หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 24)

Part V : Sentence Completion (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. This is the site ___________________.

(นี่เป็นสถานที่ (ทำเลที่ตั้ง) ____________________ )

(a) which the university plans to build a new office

(b) where the university plans to build a new office (ซึ่งมหาวิทยา     ลัยวางแผนที่จะสร้างสำนักงานแห่งใหม่)

(c) in that the university plans to build a new office

(d) the university plans to build a new office

ตอบข้อ (b) เนื่องจากขยายสถานที่ (site)  จึงต้องใช้ “where”  หรือ “in which” หรือ which the………………..office in” ส่วนข้อ (c) “in that”  ไม่มีการใช้รูปนี้

2. ___________ were sold before the end of the month.

( _______________ ถูกขายไปก่อนสิ้นเดือน)

(a) A large amount of products

(b) Much of the products

(c) Many of the products (ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก)

(d) A great deal of products

ตอบข้อ (c) เนื่องจากต้องใช้ “Many” กับคำนามนับได้ พหูพจน์ (products)  ส่วน “A large amount, Much, A great deal” ล้วนแต่ใช้กับนามนับไม่ได้ (และเป็นเอกพจน์เสมอ)

3. The researchers wanted to ensure that experiment was carefully _______.

(นักวิจัยต้องการให้ความมั่นใจว่า  การทดลองได้รับการ _________ อย่างระมัดระวัง)

(a)   control

(b)  controls

(c)   controlling

(d)  controlled (ควบคุม)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากต้องอยู่ในรูป “passive voice” (subject + verb to be +verb 3) (experiment was …….controlled) เพราะการทดลอง “ได้รับการควบคุม” หรือ “ถูกควบคุม

4. Fog has always been __________ hazards to car driving during winter.

(หมอกได้เป็นอันตราย ______________ ต่อการขับรถยนต์โดยเสมอมา  ในระหว่างหน้าหนาว)

(a) the greatest ones

(b) ones greatest

(c) the greatest of ones

(d) one of the greatest (มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ “ขั้นสุด” (superlative degree)  ในโครงสร้าง “one of the + adjective (ขั้นสูงสุด)  + noun (พหูพจน์) (ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๘ ข้อ ๑๗ – ข้อ ๔ ย่อย)

5. The car rent business was run quite __________.

(ธุรกิจรถเช่าถูกดำเนินไป _________________มากทีเดียว)

(a) profit (กำไร)

(b) profiting

(c) profitably (อย่างมีกำไร)

(d) profiteer (ผู้เอากำไรเกินควร, พ่อค้าหน้าเลือด, เอากำไรเกินควร, ขูดรีดกำไรเกินควร)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากขยายกริยา (was run) จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์ (adverb)

6. It took five men to carry the tree, which was ______________ than a three-story building.

(มันใช้ผู้ชาย ๕ คนเพื่อแบกต้นไม้นั้น ซึ่ง ______________อาคารสูง ๓ ชั้น)

(a)    more taller

(b)   taller (สูงกว่า)

(c)    as tall

(d)   the tallest

ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ “ขั้นกว่า” (comparative degree)  (ดูเพิ่มเติมการเปรียบเทียบแบบนี้ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๔ ข้อ ๓ และ ตอนที่ ๘ ข้อ ๕)

7. The supervisors could have prevented this problem _____________ it beforehand.

(ผู้ควบคุมงานคงสามารถที่จะป้องกันปัญหานี้ได้ ____________ มัน (ปัญหา) ล่วงหน้า)

(a)  if they knew

(b)   had they known (ถ้าพวกเขาได้ทราบ)

(c)    if had they known

(d)   whether

ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็น “If clause” แบบที่ ๓ คือการสมมติในอดีตที่มิได้เกิดขึ้นจริง  หรือเกิดตรงข้ามกับข้อความในประโยค ดังเช่นประโยคข้างต้น  ความหมายคือ “ผู้คุมงานไม่สามารถป้องกันปัญหาได้ เนื่องจากไม่ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว แต่มาสมมติย้อนหลัง สำหรับข้อความ  had they known” ผันมาจาก “if they had known” ซึ่งโครงสร้างทั้ง ๒ แบบนี้สามารถใช้แทนกันได้ โดยมีความหมายเหมือนกันทุกประการ และสามารถนำมาขึ้นต้นประโยคเหมือนกับ “If clause” ได้ เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง

    - Had they known it beforehand, the supervisors could have prevented this problem.

    - (= If they had known it beforehand, the supervisors could have prevented this problem.)

    - If he had studied harder last semester, he would have passed the exam. (ถ้าเขาได้ขยันเรียนมากขึ้นเมื่อเทอมที่แล้ว  เขาคงสอบผ่านไปแล้ว – แต่ความจริงคือ  เขามิได้ขยันเรียน  เขาเลยสอบตก)

      (= Had he studied harder last semester, he would have passed the exam.) 

    - She would have married him if he had proposed her.

      (= She would have married him had he proposed her.)

(เธอคงจะได้แต่งงานกับเขาไปแล้ว  ถ้าเขาได้ขอแต่งงานกับเธอ – แต่ความจริงคือ  เธอมิได้แต่งงานกับเขา  เพราะว่าเขาไม่ได้ขอแต่งเธอ)

(ดูเพิ่มเติม “If clause” แบบที่ ๓ ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๔ ข้อ ๑ และ ตอนที่ ๑๗ ข้อ ๒)

8. Because Mr. Thomson worked only a month, the personnel director would not write a recommendation for him even if he ____________.

(เพราะว่ามิสเตอร์ธอมสันทำงาน (กับบริษัท) แค่เพียงเดือนเดียว  ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลจะไม่เขียนหนังสือรับรองให้เขา  ถึงแม้ว่าเขา ________________)

(a) could ask

(b) asks

(c) asked (ร้องขอ)

(d) will ask

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นกริยาในประโยคย่อย (even if he asked) จึงต้องใช้ Tense” ให้สอดคล้องกับกริยาในประโยคใหญ่ (would not write)

9. If ____________ enough interest, the proposed flexible work schedule will be implemented.

(ถ้า ________________  ความสนใจพอ  กำหนดเวลาทำงานแบบยืดหยุ่นที่ถูกเสนอ  จะได้รับการปฏิบัติ – คือเอามาใช้จริงๆ)

(a) there be

(b) there will be

(c) there are

(d) there is (มี)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากเป็น “If clause” แบบที่ ๑  กล่าวคือ ใน “If clause” ใช้รูป  Present simple tense” ส่วนใน “Main clause” ใช้รูป “Future tense”  (ดูเพิ่มเติมการใช้ “If clause” แบบที่ ๑ ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๖ ข้อ ๓๓)

10. Relief organizations have contributed _____________ money to farm in Africa.

(องค์กรบรรเทาทุกข์ได้ให้ (มีส่วนช่วยเหลือ) __________ เงินแก่ไร่นาในทวีปแอฟริกา)

(a)   both time and (ทั้งเวลาและ)

(b)   neither and

(c)    time but

(d)   time nor

ตอบข้อ (a) เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่ (ดูเพิ่มเติมการใช้คำคู่ “Both…..and, Neither……….nor, either……….or, not only………but also” ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๓ ข้อ ๑๐)

11. The Olympic judges thought the contestants ran the race _________.

(กรรมการกีฬาโอลิมปิคคิดว่า  ผู้เข้าแข่งขันวิ่งแข่ง __________)

(a) easily and good

(b) easily nor well

(c) easily and well (อย่างง่ายดายและดี)

(d) easy and good

ตอบข้อ (c) เนื่องจากขยายคำกริยา “ran” จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

12. The fruit delivered directly from the orchard was _______ also delicious.

(ผลไม้ซึ่งส่งโดยตรงมาจากสวนผลไม้ _____________ อร่อยด้วย)

(a)    not only ripe and

(b)   not only ripe but (ไม่เพียงแต่สุกแต่ยัง)

(c)    only ripe

(d)   as ripe as but

ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่ (ดูเพิ่มเติมการใช้คำคู่ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๓ ข้อ ๑๐)

13. The main sport at the college are ____________, and baseball.

(กีฬาหลักที่มหาวิทยาลัยคือ ________________ และเบสบอล)

(a) archery, to ride

(b) archery, ride

(c) archery and ride

(d) archery, riding (การยิงธนู, การขี่จักรยาน)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากนิยมใช้ “Gerund” (riding) มากกว่า “Infinitive with to” (to ride) (ข้อ “a”)  และใช้ “and” เชื่อมกิจกรรมคู่สุดท้าย (riding, baseball)

14. The Empire State Building is quite tall, _____________ the World Trade Center.

(ตึกเอ็มไพร์สเตทสูงมากทีเดียว _________ อาคารเวิลเทรดเซนเตอร์

(a)    and as is

(b)   and so is (และ..............(อาคารเวิลเทรดฯ)............ก็เช่นเดียวกัน)

(c)    and so has

(d)   more than

ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็นการใช้ข้อความที่คล้อยตามกันในรูปประโยคบอกเล่า  (ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบนี้ (so do I,  so is she,  so have they)  ใน หมวดข้อสอบ Error Detection ตอนที่ ๓ ข้อ ๑๗)

15. The physician considers going to bed early to be more sensible _________ .

(แพทย์เห็นว่าการเข้านอนแต่หัวค่ำ  ฉลาดกว่า__________)

(a)    than stay up late

(b)   than to stay up late

(c)    than staying up lately

(d)   than staying up late (การตื่นอยู่จนดึก)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากต้องใช้คำให้สมดุลกัน คือ “going to bed”  และ “staying up late” คือใช้รูป Gerund (verb + ing) ทั้ง ๒ ข้อความ สำหรับ “lately หมายถึง “หมู่นี้, เมื่อเร็วๆมานี้” ส่วน “late” เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ (Adjective) และกริยาวิเศษณ์ (Adverb) หมายถึง “ดึก หรือ สาย

16. The doctor sat _____________ to the exit in case he had to leave early.

(หมอนั่ง ______________ ทางออก  เผื่อว่า (ในกรณีที่) เขาจำเป็นต้องออกจากห้องก่อน – จบรายการ)

(a) out

(b) up

(c) next (ถัดจาก – “next to”)

(d) through

ตอบข้อ (c) เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

17. The bird flew _____________ the treetops.

(นกบิน _______________ ยอดไม้)

(a) opposite (ตรงข้าม)

(b) with

(c) up

(d) over (เหนือ)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

18. In this region, the harvest season occurs ____________ mid-June.

(ในภูมิภาคนี้  ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น ______________ กลางเดือนมิถุนายน)

(a) on

(b) in (ใน)

(c) from

(d) until

ตอบข้อ (b) เนื่องจากต้องใช้ “in” กับ “เดือน” (ดูรายละเอียดการใช้ “IN” ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๑๗)

19. The jaws of the shark were so huge that we estimated a small craft could be damaged if ___________ had the misfortune to encounter the beast in the ocean.

(กรามของปลาฉลามใหญ่มากจนกระทั่ง  เราคาดการณ์ว่าเรือขนาดเล็กอาจได้รับความเสียหาย  ถ้า ______________ โชคไม่ดีที่ไปเจอกับเจ้าสัตว์ร้ายนี้ในมหาสมุทร)

(a)  he

(b)   it (มัน – หมายถึง เรือขนาดเล็ก)

(c)    you

(d)   they

ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็นสรรพนามแทนเรือขนาดเล็ก ๑ ลำ)

20. We hoped ____________ being at the party would help make other guests more pleased and enjoyable.

(เราหวังว่าการไปอยู่ที่งานเลี้ยง _______________ จะช่วยทำให้แขกคนอื่นๆ  มีความยินดีและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น)

(a) he

(b) him

(c) his (ของเขา)

(d) himself

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นการใช้การแสดงความเป็นเจ้าของ ร่วมกับการใช้ Gerund” (Verb + ing) (ดูเพิ่มเติมเรื่องนี้ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๙ ข้อ ๗ (ข้อ ๗ ย่อย) – แบบฝึกหัดเลือกคำเติมประโยคให้สมบูรณ์ ในตอนท้ายข้อสอบ)

21. The hot day was remarkable for its ______________.

(วันที่ร้อนนี้น่าสังเกตในเรื่อง _______________ ของมัน)

(a) heat (ความร้อน)

(b) humidity (ความชื้น)

(c) scorching temperature (อุณหภูมิที่ทำให้ไหม้เกรียม)

(d) warmth (ความอบอุ่น)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด สำหรับข้อ (a) และ (d)  เป็นการกล่าวซ้ำกับข้อความ “hot day” ส่วนข้อ (b) ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า  อากาศร้อนมักมีความชื้นด้วย

22. Even though I was afraid before I began speaking, my voice was hearty and ____________.

(แม้ว่าผมจะกลัวก่อนผมเริ่มต้นพูด  เสียงของผมร่าเริง (หรือเข้มแข็ง) และ _______________ )

(a) vigorous (แข็งแรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง)

(b) dynamic (เคลื่อนที่ได้, มีพลัง, ปราดเปรียว)

(c) energetic (มีพลัง, มีกำลังวังชา, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน)

(d) clear (ชัดถ้อยชัดคำ, ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

23. The editorial staff _____________ and finished the first draft.

(พวกสตาฟบรรณาธิการ _______________ และทำร่างแรก (ของบทความ, หนังสือ, รายงานประจำปี, ฯลฯ) เสร็จสิ้น)

(a) terminated (ยุติ, จบสิ้น, สิ้นสุด, ทำให้จบสิ้น, ยกเลิก)

(b) ended (สิ้นสุด, ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย)

(c) completed (ทำให้สมบูรณ์)

(d) corrected (แก้ไขให้ถูกต้อง)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด  ส่วนข้ออื่นมีใจความซ้ำกับคำว่า finished”  จึงไม่ควรใช้

24. Peter borrows from and _____________ his friends.

(ปีเตอร์ยืมเงินจาก  และ ________________ เพื่อนของเขา)

(a) uses the credit of (ใช้สินเชื่อของ)

(b) takes loans from (กู้เงินจาก)

(c) then repays (ต่อจากนั้น ใช้เงินคืน)

(d) is in debt to (เป็นหนี้กับ)

ตอบ – ข้อ (c) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด  ส่วนข้ออื่น เป็นการใช้ข้อความซ้ำกับ borrows from” (ยืมเงินจาก)

25. East Liverpool, Ohio, _____________ the pottery capital of the United States.

(เมืองลิเวอร์พูลตะวันออก รัฐโอไฮโอ _______________ เมืองหลวงเครื่องปั้นดินเผาของสหรัฐฯ)

(a) to call

(b) and called

(c) is called (ถูกเรียกว่า)

(d) calling

ตอบข้อ (c) เนื่องจากต้องอยู่ในรูป “Passive voice” เพราะ “เมืองลิเวอร์พูลตะวันออก” (ประธานของประโยค) เป็นผู้ถูกกระทำ คือ “ถูกเรียก

26. True hibernation takes place only among ____________ animals.

(การจำศีลหน้าหนาวของสัตว์อย่างแท้จริง  เกิดขึ้นเฉพาะในบรรดาสัตว์ __________ )

(a) whose blood is warm (ซึ่งเลือดของมันอุ่น)

(b) warm-blooded (เลือดอุ่น)

(c) warm blood

(d) they have warm blood (พวกมันมีเลือดอุ่น)

ตอบข้อ (b) เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น (Compound adjective) คือ คำ ๒ คำ ที่รวมกันเป็นคุณศัพท์ (Adjective) คำเดียว จะต้องมีขีด ( - ) คั่นกลางเสมอ  และเป็นกรณีเดียวที่สามารถเติม “ed” หลังคำนามได้  ตัวอย่าง เช่น

         - a shame-faced look – ท่าทางเสียใจเพราะความละอาย

         - an absent-minded man – คนใจลอย

         - a short-sighted girl – เด็กหญิงสายตาสั้น หรือไม่มีวิสัยทัศน์

         - a black-haired boy – เด็กชายผมดำ

         - a cold-blooded animal – สัตว์เลือดเย็น

         - a long-sighted woman – ผู้หญิงสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์

         - a long-legged man – ผู้ชายขายาว

         - a big-headed boy – เด็กหัวโต

         - a far-sighted person – คนสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์

         - a round-eared girl – เด็กผู้หญิงหูกลม

27. Like other women _____________ in the field of medicine, Sara Mayo found the beginning years difficult.

(เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆ ______________ ในสาขาการแพทย์  ซาร่า เมโย  พบว่าปีแรกๆ (ของอาชีพนี้) มีความยากลำบาก)

(a) who they pioneered

(b) they pioneered

(c) who pioneered (ผู้ซึ่งบุกเบิก)

(d) pioneered (บุกเบิก)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นอนุประโยค (Adjective clause) (who pioneered in the field of medicine) ที่ขยายคำนามที่เป็นบุคคล (women)  และเป็นประธานของอนุประโยคด้วย จึงต้องนำหน้าด้วย “who” หรือ “that” (ดูเพิ่มเติมการใช้ “who” และ “whose” ใน หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๘ ข้อ ๓๕ และดู  whom” ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๓๙)

28. Perhaps the primary_____________ of adult education was industrialization, which accelerated the pace of socioeconomic change.

(บางที ______________ ที่สำคัญของการศึกษาผู้ใหญ่  คือการทำ (ประเทศ) ให้เป็นอุตสาหกรรม  ซึ่งเร่งรัดย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม)

(a) cause was growing

(b) causes growth

(c) caused the growing

(d) cause of the growth (สาเหตุของการเจริญเติบโต)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากเป็นการเรียงคำที่ถูกต้อง  ทั้งนี้ “cause” ต้องเป็นคำนาม เพราะมี “the primary” ขยายอยู่ข้างหน้า  และ “of the growth” ต้องขยายข้างหลัง “cause” เพราะหมายถึง “สาเหตุของการเจริญเติบโต

29. Every year Canadian _____________ about 75 percent of their exports to the United States.

(ทุกๆปี ___________ ประมาณ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ของสินค้าออก (ทั้งหมด) ของตน  ไปยังสหรัฐฯ)

(a) businesses that sell

(b) businesses sell {ธุรกิจ (แคนาดา) ขาย}

(c) selling businesses

(d) that sell businesses

ตอบข้อ (b) เนื่องจาก “Canadian businesses” เป็นประธานของประโยค  โดยมี “sell” (ขาย) เป็นกริยาแท้ของประโยค (ประโยคมีกริยาเพียงตัวเดียว)

30. When water freezes in the cracks of rocks, ____________ expands, causing the rocks to break apart.

(เมื่อน้ำแข็งตัวในรอยแตก-รอยแยกของหิน _______________ จะขยายตัว  เป็นเหตุให้หินแตก-แยกออกจากกัน)

(a) they

(b) it (มัน)

(c) and

(d) then

ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็นคำสรรพนามแทน “น้ำ” ซึ่งเป็นคำเอกพจน์

31. You should cut down on your smoking.  This is the tenth cigarette you _____________ in the last three hours.

(คุณควรลดการสูบบุหรี่ของคุณลง  นี่เป็นบุหรี่มวนที่ ๑๐ ที่คุณ ____________ ในช่วง ๓ ชั่วโมงที่ผ่านมา)

(a)    smoked

(b)   have smoked {ได้สูบ (บุหรี่)}

(c)    had smoked

(d)   are smoking

ตอบข้อ (b) เนื่องจากต้องเป็น “Present perfect tense” {subject + has (have) + verb 3} เพื่อให้สอดคล้องกับกริยา “is” (Present simple tense) ในประโยคใหญ่  และมีข้อความ “This is the tenth cigarette……..” (ดูเพิ่มเติมการใช้ “Present perfect continuous” หรือ “Present perfect” ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๒ ข้อ ๓๖)

32. This is the first time I ______________ such a formal letter.

(นี่เป็นครั้งแรกที่ผม _______________ จดหมายที่เป็นทางการอย่างมาก)

(a) write

(b) wrote

(c) will write

(d) have written (ได้เขียน)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากมีข้อความ “This is the first time” (ดูเพิ่มเติมการใช้  Present perfect continuous” หรือ “Present perfect” ใน หมวดข้อสอบ  TOEIC ตอนที่ ๒ ข้อ ๓๖)

33. The advertisements on the front part of a newspaper ______ usually the most expensive.

(การโฆษณาในส่วนหน้าของหนังสือพิมพ์ __________ (ส่วนที่) โดยปกติจะแพงที่สุด)

(a)    is

(b)   are (เป็น)

(c)    has been

(d)   have been

ตอบข้อ (b) เนื่องจากประธานของประโยคเป็นพหูพจน์ “The advertisements” โดยมี “on the front part of a newspaper” เป็นส่วนขยายประธาน  และต้องใช้กริยา “are” (Present simple tense) เพราะข้อความในประโยคเป็นข้อเท็จจริง  โดยมีคำว่า “usually” (โดยปกติ, เสมอ) แสดงถึงการเกิดขึ้นเป็นประจำ  สม่ำเสมอ