม)

(d)  Because (เพราะว่า)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

15. Only a few employees in Bangkok Insurance Public Company Limited received ___________ this year.

(พนักงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในบริษัทกรุงเทพประกันภัยฯ  ได้รับ _____________ ในปีนี้)

(a) promotion (การเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง)

(b) responsibility (ความรับผิดชอบ)

(c) salary (เงินเดือน)

(d) presentation (การนำเสนอ)

ตอบ – ข้อ (a) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

16. Both small and large companies were asked to send a _________ to the meeting.

(ทั้งบริษัทเล็กและใหญ่  ได้รับการขอร้องให้ส่ง ___________  มายังการประชุม)

(a)   commodity (สินค้า)

(b)  worker (คนงาน)

(c)   competitor (คู่แข่ง, ผู้เข้าแข่งขัน)

(d)  representative (ผู้แทน)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด