หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 207)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. We will have to _______________ strictly to meet expenses this month.

(เราจำเป็นจะต้อง _____________  อย่างเข้มงวดเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในเดือนนี้)

(a) economy    (เศรษฐกิจ, การประหยัด)  (เป็นคำนาม)

(b) economize    (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)  (คำกริยา)

(c) economical    (ซึ่งประหยัด, มัธยัสถ์, อดออม)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) economist    (นักเศรษฐศาสตร์)

ตอบ   -   ข้อ (b) หลัง “have to” (จำเป็นต้อง)  ต้องเป็นกริยาช่องที่  ๑ ส่วนข้อ (a)  และ  (d) เป็นคำนาม  สำหรับข้อ (c)  เป็นคำคุณศัพท์

 

2. We will need to think _________________ in order to find a good solution to this problem.

(เราจำเป็นจะต้องคิด _____________________  เพื่อจะหาทางแก้ปัญหาที่ดีต่อปัญหานี้)

(a)  creative    (ซึ่งสร้างสรรค์)

(b) creatively    (อย่างสร้างสรรค์)

(c) created    (สร้าง)

(d) creator    (ผู้สร้าง)

ตอบ   -    ข้อ (b)  เนื่องจากขยายกริยา  Think”  จึงต้องเป็นกริยาวิเศษณ์  “Adverb”

 

3. We ____________ each staff member to do his or her part to get this project completed on time.

(เรา _______ พนักงานแต่ละคนให้ทำงานในส่วนของเขาหรือเธอ  เพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จทันเวลา)

(a) expect    (คาดหวัง)

(b) expel    (ขับไล่, ขับออก, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

(c) expend    (ใช้หมด, ใช้เกลี้ยง, ใช้จ่าย, จ่ายเงิน)

(d) expedite    (เร่ง, กระตุ้น, ทำให้เร็วขึ้น, จัดการให้เสร็จอย่างรวดเร็ว, ส่งไป)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เพราะได้ใจความดีที่สุด  คือ  “คาดหวังให้ทำงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ

 

4. The final report should be sent _________ the company’s main office before the end of the month.

(รายงานฉบับสุดท้ายควรถูกส่ง ______________ สำนักงานใหญ่ของบริษัทก่อนสิ้นเดือน)

(a)  in

(b) on

(c) to

(d) at

ตอบ   -   ข้อ (c)  เนื่องจาก “ถูกส่งไปยัง”  ต้องใช้  “sent to”

 

5. This office is expensive, but it’s __________________ than our old office.

(สำนักงานนี้มีราคา (ค่าเช่า) แพง  แต่ว่ามัน _____________ กว่าสำนักงานเก่าของเรา)

(a) space     (อวกาศ, ที่ว่าง, ที่ว่างเปล่าในท้องฟ้า, ช่องว่างระหว่างบรรทัด, ระยะห่าง, เว้นระยะ)

(b) spacious     (มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง)

(c) more spacious     (กว้างขวางมากกว่า)

(d) most spacious    (กว้างขวางที่สุด)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นกว่า”  (Comparative degree)  สังเกตได้จาก  “Than” และเนื่องจาก  “Spacious”  เป็นคำพยางค์ยาว  จึงต้องใช้  “More”   นำหน้า

 

6. He will call you as soon as he ____________________.

(เขาจะโทรฯหาคุณในทันทีที่เขา ______________________________.

(a) arrive

(b) arrives    (มาถึง)

(c) arrived

(d) will arrive

ตอบ   -   ข้อ (b) เนื่องจากประโยคนี้มีประโยคใหญ่  (Main clause)  =  “He will call you”  เป็น  “Future tense” ดังนั้น ประโยคย่อย  (Subordinate clause) = “As soon as he arrives  จึงต้องอยู่ในรูป  “Present simple tense”  นอกจากนั้น  หลังคำ  “As soon as”  “Before”  “After”  “When”   ไม่นิยมใช้ประโยคเป็นรูป  “Future tense”   แต่ใช้เพียง  “Simple tense”  เท่านั้น  ส่วนจะเป็น “Present simple”   หรือ  “Past simple”  ให้ดูที่กริยาในประโยคใหญ่เป็นหลัก  เช่น

-         He will call you as soon as he arrives.

     (เขาจะโทรมาหาคุณทันทีที่เขามาถึง)

-         He would call you as soon as he arrived.

-         I will take a walk before I go to work.

      (ผมจะเดินออกกำลังก่อนไปทำงาน)

-         I would take a walk before I went to work.

-         She will come to see me after she finishes her work.

      (เธอจะมาเยี่ยมผมหลังจากเธอทำงานเสร็จ)

-         She would come to see me after she finished her work.

-         They will go swimming when they have time.

      (พวกเขาจะไปว่ายน้ำเมื่อพวกเขามีเวลา)

-         They would go swimming when they had time.

 

7. She dislikes staying alone in the apartment, and ____________ do her friends.

(เธอไม่ชอบที่จะพักอยู่ตามลำพังในอพาร์ตเมนต์   และเพื่อนของเธอก็ _________________)

(a)  too

(b) neither    (ไม่ชอบเช่นเดียวกัน)

(c) so    (ชอบเช่นเดียวกัน)

(d) even

ตอบ   –   ข้อ   (b)  “Dislike”  (ไม่ชอบ)  มีความหมายเป็นปฏิเสธ  (= Does not like)   จึงถือว่าเป็นคำ  “Negative”  จึงต้องใช้  “Neither”  เพื่อแสดงการคล้อยตามว่า   “เพื่อนของเธอก็ไม่ชอบเช่นกัน”  ส่วน “So”  ใช้แสดงการคล้อยตามในแบบบอกเล่า  ดังในประโยคข้างล่าง 

               ตัวอย่างที่         จงหาข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์  จาก ข้อ  (๑) – (๔)

-         As inevitably as (1) human culture has (2) changed with (3) the

passing of time, so (4) does the environment.

(อย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เหมือนกับวัฒนธรรมของมนุษย์  ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการผ่านไปของเวลา   สภาพแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน  –  ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป)

ตอบ   –   ข้อ (4) แก้เป็น “Has”  เนื่องจากต้องใช้กริยาในรูป  “Present perfect tense” {Subject + Has (Have) + Verb 3}  ให้เหมือนกับในประโยคข้างหน้าและเพราะว่า  “Environment”  อยู่ในรูปเอกพจน์  จึงต้องใช้กริยา  “Has” (Changed)  ตัวอย่างอื่นๆ ในแบบเดียวกัน เช่น

-         He has studied hard, so have they.

(เขาขยันเรียน – พวกเขาก็เช่นกัน)

-         She had gone to the party, so had I.

(เธอได้ไปงานเลี้ยง – ผมก็เช่นกัน)

-         They are working hard, so are we.

(พวกเขากำลังทำงานหนัก – พวกเราก็เช่นเดียวกัน)

-         She is reading. So is he.

(เธอกำลังอ่านหนังสือ – เขาก็เช่นเดียวกัน

-         I will go to the movies tonight.  So will they.

(ผมจะไปดูหนังคืนนี้ – พวกเขาก็จะไปเช่นเดียวกัน)

-         He would travel by plane to Hong Kong, so would his parents.

(เขาจะเดินทางโดยเครื่องบินไปฮ่องกง – พ่อแม่ของเขาก็เช่นเดียวกัน)

-         We can swim well, so can our neighbors.

(พวกเราสามารถว่ายน้ำได้เก่ง – เพื่อนบ้านของเราก็สามารถเช่นเดียวกัน)

-         He could speak Japanese well.  So could his sister.

(เขาสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดี – น้องสาวของเขาก็เช่นเดียวกัน)

หมายเหตุ   –   ในกรณีที่ประโยคข้างหน้าอยู่ในรูป  “Present simple tense” หรือ Past simple tense”  กริยาในประโยคหลังจะต้องใช้   “do”  “does”  หรือ  “did”  ทั้งนี้  แล้วแต่  “Tense”ของประโยคข้างหน้า  และประธานของประโยคหลัง (ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์)  ยกเว้นเมื่อประโยคหน้าเป็น  “Past simple”   กริยาในประโยคหลังจะใช้  “Did” กับประธานทุกตัว  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

-         They speak French very fluently, so does he.

(พวกเขาพูดฝรั่งเศสคล่องมาก – เขาก็เช่นเดียวกัน)

-         She sings beautifully, so do her sisters.

(เธอร้องเพลงเพราะ – น้องสาวของเธอก็เช่นเดียวกัน)

-         We get up early in the morning.  So does she.

(พวกเราตื่นแต่เช้า – เธอก็เช่นเดียวกัน)

-         He goes for a walk in the afternoon.  So do his neighbors.

(เขาออกเดินในตอนบ่าย – เพื่อนบ้านของเขาก็เช่นเดียวกัน)

-         They used to play football when they were young, so did we.

(พวกเขาเคยเล่นฟุตบอลตอนเป็นเด็ก – พวกเราก็เช่นเดียวกัน)

-         She liked to play sports when she was in college.  So did her sister.

(เธอชอบเล่นกีฬาตอนเธอเรียนมหาวิทยาลัย – น้องสาวของเธอก็เช่นเดียวกัน)

 

8. We discussed __________________ extra help to get through the work.

(เราประชุมปรึกษาหารือเรื่อง ___________ ความช่วยเหลือพิเศษเพื่อจะได้ทำงานให้เสร็จ)

(a) to hire

(b) hire

(c) hired

(d) hiring    (การจ้าง)

ตอบ    –    ข้อ   (d)  Discuss + Verb + ing”

 

9. The investigation required the cooperation of a ________________ of different sections.

(การสืบสวน-สอบสวนต้องการความร่วมมือของแผนกต่างๆ ________________ )

(a) several

(b) number (จำนวนมาก)

(c) few

(d) groups

ตอบ   –   ข้อ (b)  (A number of =  จำนวนมาก  และต้องตามด้วยคำนามนับได้  ที่เป็นพหูพจน์)

 

10. The artist ____________ paintings are on the walls of the office building has won several awards for her work.

 (ศิลปิน ___________ ภาพเขียน (ของเธอ) อยู่บนฝาผนังของอาคารสำนักงาน  ได้ชนะรางวัลมากมายสำหรับงานของเธอ)

(a)  who

(b)  whose    (ผู้ซึ่ง ------- ของเธอ)

(c)   whom

(d)  which

ตอบ    –    ข้อ   (b)   เนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของภาพ

 

11. ________________ of the committee members voted against the new construction project.

( _________ สมาชิกคนใดของคณะกรรมการ  ลงคะแนนคัดค้านโครงการก่อสร้างโครงการใหม่)

(a) someone

(b) anybody

(c) None     (ไม่มี)

(d)  Any

ตอบ   –   ข้อ (c)  แต่ถ้าต้องการจะบอกว่า   “สมาชิกบางคน”  จะต้องใช้ว่า  “Some of the………

 

12. Fifty percent of the company staffs have already ___________ the training course.

(๕๐ เปอร์เซ็นต์ของพนักงานบริษัทได้ ____________ การฝึกอบรมแล้ว)

(a) completes

(b) completing

(c) completion

(d) completed    (ทำให้สมบูรณ์, ทำจนเสร็จสิ้น, ทำแล้วเสร็จ)

ตอบ    –    ข้อ   (d)  เนื่องจากประโยคนี้อยู่ในรูป   “Present perfect tense” (Subject + Has (Have) + Verb 3)

 

13. Nowadays, one of the most popular forms of risky sports ____________ car racing.

(ในปัจจุบัน  หนึ่งในบรรดารูปแบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของกีฬาเสี่ยงภัย (มีอันตราย) _______ การแข่งรถยนต์)

(a) are

(b) is    (คือ)

(c) was

(d) have been

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจาก ประธานของประโยค คือ  “One” ที่ขยายด้วย “Adjective phrase” (of the most popular forms of risky sports)  ซึ่งเป็นเอกพจน์ (หมายถึง “One”)   และใช้กับ “Is”  เพราะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  ส่วนข้อ (a)  และ  (d) ใ ช้กับประธานพหูพจน์

 

14. Her parents let her ___________________ shopping once a month.

(พ่อแม่ของเธอยอมให้เธอ _______________________ ชอปปิ้งเดือนละครั้ง)

(a) to go

(b) go (ไป)

(c) going

(d) goes

ตอบ    –    ข้อ   (b)   เนื่องจากคำกริยา  “Let + object + infinitive without to” (let her go)  ดูเพิ่มเติมคำกริยาประเภทนี้  (let, make, hear, see)  ในประโยคข้างล่าง

                 ตัวอย่างที่ 

-     Professor Collins ______________ about him.

(อาจารย์คอลลินส์ _________________________ เกี่ยวกับตัวเขา)

(a) heard the students to talk

(b) heard the talk by the students

(c) heard the students’ talking

(d) heard the students talk    (ได้ยินนักเรียนพูดคุย)

ตอบ   -   ข้อ   (d) 

                   ตัวอย่างที่ 

               -   We begged him to let us _________________ through the telescope.

(เราขอร้องเขาให้อนุญาตให้เรา ______________ ผ่านกล้องโทรทัศน์ (กล้องส่องทางไกล) ตัวนั้น)

(a) look    (มอง, ดู)

(b) to look

(c) looking

(d) looked

ตอบ   -   ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “Let + กรรม + Verb 1  ดูเพิ่มเติมกลุ่มคำกริยาที่ตามด้วยกรรม  และ  “Infinitive without to” (Verb 1)  จากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                  ตัวอย่างที่ 

               -   What she saw made her ________________ pale.

(สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอ ______________________________ หน้าซีดเผือด)

(a) turn    (กลายเป็น)

(b) turning

(c) to turn

(d) turned

ตอบ   -   ข้อ  (a)  เนื่องจาก “Make +กรรม + Verb 1

                  ตัวอย่างที่ 

              -   The manager let everyone ________________ the office early to attend the convention.

(ผู้จัดการปล่อย (ยอม) ให้ทุกคน_______________ สำนักงานแต่เนิ่นๆเพื่อไปเข้าร่วมการประชุม)

(a) to leave

(b) leaves

 (c) left

(d) leave    (ออกจาก)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เนื่องจากหลังกรรมของ  “Make, Let, Have (ใช้), See, Hear, Feel”  ต้องอยู่ในรูป  “Infinitive without to”  คือ กริยาช่องที่ ที่ไม่มี  “To” นำหน้า (Verb 1)  ดังตัวอย่างประโยค เช่น

-        She lets them play in the field.

(เธอปล่อยให้พวกเขาเล่นในสนาม)

-        We made them laugh.

(เราทำให้พวกเขาหัวเราะ)

-        I heard her sing.

(ผมได้ยินเธอร้องเพลง)

-        He saw her walk in the street.

(เขาเห็นเธอเดินในถนน)

-        She had them clean her room.

(เธอให้พวกเขาทำความสะอาดห้อง)

 

 

15. The airport was temporarily _________________ due to bad weather.

(สนามบินถูก _________________________ ชั่วคราว  เนื่องมาจากอากาศที่เลวร้าย)

(a) delayed    (เลื่อน, ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ทำให้เสียเวลา)

(b) built    (สร้าง)

(c) closed    (ปิด)

(d) destroyed    (ทำลาย)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

 

16. To schedule the early flight, passengers have to make their __________ in advance.

(เพื่อที่จะกำหนดเวลา (หรือวางแผน) เที่ยวบินในตอนเช้า  ผู้โดยสารจำเป็นต้องทำ ________ ของตน  เป็นการล่วงหน้า)

(a) reservations    (การสำรองที่นั่ง, การจองตั๋ว)

(b) appointments    (การนัดหมาย)

(c) trips    (การเดินทาง)

(d) resolutions    (มติ, การลงมติ, การแก้ปัญหา, ความแน่วแน่, ความเด็ดเดี่ยว, การยืนหยัด, การตัดสินใจแล้ว)

ตอบ   –    ข้อ  (a)  เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

 

17. The company plans _____________ its new products by the end of this year.

(บริษัทวางแผนที่จะ __________________  ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตน  ภายในสิ้นปีนี้)

(a) to be issued

(b) issuing

(c) to issue    {ออก (หนังสือพิมพ์, สินค้า, กฎระเบียบ, กรมธรรม์ประกันภัย)}

(d) issuance    {การออก (สินค้า, หนังสือพิมพ์, กฎระเบียบ)}

ตอบ   –   ข้อ   (c)  เนื่องจากหลังคำกริยา  “Plan”  ต้องตามด้วย  “Infinitive with to” (To + Verb 1)

 

18. It is necessary that she _______________ to her parents’ advice.

(มันเป็นสิ่งจำเป็นที่เธอจะต้อง ________________ คำแนะนำของพ่อแม่ของเธอ)

(a) listens

(b) listen    (ฟัง)

(c) listening

(d) must listen

ตอบ    –   ข้อ   (b)   เนื่องจากอยู่ในรูป   “Present subjunctive”  กริยาจึงต้องอยู่ในรูป   “Infinitive without to” (V. 1)  เสมอ  คือ  เสมือนมี   “Should”  มาวางอยู่หน้าคำกริยาตัวนั้น  แต่ไม่ต้องเขียนลงไป  ละไว้ในฐานที่เข้าใจ 

 

19. The warring situations in Syria and Iraq were not ___________in the local newspapers.

(สถานการณ์สงครามในซีเรียและอิรักมิได้ถูก __________ ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น)

(a) displayed    (แสดง, เปิดเผย)

(b) devoted    (อุทิศ, อุทิศตัว, อุทิศเวลา, สละ, ใส่ใจ)

(c) remembered    (จดจำ, จำได้)

(d) reported    (รายงาน)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เพราะได้ความหมายดีที่สุด

 

20. The company’s staff will stay late tonight since the project _________ completed by tomorrow.

(พนักงานของบริษัทจะอยู่ (ทำงาน) จนดึกคืนนี้  เพราะว่าโครงการ _______ ถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันพรุ่งนี้)

(a) will complete

(b) is

(c) must be    (จะต้อง)

(d) should be    (ควรจะ)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากแสดงถึง   “ความจำเป็นที่จะต้องทำให้เสร็จ” ภายในพรุ่งนี้  ทำให้ต้องอยู่ทำงานกันจนดึก  และต้องอยู่ในรูป   “Passive voice”  ด้วย  เพราะ โครง การ   “จะต้องถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์....................

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้