หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 236)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. The decision to ration a commodity rests on a judgment of its relative scarcity, _____________, and the feasibility of controlling it.

(การตัดสินใจที่จะปันส่วนสินค้าชนิดหนึ่ง  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงความหายากของมันโดยเปรียบเทียบ, ___________________, และความสามารถที่จะควบคุมมันได้)

(a) it is important

(b) is it important

(c) its importance    (ความสำคัญของมัน)

(d) what is its importance

 

2. Volcanoes _______________________________ as active, dormant, or extinct.

(ภูเขาไฟ _____________________ ว่า ยังครุกรุ่นอยู่ (พร้อมจะระเบิด),  สงบนิ่ง (แต่ยังไม่ดับสนิท), หรือ  ดับสนิทแล้ว)

(a) described

(b) are described    (ได้รับการพรรณนา-บรรยาย)

(c) being described

(d) which are described

 

3. ________________________ or engineering, economics is a rigorous discipline.

(__________________________ หรือวิศวกรรมศาสตร์,  เศรษฐศาสตร์  เป็นสาขาวิชาที่เข้มงวดมาก)  (คือ  ค่อนข้างจะตายตัว  ตามทฤษฎีต่างๆ ที่มีอยู่ในสาขานั้นๆ)

(a) Medicine

(b) Like medicine    (เหมือนกับแพทยศาสตร์)

(c) It is like medicine

(d) Either medicine

 

4. Train robberies _______________________ in America than anywhere else in the world during the latter half of the nineteenth century.

(การปล้นรถไฟ _____________________________ ในอเมริกา  มากกว่าที่อื่นใดในโลก  ในระหว่างครึ่งหลังของศตวรรษที่  ๑๙)

(a) were more frequent    {(เกิดขึ้น) บ่อยกว่า}

(b) which were more frequent

(c) more frequent than

(d) they were more frequent than

 

5. ____________________ a famous whaling town, Stockholm remains a busy fishing port.

(___________________________ เป็นเมืองล่าปลาวาฬที่มีชื่อเสียง  สต็อคโฮล์ม (เมืองหลวงของสวีเดน) ยังคงเป็นท่าเรือจับปลาที่ยุ่งเหยิง-วุ่นวาย)

(a) That it was once

(b) Once there was

(c) It was once

(d) Once    {ครั้งหนึ่ง (เคย)}

 

6. A person can distinguish an echo from the emitted sound only if the reflecting surface _____________________ about thirty feet away.

(บุคคลสามารถบอกความแตกต่าง (ของ) เสียงสะท้อนจากเสียงที่ถูกปล่อยออกมา (เสียงต้นกำเนิด) ได้เฉพาะเมื่อพื้นผิวหน้าที่สะท้อนเสียง _______________________ ประมาณ  ๓๐  ฟุตห่างออกไป)  (หมายถึง  คนจะได้ยินเสียงสะท้อนได้  เมื่ออยู่ห่างจากพื้นผิวหน้าที่สะท้อนเสียงไกลกว่า  ๓๐  ฟุตออกไป)

(a) more than

(b) is more than    (อยู่เกินกว่า)

(c) more than is

(d) is more than the

 

7. ________________________ the city’s population will continue to increase.

(__________________________ ประชากรของเมืองแห่งนั้น  จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป)

(a) That is almost certain

(b) Almost certain is it that

(c) Almost it is certain

(d) It is almost certain that    (มันเกือบจะแน่นอนว่า)

ตอบ   -   ข้อ    (d)  เนื่องจากมาจากโครงสร้าง  {It + Is (Was) + Adjective + That + Subject + Verb} เช่น

                         -  It is necessary that you work harder.

(มันจำเป็นว่าคุณต้องขยันให้มากขึ้น)

                         -  It is useful that we drink a glass of milk every day.

                         -  It is harmful that you try to swim across that river.

(มันอันตรายว่า  คุณพยายามว่ายข้ามแม่น้ำนั้น)

                         -  It was impossible that they arrived there in time.

(มันเป็นไปไม่ได้ว่า  พวกเขามาถึงที่นั่นทันเวลา)

                         -  It was worthy that we had bought that new car.

(มันคุ้มค่าว่า  เราได้ซื้อรถใหม่คันนั้น)

 

8. _______________________ most important event in China that has changed the country forever was the Cultural Revolution of 1965.

(______________________________ เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในจีน  ซึ่งได้เปลี่ยนประเทศไปตลอดกาล  คือการปฏิวัติวัฒนธรรมของปี  ๑๙๖๕)

(a) The

(b) It was the

(c) That the

(d) There was a

ตอบ   -   ข้อ    (a)  ใช้  “The”  นำหน้าการเปรียบเทียบ  “ขั้นสุด”  (Superlative degree)

 

9. _____________________ of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium.

{___________________________ ของคาเฟอีน  สามารถก่อให้เกิดความกระสับกระส่าย (หงุดหงิด), การนอนไม่หลับ, และแม้กระทั่งอาการเพ้อคลั่ง (หรือ ภาวะที่มีอารมณ์ตื่นเต้นมาก)}

(a) Consuming in excess

(b) Excessive consumption    (การบริโภคมากเกินไป)

(c) To consume excessively

(d) The consumption excessive

ตอบ   -  ข้อ    (b)  เนื่องจากเป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Of caffeine”  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  “Can result in”  เป็นกริยา  ส่วนข้อความที่เหลือเป็นกรรมของ  “Preposition”  (In)

 

10. The capacity for flight ____________________ insects from the other invertebrates.

(ความสามารถในการบิน ______________________ แมลงจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆ)

(a) to distinguish

(b) distinguishes    (ทำให้ .............(แมลง)............. แตกต่าง) (จากสัตว์............)

(c) which distinguishes

(d) distinguishing

ตอบ   -   ข้อ    (b)  เนื่องจากเป็นกริยาของประโยค  โดยมี  “The capacity”  เป็นประธาน  และมี  “For flight”  เป็นส่วนขยาย

 

11. Benjamin Hamilton, a famous English poet, specialized ______________________ poems since when he was in elementary school.

(เบนจามิน  แฮมิลตัน, กวีชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียง, มีความเชี่ยวชาญ _________________________ โคลงกลอน  ตั้งแต่เมื่อเขาอยู่ในโรงเรียนชั้นประถม)

(a) with writing

(b) at writing

(c) in writing    (ในการเขียน)

(d) who wrote

 

12. Adulteration of food products defrauds consumers _______________ also pose a health threat.

(การเจือปนผลิตภัณฑ์อาหาร  ฉ้อโกงผู้บริโภค ___________________ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย)

(a) may

(b) and may    (และอาจ)

(c) there may

(d) it may

ตอบ   -   ข้อ    (b)  เนื่องจากเป็นกริยาตัวที่  ๒  ของประโยค  (And may…….pose)  (และอาจก่อให้เกิด)  โดยกริยาตัวแรก  คือ  “Defrauds”  (ฉ้อโกง)  ทั้งนี้  มี   “Adulteration”  เป็นประธาน  และ  “Of food products”  เป็นส่วนขยายประธาน

 

13. ___________________ by transferring the blame to others is often called scapegoating.

(________________ โดยการถ่ายโอนการตำหนิ (ตนเอง) ไปสู่ผู้อื่น  มักถูกเรียกบ่อยๆ ว่าการหาแพะรับบาป)

(a) Eliminate problems

(b) The eliminated problems

(c) Eliminating problems    (การกำจัดปัญหา)

(d) Problems are eliminated

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจาก  “Eliminating”  (การกำจัด)  เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Problems by transferring the blame to others”  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี   “Is called”  เป็นกริยา

 

14. _____________________ early history, Korea was claimed by three different nations.

(________________ ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ   เกาหลีถูกอ้างกรรมสิทธิ์โดยประเทศต่างๆ  ๓  ประเทศ)

(a) Its

(b) During its    (ในระหว่าง ..............(ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ).............. ของมัน)

(c) It was during its

(d) When in its

ตอบ   -   ข้อ    (b)  หรืออาจใช้โครงสร้าง   “It was during early history that Korea was claimed by three different nations.”  ก็ได้  ซึ่งมีความหมายเหมือนประโยคข้างบน  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบหลังจากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

                           -   It is because he is very rich ____________________ she loves him.

(มันเป็นเพราะว่าเขารวยมาก ______________________________________ เธอรักเขา)

(a) so     (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(b) that     (ที่)

(c) why

(d) therefore     (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (b)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) +วลี {มัก

นำหน้าด้วย  “Preposition” (in, on, at, with, during)  หรือ  “Because” + ประโยค} + That + Subject + Verb

                                  ตัวอย่างที่  

                            -   ___________________ on Saturday morning that we had our meeting.

(______________________________________ เช้าวันเสาร์  ที่พวกเรามีการประชุมกัน)

(a) There had

(b) It was    (มันเป็น)

(c) It is

(d) There was

ตอบ   -   ข้อ   (b)  ต้องใช้   “It was”  เพราะกริยาในอนุประโยค  คือ   “Had” และยังเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) + วลี (มักนำหน้าด้วย  “Preposition”) + That + Subject + Verb”  เช่น

                              -   It is in this house that I was born.

(มันเป็นในบ้านหลังนี้แหละ  ที่ผมเกิด)

                              -  It is at night that we go to bed.

(มันเป็นเวลากลางคืนที่พวกเราเข้านอน)

                              -   It is on Sunday morning that people go to church.

(มันเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ผู้คนไปโบสถ์)

                             -   It is in the country that we like to stay.

(มันเป็นในชนบท  ที่พวกเราชอบพัก)

                             -  It was in January that we went to England.

(มันเป็นในเดือนมกราคม  ที่เราไปอังกฤษ)

                             -  It was by mistake that she took my book.

(มันเป็นการเข้าใจผิด  ที่เธอเอาหนังสือของผมไป)

                             -  It was in 1917 that the First World War took place.

(มันเป็นในปี  ๑๙๑๗  ที่สงครามโลกครั้งที่  ๑  เกิดขึ้น)

                            -   It was because he was lazy that he failed.

(มันเป็นเพราะว่าเขาเกียจคร้าน  ที่เขาล้มเหลว)

                             -  It was under that sea that the nuclear weapon had been tested.

(มันเป็นใต้ทะเล  ที่อาวุธนิวเคลียร์ถูกทดลอง)

 

15. Violets grow wild ______________________ most temperate regions of the world.

(ดอกไวโอเลตเติบโตอย่างไม่มีการควบคุม (หรือยับยั้ง) __________ บริเวณส่วนใหญ่ที่มีภูมิอากาศปานกลางของโลก)

(a) in    (ใน)

(b) where

(c) that

(d) are in

ตอบ   -   ข้อ   (a)  “In the region”  (ในบริเวณ)  สำหรับวลีอื่นๆ ที่ใช้กับ  “In”  ได้แก่  “Play a role in”  (แสดง หรือ มีบทบาทใน), “Be deficient in”  (ขาดแคลนหรือบกพร่องในด้าน หรือ เรื่อง)  -  “His diet was deficient in vitamins.”  (อาหารลดน้ำหนักของเขา  ขาดแคลนวิตามิน),   “Her father was killed in an accident.”  (= His father died in an accident.  –  พ่อของเขาตายในอุบัติเหตุ)  “In a plane = By plane”  (โดยทางเครื่องบิน),  “In a car = By car”  (โดยรถยนต์),  “In a bus = By bus”  (โดยรถประจำทาง),  “in danger”  (ตกอยู่ในอันตราย),   “in use”  (ใช้งาน),  “in his name”  (โดยใช้ชื่อของเขา,  ในนามของเขา  -  เช่น  เช่ารถยนต์  หรือบริจาคเงิน)  -  The car was rented in his name.  (รถถูกเช่าในนามของเขา), “in a hurry”  (เร่งรีบ, รีบร้อน, ใจร้อน)  -  He was in a hurry because he was late.  (เขารีบเร่งเพราะเขาสายแล้ว),  “in a jam”  (อยู่ในฐานะลำบาก),  “in a nutshell”  (กล่าวโดยย่อๆ, กล่าวโดยสรุป),  “in a way”  (บางครั้ง, บ้างเหมือนกัน),  “in any case”  (อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ในทุกกรณี),  “in any event”  (อย่างไรก็ตาม, ทุกกรณี),  “in advance”  (ล่วงหน้า)  -  “If you need any help from me, please tell me in advance.”  (ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากผม  โปรดบอกผมล่วงหน้า),  “in bad shape”  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, อยู่ในฐานะลำบาก)  -  “After his wife died, he was in bad shape.”  (หลังจากที่ภรรยาของเขาตาย  เขาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่  -  คือ สำมะเลเทเมา  กินเหล้าหัวราน้ำ  มีแต่ความทุกข์),  “in charge of”  (รับผิดชอบ, ดูแล, จัดการ)  -  “He is in charge of the newly established business.”  (เขาดูแล-รับผิดชอบธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่),  “in fact”  (แท้ที่จริงแล้ว, อันที่จริงแล้ว),  “in order”  (อย่างมีระเบียบ, เรียบร้อย)  -  “The room was in order when I came in.”  (ห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยดี  เมื่อผมเข้าไป),  “in time  (ทันเวลา, ไม่สาย, พอดี, ตามจังหวะ, พอดีจังหวะ), “in the bag”  (แน่นอน, แหงแก๋, ของตาย, อยู่ในกำมือแล้ว, สำเร็จเรียบร้อย),  “in the long run (term)”  (ในระยะยาว),  “in the pink”  (สภาพดีเยี่ยม, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี),  “in tune with”  (สอดคล้องกับ, ไปกันได้กับ),  “in vain”  (ไม่สำเร็จ, ไร้ประโยชน์, ปราศจากผล),  “in writing” (เป็นลายลักษณ์อักษร, เป็นภาษาเขียน),  “deep in water and mud”  (จมลึกอยู่ในน้ำและโคลน)  “arrive in”  (มาถึงในเมือง หรือ ประเทศ)  (แต่ถ้ามาถึง โรงเรียน,  ธนาคาร, วัด,  บ้าน ฯลฯ ใช้  “arrive at”),  “interested in” (สนใจใน), “qualified in”  (มีคุณสมบัติในเรื่อง), “weak in”  (อ่อนในเรื่อง), “deficient in”  (ขาดหรือบกพร่องในเรื่อง), “proficient in”  (ชำนาญหรือคล่องแคล่วในเรื่อง), “successful in”  (ประสบความสำเร็จในเรื่อง), “disappointed in”  (ผิดหวังในเรื่อง), “in a box”  (ในกล่อง), “in a pocket”  (ในกระเป๋า), “sit in an armchair”  (นั่งในเก้าอี้ท้าวแขน), “in bed”  (ในเตียงหรือบนเตียง), “in the bath” (ในอ่างน้ำ), “in her hand”  (ในมือของเธอ), “in each other’s arms” (ในอ้อมแขนของกันและกัน),  “in the area” (ในพื้นที่),  “in the garden”  (ในสวน), “in the air”  (ในอากาศ),  “in the middle of the room” (ที่กลางห้อง), “in the direction of”  (ในทิศทางของ),  “in a restaurant”  (ในภัตตาคาร), “in the bathroom”  (ในห้อง น้ำ), “in school”  (ในโรงเรียน), “in hospital”  (ในโรงพยาบาล),  “in the kitchen”  (ในครัว)“in the shop window”  (ในตู้โชว์กระจกของร้าน), “in a mirror”  (ในกระจก), “in a lake”  (ในทะเลสาบ), “in black suit”  (ในชุดดำ), “in the water”  (ในน้ำ), “write in ink”  (เขียนด้วยหมึก), “write in pencil”  (เขียนด้วยดินสอ), “in the first chapter”  (ในบทที่ ๑), “in the film”  (ในภาพยนตร์), “wait in the queue”  (รออยู่ในแถว),  “be in a play”  (ร่วมแสดงละคร), “in April”  (ในเดือนเมษายน), “in  2016”  (ในปี  ๒๐๑๖), “in the morning (afternoon, evening)”  (ในตอนเช้า-บ่าย-เย็น), “in recent years” (ในช่วงไม่กี่ปีมานี้)  -  “There has been considerable development of the country’s infrastructures in recent years.”  (มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ปีมานี้), “in the winter (summer, spring)”  (ในหน้าหนาว-ร้อน-ใบไม้ผลิ), “in the meantime” (= meanwhile)  (ในระหว่างนั้น, ในขณะเดียวกัน)  Big cuts in the tax on luxury goods benefited only a few.  In the meantime thousands of families find it hard to make end meet.”  (การลดภาษีอย่างมากมายแก่สินค้าฟุ่มเฟือย  ให้ประโยชน์กับคนเพียงไม่กี่คน  ในขณะเดียวกัน  หลายพันครอบครัวพบว่ายากลำบากที่จะหาให้พอกิน), “in two months”  (ภายใน ๒ เดือน), “in my absence”  (ตอนที่ผมไม่อยู่), “in the aftermath of the accident”  (ภายหลังจากอุบัติเหตุ), “in half an hour”  (ภายในครึ่งชั่วโมง), “in two minutes”  (ใน ๒ นาที), “in ancient society”  (ในสังคมสมัยโบราณ), “in nature”  (ในธรรมชาติ), “in these circumstances”  (ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้), “in this situation”  (ในสถานการณ์เช่นนี้), “in a state of near chaos”  (อยู่ในสภาวะใกล้จลาจล), “in a position to help others”  (อยู่ในฐานะที่ช่วยคนอื่นได้), “in the sun”  (ท่ามกลางแสงอาทิตย์)“in the dark”   (ในหรือท่ามกลางความมืด), “in the dim light” (ท่ามกลางแสงสลัวๆ),  “in her voice”  (ในน้ำเสียงของเธอ),  “in love”  (ในความรัก-ตกหลุมรัก)  “People in love are usually optimistic.”  (คนที่กำลังมีความรัก  มักมองโลกในแง่ดีเสมอ),  “in a state of shock”  (อยู่ในสภาวะช้อค), “in low spirits”  (ในสภาพจิตใจหดหู่หรือตกต่ำ), “in a temper”  (ด้วยความโกรธหรือในอารมณ์โกรธ), “in favor of free speech”  (เห็นด้วยกับการพูดแบบมีเสรี)  -  “Democratic government is always in favor of free speech.”  (รัฐบาลประชาธิปไตยจะเห็นด้วยกับการพูดอย่างเสรี – ของประชาชน – เสมอ), “cry out in pain”  (ร้องด้วยความเจ็บปวด), “look up in surprise”  (เงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจ), “in an effort to”  (ในความพยายามที่จะ)  -  “They studied hard in an effort to past the exam.”  (พวกเขาขยันเรียน  ด้วยความพยายามที่จะสอบให้ผ่าน), “in response to”  (เพื่อตอบสนองต่อ)  -  Clearly, they did it in response to external pressures.”  (ชัดเจนทีเดียว  พวกเขาทำมันเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากภายนอก), “in answer to”  (เพื่อเป็นการตอบ),  “have confidence in”  (มีความเชื่อมั่นใน), “take interest in”  (สนใจใน),  “a course in Chinese”  (คอร์สภาษาจีน), “an expert in”  (ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง.....)  -  He is an expert in computer.”  (เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์),  “make money in business”  (หาเงินในธุรกิจ),  “make his career in music”  (ประกอบอาชีพทางดนตรี), “in his old age”  (ในวัยชราของเขา)  -  “He faced financial difficulty in his old age.”  (เขาพบกับความยากลำบาก (ปัญหา) ทางการเงิน  เมื่อตอนวัยชรา) ,  “a woman in her twenties”  (ผู้หญิงในวัย ๒๐ – ๒๙),  “in my opinion”  (ในความเห็นของผม)  -  “In my opinion, she is the best student the school ever has.”  (ในความเห็นของผม  เธอเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดที่โรงเรียนเคยมี)“in her view” (ในทัศนะของเธอ), “recruit workers in hundreds”  (รับคนงานเป็นร้อยๆคน),  “in my experience”  (จากประสบการณ์ของผม),  “in her own eyes”  (ในสายตาของเธอ), “speak in Italian”  (พูดภาษาอิตาเลียน), “speak in a calm voice” (พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบ),  “his complaints in writing”  (การร้องเรียนของเขาเป็นลายลักษณ์อักษร), “in financial difficulty”  (ในสภาวะยุ่งยากทางการเงิน),  “$100,000 in cash”  (เป็นเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ), “dressed in black” (ใส่ชุดสีดำ)  -  People are generally dressed in black when they go to a funeral.”  (ผู้คนมักแต่งชุดดำโดยทั่วไป  เมื่อพวกเขาไปงานศพ),  “in real danger”  (ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง), “in the planning stage”  (ในขั้นตอนการวางแผน), “10 meters in length”  (ยาว ๑๐ เมตร), “cut it in two”  (ตัดมันออกเป็น ๒ ส่วน), “shrink in size”  (มีขนาดเล็กลง-หดลง), “join in”  (ร่วมวงด้วย), “a one in five chance of success”  (โอกาสสำเร็จ ๑ ใน ๕), “the pain in my feet”  (การเจ็บที่เท้าของผม),  “the hole in his shirt”  (รู – รอยขาด – ในเสื้อเชิร์ตของเขา), “was shot in the leg”  (ถูกยิงที่ขา),  “in fashion”  (กำลังเป็นที่นิยม), “result in his death”  (ส่งผลให้เขาตาย), “believe in”  (เชื่อมั่น-ศรัทธาใน),  “in the first place”  (ในประการแรก)  (กล่าวเมื่อจะบอกเหตุผลหลายๆ ประการ  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วตามด้วยเหตุผลประการแรกที่ต้องการจะกล่าว)  เป็นต้น

 

16. It was between 1830 and 1835 ___________________ the modern newspaper was born.

(มันเป็นระหว่างปี  ๑๘๓๐  และ  ๑๘๓๕ ________________ หนังสือพิมพ์สมัยใหม่ (ยุคใหม่) ได้ถือกำเนิดขึ้น)

(a) when

(b) that    (ที่ว่า)

(c) which

(d) because

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้ใน  ข้อ  ๑๔  ของข้อสอบชุดนี้

 

17. If you want to _______________________ a really good cook, you have to pay him a lot of money.

(ถ้าคุณต้องการ _____________________  พ่อครัวดีๆอย่างแท้จริง  คุณจำเป็น ต้องจ่ายเงินให้เขามากมาย)

(a) hire    (จ้าง)

(b) borrow    (ขอยืม)

(c) rent    (เช่า)

(d) buy    (ซื้อ)

ตอบ   -   ข้อ   (a)  เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

 

18. You cannot do a good job if you are doing it under _____________________.

(คุณไม่สามารถทำงานได้ดี   ถ้าคุณกำลังทำมันภายใต้ __________________________ )

(a) pleasure   (ความเพลิดเพลิน, ความรื่นรมย์, ความพอใจ, ความสำราญ)

(b) pressure    (ความกดดัน, แรงกดดัน)

(c) leisure    (ลี้-เช่อะ  หรือ  เล้ช-เช่อะ)  (เวลาว่าง, การว่างจากงาน, ความสบายที่ไม่รีบร้อน)

(d) measure   (มาตรการ, เครื่องมือ, การวัด, ระบบการวัด)

ตอบ   -   ข้อ   (b)  สำหรับวลีที่ใช้กับ   “Under”   ได้แก่    “under repair”  (กำลังได้รับการซ่อมแซม),  “under his arm”  (หนีบอยู่ใต้รักแร้ของเขา), “in his hand”  (อยู่ในมือของเขา)  “under age”  (อายุน้อยเกินไป, ยังไม่โตพอ, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ), “under arrest” (ถูกจับกุมโดยตำรวจ),  “under cover”  (ภายใต้กำบัง, อย่างซ่อนเร้น, อย่างปิดบังอำพราง)  - (The prisoners escaped under cover of darkness. – นักโทษหลบหนีไปภายใต้กำบังของความมืด  หรือ โดยซ่อนเร้นไปกับความมืด)  “under fire” (ถูกยิงหรือถูกโจมตี, ถูกโจมตีด้วยอาวุธปืนหรือคำพูด),  “under one’s breath” (ในแบบกระซิบ, ด้วยเสียงที่แผ่วเบา),  (I told Jim the news under my breath, but Tom overheard me.  –   ผมบอกข่าวแก่จิมด้วยเสียงที่แผ่วเบาหรือแบบกระซิบ  แต่ทอมแอบได้ยินผมพูด),  “under one’s nose  (= under the nose of)”   อยู่ในสายตา, เห็นอยู่ตำตา, ต่อหน้าต่อตา,  อยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้ง่าย,  (The thief walked out of the museum with the painting, right under the nose of the guards.  –  เจ้าขโมยเดินออกไปจากพิพิธภัณฑ์พร้อมกับภาพวาด  ต่อหน้าต่อตา รปภ. เลยทีเดียว  -   โดยที่ รปภ. ไม่เห็น),  “under one’s wing”  (ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ หรือปกป้องคุ้มครองของ,   “under the circumstances   (= in the circumstances)”   (ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่, ในสภาวะปัจจุบัน, ตามที่สิ่งต่างๆเป็นอยู่),  “under the sun”  (บนโลกนี้, ในโลกนี้  -  ใช้เพื่อแสดงการเน้น),  (The President’s assassination shocked everyone under the sun.    การลอบสังหารท่านประธานาธิบดีทำให้ทั้งโลกตกตะลึง),  (Where under the sun could I have put my purse? – ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ที่ไหนบนโลกนี้),  “under the counter”  (แอบซื้อหรือขายกันอย่างลับๆ  –  เปรียบเหมือนใต้เคาน์เตอร์), (The liquor dealer was arrested for selling beer under the counter to teenagers.  –  คนขายสุราถูกตำรวจจับเพราะขายเบียร์ให้เด็กวัยรุ่นอย่างผิดกฎหมาย   -   คือลักลอบขาย),  “under the table”  (ใต้โต๊ะ),  “under the bench”  (ใต้ม้านั่ง),  “under the blanket”  (ใต้ผ้าห่ม หรือห่มผ้าห่ม),  “under the earth (the ground)”  (ใต้ดิน),  “under the sea”  (ใต้ทะเล),   “under difficult circumstances”  (ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก), “China under Chairman Mao”  (จีนภายใต้การปกครองของประธานเหมา),  “Vietnam under communist rule”  (เวียดนามภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์),  “under capitalism”  (ภายใต้ระบอบทุนนิยม),  “under repair” (กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม),  “under investigation” (กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวน-สอบสวน),  “under construction”  (กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง),  “under discussion”  (กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน), “under supervision”  (ภายใต้การกำกับดูแล)  “under cultivation” (กำลังอยู่ระหว่างการเพาะปลูก),  “under surveillance”  (อยู่ภายใต้การสอดส่องดูแล-สำรวจตรวจตรา),  “under attack”  (ถูกโจมตี),  “under guard” (ได้รับความคุ้มครอง),  “under suspicion” (ถูกระแวงสงสัย),  “under his influence”  (ภายใต้อิทธิพลของเขา),  “under the impression” (มีความประทับใจ),  “under the assumption”  (มีหรือภายใต้ข้อสมมติฐาน),  “under pressure”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความกดดัน),  “under stress” (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความเครียด),  “under immediate threat”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับการคุกคาม-อันตรายโดยตรง),  “under treatment”  (ได้รับการเยียวยารักษา),  (He is under treatment for an ulcer.)  –   (เขากำลังได้รับการเยียวยารักษาแผลพุพอง-เน่าเปื่อย),  “under his real name”   (เขียนหนังสือ) โดยใช้ชื่อจริง  -  มิได้ใช้นามแฝงหรือชื่อคนอื่น),  “land under cash crops”  (ที่ดินที่กำลังใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ),  “He studied under Professor Thomas.”  (เขาเรียนภายใต้การสอนโดยอาจารย์โทมัส),  “John worked under his supervisor.” (จอห์นทำงานภายใต้การสอนหรือกำกับของผู้ควบคุมดูแลของเขา),  “I’ve got two clerks under me in my section.”  (ผมมีเสมียนเป็นลูกน้อง ๒ คนในแผนก),  “children under 12”  (เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒),  “expenditure under $ 10 million”  (ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ๑๐ ล้านเหรียญ),   “under retirement age”  (อายุต่ำกว่าวัยเกษียณ  คือ ต่ำกว่า ๖๐ ปี)   เป็นต้น

 

19. If you still don’t know what to do, I suggest you ask Paul’s ____________________.

(ถ้าคุณยังคงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรละก็  ผมแนะนำคุณให้ขอ ____________________ จากพอล)

(a) example    (ตัวอย่าง)

(b) benefit    (ผลประโยชน์, ส่วนดี, เงินช่วยเหลือ, เงินสงเคราะห์, เงินเพิ่ม, สิทธิพิเศษ)

(c) knowledge    (ความรู้)

(d) advice    (คำแนะนำ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

 

20. I wasn’t able to _______________________ the meeting because I was too busy.

(ผมไม่สามารถ ____________________________ การประชุม  เพราะว่าผมมีธุระยุ่งมากเกินไป)

(a) assist    (ช่วยเหลือ)

(b) present   (นำเสนอ, เสนอ, ให้, ยื่น, มอบ, แนะนำ)

(c) attend    (เข้าร่วม, ไป, ไปกับ, อยู่กับ, รับใช้, ดูแล, เชื่อฟัง, ให้ความเอาใจใส่)

(d) attempt    (พยายาม, ความพยายาม)  

 

21. Don’t worry; we have got _______________________ more rooms available.

(ไม่ต้องเป็นห่วง  เรามีห้องเพิ่มขึ้น ______________________________________ )

(a) few   (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

(b) a few   (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

(c) a little     (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้  -  เป็นเอกพจน์เสมอ)

(d) very    (มาก  เช่น  ร้อนมาก, หนาวมาก, ใหญ่มาก, สวยมาก, ช้ามาก, เร็วมาก)

ตอบ   -   ข้อ   (b)  คือ  หาห้องเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหน่อย  แต่ไม่มาก  โดยพิจารณาจาก   “ไม่ต้องเป็นห่วง”    ซึ่งมีความหมายในทางบวก  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

                           -   There was a _________________ over; it would have fed a dozen more people. 

(มี___________________ มันสามารถเลี้ยงคนได้อีกเป็นโหล)   (แต่ก็ไม่ได้เลี้ยง  คือ ทิ้งไปเสียเปล่าๆ)

(a) lot of food leaving

(b) lots of food left

(c) lot of food left    (อาหารมากมายเหลือทิ้งไว้)

(d) few of food leaving

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  (Adjective clause) “……food which was left  หรือ…….food which had been left”  สำหรับ  “A lot of = Lots of” (มากมาย)   สามารใช้กับทั้งนามนับไม่ได้ (เอกพจน์เสมอ)  และนามนับได้ พหูพจน์  ส่วน “A few   (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง), Few   (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)”    ต้องตามด้วยนามนับได้  พหูพจน์เท่านั้น  ในที่นี้  “Food” (อาหาร) เป็นนามนับไม่ได้  เช่น

                         -  There is a lot of (= lots of) furniture (food) in the room.

(มีเฟอร์นิเจอร์  (อาหาร)  มากมายในห้อง)

                         -  There are a lot of (= lots of) books on the table.

(มีหนังสือมากมายบนโต๊ะ)

                         -  There are a few (few) cars in the street.

{มีรถอยู่บ้าง (น้อยมาก) บนถนน}

                                      สำหรับคำนามนับไม่ได้  (Uncountable noun) อื่นๆ  เช่นInformation  (ข้อมูล, ข่าวสาร), Paper  (กระดาษ), Equipment (อุปกรณ์, เครื่องมือ), Furniture  (เครื่องเรือน), Scenery  (ทิวทัศน์), Damage  (ความเสียหาย), Advice (คำแนะนำ), Traffic, Machinery  (เครื่องยนต์กลไก), Evidence  (หลักฐาน), Bread  (ขนมปัง), Clothing  (เสื้อผ้า), Work  (งาน), Luggage  (กระเป๋าเดินทาง), Baggage  (กระเป๋าเดินทาง), Knowledge   (ความรู้), Progress (ความก้าวหน้า), Power  (อำนาจ), News, Fruit, Behavior   (พฤติกรรม) เป็นต้น   อนึ่ง  คำนามเหล่านี้  ถ้าจะนับเป็นหน่วย จะต้องใช้  สมุหนาม  (Collective noun)  คือนามที่แสดงความเป็นกลุ่มก้อนที่เหมาะสมกับคำนามนั้นๆ เช่น

                    -  a kind of food   (อาหารชนิดหนึ่ง)

                    -  a piece of paper   (กระดาษ ๑ แผ่น)

                    -  a loaf of bread   (ขนมปัง ๑ ปอนด์ หรือก้อน)

                    -  a branch (field) of knowledge   (ความรู้สาขาหนึ่ง)

                    -  an item of news   (ข่าว ๑ หัวข้อ)

                    -  a kilo of fruit   (ผลไม้ ๑ กิโล)

                     -  a bunch of fruit  (ผลไม้ ๑ พวง)

                     -  a piece of luggage (baggage)  (กระเป๋าเดินทาง ๑ ใบ หรือ ชิ้น)

                     -  a subject of knowledge   (ความรู้ ๑ เรื่อง หรือ วิชา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้