หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 247)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. The higher the standard of living and the greater the national wealth, the _____________.

(ยิ่งมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น  และความมั่งคั่งของชาติเพิ่มมากขึ้น, __________________ )

(a) greater is the amount of paper is used

(b) greater amount of paper is used

(c) amount of paper is used is greater

(d) greater the amount of paper used    (ปริมาณกระดาษที่ใช้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้าง  “ยิ่ง................ก็ยิ่ง...............”  จากประโยคข้างล่าง

                                ตัวอย่างที่ 

 •  On enough logical reasons, the fewer seeds, _________________________.

(ตามเหตุผลที่เป็นไปตามหลักตรรกะอย่างเพียงพอ  ยิ่งเมล็ดน้อย  ________________)

(a) the less plants grow

(b) the fewer plants    (ก็ยิ่งต้นไม้ (หรือพืช) น้อย)  (ความหมาย คือ  ยิ่งหว่านเมล็ดลงไปน้อย  ก็ยิ่งได้ต้นไม้น้อย)

(c) the less plants

(d) the plants the fewer

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “Fewer”  (น้อยกว่า)  มาจาก  “Few”  ต้องใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์  ส่วน  “Less”  (น้อยกว่า)  มาจาก  “Little”  ใช้กับคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  ในประโยคข้างบน  “Seeds”  และ  “Plants”   เป็นนามนับได้ พหูพจน์  จึงต้องตัด  ข้อ   (a)  และ  (c)   ทิ้งไป  สำหรับการเรียงโครงสร้าง  “ยิ่ง.......................ก็ยิ่ง.................”   ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                   ตัวอย่างที่  

 • The longer you stay here, ___________________________________.

(ยิ่งคุณพักอยู่ที่นี่นานยิ่งขึ้น  _________________________________________)

(a) it will be better

(b) it will be the better

(c) the better will it be

(d) the better it will be    (มันก็ยิ่งดีมากขึ้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “The + Adjective (ขั้นกว่า)  + Subject + Verb, the + Adjective (ขั้นกว่า)  + Subject + Verb”  หรือ  แบบย่อๆ  เช่น

 • The sooner, the better.   (ยิ่งเร็วก็ยิ่งดี)
 • The more, the merrier.   (ยิ่ง (คน) มาก  ก็ยิ่งสนุก)
 • The slower, the safer.   (ยิ่งช้า  ก็ยิ่งปลอดภัย)
 • The longer, the higher price.   (ยิ่งนานไป  ก็ยิ่งราคาสูงขึ้น)

                                    ตัวอย่างที่  

 • The older he grows, _______________________________ he becomes.

(ยิ่งเขาอายุมากขึ้น  เขาก็ __________________________________________ )

(a) more foolish

(b) foolish

(c) foolisher    (ไม่มีใช้รูปนี้)

(d) the more foolish    (ยิ่งโง่มากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ   (d)

                                        ตัวอย่างที่            (จงเลือกข้อที่ผิดไวยากรณ์จากข้อ  ๑ – ๔)

            -   Sometimes (1) the more we attempt to explain (2) our mistake, the (3) worst our story (4) sounds.  

(บางครั้ง  ยิ่งเราพยายามที่จะอธิบายความผิดของเรา (คือแก้ตัว)  เรื่อง (ที่พูดแก้ตัว) ของเรา  ก็ดูเหมือนว่ายิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้น)

ตอบ   –   ข้อ   (3)   แก้เป็น  “Worse”  (มาจาก  “bad,  worse,  worst” – แย่-เลวร้าย, แย่กว่า-เลวร้ายกว่า, แย่ที่สุด-เลวร้ายที่สุด)   เนื่องจากมาจากรูป   “ยิ่ง...............ก็ยิ่ง................”  โดยมีโครงสร้าง  คือ (The + Adjective (ขั้นกว่า)  + Subject + Verb, the + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb)  เช่น

                 -  The more one has, the more one wants.

(คนเรายิ่งมีมาก  ก็ยิ่งต้องการมาก)

                  -  The sooner she arrives, the better it is.

(ยิ่งเธอมาถึงเร็ว  ก็ยิ่งดี)

                 -  The bigger the house is, the more expensive it is.

(ยิ่งบ้านยิ่งหลังใหญ่ขึ้น  ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น)

                 -  The more he tried to explain, the less she understood him.

(ยิ่งเขาพยายามอธิบายมากยิ่งขึ้น  เธอก็ยิ่งเข้าใจเขาน้อยลง)

                -  The more the people come to our party, the funnier it will be.

(ยิ่งคนมางานเลี้ยงของเรามากขึ้น  มันก็ยิ่งสนุกมากขึ้น)

                -  The heavier the boxes are, the more difficult it is to carry them.

(ยิ่งกล่องยิ่งใหญ่ขึ้น  ก็ยิ่งแบกมันลำบากมากยิ่งขึ้น)

                -  The more he loves her, the less she loves him.

(ยิ่งเขารักเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งรักเขาน้อยลง)

                 -  The more money we gave them, the more (money) they wanted from us. 

(ยิ่งเราให้เงินเขามากขึ้น  เขาก็ยิ่งต้องการ (เงิน) จากเรามากขึ้น)

                  -  The more we read, the wiser we become.

(ยิ่งเราอ่านมากขึ้น  เราก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น)

                   -  The more loan he takes, the deeper he is in debt.

(ยิ่งเขากู้เงินมากขึ้น  เขาก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้น)

 

2. A tariff is customarily collected on goods _______________________ into a country.

(ภาษีศุลกากรถูกเก็บตามปกติกับสินค้า (ที่) _________________________ ในประเทศหนึ่ง)

(a) come

(b) came

(c) coming    (เข้ามา)

(d) have coming

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยคแบบ  “Adjective clause”  {……….goods which (that) come into a country} ซึ่งขยายคำนาม  (Goods)

 

3. Peter Joseph Wilhelm developed a method for bringing substances to the lowest temperatures ___________.

(ปีเตอร์ โจเซฟ วิลเฮล์ม  ได้พัฒนาวิธีสำหรับการนำสสารไปสู่อุณหภูมิต่ำสุด (ซึ่ง)  _____________________)

(a) knowing to science

(b) known to science    (เป็นที่รู้จักกันในด้านวิทยาศาสตร์)

(c) science is known

(d) knowing science

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยคแบบ  “Adjective clause”  {………..lowest temperatures which (that) are known to science} ซึ่งขยายคำนาม  lowest temperatures    

 

4. ________________________________ is a term for the partial or complete inability to hear.

(___________________ เป็นคำสำหรับการไร้ความสามารถได้ยิน  เพียงบาง ส่วนหรือโดยสมบูรณ์)

(a) Deafness that

(b) It is deafness

(c) Deafness    (การหูหนวก)

(d) There is deafness

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยค

 

5. Molly Pitcher was the fictitious name given to a woman who fought valiantly in the Revolutionary War.

(มอลลี่ พิทเช่อร์  เป็นชื่อซึ่งแต่งขึ้น (ไม่มีตัวตนจริง) ที่ให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง  ผู้ซึ่งต่อสู้  อย่างกล้าหาญ    ในสงครามปฏิวัติ)  (คือสงครามที่อเมริกากู้เอกราชจากอังกฤษ  เมื่อกว่า ๒๐๐  ปีมาแล้ว)

(a) tirelessly    (อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย-ไม่เมื่อยล้า-ไม่เบื่อหน่าย)

(b) viciously    (อย่างชั่วร้าย-เสื่อมทราม-เลวทราม-ดุร้าย-ร้ายกาจ)

(c) needlessly    (อย่างไม่จำเป็น)

(d) bravely    (อย่างกล้าหาญ)

 

6. Birds play a large part in plant reproduction by disseminating seeds across large areas.

(นกมีส่วนอย่างมากในการขยายพันธ์ของพืช  โดยการ    กระจาย    เมล็ดไปทั่วพื้นที่กว้างใหญ่)

(a) crushing    (บด, ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย)

(b) finding    (พบ, ค้น, หา, เจอ)

(c) spreading    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แผ่, แพร่, กาง, คลี่)

(d) ingesting    (นำเข้าไปในร่างกายโดยทางปาก)

 

7. Exploding stars burst unexpectedly with such tremendous energy that they hurl huge amounts of gas into space.

 (ดาวที่ระเบิด  ระเบิดอย่างไม่คาดฝันด้วยพลังงาน    มหาศาล    อย่างมาก  จนกระทั่งมันเหวี่ยงกาซปริมาณมหึมาไปในอวกาศ)

(a) traumatic    (ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทรมาน)

(b) great    (มหึมา, ใหญ่โต, มากมาย)

(c) surprising    (น่าประหลาดใจ)

(d) sudden    (ทันทีทันใด)

 

8.  Most living creatures depend on plants __________________________________.

(สรรพสิ่งที่มีชีวิต (คน-สัตว์) ส่วนใหญ่  พึ่งพาอาศัยพืช __________________________

(a) nourishment for them

(b) for their nourishment    (สำหรับการบำรุงเลี้ยง (ร่างกาย) ของตน)

(c) have their nourishment

(d) they have nourishment

 

9. Scholars _________________________________ about 3,000 spoken languages.

(นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้คงแก่เรียน-ผู้ได้รับทุนฯ-นักเรียนนักศึกษา _____________ ประมาณ  ๓,๐๐๐  ภาษาพูด)

(a) were counted

(b) have counted    (นับได้,  นับจำนวนได้)

(c) counted them

(d) who counted

 

10. Pennsylvania ranks high among the states in population ____________ many areas are sparsely settled.

(รัฐเพนซิลเวเนียอยู่ในลำดับที่สูงในบรรดารัฐต่างๆ (ของสหรัฐฯ) ในด้านประชากร (คือ เป็นรัฐที่มีประชากรมากลำดับต้นๆ) _________________________ พื้นที่จำนวนมากมีการตั้งถิ่นฐานของประชากรอย่างเบาบาง)

(a) and yet    (และแม้กระนั้นก็ตาม)

(b) so even

(c) if not    (ถ้าไม่)

(d) except for    (ยกเว้น)

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากข้อความที่อยู่ข้างหน้า  และข้างหลัง  “Yet”  มีความขัดแย้งกัน คือ  “เป็นรัฐที่อยู่ลำดับต้นๆ ในด้านมีพลเมืองมาก  แม้กระนั้นก็ตาม (อย่างไรก็ดี)  หลายพื้นที่มีประชากรเบาบาง”

 

11. It is impossible for parents to shield their children from every danger.

(เป็นไปไม่ได้สำหรับพ่อแม่  ที่จะ    ปกป้อง-ป้องกัน-คุ้มครอง    ลูกๆ ของตน  จากอันตรายทุกอย่าง)

(a) relieve     (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)

(b) conserve    (สงวนไว้, อนุรักษ์ไว้)

(c) protect    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) annihilate     (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

 

12. The student is discourteous; he grumbles no matter how one tries to please him. 

(เจ้านักเรียนคนนั้นไม่สุภาพ  เขา    บ่น-ครวญ-แสดงความไม่พอใจ    ไม่ว่าใครสักคนจะพยายามเอาใจเขาอย่างไรก็ตาม)

(a) giggles    (หัวเราะคิกคัก)

(b) scolds    (ดุด่า, ด่าด้วยความโกรธ, ตำหนิ, ต่อว่า)

(c) complains    (บ่น, อุทธรณ์, ร้องทุกข์, ร้องเรียน)

(d) sneers    (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เหน็บแนม)

 

13. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง-ละเอียดอ่อนชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ    ทำให้   มัน   ไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

 

14. Some metropolitan newspapers would make sizable volumes _____________ in book form.

(หนังสือพิมพ์ของเมืองขนาดใหญ่บางฉบับ  จะรวมกันได้เป็นเล่มขนาดใหญ่หลายๆ เล่ม _________________________ ในรูปของหนังสือ)

(a) they are printed

(b) when printing

(c) if printed     {ถ้า (ถูก) พิมพ์}

(d) print them

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “If clause”  (If they were printed in book form)

 

15. In business, success not only depends on what one says but often on how ______________________.

(ในธุรกิจ  ความสำเร็จไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนเราพูดอะไร  แต่บ่อยทีเดียวยังขึ้นอยู่กับ (ว่า) _________ อย่างไรด้วย)

(a) is it said

(b) one says it    (คนเราพูดมัน)

(c) does one say

(d) to be saying

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการใช้โครงสร้างแบบให้สมดุลกัน  คือ  “On what one says”  กับ  “On how one says it”  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบสมดุลใน  ข้อ  ๒๒  ของข้อสอบชุดนี้

 

16. The Everglades is a beautiful region of southern Florida __________________________ the primitive past mingles with modern life.

(บึงเอเวอร์เกลดส์เป็นพื้นที่ที่สวยงามทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา _____________________ อดีตแบบดั้งเดิม (ยุคแรกๆ) ผสมผสานกับชีวิตสมัยใหม่)

(a) there

(b) after

(c) where    (ที่ซึ่ง)

(d) in

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็น  “Relative pronoun”  นำหน้าอนุประโยคแบบ   “Adjective clause”  (Where the primitive past mingles with modern life)  (ขยายคำนาม  “A beautiful region

 

17. Would you mind _______________________________________ your class?

(คุณจะรังเกียจ _________________________________ (ใน) ห้องเรียนของคุณหรือไม่) 

(a) me observing

(b) me to observe

(c) my observe

(d) my observing    (การสังเกตการณ์ของผม)  (คือ มาดูคุณสอน  หรือมาดูว่านักเรียนของคุณอยู่กันอย่างไร  เป็นต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Mind + Verb + ing”  หรือคำนาม  และเนื่องจาก  “Verb + ing” (Gerund)  เป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถนำหน้าด้วย  “Possessive adjective” (my, your, his, her, their, our, its)   ได้  เหมือนคำนามทั่วๆไป  ดังประโยคข้างล่าง

                                     ตัวอย่างที่  

 •  Does Betty object to ___________________________ for her every night?

(เบ็ตตี้คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) กับ _________________________ สำหรับเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือไม่)   (หมายถึง เบ็ตตี้ไม่ต้องการให้คุณมารอเธอทุกๆคืน  ใช่หรือเปล่า)

(a) your waiting   (การรอคอยของคุณ)

(b) for waiting

(c) that you wait

(d) because you wait

ตอบ  -  ข้อ   (a)  เนื่องจาก  “To”  ใน  “Object to” (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  เป็น  Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม หรือ  “Gerund” (Verb + ing)  ซึ่งก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งด้วย   ดังนั้น  จึงสามารถใช้  “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้ามันได้เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น  “His walking”  “Her laughing”  “My singing”  “Their speaking”   ป็นต้น 

                                          กล่าวโดยสรุป   คือ  “Gerund” (Verb + ing)  อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ  (Possessive adjective)  ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น

                  - His walking quickly makes him tired.

(การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

                 -  We appreciated on your coming.

(เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

                 -  Her being afraid of snakes is well-known.

(การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

                 -  It was no use your telling him to stop smoking.

(ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

                 -  The audiences were informed of his being a great scientist.

(ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

                -  I had to postpone my writing to him to a later date.

(ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียน (จดหมาย) ถึงเขาของผมออกไปอีก)

                 -  You should not delay your sending of the application form.

(คุณไม่ควรเลื่อน (หรือ ถ่วงเวลา) การส่งใบสมัครของคุณ)

 

18. The modern businessman does not write his letters by hand.  He dictates them to a shorthand typist, usually ______________________.

(นักธุรกิจสมัยใหม่ไม่เขียนจดหมายของเขาด้วยมือ  เขาบอกให้เขียนมัน (จดหมาย) แก่นักจดชวเลข  ซึ่งโดยปกติเป็น _____________________ )  (คือ  บอกข้อความให้นักจดชวเลขเขียน)

(a) woman

(b) women

(c) a woman    (ผู้หญิง)

(d) the woman

ตอบ   -   ข้อ   (c)   โดยพิจารณาจาก  “…….to a shorthand typist”  ซึ่งอยู่ในรูปเอกพจน์

 

19. My job is ______________________ different from _______________________.

(งานของผมแตกต่าง ____________________ จาก _________________________ )

(a) little _____________ her

(b) no _____________ herself

(c) much ____________ hers    (อย่างมาก   ____________  งานของเธอ)

(d) so _____________ she

ตอบ   -   ข้อ   (c)  Possessive pronoun  “hers”  มาจาก  “her job”  สำหรับ  ข้อ  A, B  และ  D   คำหน้า  {Little  (A little), No, So}  สามารถใช้ได้   แต่คำหลัง  ต้องแก้เป็น  “hers”  ทุกข้อ

 

20. Today almost the whole population of Great Britain makes use _________ the National Health Service.

(ปัจจุบัน   ประชากรของสหราชอาณาจักรเกือบทั้งหมด   ใช้ประโยชน์ _______________ หน่วยงาน  “บริการสุขภาพแห่งชาติ”)

(a) from

(b) on

(c) of    (ของ)

(d) in

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “Make use of”  =   “ใช้ประโยชน์,  ใช้ประโยชน์ของ

 

21. This was once a very prosperous part of the city, but now many of the businesses have moved away or gone _______________________.

(ที่นี่ครั้งหนึ่ง (เคย) เป็นส่วนที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากของเมือง  แต่ว่าในปัจจุบัน  ธุรกิจจำนวนมากได้ย้ายออกไป  หรือไม่ก็ ___________________ )

(a) bankrupt    (ล้มละลาย)   (เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง “ล้มละลาย”  เป็นคำกริยา หมายถึง  “ทำให้ล้มละลาย”)  

(b) bankruptcy    (ภาวะล้มละลาย, ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว)  (เป็นคำนาม)

(c) bankrupted

(d) to bankruptcy

ตอบ   -   ข้อ   (a)  “To go bankrupt  =  to become bankrupt = to be bankrupt”  =  “ล้มละลาย

 

22. Mr. Trance preferred to name the new baby Thomas but his wife said she wanted to call ________________.

(มิสเตอร์แทรนซ์ชอบที่จะตั้งชื่อทารก (ลูก) ใหม่ว่า “โทมัส”  แต่ภรรยาของเขากล่าวว่า  เธอต้องการเรียก ______________________ )

(a) George

(b) him George    {เขา (ทารก) ว่า  “จอร์ช}

(c) he is George

(d) George to him

ตอบ   -   ข้อ   (b)  ใช้   “Call him George” (เรียกเขาว่า “จอร์ช”)  เพื่อให้สอดคล้อง เป็น  Pattern  เดียวกับ  “Name the new baby Thomas”  (ตั้งชื่อทารกใหม่ว่า “โทมัส”)  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบสมดุลกัน  (Balance)  จากประโยคข้างล่าง

                                   ตัวอย่างที่ 

 • Nearly all trees have seeds that fall to the earth, take root, and eventually ______________.

(ต้นไม้เกือบทั้งหมดมีเมล็ดซึ่งหล่นลงสู่พื้นดิน  งอกราก  และ ________________ ในที่สุด)

(a) generate new seeds    (สร้างเมล็ดใหม่)

(b) new seeds generated

(c) by generating new seeds

(d) new seeds generated there

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากต้องใช้คำให้สมดุลกัน  (Balance)  คือ  “Fall to earth”,  “Take root”  และ  “Generate new seeds”  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 •  Among the advantages which Mr. Barlow has given his children  are a good college education and ________________.

(ในบรรดาข้อได้เปรียบต่างๆ ซึ่งมิสเตอร์บาร์โลว์ได้ให้แก่ลูกๆ ของเขา  คือ  การศึกษาอย่างดีในมหาวิทยาลัย  และ _______________ )

(a) extensive travel abroad   (การเดินทางอย่างกว้างขวางมากในต่างประเทศ)

(b) to travel extensively abroad

(c) travel extensively abroad

(d) of extensive travelling abroad

ตอบ   -   ข้อ   (a)  ต้องใช้ในรูปคำนาม (วลี)   (“Travel” ในที่นี้เป็นคำนาม)  ให้สมดุลกับคำนาม (วลี)   “A good college education”  ที่อยู่ข้างหน้า  “And

                                    ตัวอย่างที่ 

 • James likes reading, hiking, and _______________________________. 

(เจมส์ชอบการอ่านหนังสือ  การเดินทางไกลด้วยเท้า  และ ______________________ )

(a) he listens to music

(b) to listen to music

(c) listen to music

(d) listening to music    (การฟังดนตรี)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากต้องให้ข้อความสมดุลกัน   คือ  “Like + Gerund (Verb + ing)”    คือ  “Like reading, hiking and listening…….”   ทั้งนี้   กริยา  “Like”  อาจตามด้วย  “Infinitive with to” (To + Verb 1    ก็ได้   ดังนั้น  ข้อนี้จึงอาจตอบ  “Like to read, to hike, and to listen to music”  โดยต้องให้สมดุลกัน  คือ  เป็น  “Format”  เดียวกัน

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้