หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 20)

Part V : Sentence Completion (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. The company was well-known for the quality of ____________ products.

     (บริษัทแห่งนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ _________.

(a) their

(b) his

(c) it’s

(d) its (ของตน – ของบริษัท)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของ  แทน “บริษัท” ซึ่งเป็นเอกพจน์

2. ____________ Nantucket Island is a superb spot for watching the eclipse.

     ( ___________ เกาะนันทัคเก็ตเป็นสถานที่ (ตำแหน่ง, จุด) ที่ดียอดเยี่ยมสำหรับการดูสุริยคราสหรือจันทรคราส)

(a)   A

(b)  An

(c) The

(d)   -

ตอบข้อ (d) เนื่องจากชื่อเกาะเดี่ยวๆ  ไม่ต้องนำหน้าด้วย “article” ยกเว้น “หมู่เกาะ” ต้องนำหน้าด้วย “the” เช่น “the Philippines” (หมู่เกาะฟิลิปปินส์)  “the East Indies” (หมู่เกาะอินเดียตะวันออก)  เป็นต้น

3. _____________ Air and Space Museum has the highest attendance record of all the museums in the world.

     ( __________ พิพิธภัณฑ์ทางอากาศและอวกาศ   มีประวัติการเข้าชมสูงที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในโลก)

(a)   A

(b)  An

(c)   The

(d)   -

ตอบข้อ (c) ชื่อพิพิธภัณฑ์  ต้องนำด้วย  article “the” (ดูเพิ่มเติมการใช้ “the” ในหมวดข้อสอบ “Error Detection” ตอนที่ ๓ ข้อ ๕)

4. Lawrence eats ____________ of all his friends.

    (ลอว์เรนซ์กิน ___________ ในบรรดาเพื่อนทั้งหมดของเขา)

    (a)  most slowly

    (b)  the most slowly (อย่างเชื่องช้าที่สุด)

    (c)  more slowly

    (d)  as slowly as

ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ “ขั้นสุด” (superlative)   จึงต้องใช้  the most”นำหน้า “slowly (เป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป)

5. The committee _____________ by the vastness of the applicant’s experiences.

      (คณะกรรมการ __________ ในความกว้างขวางของประสบการณ์ของผู้สมัคร)

(a)  was impressed (มีความรู้สึกประทับใจ)

(b)  impressed (ทำให้ประทับใจ)

(c)   was impressing (น่าประทับใจ)

(d)  impression (ความประทับใจ)

ตอบข้อ (a) เนื่องจาก คณะกรรมการ “มีความรู้สึกประทับใจ” (ดูการใช้คำกริยาประเภทนี้ – “impress, interest, satisfy, surprise, amaze, disappoint etc.   - ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๘ ข้อ ๘)

6. Desert animals ______________ a means of retaining moisture in such a hot, dry climate if they are to survive.

     (สัตว์ทะเลทราย _________ วิธีการรักษาความชื้นในภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง  ถ้าพวกมันจะต้องรอดชีวิตอยู่)

(a)   are needed (ถูกต้องการ)

(b)  were needed

(c)   need (ต้องการ)

(d)  Needing

ตอบข้อ (c) เนื่องจากต้องอยู่ในรูป “active voice” เพราะ “desert animals” เป็นผู้ทำกริยา “ต้องการ” เอง

7. The weather is ____________ at this time of the year than in the spring.

      (อากาศ __________  ในช่วงเวลานี้ของปี  เมื่อเทียบกับในฤดูใบไม้ผลิ)

(a)   calm (สงบ)

(b)  calmest (สงบมากที่สุด)

(c)   calmer (สงบมากกว่า)

(d)  more calmer

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ “ขั้นกว่า” (comparative degree) (สังเกตจาก “than”)  และ  เมื่อใช้ “calmer” แล้ว  ไม่ต้องใช้ “more” นำอีก  สำหรับ  more” ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์พยางค์ยาว  เช่น  “important, necessary, correct, detailed (มีรายละเอียด), diligent (ขยัน), helpful (ช่วยเหลือ), manageable (จัดการได้), active, dangerous etc.)

8. Jazz music has been called ____________ of the United States to world music.

    (ดนตรีแจสได้ถูกเรียกว่าเป็น ____________ ของสหรัฐฯ ที่มีต่อดนตรีของโลก)

(a)     the major contribution which (คุณูปการที่สำคัญซึ่ง)

(b)    the major contribution that (คุณูปการที่สำคัญซึ่ง)

(c)     which is the major contribution (ซึ่งเป็นคุณูปการที่สำคัญ)

(d)    the major contribution (คุณูปการ – สิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูล - ที่สำคัญ)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากเป็นกรรมของกริยา “called”  และขยายด้วย “of  the …………….music

9. It is said that the ____________ has improved a great deal in Thailand in recent years.

     (มันกล่าวกันว่า  ___________ได้กระเตื้องขึ้นอย่างมากในประเทศไทย  ในช่วงปีที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานนี้)

(a) finance (การเงิน)

(b) money (เงิน)

(c) economics (วิชาเศรษฐศาสตร์)

(d) economy (เศรษฐกิจ)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

10. Throughout the state of Maine _____________ summer music camps, where young people and adults may study in beautiful rural settings.

      (ทั่วทั้งรัฐเมน – ของสหรัฐฯ –  ___________  ค่ายดนตรีฤดูร้อน  ที่ซึ่งคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่อาจจะมาศึกษา (ดนตรี) ในสภาพแวดล้อมในชนบทที่สวยงาม)

(a)     there is

(b)    there are (มี)

(c)     are found

(d)    where there are

ตอบข้อ (b) เนื่องจากเป็นประธานของประโยค  และต้องใช้ “there are” เพราะ music camps”  อยู่ในรูปพหูพจน์  ส่วน “Throughout the state of Maine”  เป็นวลีที่บอกเกี่ยวกับสถานที่ (adverb phrase of place) เท่านั้น

11. To the expert investigator, even the most trivial piece of information may _____________ significant.

      (กับนักสืบสวนผู้เชี่ยวชาญ  แม้แต่ชิ้นของข้อมูลที่ไม่สำคัญ (หรือเล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว) ที่สุด  ก็อาจจะ ___________มีความสำคัญ)

(a)     prove (ปรากฏความจริงว่า, แสดงว่า)

(b)     proves

(c)      proved

(d)     have proven

ตอบข้อ (a)  เนื่องจาก  กริยาหลัง “may, might, will, would, shall, should, can, could, must”  จะต้องอยู่ในรูป “infinitive without to” (กริยาช่องที่ ๑ ไม่ต้องมี “to” นำหน้า) เสมอ

12. Language policy has been a subject of ____________ debate in multilingual nations.

       (นโยบายด้านภาษาได้เป็นหัวเรื่องของการอภิปรายที่  ________ ในชาติที่ใช้ – หรือพูด - ภาษาหลายภาษา)

(a)     sharp (เผ็ดร้อน, รุนแรง)

(b)     sharper

(c)      sharpest

(d)     more sharp (ไม่มีรูปนี้ใช้)

ตอบข้อ (a) เนื่องจากมิได้มีการเปรียบเทียบแต่อย่างใด

13. My house, _____________, is going to be sold soon.

      (บ้านของผม, __________ , กำลังจะถูกขายในเร็วๆนี้)

      (a)  which the roof is made of brick

      (b)  in which the roof is made of brick

      (c)  whose roof is made of brick

      (d)  of which the roof is made of brick (ซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ)

ตอบข้อ (d) เนื่องจาก “of which” ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของๆ “สัตว์และสิ่งของ เช่น  บ้าน, รถ, สะพาน, แมว, หมา, เสือ, นก ฯลฯ”  ส่วน “whose” ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของที่เป็นคนเท่านั้น เช่น

-         The man whose house is next to mine is my teacher.

(ผู้ชายผู้ซึ่งบ้านของเขาอยู่ถัดจากของผมไป  เป็นครูของผมเอง)

-         The woman whose son was killed in the car accident is a company manager. 

(ผู้หญิงซึ่งลูกชายของเธอตายในอุบัติเหตุทางรถยนต์  เป็นผู้จัดการบริษัท – หมายถึงผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้จัดการฯ)

   14. _______________, Jim saw a car accident.

       ( ____________,  จิมเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์)

     (a)  He was standing on the road

     (b)  Stood on the road

     (c)  Standing on the road (ยืนอยู่บนถนน)

     (d)  Stand on the road

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็น “present participle phrase” ที่ลดรูปมาจากอนุประโยค “adverb clause of time” (While he was standing on the road,)

(ดูเพิ่มเติมการใช้ “While” ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๖ ข้อ ๑๗ และ ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๘)

15. It is ____________ day that I can’t go on working.

      (มันเป็นวันที่ ___________ จนกระทั่งผมไม่สามารถทำงานได้ต่อไปอีก)

      (a)  a very hot

      (b)  so hot

      (c)  a so hot

      (d)  such a hot (ร้อนมาก)

ตอบข้อ (d)  เนื่องจากประโยคข้างบนมีที่มาของโครงสร้างดังนี้  คือ

1.    It is a very hot day.  I can’t go on working. (เมื่อเชื่อม ๒ ประโยคนี้ จะได้ ๔ ประโยคข้างล่าง คือ)

2.    The day is too hot for me to go on working.

{subject + is (was) + too + adjective + for + someone + to + verb..}

3.    The day is so hot that I can’t go on working.

{subject + is (am, are, was, were) + so + adjective + that + ……}

4.    It is so hot a day that I can’t go on working.

{It + is + so + adjective + a + noun + that + ………..}

5.    It is such a hot day that I can’t go on working.

{It + is + such + a (an) + adjective + noun + that ……..}

ตัวอย่างอื่นๆ เช่น

(1)    The room is very small.  I can’t sleep in it.

(2)    The room is too small for me to sleep in.

(3)    The room is so hot that I can’t sleep in it

(4)    It is so hot a room that I can’t sleep in it.

(5)    It is such a hot room that I can’t sleep in it.

16. _____________, he cannot work hard.

     ( _______________ , เขาไม่สามารถทำงานหนัก)

(a)  Because his bad health

(b)  Because of his bad health (เนื่องมาจากสุขภาพที่ไม่ดีของเขา)

(c)  Although he has bad health (แม้ว่าเขามีสุขภาพไม่ดี)

(d)  Due to his health is bad

ตอบข้อ (b) เนื่องจาก “because of”  ต้องตามด้วย “วลี”  ส่วน “because”  ตามด้วยประโยค   สำหรับ ข้อ (c) ประโยคข้างหน้า (ประโยคย่อย)  และประโยคหลัง (ประโยคใหญ่) มีข้อความไม่รับกัน  ส่วนถ้าจะใช้ข้อ (a) จะต้องแก้เป็นว่า “Because he has bad health,

17. Scarcely ______________ his election speech when the assassin shot him down.

      (ยังไม่ทันที่ ________________ สุนทรพจน์ในการเลือกตั้ง  เมื่อผู้ลอบสังหารยิงเขาล้มลง)

(a)    has he finished (ผิด  เพราะ “tense” ไม่สอดคล้องกับ “tense” ในประโยคย่อย (อนุประโยค) (when………….. down.) ที่มีคำกริยาเป็นอดีต “shot”)

(b)   he has finished

(c)    he had finished

(d)   had he finished (เขาจะ – พูด – จบ)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากหลักการเรียงคำในประโยค เมื่อเอา “scarcely, hardly, rarely, seldom, never, never before, no sooner…….than”  มาไว้หน้าประโยค คือ

-         Scarcely (hardly, never, never before) + verb (ช่วย)  + subject + verb (แท้) + กรรม + ข้อความต่อๆไป  เช่น

-         Never before have they seen such a beautiful place in their lives.

(ไม่เคยมาก่อนเลยที่พวกเขาได้เห็นสถานที่สวยงามเช่นนั้นในชีวิต)

-         Rarely will she find such a good job with a high income.

(หายากที่เธอจะได้เจองานที่ดีพร้อมด้วยรายได้สูง)

-         Seldom did we hear a good news like that.

(เราแทบจะไม่ได้ยินข่าวดีเช่นนั้น)

              (ดูเพิ่มเติมการใช้คำดังกล่าวข้างต้น  เมื่อนำมาไว้หน้าประโยค  เพื่อแสดงการเน้นย้ำคำนั้นๆ  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๑๘ ข้อ ๒๕)

18. Mary has never been to Spain, and ______________.

       (แมรี่ไม่เคยไปสเปน  และ _____________ )

      (a)  I have neither

      (b)  neither have I (ผมก็ไม่ – เคยไป – เช่นเดียวกัน)

      (c)  neither I have

      (d)  I neither have

ตอบข้อ (b) เนื่องจากต้องเรียง “neither + verb (พิเศษ) + subject” (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๔ ข้อ ๒๐)

19. An electrical motor _____________ electrical energy into mechanical energy.

       (มอร์เตอร์ไฟฟ้า ___________  พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล)

(a) is converted (ถูกเปลี่ยน)

(b) which converts (ซึ่งเปลี่ยน)

(c) converts (เปลี่ยน)

(d) is converting (กำลังเปลี่ยน)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริง  จึงใช้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน present simple tense” และต้องอยู่ในรูป “active voice”  ด้วย เพราะประธานของประโยค  (an electrical motor) เป็นผู้ทำกริยา “converts”

20. I prefer to work in a small company _____________ more intimate than a large company.

       (ผมชอบทำงานในบริษัทเล็กๆ ____________   คุ้นเคย-สนิทสนม  มากกว่าในบริษัทใหญ่ๆ)

(a)       is because it

(b)      because is it

(c)      because it is (เพราะว่ามัน)

(d)      it is because

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นการเรียงคำตามปกติ  {because + it + is (was) + adjective (more intimate)}

21. Let’s go out for dinner tonight after work, ______________?

   (พวกเราออกไปข้างนอกเพื่อกินอาหารเย็นกันนะคืนนี้  หลังงานเลิก, _________)

(a)  don’t we

(b)  don’t you

(c)  shan’t we

(d)  shall we (เอามั้ยพวกเรา)

ตอบ - ข้อ (d)  เนื่องจากในประโยคชักชวนที่ขึ้นต้นด้วย “Let’s”   ในส่วนต่อท้าย  (Tag) จะต้องใช้ “shall we”  เสมอ  ส่วนถ้าเป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้อง  ในส่วน Tag” จะต้องใช้ “will you” เช่น

        - Please come and see me at home tomorrow, will you?

       (กรุณามาและพบผมที่บ้านวันพรุ่งนี้,   ได้ไหม)

         - Stop smoking in the bus, will you?

        (หยุดสูบบุหรี่บนรถประจำทาง,  ได้ไหม)

22. The gentleman _____________ is an old friend of my father’s .

      (สุภาพบุรุษ ____________ เป็นเพื่อนเก่าของพ่อของผม)

      (a)  is crossing the street (คำอธิบายเหมือนในข้อ  “c”)

      (b)  who crossing the street (ถ้าจะตอบข้อนี้  ต้องแก้เป็น “who is crossing the street”)

      (c)  crosses the street ( “is” เป็นกริยาแท้ของประโยคแล้ว “crosses” จะมาเป็นกริยาแท้ซ้อนอีก โดยไม่มีคำเชื่อมไม่ได้)

      (d)  crossing the street (ผู้ข้าม – หรือกำลังข้าม – ถนน)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากลดรูปมาจาก “who (that) is crossing the street” หรือ

who (that) crosses the street” ทั้งนี้  เราเรียก “crossing the street” ว่าเป็น  present participle phrase” ซึ่งทำหน้าที่ขยายคำนาม  เพื่อบ่งบอกว่า คำนามนั้นเป็นผู้ทำกริยานั้นๆ  ดังเช่น  ในประโยคข้างบน  “สุภาพบุรุษ  ทำกริยา  ข้ามถนน

23. Efficient teachers ______________ and understand the needs of their students.

    (ครูที่มีประสิทธิภาพ ___________ และเข้าใจความต้องการของนักเรียนของตน)

(a)      thoroughly know their subjects are (ข้อนี้ใช้ได้ถ้าตัด “are” ข้างท้ายทิ้ง)

(b)     know their subjects thoroughly (รู้วิชาของตนอย่างทะลุปรุโปร่ง)

(c)      subjects are thoroughly known

(d)     whose subjects are thoroughly known

ตอบข้อ (b) เป็นการเรียง “ประธาน + กริยา + กรรม + กริยาวิเศษณ์” ตามปกติ  คือ Efficient teachers + know + their subjects + thoroughly

24. When companies cannot supply what is ordered, they usually try to ship a _____________ product.

       (เมื่อบริษัทไม่สามารถจัดหาสิ่งที่ถูกสั่งซื้อได้พวกเขามักพยายามที่จะขนส่ง  ผลิตภัณฑ์ ____________)

(a)      remaining (ที่เหลืออยู่)

(b)     substitute (ทดแทน, สิ่งที่เป็นตัวแทน)

(c)      defective (เสีย, ชำรุด, บกพร่อง)

(d)     stored (ที่เก็บไว้ในโกดัง)

ตอบข้อ (b) เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

25. He must do this, ______________ he’ll be punished.

      (เขาจะต้องทำสิ่งนี้ __________ เขาจะถูกลงโทษ)

(a)  otherwise (มิฉะนั้น)

(b)  although (ถึงแม้ว่า)

(c)  because (เพราะว่า)

(d)  due to (เนื่องมาจาก) (ต้อง + คำนาม หรือ วลี)

ตอบ – ข้อ (a) เพราะได้ใจความดีที่สุด  คือมีข้อความเป็นเงื่อนไข ที่ว่า “จะต้องทำ  ไม่เช่นนั้นจะโดนลงโทษ”  อีก ๒ คำที่อาจใช้แทน “otherwise”  ได้คือ “or”  และ “or else” (มิฉะนั้น)

26. The teacher suggested that ________________.

      (ครูแนะนำว่า ____________ )

(a)  everybody studied harder

(b)  everybody studies harder

(c)  everybody study harder {(นักเรียน) ทุกคนเรียนให้หนักยิ่งขึ้น}

(d)  everybody would study harder

ตอบข้อ (c) เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง “present subjunctive” กล่าวคือ กริยา “study” เหมือนมีคำว่า “should” อยู่ข้างหน้า  แต่ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ  (ดูเพิ่มเติม

คำอธิบายเรื่องนี้  (present subjunctive) ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๘ ข้อ ๑๓)

27. Simon would not have been killed if he ______________ there.

      (ไซม่อนคงไม่ (ถูกฆ่า) ตาย   ถ้าเขา ___________ ที่นั่น)

(a)  wouldn’t have gone

(b)  would have gone

(c)  hadn’t gone (มิได้ไป)

(d)  went

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็น “if clause” แบบที่ ๓ คือ เหตุการเกิดตรงกันข้ามกับข้อความในประโยค  ทั้งนี้  ความจริงที่เกิดขึ้นในประโยคข้างบน  คือ  “ไซม่อนตาย  เพราะเขาไปที่นั่นโดยใน “if clause” จะต้องใช้รูป “if + subject + had + (not) + V. 3

(ดูเพิ่มเติมการใช้ “if clause” แบบที่ ๓ ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๔ ข้อ ๑  และ ตอนที่ ๒ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒๑  และ ตอนที่ ๑๗ ข้อ ๒)

28. A hundred dollars _____________ too expensive for this camera.

     (เงิน ๑๐๐ เหรียญ ____________ แพงเกินไปสำหรับกล้องตัวนี้)

(a)  are

(b)  were

(c)  have been

(d)  is (มีราคา)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากคำนามที่เป็น “จำนวนเงิน, ระยะทาง, เวลา, ชื่อหนังสือ”  ไม่ว่าจะมากอย่างไรก็ตาม (คือมีรูปพหูพจน์)   ถือเป็นเอกพจน์เสมอ  และต้องใช้กับกริยาเอกพจน์  เช่น

       - Ten kilometers is a long distance to walk in one hour.

         (๑๐ กิโลเมตรเป็นระยะทางยาวที่จะเดินใน ๑ ชั่วโมง)

       - Five hundred pounds is a large amount of money.

         (๕๐๐ ปอนด์เป็นเงินจำนวนมาก)

       - The Stories of Shakespear’s Plays” is an interesting book.

           (เรื่องบทละครของเช็คสะเปียร์เป็นหนังสือที่น่าสนใจ)

       - Two months is too long time to wait.  

         (๒ เดือนเป็นเวลานานเกินไปที่จะรอคอย)

29. Physics _____________ taught in most American universities and said to be much more difficult than social science.

      (วิชาฟิสิกซ์ ____________ สอนในมหาวิทยาลัยอเมริกันส่วนใหญ่  และถูกกล่าวว่ายากกว่าสังคมศาสตร์อย่างมาก)

(a)  are

(b) have been

(c) is (ถูก)

(d) will be

ตอบข้อ (c) เนื่องจากชื่อวิชา  ที่แม้จะมีรูปพหูพจน์  แต่ต้องใช้กริยาเอกพจน์  เช่น  economics (เศรษฐศาสตร์), phonetics (วิชาการออกเสียง), statics (สถิตศาสตร์), dynamics (พลศาสตร์), statistics (วิชาสถิติ), psychics (จิตตศาสตร์), aeronautics (วิชาการบิน), astrophysics (วิชาว่าด้วยส่วนประกอบของดวงดาว), aesthetics (วิชาว่าด้วยหลักความงาม), mathematics (คณิตศาสตร์), politics (การเมือง),  รวมทั้ง  news (ข่าว), mumps (โรคคางทูม), measles (โรคหัด),  means (วิธี), ashes (เถ้าถ่านศพ), alms (ทาน),  billiards (กีฬาบิลเลียด), cross-roads (จุดที่ถนน ๒ สายมาตัดกัน)  เช่น 

       - A cross-roads is a place where two roads cross.

        (๔ แยก – หรือทางแยก – คือที่ซึ่งถนน ๒ สายมาตัดกัน)

        - Politics is the subject he is very interested in.

          (การเมืองเป็นหัวเรื่องที่เขาสนใจเป็นอย่างมาก)

        - Mathematics is a required subject.

         (คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็น)

        - Statistics is too difficult for me to understand.

         (วิชาสถิติยากเกินไปสำหรับผมที่จะเข้าใจ)

30. The report of the global economy has been _____________ prepared by the economic experts.

       (รายงานเรื่องเศรษฐกิจของโลก   ได้ถูกจัดเตรียม _______ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ)

(a)      careful (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(b)     carefully (อย่างรอบคอบ)

(c)      carefulness (ความรอบคอบ)

(d)     cared and (การเอาใจใส่ และ)

ตอบข้อ (b) เนื่องจากขยายกริยา “prepared” จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์ (adverb)