หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 212)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. We went to the reception without __________, and so they didn’t even let us enter the hall.

(เราไปที่งานเลี้ยง  โดยปราศจาก ______________ และดังนั้น   พวกเขามิยอมแม้กระทั่งให้พวกเราเข้าไปในห้องโถง)

(a) to invite

(b) inviting

(c) being invited    (ได้รับการเชื้อเชิญ หรือ ถูกเชื้อเชิญ)

(d) invited

ตอบ   –   ข้อ   (c)  เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice” (Verb to be + Verb 3)  เพราะ  “ถูกเชื้อเชิญ”   แต่เนื่องจากอยู่หลัง  “Preposition” (Without)  กริยาจึงต้องอยู่ในรูป  “Gerund” (Verb + ing)   คือ  “Being invited

 

 

2. A lot of ________________ were made about how to solve the problem, but only a few of them seemed reasonable to me.

(มีการให้ _______________________ จำนวนมากเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา  แต่มีเพียงไม่กี่คำแนะนำเท่านั้นที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับผม)

(a) suggestion

(b) suggestions    (คำแนะนำ)

(c) advice (คำแนะนำ)

(d) advices

ตอบ   –   ข้อ   (b)  “A lot of = Lots of”    ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับไม่ได้  และคำนามนับได้  พหูพจน์  แต่เนื่องจากกริยาคือ  “Were”  จึงต้องเลือก  ข้อ  (b)  “Suggestions”  สำหรับ  “Advice”  เป็นคำนามนับไม่ได้   จึงต้องอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ  ไม่สามารถใช้กับกริยา “Are”  หรือ  “Were”  ได้

 

3. ___________________ the formation of the Sun, the planets, and other stars began with the condensation of an interstellar cloud.

( __________________________ การก่อตัวของดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์  และดาวอื่นๆ  เริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันแน่นของเมฆระหว่างดวงดาว)

(a) It accepted that

(b) Accepted that

(c) It is accepted that    (มันได้รับการยอมรับว่า)

(d) That is accepted

ตอบ   –   ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + is (was) + Verb 3 + That + Subject + Verb”  เช่น

    - It is believed that…….

   - It is hoped that……….

   - It is expected that………

 

4. The color of a star depends on the heat and _________________.

(สีของดวงดาวขึ้นอยู่กับความร้อนและ ___________________________ )

(a) how much energy produced

(b) producing energy

(c) production of the energy

(d) the energy it produces    (พลังงานที่มันสร้างขึ้นมา)

ตอบ   –   ข้อ   (d)  เนื่องจากต้องใช้คำให้สมดุล (Balance) กัน  คือ  “the heat” (ความร้อน)  และ  “the energy”  (พลังงาน)

 

5. The Cabinet consists of secretaries of departments who report to the president, give him advice, and __________________ decisions.

(คณะรัฐบาล – ของสหรัฐ ฯ - ประกอบด้วย  รัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆ  ผู้ซึ่งรายงาน (ขึ้นตรง) ต่อประธานาธิบดี  ให้คำแนะนำกับเขา  และ ____________________ ตัดสินใจ)

(a) helping him making

(b) helping him make

(c) help him making

(d) help him make    (ช่วยเขาทำการ)

ตอบ   –   ข้อ   (d)  เนื่องจากเป็นการใช้คำกริยาให้สมดุล  (Balance)  คือ “report” (รายงาน),   “give” (ให้)  และ “help” (ช่วย)   อย่างไรก็ตาม  สามารถใช้ได้อีกแบบหนึ่งคือ   “help him to make

 

6. That witches cause disasters and misfortunes _______________________ among tribal people in many parts of the world.

(ที่ว่าแม่มดทำให้เกิดความหายนะและเคราะห์ร้าย _________________________ ในบรรดาชนเผ่าในหลายส่วนของโลก)

(a) it was widely believed

(b) was widely believed    (ถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลาย)

(c) was believed in a wide way

(d) they widely believed

ตอบ   –   ข้อ  (b)  เนื่องจากประธานของประโยคอยู่ในรูป  “Noun clause” (That witches ……………misfortunes) ซึ่งถือเป็นเอกพจน์  ดังนั้น  ส่วนที่จะมารับจึงต้องเป็นกริยา (Verb)  ซึ่งต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  เพราะหมายถึง “ถูกเชื่อ................”  ส่วนข้อ (c)  เป็นรูปแบบที่เยิ่นเย้อ  ไม่นิยมใช้

 

7. ____________________________ break your promise.

(_____________________________________ ผิดคำมั่นสัญญา)

(a) You’d not better

(b) You had not better

(c) You’d better not    (คุณไม่ควร)

(d) You would better not

ตอบ   –   ข้อ  (c)  เนื่องจากต้องใช้รูป  “Subject + Had better + Not + Verb 1” เสมอ   ในรูปปฏิเสธของ “had better

 

8. The demand ____________________ our goods is increasing.

(ความต้องการ ___________________________ สินค้าของเรากำลังเพิ่มขึ้น)

(a) of

(b) in

(c) from

(d) for (สำหรับ)

ตอบ   –   ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “Demand (noun) + For”  เสมอ

 

9. We find it _________________________ to believe all what he said since he changed his story every time we asked him.

(เราพบมัน _______________________ ที่จะเชื่อทุกสิ่งที่เขาพูด  เพราะว่าเขาเปลี่ยนเรื่องทุกครั้งที่เราถามเขา – หมายถึง เล่าเรื่องแต่ละครั้งไม่เคยตรงกัน)

(a) very and more difficult

(b) more and very difficult

(c) more and most difficult

(d) more and more difficult    (ยากขึ้นและยากขึ้น)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   ต้องใช้รูปนี้เสมอ

 

10. They washed Jim’s body and made him ready for ______________.

(เขาล้าง – ทำความสะอาด – ศพของจิม  และทำให้เขา (ศพ) พร้อมสำหรับ _______________ )

(a) bury    (เบ๊-รี่) (ฝัง) (เป็นคำกริยา)

(b) buried

(c) burial    (เบ๊อ-เรี่ยล) (พิธีฝังศพ, การฝังศพ, สถานที่ฝังศพ) (เป็นคำนาม)

(d) to bury

ตอบ   –   ข้อ   (c)  เนื่องจากหลัง  Preposition “for” ต้องใช้คำนาม

 

11. She is looking for _______________________.

(เธอกำลังมองหา __________________________________ )

(a) employ    (จ้าง, ว่าจ้าง, ใช้, ใช้สอย, ใช้เวลา)

(b) employed

(c) employment    (การจ้าง, การว่าจ้าง, การงาน, อาชีพ, ธุรกิจ)

(d) employing

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากหลัง  Preposition “For” ต้องใช้คำนาม

 

12. English is spoken all _______________________ the world.

(ภาษาอังกฤษถูกพูด ____________________________________ โลก)

(a) over    (ทั่ว)

(b) in

(c) on

(d) through

ตอบ   –   ข้อ   (a)  หมายถึง  “ทั่ว”  เช่น  “all over the country”  (ทั่วประเทศ), “all over the building”   (ทั่วตึก)   เป็นต้น

 

13. We all know _____________________ Peter is at playing golf.

(เราทุกคนรู้ว่า  ปีเตอร์ ___________________________ ในการเล่นกอล์ฟ)

(a) how well

(b) how badly

(c) how much

(d) how good    (เก่งขนาดไหน)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เพราะมาจาก  “Good at” (เก่ง) ทั้งนี้  ความหมายของประโยคข้างบน  คือ   “เราทุกคนรู้ว่า  ปีเตอร์เล่นกอล์ฟได้เก่งมาก”   เช่นในประโยค

        - He is good at playing tennis.

(เขาเล่นเทนนิสเก่ง)

        - She is good at cooking.

(เธอปรุงอาหารเก่ง)

        - They were good at playing football when they were in college.

(พวกเขาเล่นฟุตบอลเก่ง ตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัย)

                 อย่างไรก็ตาม เราต้องใช้รูปแบบตามประโยคข้างล่าง

        - We all know how well Peter can play golf.

(เราทุกคนรู้ว่า  ปีเตอร์เล่นกอล์ฟได้เก่งขนาดไหน)

                          ในประโยคข้างบน  เราต้องใช้   “How well” (กริยาวิเศษณ์) เนื่องจากขยายกริยา   “can play

 

14. “A rich man ought to help a poor man.”

(คนรวยควรช่วยเหลือคนจน)

How many ______________________ are there in the sentence above?

(มีคำว่า __________________________________ กี่ตัวในประโยคข้างบน)

(a) man

(b) men

(c) man’s    (คน)

(d) men’s

ตอบ   –   ข้อ   (c)  เนื่องจากถามว่า  “มีคำว่า  “คน”  กี่คำ”   มิได้ถามว่า   “มีผู้ชายกี่คน”  ซึ่งในกรณีหลังนี้   ต้องตอบข้อ (b)  และหากถามว่า  “มีคำว่า “men”  กี่คำในประโยค”  ก็จะต้องตอบว่า  “men’s

 

15. He asked me ________________________ a match.

(เขาขอไม้ขีดไฟ _________________________________ ผม)

(a) of

(b) about

(c) for    (จาก)

(d) (No word is needed.)

ตอบ     ข้อ  (c)  เนื่องจาก   “Ask for something”  หมายถึง  ขอสิ่งนั้น เพราะอยากได้มัน  หรืออยากจะทำมัน  เช่น

     - She asked for a drink of water.

       (เธอขอดื่มน้ำ)

    - I asked for help with my project.

       (ผมขอความช่วยเหลือในโครงการของผม)

    - My wife asked for one of my shirts for poor man.

      (ภรรยาของผมขอเสื้อเชิร์ตผม ๑ ตัว ให้ชายที่น่าสงสารคนนั้น)

                     สำหรับ “Ask for someone”  มายถึง   อยากจะพูดคุยกับผู้นั้น”  เช่นประโยค

      - My mother said that Tom had called asking for me.

     (แม่ของผมกล่าวว่า  ทอมโทรศัพท์มาจะขอพูดกับผม)

 

16. We thanked Mr. Nelson _____________________ us.

(เราขอบคุณมิสเตอร์เนลสัน ______________________________ เรา)

(a) to help

(b) helped

(c) is helping

(d) for helping    (สำหรับการช่วยเหลือ, ที่ช่วยเหลือ)

 

17. The cobra is a _______________________ snake.

(งูเห่าเป็นงู _____________________________________ )

(a) poisoned

(b) poison    (ยาพิษ, ให้ยาพิษ, วางยาพิษ) (เป็นคำนามและคำกริยา)

(c) poisoning

(d) poisonous    (เป็นพิษ, มีพิษ, มีอันตราย)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ   –   ข้อ   (d)  ขยายหน้าคำนาม  (Snake) ต้องใช้คำคุณศัพท์

 

18. This machine is __________________________.

(เครื่องจักรเครื่องนี้ ___________________________________ )

(a) can fold paper

(b) for fold paper

(c) for folding paper    (สำหรับพับกระดาษ)

(d) to folding paper

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากตามหลัง Preposition “For” กริยา  “fold” จึงต้องอยู่ในรูปคำนาม หรือ  “Gerund” (Verb + ing)

 

19. Whenever we meet, we stop ______________________.

(เมื่อใดก็ตามที่เราพบกัน  เราจะหยุด ___________________________ )

(a) talking

(b) talk

(c) to talk    (เพื่อที่จะคุยกัน)

(d) to talking

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “Stop + To + Verb”  หมายถึง “หยุดเพื่อที่จะทำกริยานั้นๆ”   ส่วน “Stop + Verb + ing”  หมายถึง “หยุดการกระทำกริยานั้นๆ” เช่น

           - We stop to have lunch at 11.30 a.m. every day.

  (เราหยุด (ทำงาน) เพื่อกินอาหารเที่ยง ตอน ๑๑.๓๐ น. ทุกๆวัน)

           - We stopped having lunch when the fire broke out.

  (เราหยุดการกินอาหารเที่ยง เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น)

          -  They stopped to work until late at night.

(พวกเขาหยุด (กิน, เล่น, พูดคุย) เพื่อทำงานจนกระทั่งดึก)

    -  They stopped working and went to a restaurant.

(พวกเขาหยุดการทำงาน  และไปภัตตาคารเพื่อกินอาหาร)

 

20. You had best __________________________ it yourself.

(คุณควรจะ ________________________________ มันด้วยตัวคุณเองดีที่สุด)

(a) do    (ทำ)

(b) to do

(c) done

(d) doing

ตอบ   –   ข้อ   (a)   เนื่องจาก   “Had best”  (ทำ.........เป็นดีที่สุด)  และ “Had better”  (ควรจะ)  ต้องตามด้วย  “Infinitive without to” (Verb 1)  เสมอ

 

21. A _________________________ uses force, or a threat of force.

(________________________________ ใช้กำลัง  หรือการขู่กรรโชกว่าจะใช้กำลัง)

(a) thief    (หัวขโมย, โจรลักทรัพย์)

(b) robber    (โจรปล้น, โจรชิงทรัพย์)

(c) burglar    (โจรงัดแงะ-ย่องเบา)

(d) pick-pocket    (นักล้วงกระเป๋า)

 

22. Please tell me the difference ________________ a habit and a custom.

(โปรดบอกผมความแตกต่าง _______ นิสัย (หรือธรรมเนียมปฏิบัติ) และขนบธรรมเนียมประเพณี)

(a) of

(b) from

(c) between    (ระหว่าง)

(d) in

ตอบ   –   ข้อ   (c)  เนื่องจากเป็นการใช้ “คำคู่” “Between” และ “And”

 

23. This is the first time that I _____________________ your town.

(นี้เป็นครั้งแรกที่ผม _______________________________ เมืองของคุณ)

(a) visited

(b) have visited    (ได้ไปเยือน)

(c) had visited

(d) was visiting

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากอนุประโยค   “that I………….…your town” ที่นำหน้าด้วย   “This is the first time” (นี่เป็นครั้งแรก)  “This is the second time” (นี่เป็นครั้งที่ ๒)  “This is the last time” (นี่เป็นครั้งสุดท้าย)  จะใช้รูป “Present perfect tense”   ในอนุประโยคดังกล่าว  แต่ถ้าข้อความข้างหน้าเปลี่ยน เป็น   “This was the first time”   ในอนุประโยคก็จะเปลี่ยนเป็น  “Past perfect tense”   ตามไปด้วย เช่น

    - This is the first time I have tried to play tennis.

   - This was the first time I had tried to play tennis.

(นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้พยายามเล่นเทนนิส)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้