หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 23)

Product Development (การพัฒนาผลิตภัณฑ์)

1.  anxious (a) – วิตกกังวล, ห่วงใย

(a)  She is anxious about the test results.

       (เธอวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการทดสอบ)

(b)   The developers were anxious about the sales forecast for the new product.

       (ผู้พัฒนา (ผลิตภัณฑ์) วิตกเกี่ยวกับการทำนายการขาย  สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่)

2. anxiety (n) ความวิตกกังวล, ความห่วงใย

(a) We were filled with anxiety because the boys had not returned from their caving expedition.  

      (เราเต็มไปด้วยความวิตกกังวล  เพราะว่าพวกเด็กๆยังไม่กลับจากการเดินทางสำรวจถ้ำ)

(b) The staffs have anxieties about unemployment.

     (บรรดาพนักงานมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการว่างงาน)

3. ascertain (v) – ค้นคว้า, สืบหา, ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน

(a) A customer survey will help to ascertain whether there is a market for the product.

     (การสำรวจลูกค้าจะช่วยทำให้แน่ใจ  ว่ามีตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือไม่)

(b) It was difficult to ascertain the true facts.

      (มันยากที่จะสืบหาข้อเท็จจริงที่แท้)

(c) We ascertained that his first name was Robert.

      (เราสืบหาว่าชื่อแรกของเขาคือโรเบิร์ต)

4. assume (v) – สันนิษฐาน, สมมติ, นึกเอาเอง, ทึกทักเอา, เข้ารับตำแหน่ง-ความรับผิดชอบ

(a) The young man felt ready to assume the new responsibilities of his promotion.

     (ชายหนุ่มรู้สึกพร้อมที่จะเข้ารับความรับผิดชอบใหม่จากการได้เลื่อนตำแหน่งของเขา)

(b) You should not assume that all your colleagues like your style of working.   

     (คุณไม่ควรจะนึกเอาเองว่า  เพื่อนร่วมงานของคุณทุกคนชอบสไตล์การทำงานของคุณ)

(c) They assume that they will win the match.

      (พวกเขาสันนิษฐานว่าจะชนะการแข่งขัน)

(d)  Your argument is based on an assumption and not on fact.

     (การให้เหตุผลของคุณ  ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐาน และมิใช่ (ตั้งอยู่บน) ข้อเท็จจริง)

5. decade (n) – ช่วงเวลา ๑๐ ปี, ทศวรรษ

(a) Each decade seems to have its own fad products.

     (แต่ละทศวรรษดูเหมือนว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนิยมเพียงชั่วครู่ชั่วยามของมันเอง)

(b) After a decade of trying, the company finally succeeded in its business.

     (หลังจากพยายามมา ๑๐ ปี  ในที่สุดบริษัทก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจของตน)

(c) We experienced a great economic and social change in the first decade of the 21th century.

      (เราประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย  ทางเศรษฐกิจและสังคม  ในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ ๒๑)

6. examine (v) – ตรวจ, ตรวจสอบ, พิจารณาอย่างละเอียด, ซักถาม

(a) Police will examine the scene of the crime for clues.

      (ตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดอาชญากรรม  เพื่อหาร่องรอย-เบาะแส)

(b) Before marketing a new product, researchers must carefully examine it from every aspect.

      (ก่อนจะวางตลาดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่  นักวิจัยจะต้องตรวจสอบ (พิจารณา) มันอย่างรอบคอบในทุกแง่ทุกมุม)

(c) A thorough medical examination is advisable.

      (ขอแนะนำให้มีการตรวจสอบทางการแพทย์อย่างละเอียดถี่ถ้วน)

7. experiment (v – n) – ทำการทดลอง, การทดลอง

(a) We conducted an experiment in the laboratory.

       (เราทำการทดลองในห้องปฎิบัติการ)

(b)  I’m going to experiment with another washing powder, the one I’m using doesn’t get the grime out.

       (ผมจะทดลองกับผงซักฟอกอีกชนิดหนึ่งชนิดที่ผมกำลังใช้อยู่ไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกออกไปได้)

8. logical (a) – สมเหตุสมผล, เป็นไปตามหลักเหตุผล

(a) Scientist seek a logical explanation for natural phenomena.

      (นักวิทยาศาสตร์แสวงหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับปรากฏการณ์ธรรมชาติ)

(b) It is illogical to expect a small child to behave like an adult.

      (มันไม่สมเหตุสมผล  ที่จะคาดหวังให้เด็กเล็กๆประพฤติตัวเหมือนกับผู้ใหญ่)

(c) It seems logical that one of them is lying.

      (มันดูสมเหตุผลที่ว่าคนหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นกำลังพูดโกหก)

9. research (n - v) – การวิจัย, วิจัย

(a) For toy manufacturers, research can be pure fun.

      (สำหรับผู้ผลิตของเล่น  การวิจัยสามารถเป็นความสนุกสนานล้วนๆ)

(b) She is doing some research at the library for her thesis.

     (เธอกำลังทำการวิจัยในห้องสมุดเพื่อวิทยานิพนธ์ของเธอ)

(c) Medical research has been carried out to seek cures for a variety of diseases.

      (การวิจัยทางการแพทย์ได้ถูกทำขึ้นเพื่อแสวงหาวิธีรักษาโรคหลายชนิด)

(d) The historical background of the city has been very carefully researched.

      (ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของเมือง  ได้รับการวิจัยอย่างรอบคอบมาก)

(e) I spent some time researching abroad.

     (ผมใช้เวลาระยะหนึ่งทำการวิจัยในต่างประเทศ)

10. responsibility (n) – ความรับผิดชอบ

(a) The company accepted responsibility for the injury done by its defective product.

      (บริษัทยอมรับความรับผิดชอบ  สำหรับการบาดเจ็บที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องของบริษัท)

(b) You can’t have the privileges of citizenship without the responsibilities.

      (คุณไม่สามารถมีสิทธิพิเศษของความเป็นพลเมือง  โดยปราศจากความรับผิดชอบ – คือเมื่อเป็นพลเมืองของประเทสใด  ก็ต้องมีทั้งสิทธิและความรับผิดชอบหรือหน้าที่  ควบคู่กันไปด้วย)

11. solve (v) – แก้ปัญหา, หาวิธีแก้ปัญหา  คำอธิบาย  หรือคำตอบ

(a) The police do their best to solve crimes.

     (ตำรวจทำดีที่สุด  เพื่อที่จะแก้ปัญหาอาชญากรรม)

(b) One biggest problem to solve is why the traffic jam has never ended.

      (ปัญหาใหญ่ที่สุดอันหนึ่งที่จะแก้ไข  คือ  ทำไมการจราจรที่ติดขัดไม่เคยจบสิ้นไปเสียที)

12. supervisor (n) – ผู้ควบคุมงาน, ผู้ให้คำแนะนำ, ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

(a) A good supervisor gets his team to work with him, not just for him.

      (ผู้ควบคุมงานที่ดีให้ทีมงานทำงานร่วมกับเขา  มิใช่เพียงแต่ทำเพื่อเขา)

(b) His supervisor encouraged him to work more effectively.

(ผู้ควบคุมงานของเขาให้กำลังใจเขา  ให้ทำงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น)

13. systematic (a) – เป็นระบบ, มีระเบียบแบบแผน

(a) While creative thinking is necessary, a systematic analysis of the problem is indispensable.

      (ในขณะที่การคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็น  การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้)

(b) A systematic worker is typically more efficient.

(คนทำงานเป็นระบบ  โดยทั่วไปแล้วมีประสิทธิภาพมากกว่า – คนที่ทำงานไม่เป็นระบบ)

     anxious             decade               logical               solve

     ascertain          examining         researched      supervisor

     assume             experiments    responsible      systematic

     inside out          illogical              existed              unsolved

     thoroughly        sit back

 

          Michael was worried about his promotion.  He needn’t have been (1) anxious though.  He has worked in the Product Development Division for nine and a half years, almost a (2) decade.  He knew the department (3) inside outNow, however, he would be the director.  As a member of the department, he had only to do what his (4) supervisor told him.  As the director, he would be the person (5) responsible for the success of his department.  Fears are not always (6) logical; in fact, they are often (7) illogical.

(คำแปล)      ไมเคิลวิตกเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งของเขา  แม้กระนั้นก็ตาม  เขาไม่จำเป็นต้อง (๑)  วิตกเลย  (เพราะในเวลาต่อมาเขาก็ได้เลื่อนเป็น  ผอ. ฝ่าย)  เขาได้ทำงานในแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเวลา ๙ ปีครึ่ง – เกือบ ๑  (๒)  ทศวรรษ  เขารู้จักฝ่ายฯ (ที่กำกับดูแลแผนกที่เขาทำงาน)  (๓)  อย่างทะลุปรุโปร่ง  ในขนะนี้  อย่างไรก็ดี  เขาจะเป็นผู้อำนวยการ (ฝ่าย)  ในฐานะสมาชิกของฝ่าย (ตอนยังไม่ได้เลื่อนเป็น  ผอ.)  เขาจำเป็นต้องทำเพียงแต่ในสิ่งที่  (๔)  ผู้ควบคุมงานของเขาบอกเขา  ในฐานะผู้อำนวยการ (หลังจากได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว)  เขาจะเป็นบุคคลที่  (๕)  รับผิดชอบต่อความสำเร็จของฝ่ายของเขา  ความกลัวมิใช่จะ  (๖)  สมเหตุสมผลเสมอไป  อันที่จริงแล้ว  มันมัก  (๗)  ไม่สมเหตุสมผลอยู่บ่อยๆ

          As his first task, he decided to conduct a (8) systematic analysis of the steps required to develop new products, and to organize the tasks into a logical order.  The first step in developing new products would be to (9) ascertain what kinds of products the market needed and what problems (10) existed with the products currently being used.

(คำแปล)       ในฐานะงานแรกของเขา (หลังจากได้เลื่อนเป็น  ผอ. ฝ่าย)  เขาตัดสินใจทำการวิเคราะห์อย่าง (๘)  เป็นระบบ  เกี่ยวกับขั้นตอนที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  และ (ตัดสินใจ) จัดระบบงานให้เป็นลำดับที่สมเหตุสมผล (จัดลำดับความสำคัญของงาน)  ทั้งนี้  ขั้นตอนแรกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ก็คือ การ (๙) สืบหา (หรือทำให้แน่ใจหรือชัดเจน)  ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่ตลาดต้องการ  และปัญหาใดบ้างที่  (๑๐)  มีอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่กำลังถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน

          The second task would be to find out how best to examine these problems and determine what kind of research would be needed to (11) solve the problems.  It would be better to say, "reexamine these problems,” since most of these (12) unsolved problems had been (13) thoroughly (14) researched over the years.

(คำแปล)       งานที่ ๒ ก็คือการค้นหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะตรวจสอบ (พิจารณา) ปัญหาเหล่านี้  และกำหนดว่าจะต้องการการวิจัยชนิดใดเพื่อที่จะ (๑๑)  แก้ไข (หรือหาคำอธิบายหรือคำตอบ) ปัญหาดังกล่าว  มันจะเป็นการดีกว่าที่จะกล่าวว่า “ตรวจสอบซ้ำปัญหาเหล่านี้”  เนื่องจากส่วนใหญ่ของปัญหาที่  (๑๒)  ยังมิได้แก้ไขเหล่านี้  ได้รับการ (๑๔)  วิจัย  (๑๓)  อย่างละเอียดถี่ถ้วนมาแล้ว  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

          The third task would be to look at the quality and characteristic of the competition’s products.  By (15) examining the competition’s products, he would know where he should improve.  And the final task would be to decide how to gather the most substantial information from the fewest number of (16) experiments.  Michael smiled and (17) sat back to read over his list.  Confident that he had a good team and a good plan, he felt ready to (18) assume his new job.

(คำแปล)      งานที่ ๓ ก็คือการมองไปที่คุณภาพและลักษณะของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง  กล่าวคือ  โดยการ  (๑๕)  ตรวจสอบ (พิจารณา) ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง  ไมเคิลก็จะทราบว่าเขาควรที่จะต้องปรับปรุงที่ไหนบ้าง  และงานสุดท้ายก็คือ  การตัดสินใจวิธีการที่จะรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญที่สุดจาก  (๑๖)  การทดลองที่มีจำนวนน้อยที่สุด  ทั้งนี้   ไมเคิลยิ้มและ (๑๗)  ผ่อนคลายเมื่อได้อ่านรายชื่อ (ทีมงาน) ของเขา  อนึ่ง  เมื่อมั่นใจว่าเขามีทีมงานที่ดีและแผนที่ดี  เขารู้สึกพร้อมที่จะ (๑๘)  รับผิดชอบงานใหม่ของเขา

Choose the word that best completes the sentence.

(จงเลือกคำที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์ที่สุด)

1. The product development team was __________ that the competition would produce a similar product and get it on the market before it did.

(ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ __________ ว่าคู่แข่งจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกัน  และนำมันออกสู่ตลาดก่อนที่ทีมจะทำ)

(a) anxious (วิตกกังวล)

(b) anxiously

(c) anxiousness (ความวิตกกังวล)

(d) anxiety (ความวิตกกังวล)

ตอบข้อ (a) เนื่องจากหลัง “verb to be” (was)  จึงต้องอยู่ในรูปคุณศัพท์ (adjective)

2. The designer made the __________ that people are attracted to colorful styles and costumes.

(นักออกแบบทำการ (ตั้ง) ___________ ว่าผู้คนหลงใหลในสไตล์และเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยสีสัน)

(a) assume (สันนิษฐาน, สมมติ, ตั้งสมมติฐาน)

(b) assumed

(c) assumption (การสมมติฐาน, การสันนิษฐาน)

(d) assuming

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นกรรมของกริยา “made”  หรือตามหลัง article “the”   จึงต้องอยู่ในรูปคำนาม

3. The _________ model of the new car drew attention wherever it was shown.

(ตัวอย่าง (แบบ) ____________ ของรถคันใหม่  ดึงดูดความสนใจ  ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่มันถูกนำไปแสดง)

(a) experiment (การทดลอง)

(b) experimental (ที่เป็นการทดลอง, เกี่ยวกับการทดลอง)

(c) experimentation (การทดลอง)

(d) experimenting

ตอบข้อ (b) เนื่องจากขยายหน้าคำนาม (model)  จึงต้องใช้คำคุณศัพท์

4. Our team came up with the most __________ solution to the problem.

(ทีมของเรานึกถึงและเสนอวิธีแก้ปํญหาที่ ____________ มากที่สุด)

(a) logic (ตรรก, ตรรกวิทยา, เหตุผล)

(b) logical (มีเหตุผล, สมเหตุสมผล)

(c) logically

(d) logician (ผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา)

ตอบข้อ (b) เนื่องจากขยายหน้าคำนาม “solution” จึงต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์

5. The new employee accepted _________ for not performing his duty up to the required standard.

(พนักงานใหม่ยอมรับ ___________  สำหรับการไม่ทำหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด)

(a) responsible (รับผิดชอบ)

(b) responsibility (ความรับผิดชอบ)

(c) responsibly

(d) response (การตอบสนอง, การโต้ตอบ, การขานรับ, คำตอบ)

ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็นกรรมของกริยา “accepted” จึงต้องอยู่ในรูปคำนาม

6. The sales manager did not give the project adequate __________ and the product never made it to the market.

(ผู้จัดการขายมิได้ให้ ______ อย่างเพียงพอแก่โครงการ  และผลิตภัณฑ์เลยไม่เคยได้ออกสู่ตลาด)

(a) supervisor (ผู้ดูแล, ผู้ควบคุม, ผู้ควบคุมการสอน)

(b) supervision (การควบคุม, การดูแล, การควบคุมการก่อสร้าง, การตรวจตรา, การอำนวยการ)

(c) supervised

(d) supervise (ควบคุม, ดูแล, จัดการ, อำนวยการ)

ตอบข้อ (b) เนื่องจากมีคำคุณศัพท์ “adequate”  มาขยาย  จึงต้องเป็นคำนาม

7. Through _________ research, a company can ascertain what consumers are interested in buying.

(โดยการวิจัยที่ __________  บริษัทสามารถค้นหา (หรือทำให้แน่ใจหรือชัดเจน)  ในสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อ)

(a) system (ระบบ)

(b) systemize (ทำให้เป็นระบบ)

(c) systematic (เป็นระบบ)

(d) systematically (อย่างเป็นระบบ)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากขยายหน้าคำนาม “research” จึงต้องเป็นคำคุณศัพท์

8. When you have a language degree, people _________ that you can speak the language fluently.

(เมื่อคุณมีปริญญาด้านภาษา  ผู้คน _________  ว่าคุณสามารถพูดภาษานั้นได้อย่างคล่องแคล่ว)

(a) assume (สันนิษฐาน, นึกเอาเอง)

(b) assumes

(c) assumed

(d) are assumed

ตอบข้อ (a) เนื่องจากต้องอยู่ในรูปปัจจุบัน (present simple tense) เพราะกริยาในอนุประโยค  (When you ……………..degree) คือ “have”  และประธานของประโยคใหญ่  (people) เป็นพหูพจน์ “assume” จึงไม่ต้องเติม “s

9. Product developers need __________ all the data carefully before spending money on a new product.

(ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์จำเป็นต้อง ______ ข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบ  ก่อนใช้จ่ายเงินไปกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่)

(a) examine

(b) to examine (ตรวจสอบ, พิจารณา)

(c) examining

(d) will examine

ตอบข้อ (b) เนื่องจากหลังกริยา “need”  ต้องตามด้วย “infinitive with to” (To + verb 1)