หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 19)

Taxes (ภาษี)

1. calculation (n) – การคำนวณ, การคาดคะเน, การทำนาย, ผลจากการคำนวณ, การวางแผน, การมุ่งคิดแต่ประโยชน์ของตัวเอง

    (a) According to my calculations, I’ll owe less money on my income taxes this year.

            (สอดคล้องกับการคำนวณของผม  ผมจะเป็นหนี้เงินลดลงเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของผมปีนี้ – คือจ่ายภาษีเพิ่มตอนสิ้นปีลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน)

    (b) It took my accountant some time to complete the calculations on my income tax.

        (สมุห์บัญชีของผมใช้เวลาชั่วขณะหนึ่ง  เพื่อจะทำให้สมบูรณ์ (เสร็จสิ้น) ในเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ของผม)

2. deadline (n) – เส้นตาย

    (a) The deadline for paying this year’s taxes is just two weeks away.

          (เส้นตายสำหรับการจ่ายภาษีของปีนี้  อยู่ห่างออกไปเพียง ๒ อาทิตย์เท่านั้น)

    (b) My best work is done with strict deadlines.

            (งานที่ดีที่สุดของผมถูกทำด้วยเส้นตายที่เข้มงวด)

3. file (v) – ยื่น (ภาษี, คำร้องทุกข์)

    (a) If you file your taxes late, you will have to pay a fine.

            (ถ้าคุณยื่นภาษีช้า  คุณจะต้องจ่ายค่าปรับ)

    (b) If you believe the tax officer gave you incorrect information, you should file a complaint with her boss.

            (ถ้าคุณเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ภาษีให้ข้อมูลผิดๆแก่คุณ  คุณควรยื่นคำร้องทุกข์กับเจ้านาย (หัวหน้า) ของเธอ)

4. fill out (v) – กรอก (ข้อมูล), เติม (ข้อความ)

    (a) She usually asks her colleague to help her fill out her tax form.

         (เธอมักขอร้องให้เพื่อนร่วมงานช่วยเธอกรอกแบบ (ยื่นเสีย) ภาษี)

    (b) Don’t forget to sign the tax form after you have filled it out.

         (อย่าลืมเซ็นชื่อในใบ (ยื่นเสีย) ภาษี  หลังจากคุณได้กรอกข้อความในนั้นแล้ว)

5. give up (v) – หยุด, เลิก, สละ, ละทิ้ง

    (a) You should try to give up smoking.

         (คุณควรจะเลิกสูบบุหรี่)

    (b) He had to give up his job because of his illness.           

           (เขาจำเป็นต้องละทิ้งงานเนื่องมาจากความเจ็บป่วย)
    (c) The child gave up his seat to an elderly woman.

          (เด็กคนนั้นสละที่นั่งของเขา – บนรถเมล์ – ให้กับหญิงชรา)

6. joint (a) – ร่วมกัน, แชร์กัน

    (a) I and my wife opened a joint bank account last year.

         (ผมและภรรยาเปิดบัญชีธนาคารร่วมกันเมื่อปีที่แล้ว)

    (b) The couple no longer files joint tax returns.

         (สามีภรรยาคู่นั้นมิได้ยื่นขอคืนภาษีร่วมกันต่อไปอีกแล้ว)

    (c) They are the joint owners of the boats.

         (พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมของเรือพวกนั้น)

    (d) Let’s us do the project jointly.

           (พวกเรามาทำโครงการร่วมกันเถอะ)

7. owe (v) – เป็นหนี้, มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงิน

    (a) As the business grew, the owner paid back loans and owed less money.

        (ในขณะที่ธุรกิจเติบโต  เจ้าของจ่ายคืนเงินกู้  และเป็นหนี้ (เงิน) น้อยลง)

    (b) I have found out that I owe more money in income taxes at the end of the year.

        (ผมได้พบว่า  ผมเป็นหนี้ (เงิน) มากขึ้น ในเรื่องภาษีเงินได้ในตอนสิ้นปี – หมายถึงต้องจ่ายภาษีเพิ่มมากขึ้นตอนสิ้นปี  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)

    (c) They owe a lot of money on their electricity account.

         (พวกเขาเป็นหนี้มากมายในบัญชี (ค่า) ไฟฟ้า – คือไม่จ่ายค่าไฟตามกำหนดเวลา)

    (d) He owes his success to his wife.

          (เขาเป็นหนี้ความสำเร็จของเขาแก่ภรรยา – คือภรรยามีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จ)

8. penalty (n) – การลงโทษ, บทลงโทษ, ค่าสินไหมทดแทน, ค่าปรับ, ผลร้าย

    (a) Anyone who pays less than they should in taxes will face a

         penalty. (ใครก็ตามที่ชำระเงินน้อยกว่าที่ควรในเรื่องภาษี  จะต้องเจอกับการลงโทษ – หมายถึงจ่ายภาษีน้อยกว่าที่เป็นจริง)

    (b) Most civilized countries have abolished the death penalty and no longer execute criminals.

         (ประเทศที่มีอารยธรรมส่วนใหญ่  ได้ยกเลิก การลงโทษประหารชีวิต  และไม่ประหารชีวิตอาชญากรต่อไปอีกแล้ว)

    (c) He paid the penalty for his laziness when he failed his exams.

         (เขาต้องจ่ายค่าผลร้ายสำหรับความเกียจคร้านของเขา  เมื่อเขาสอบตก)

9. preparation (n) – การเตรียมการ, การเตรียมตัว

    (a) Income tax preparation can take a long time.

         (การเตรียมการยื่นชำระภาษีเงินได้อาจใช้เวลานาน)

    (b) His preparation for the race consisted of intensive training.

          (การเตรียมตัวของเขาสำหรับการแข่งขัน   ประกอบด้วยการฝึกฝน-ฝึกหัดอย่างเข้มข้น)

    (c) Preparations for our holiday are still in the early stages.

         (การเตรียมการสำหรับวันหยุดของเรา  ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น)

10. refund (n – v) – เงินที่คืนให้, การคืนเงิน, การชำระกลับ, การชดใช้, คืนเงินให้, ชำระกลับ, ชดใช้

      (a) With the tax refund, we bought two plane tickets.

           (ด้วยจำนวนเงินที่คืนให้จากภาษี  เราซื้อตั๋วเครื่องบิน ๒ ใบ – เพื่อไปเที่ยว)

      (b) The government will refund any money that you overpaid.

           (รัฐบาลจะคืนเงินใดๆซึ่งคุณจ่ายเกิน)

11. spouse (n) – คู่สมรส, สามีหรือภรรยา

      (a) My spouse prepares the tax return for both of us.

          (ภรรยาของผมเตรียมการการ (ขอ) คืนเงินภาษีสำหรับเราทั้งสองคน)

      (b) If you are married, please fill in the full name of your spouse.

           (ถ้าคุณแต่งงานแล้ว  โปรดกรอกชื่อเต็มของคู่สมรสของคุณด้วย)

12. withhold (v) – ปฏิเสธที่จะให้, ระงับ, ยับยั้ง, ขัดขวาง, ยั้งมือ, ปิดบัง, หลีกเลี่ยงจาก, ไม่อนุมัติ, ไม่อนุญาต, อายัด

       (a)  The council decided to withhold permission for the building.

            (คณะกรรมการ (สภา) ตัดสินใจที่จะระงับการอนุญาตสำหรับการก่อสร้าง)

       (b)  She withheld information from me.

            (เธอปฏิเสธที่จะให้ – หรือปิดบัง – ข้อมูลกับผม)

        (c)   My employer withholds money from each paycheck to apply toward my income taxes.

             (นายจ้างของผมหัก (ระงับไว้เป็นบางส่วน) เงินจากเช็คจ่ายเงินเดือนแต่ละใบ  เพื่อจ่ายเป็นภาษีเงินได้ของผม)

Fill the words from the box in the blanks in the passage.

(จงเติมคำในช่องสี่เหลี่ยมลงในช่องว่างในบทความ)

     calculated             fill out               owe                     refund

     deadline                gave up            penalized          spouse

     filed                        joint                   prepares           withhold

     receipt                   return(s)          marks                accuracy   

     fault                        corrected

 

           Every year, my wife gathers all of our pay stubs and expense reports and (1) prepares to fill out our tax forms.  She tries to finish them in March, well before the April 15th (2) deadline.  It’s a time-consuming process.  There are (3) receipts to find, records to organize, and forms to (4) fill out.  When we first got married, we (5) filed separate (6) returns.  But now she (7) marks me as her (8) spouse and files the (9) joint return.  It saves us money and saves me time!

(คำแปล)      ทุกๆปี  ภรรยาของผมรวบรวมรายการเงินเดือน (รายได้)  และรายงานค่าใช้จ่าย  และ (๑) เตรียมการกรอกแบบฟอร์มชำระภาษี  เธอพยายามที่จะทำมันให้เสร็จในเดือนมีนาคม  หรือก่อน (๒) เส้นตายในวันที่ ๑๕ เมษายน  มันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก  ทั้งนี้  มี (๓) ใบเสร็จที่จะต้องค้นหา  บันทึกที่จะต้องจัดระเบียบ  และแบบฟอร์มที่จะต้อง (๔) กรอก  อนึ่ง  เมื่อเราแต่งงานกันครั้งแรก  เรา (๕) ยื่น (๖) การขอคืนภาษีแยกกัน  แต่ปัจจุบันนี้  เธอ (๗) บันทึกหรือทำเครื่องหมาย (เช่นกากบาท) ผมในฐานะ (๘) คู่สมรสของเธอ  และยื่นขอคืนภาษี (๙) ร่วมกัน  มันช่วยประหยัดเงินของเรา  และประหยัดเวลาด้วย !

          My wife is very proud of her (10) accuracy.  The government has never sent the forms back with corrections.  For several years now, we have received a (11) refund.  But this year, she (12) calculated the numbers over and over again and found we have not paid enough taxes throughout the year.  She didn’t want to (13) owe any money.  Finally, she (14) gave up and sent in our check.  Actually, it was my (15) fault.  I had changed jobs and didn’t ask my employer to (16) withhold enough money from my paychecks.  I’m just glad we found and (17) corrected the mistake before we got (18) penalized.

(คำแปล)      ภรรยาของผมภูมิใจมากใน (๑๐) ความถูกต้อง-แม่นยำของเธอ  รัฐบาลไม่เคยส่งแบบฟอร์ม (เสียภาษี) กลับคืนมาพร้อมกับการแก้ไขให้ถูกต้อง (เพื่อให้เราเสียภาษีให้ถูกต้อง)  เป็นเวลาหลายปีแล้วในขณะนี้  ที่เราได้รับ (๑๑) เงินคืน  แต่ปีนี้  เธอ(๑๒) คำนวณตัวเลขซ้ำแล้วซ้ำอีก  และพบว่าเรามิได้จ่ายภาษีอย่างเพียงพอ (จ่ายไม่ครบ) ตลอดทั้งปี  เธอไม่ต้องการที่จะ (๑๓) เป็นหนี้เงินใดๆ  แต่ ในที่สุด  เธอก็ (๑๔) หยุด-เลิก (การคำนวณภาษีใหม่)  และส่งเช็ค (ของภาษีที่ยังขาดอยู่) ไปให้ (รัฐบาล)

ซึ่ง จริงๆแล้ว  มันเป็น (๑๕) ความผิดพลาดของผมเอง  โดยที่ผมได้เปลี่ยนงาน  และมิได้ขอร้องให้นายจ้าง  (๑๖) ระงับ (หัก) เงิน (รายได้) อย่างเพียงพอจากเช็คเงินเดือนของผม  ทั้งนี้  ผมเพียงแต่ดีใจที่เราได้พบและ (๑๗) แก้ไขความผิดให้ถูกต้อง  ก่อนที่เราจะถูก (๑๘) ลงโทษ

Choose the word that best completes the sentence.

(จงเลือกคำที่เติมประโยคได้สมบูรณ์ที่สุด)

1. According to my _________, we owe a lot of money in taxes this year.

    (สอดคล้องกับ ___________ ของผม  เราเป็นหนี้เงินจำนวนมากในเรื่องภาษีปีนี้ – คือจ่ายภาษีต่ำกว่าที่เป็นจริง)

    (a)  calculators (เครื่องคิดเลข)

    (b) calculations (การคำนวณ)

    (c)   calculated (ซึ่งถูกคำนวณ)

    (d)  calculate (คำนวณ)

2. Those _________ on my desk contain all the information we’ll need for preparing our taxes.

     ( __________ พวกโน้นบนโต๊ะทำงานของผม  บรรจุข้อมูลทั้งหมดที่เราจะต้องการ  สำหรับการเตรียมการยื่นภาษีของเรา)

(a)  filed

(b) file (ยื่นคำร้อง, จัดเข้าแฟ้ม, เก็บเอกสาร)

(c) files (แฟ้มเก็บเอกสาร)

(d) filing (การยื่นคำร้อง, การจัดเข้าแฟ้ม, การเก็บเอกสาร)

3. It is usually advantageous for spouses to file their income taxes ___

    __________. (มันมักจะมีประโยชน์-ได้กำไรเสมอสำหรับคู่สมรสที่จะยื่นเสียภาษีเงินได้ของพวกเขา ___________ )

(a)  joint (ร่วมกัน)

(b) joints (ข้อต่อ)

(c) jointly (แบบร่วมกัน) {เนื่องจากขยายกริยา “file” จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์(adverb)}

(d) jointed (เชื่อมต่อ)

4. We didn’t know we had to claim the interest from our savings

    account and were _________ for the error. (เราไม่รู้ว่าเราจำเป็นต้อง

    เรียกร้องดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์ของเรา  และ (เรา) ถูก __________ สำหรับ

    ความผิดพลาดนี้)

(a)   penalize (ลงโทษ)

(b)  penalizing

(c)   penalty (การลงโทษ)

(d)  penalized (ลงโทษ)  3 (เป็นกริยาช่องที่ ๓ “passive voice”)

5. The _________ of the forms took much less time than we expected.

     ( __________  ของแบบฟอร์ม (ยื่นเสียภาษี) ใช้เวลาน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้

       อย่างมาก)

    (a) preparatory (ซึ่งเป็นการเตรียมตัว-เตรียมการ, เกี่ยวกับการเตรียมการ)

    (b) preparation (การเตรียมการ, การเตรียมตัว)

    (c) prepared

    (d) prepares (เตรียมตัว, เตรียมการ)

6. I didn’t overpay my taxes this year so I didn’t get a _________.

     (ผมมิได้จ่ายภาษีเกินปีนี้  ดังนั้น  ผมเลยไม่ได้รับ ____________ )

    (a) refunded (คืนเงิน)

    (b) refundable (สามารถคืนเงินได้)

    (c) refund (เงินคืน) (ต้องเป็นคำนามเอกพจน์  เนื่องจากอยู่หลัง “article” a)

    (d) refunds

7. __________ your own taxes can be frustrating and often leads to

    costly errors in calculations. ( __________ (ยื่นเสีย) ภาษีของคุณเอง

     สามารถทำให้ท้อแท้ใจ-คับข้องใจ  และบ่อยครั้งนำไปสู่ความผิดพลาดที่มีราคาแพง

     ในการคำนวณภาษี)

(a)  Prepare (เตรียมการ, เตรียมตัว)

(b) Prepares

(c) Preparing (การเตรียมการ, การเตรียมตัว)

(d) Preparation (การเตรียมการ, การเตรียมตัว) (ถ้าจะเลือกตอบข้อนี้ จะต้องใช้เป็น “The preparation of your own……………..)

หมายเหตุตอบข้อ (c) เป็นการใช้ “gerund” (verb + ing)  เป็นประธานของประโยค  ซึ่ง “Gerund” หรือ “V. + ing” ถือว่าเป็นคำนามเอกพจน์ประเภทหนึ่ง  มีหน้าที่ดังนี้  คือ

๑)    เป็นประธาน (Subject) ของประโยคหรือประธานของกริยา  เช่น

- Swimming is a good exercise.

 (การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี)

- Playing badminton is his favorite hobby.

  (การเล่นแบดมินตันเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของเขา)

- Working in cool weather is pleasure.

  (การทำงานในอากาศที่เย็นเป็นความรื่นรมย์)

- Breathing is indispensable to all living things.

  (การหายใจเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)

- Sleeping is necessary to health.

  (การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)

     ๒) เป็นกรรม (Object) ของประโยคหรือของกริยา  เช่น

           - Most women like dancing.

              (ผู้หญิงส่วนมากชอบการเต้นรำ)

         - Would you mind buying me a newspaper?

               (คุณจะกรุณาซื้อหนังสือพิมพ์ให้ผมสักฉบับได้ไหม)

         - We appreciated talking to him.

              (เราชื่นชมการสนทนากับเขา)

         - She avoids meeting him in public.

               (เธอหลีกเลี่ยงการพบกับเขาในที่สาธารณะ)

         - They enjoyed watching that movies.

                (พวกเขาสนุกกับการดูหนังเรื่องนั้น)

     ๓) เป็นกรรมของบุรพบท (Object of Preposition) เช่น

            - He is interested in collecting stamps.

                (เขาสนใจกับการสะสมแสตมป์)

          - She was surprised at finding her lost ring.

                 (เธอประหลาดใจกับการพบแหวนที่หาย)

          - They are fond of reading.

                 (พวกเขาชอบการอ่าน)

          - We came here by taking a taxi.

                 (เรามาที่นี่โดยการนั่งรถแท็กซี่)

          - This equipment is for gardening.

                  (อุปกรณ์นี้สำหรับการทำสวน)

     ๔) เป็นส่วนที่มาเติมให้สมบูรณ์ (Complement) ของ  “verb to be” (is,

         was)  เช่น

             - His part-time job is teaching in a college.

                 (งานพาร์ตไทม์ของเขาคือการสอนในมหาวิทยาลัย)

           - Her hobby is collecting precious stones.

                  (งานอดิเรกของเธอคือการสะสมหินมีค่า)

             - What they like to do is swimming in a river.

                    (สิ่งที่พวกเขาชอบทำคือการว่ายน้ำในแม่น้ำ)

             - The only thing that interested me was riding on a

                horseback.

                   (เพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ผมสนใจคือการขี่บนหลังม้า)

     ๕) ใช้ “Gerund” ตามหลังกริยา “go” (go + V. ing)  หมายถึง “ไปทำ

           กิจกรรมนั้นๆเพื่อออกกำลังกาย  หรือเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน” เช่น

               - go swimming (ไปว่ายน้ำ)

             - go skiing

             - go skating

             - go fishing

             - go shopping

             - go sailing (ไปเล่นเรือใบ)

             - go climbing (ไปปีนเขา)

             - go riding (ไปขี่รถ)

             - go hunting (ไปล่าสัตว์)

             - go shooting (ไปยิงปืน)

      ๖) ใช้ “Gerund”  ประกอบหน้าคำนามคล้ายกับเป็นคำคุณศัพท์  แต่มักนิยมใช้ 

          “hyphen” (-) มาคั่นไว้ระหว่างคำ  เช่น

                - a sleeping-room (ห้องนอน) (แต่ถ้า “a sleeping dog” หมายถึง 

                  “หมาที่นอนอยู่”) (ไม่ต้องมีเครื่องหมาย “hyphen” (-) คั่นกลาง)

             - a dancing-hall (ห้องเต้นรำ) (แต่ถ้า “a dancing girl” หมายถึง

                  “เด็กผู้หญิงที่ (กำลัง) เต้นรำ”)

             - a dancing-teacher (ครูสอนเต้นรำ) (แต่ถ้า “a dancing teacher”

                  ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย (-) หมายถึง  “ครูที่ (กำลัง) เต้นรำ”

                - a reading-room (ห้องอ่านหนังสือ) (แต่ถ้า “a reading boy”

                   หมายถึง “เด็กที่อ่านหนังสือ”)

             - a swimming-pool (สระว่ายน้ำ) (แต่ถ้า “a swimming girl”

                  หมายถึง “เด็กหญิงที่ว่ายน้ำ”)

             - a walking-stick (ไม้เท้า -ไม้สำหรับเดิน) (แต่ถ้า “a walking boy”

                  หมายถึง “เด็กที่ (กำลัง) เดิน”)

             - drinking-water (น้ำสำหรับดื่ม) (แต่ถ้า  “a drinking horse”

                  หมายถึง “ม้าที่ดื่มน้ำ”)

             - a knitting-needle (เข็มถัก) (แต่ถ้า “a knitting woman” หมายถึง

                 “ผู้หญิงที่ (กำลัง) ถัก”)

             - a cooking-utensil (เครื่องมือสำหรับทำครัว) (แต่ “a cooking

               woman” หมายถึง  “ผู้หญิงที่ปรุงอาหาร”)

             - a killing-field (ทุ่งสำหรับสังหาร) (แต่ “a killing man” หมายถึง 

                  “ผู้ฆ่า, มือสังหาร”)

             - looking-glasses (แว่นตา) (แต่ถ้า “a looking boy” หมายถึง  “เด็กที่

                  (กำลัง) มอง”)

หมายเหตุ –  “Verb + ing” (Gerund) ขยายหน้าคำนาม มีความหมายว่า คำนามนั้นมีไว้เพื่อทำกริยานั้นๆ “a swimming-pool” (สระว่ายน้ำ)  แต่สำหรับ “Verb + ing”  ในวงเล็บข้างหลัง ที่ขยายหน้าคำนาม  มีความหมายว่า  คำนามนั้นเป็นผู้ทำกริยานั้นๆ  ในกรณีนี้  เราเรียก “V. + ing”   นั้นว่า “Present participle” เช่น a drinking horse”  (ม้าที่ดื่มน้ำ) (ไม่ต้องมีเครื่องหมาย (-)  คั่นกลาง)

      ๗)  “Gerund” อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น

               - His walking quickly makes him tired.

                   (การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

            - We appreciated on your coming.

                  (เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

            - Her being afraid of snakes is well-known.

                  (การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

            - It was no use your telling him to stop smoking.

                  (ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

            - The audiences were informed of his being a great scientist.

                   (ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

            - I had to postpone my writing to him to a later date.

                   (ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียนถึงเขาของผมออกไปอีก)

            - You should not delay your sending of the application form.

                   (คุณไม่ควรทำให้ล่าช้าการส่งใบสมัครของคุณ)

     ๘) ใช้ “Gerund” สำหรับข้อความที่เป็น “การห้าม, ข้อบังคับ, กฎระเบียบ, หรือข้อห้ามมิให้กระทำ, เช่น

               - No parking. (ห้ามจอดรถ)

            - No loitering. (ห้ามเดินเตร็ดเตร่แถวนี้)

            - No smoking. (ห้ามสูบบุหรี่)

            - No fishing. (ห้ามตกปลา)

            - No spitting. (ห้ามบ้วนน้ำลาย)

            - No swimming. (ห้ามว่ายน้ำ)

            - No hunting. (ห้ามการล่าสัตว์)

      ๙) หลังคำคุณศัพท์ “busy”  และ “worth” ต้องตามด้วย “Gerund” เช่น

             - She is busy reading her books.

                  (เธอยุ่งอยู่กับการอ่านหนังสือ)

            - I am always busy doing my homework at weekend.

                  (ผมยุ่งอยู่กับการทำการบ้านเสมอในวันสุดสัปดาห์)

            - The film was worth watching.

                   (หนังเรื่องนั้นควรค่าต่อการดู)

            - The book you gave me is worth reading.

                   (หนังสือที่คุณให้ผมควรค่าต่อการอ่าน)

      ๑๐) หลังกริยา “need” (ต้องการ) “require”  (ต้องการ) และ “want”  (ต้องการ)  โดยมีประธานของประโยคเป็น “it”  ต้องตามด้วย “Gerund”  เช่น

           - The room (it) needs cleaning.

                  (ห้องนี้ต้องการการทำความสะอาด)

               - It (the watch) needs repairing.

                 (นาฬิกาเรือนนี้ต้องการการซ่อมแซม)

           - The grass needs cutting

               (หญ้าต้องการการตัด)

           - The clothes require washing.

                 (เสื้อผ้าต้องการการซักล้าง)

           - The children require taking good care of.

                 (เด็กๆต้องการได้รับการดูแลที่ดี)

           - The old building needs destroying.

                 (อาคารหลังเก่าต้องการการทำลาย)

          สำหรับ “want” อาจตามด้วย “Gerund” หรือ “to + verb” ก็ได้ เช่น

             - She wanted going there. (= She wanted to go there.)

                   (เธอต้องการไปที่นั่น)

          ส่วน “need”  และ “require” อาจตามด้วย “to be + verb 3” ก็ได้  โดยมีความหมายเหมือนกับตามด้วย “verb + ing” ทุกอย่าง เช่น

              - The room needs to be cleaned.

                (ห้องต้องการการทำความสะอาด)

           - The watch needs to be repaired.

                  (นาฬิกาต้องการการทำความสะอาด)

           - The grass needs to be cut.

                 (หญ้าต้องการการตัด)

8. Jin got confused when he tried to fill _________ his tax forms on

    his own. (จิมสับสน-งุนงง  เมื่อเขาพยายามที่จะ __________ ใบยื่นเสียภาษี

     ด้วยตัวของเขาเอง)

(a)  in

(b) up

(c) out (fill out = กรอกข้อความ)

(d) through

9. People who use professional tax preparers get larger refunds and

    avoid _________ for underpayment and missed deadlines.

     (คนที่ใช้ (บริการ) ผู้จัดเตรียม (เสีย) ภาษีมืออาชีพ – หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่รับจ้าง

       จัดการเรื่องภาษี -  จะได้รับเงินคืนก้อนโตกว่า  และ (สามารถ) หลีกเลี่ยง

       ____________ สำหรับการจ่ายภาษีต่ำกว่าที่ต้องจ่าย (หมายถึงจ่ายภาษีได้

       ครบถ้วน-ถูกต้อง)  และ (หลีกเลี่ยง) การจ่ายหลังเส้นตาย – คือพลาดจากเส้นตาย

       ที่กำหนดให้จ่าย)

(a)  penalties (การลงโทษ)

(b)  penumbras (เงามัว, เงามัวที่ล้อมรอบเงามืด)

(c)   peninsulas (คาบสมุทร, แหลมที่ยื่นไปในทะเล)

(d)  pennants (ธงยาวปลายเรียวแหลมที่ชักบนเรือ, ธงสามเหลี่ยม)