หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 169)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

 

1. Using carrier pigeons, the military commanders exchanged messages expeditiously (เอคส-พิ-ดิช-เชิส-ลี่) (adv.).

(โดยการใช้นกพิราบสื่อสาร  ผู้บัญชาการทหารแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน    อย่างรวดเร็ว-อย่างว่องไว

(a) appropriately    (อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร)

(b) significantly    (อย่างสำคัญ, อย่างมีนัยสำคัญ, อย่างมากมาย)

(c) tremendously    (อย่างมากมาย, อย่างใหญ่โตมโหฬาร)

(d) quickly and efficiently    (อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ)

 

2. The only problem with living in such a big house is that it requires a lot of maintenance (n).

(ปัญหาเพียงประการเดียวในการอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่แบบนั้นก็คือว่า  มันต้องการ  การบำรุงรักษา-การรักษาไว้-การผดุงไว้-การดำเนินต่อไป-การดำเนินชีวิต    อย่างมาก มาย)

(a) establishment    (การสร้าง, การสถาปนา, การจัดตั้ง, การก่อตั้ง, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ)

(b) extension    (การต่อเติม, การขยายออกไป, การขยายเวลาออกไป)

(c) the act of keeping something in good condition    (การรักษาสิ่งต่างๆให้อยู่ในสภาพดี, การบำรุงรักษา)

(d) competency    (ความสามารถ, ความเก่ง)

 

3. Sitting in salt water, the old coins corroded (คะ-โร้ด) (v) and became very easy to break.

(วางอยู่ในน้ำเกลือ  เหรียญกษาปณ์เก่าๆ เหล่านั้น    กัดกร่อน-สึกหรอ-ทำให้กัดกร่อนหรือสึกหรอ-เซาะ-ชะ-ทำให้ผุพัง-ทำให้เสื่อม    และแตกหักได้อย่างง่ายดายมาก)

(a) exploded    (ระเบิด)   

(b) expanded    (ขยายตัว, ทำให้ขยายตัว, ขยายความ)

(c) eroded; be slowly weakened by chemical reactions    (สึกกร่อน-สึกหรอ-ทำให้สึกหรอ; ถูกทำให้อ่อนตัวอย่างช้าๆโดยปฏิกิริยาทางเคมี)

(d) decayed    (เน่าเปื่อย, ผุพัง, เสื่อมลง (สุขภาพ, ความเจริญ), ทำให้เน่าเปื่อย-ผุพัง-เสื่อมลง)

 

4. Two of the names on the roster (รอส-เทอะ) (n) were misspelled.

(ชื่อสองชื่อใน    บัญชีรายชื่อ-ทะเบียนชื่อ-รายชื่อทหารและภารกิจหน้าที่ของแต่ละคน    ถูกสะกดผิด) 

(a) rooster    (รูส-เทอะ)  (ไก่ตัวผู้, สัตว์ปีกตัวผู้)

(b) a list, especially of names    (บัญชี  โดยเฉพาะรายชื่อ)

(c) territory    (เขตแดน)

(d) coffin    (หีบศพ, โลงศพ)

 

5. Laura moved from her rural community to get away from its parochial (พะ-โร้-เคี่ยล) (a) thinking.

(ลอร่าย้ายจากชุมชนในชนบทของเธอ  เพื่อหนีจากความคิดที่    คับแคบจำกัดมาก-เกี่ยวกับเขตทางศาสนา-เกี่ยวกับการศึกษาในเขตทางศาสนา-เกี่ยวกับเขตปกครองในอังกฤษเทียบเท่าตำบล-เกี่ยวกับโบสถ์ท้องถิ่น) 

(a) profound    (ลึกซึ้ง, ล้ำลึก, สุดซึ้ง, สนิท, แน่นแฟ้น)

(b) restricted in outlook; relating to the local parish    (คับแคบหรือจำกัดในด้านทัศนะ; เกี่ยวกับเขตทางศาสนา หรือเขตปกครองเทียบเท่าตำบล)

(c) superficial    (ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, ผิวเผิน, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า)

(d) lofty    (สูงส่ง, สูงมาก, สูงตระหง่าน, ชั้นสูง, โอหัง, อวดดี)

 

6. The rigor (n) of military life toughened the young men quickly.

(ความเข้มงวดกวดขันมาก-ความแข็งทื่อ-ความแม่นยำ-ความหนาวสะท้าน    ของชีวิตทหาร  ทำให้คนหนุ่มทรหดอดทนอย่างรวดเร็ว)

(a) strictness; difficult situations that come from following rules strictly    (ความเข้มงวด; สถานการณ์ยุ่งยากซึ่งมาจากการทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด)

(b) instability    (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

(c) menace    (ภัย, อันตราย)

(d) determination    (ความมุ่งมั่น, เจตจำนง, การกำหนด)

 

7. The audience was deeply grateful for the brevity (เบรฟ-วิ-ที่) (n) of the after-dinner speaker’s remarks. 

(ผู้ฟังรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งสำหรับ    ความสั้นกะทัดรัด-ระยะเวลาที่สั้น    ของคำกล่าวของผู้พูดหลังอาหารค่ำ)  (ไม่เยิ่นเย้อจนเกิดความรำคาญ-เบื่อหน่าย)

(a) precision    (พรี-ซิซ-ชั่น)  (ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแน่นอน, ความแม่นยำ) 

(b) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดโม้, การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด)

(c) briefness    (ความสั้น, ความกระชับ)

(d) fluency    (ความคล่องในการพูดหรือเขียน, ความราบรื่น, ความง่าย, การหลั่งไหล)

 

8. The jeweler was painstaking (a) in his effort not to ruin the $50 million diamond necklace.

(พ่อค้า-ช่างเพชรพลอย    บากบั่น-พากเพียร-พยายาม-ระมัดระวัง    ในความพยายามของตน  ที่จะไม่ทำให้สายสร้อยคอเพชรราคา  ๕๐  ล้านดอลลาร์ต้องเสียหาย)

(a) negligent    (สะเพร่า, ละเลย, ไม่สนใจ, ทอดทิ้ง)

(b) extremely careful; taking pains    (ระมัดระวัง-รอบคอบอย่างมาก; บากบั่น-พากเพียร-อุตสาหะ)

(c) reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(d) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

 

9. Throughout most of their lives, human beings perpetually (adv.) learn and increase their mental capacities.

(ตลอดชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่  มนุษย์เรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านจิตใจหรือสมองของตนเอง    ตลอดกาล-ตลอดไป-อย่างถาวร-อย่างต่อเนื่อง)

(a) actually    (อย่างแท้จริง)

(b) ultimately    (ในที่สุด, ท้ายที่สุด)

(c) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาติญาณ)

(d) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง)

 

10. The cost of living in nearly every country in the world has skyrocketed (v) in the past ten years. 

(ค่าครองชีพในเกือบจะทุกประเทศในโลก ได้    เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว    ในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา)

(a) grown steadily    (เติบโตอย่างสม่ำเสมอหรือมั่นคง)

(b) increased slowly    (เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ)

(c) risen rapidly    (เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)

(d) leveled off    (หยุดอยู่กับที่หรือลดลงอย่างรวดเร็ว)

 

11. The Statue of Liberty was a gift to the United States from France to memorialize the alliance (n) between the two countries.

(เทพีเสรีภาพเป็นของขวัญแก่สหรัฐฯ จากฝรั่งเศส  เพื่อเตือนให้ระลึกถึง    พันธมิตร    ระหว่าง  ๒  ประเทศดังกล่าว)

(a) negotiation    (การเจรจา)

(b) difference    (ความแตกต่าง)

(c) treaty    (สนธิสัญญา, ข้อตกลง)

(d) association    (ความสัมพันธ์, การสังสรรค์, สมาคม, บริษัท, การเชื่อมติดต่อกัน)

 

12. Your mood seems very meditative (a) this evening.

(อารมณ์ของคุณดูเหมือนว่า    ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง    อย่างมากค่ำนี้)

(a) gleeful    (ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง)

(b) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก)

(c) desperate    (สิ้นหวัง, หมดหวัง, เข้าตาจน, ที่มีความต้องการอย่างมาก, ร้ายแรง มาก,  อย่างยิ่ง, เหลือเกิน)

(d) stern    (เคร่งขรึม, เอาจริงเอาจัง)

 

13. His winning the award was the highest attainment (n) of his career.

(การชนะ (ได้) รางวัลของเขาเป็น    ความสำเร็จ    สูงที่สุดในอาชีพของเขา)

(a) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการอย่างมาก)

(b) subterfuge    (ข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว, ข้อหลีกเลี่ยง)

(c) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผลสำเร็จ)

(d) ecstasy    (ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความยินดี-ดีใจอย่างเหลือล้น)

 

14. A flexible program that is tailored (v) to exactly meet a child’s needs is a big advantage of home schooling. 

(โปรแกรมที่ยืดหยุ่นซึ่งถูก    ดัดแปลง-ปรับ-ตัดต่อ-ตัดเสื้อ    เพื่อสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถ่องแท้นั้น  เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่โตของการเรียนการสอนที่บ้าน)  (เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในโรงเรียน)

(a) funded    (อุดหนุนเงิน, สนับสนุนเงิน)

(b) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) adapted    (ปรับ, ดัดแปลง)

(d) arranged    (จัดแจง, เตรียมการ)

 

15. Global migration has increased in the twentieth century as war and starvation (n) have reached new intensity. 

(การอพยพของโลกได้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่  ๒๐  เมื่อสงครามและ    ความอดอยากขาดแคลน-ความหิวโหย-การอดอาหารตาย    ได้มาถึงความเข้มข้น-รุนแรงแบบใหม่)  (คือรุนแรงมากกว่าศตวรรษก่อนหน้านั้นอย่างมาก)

(a) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ)

(b) chaos    (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

(c) epidemic    (โรคระบาด)

(d) famine    (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง, การอดตาย, ความหิวจัด)

 

16. The production of electric cars is hampered (v) by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก    ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค    โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์)

(a) doomed    (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated    (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

 

17. Astronauts are subjected to the most rigorous training that has ever been devised (v) for human beings.

 (นักบินอวกาศมีภาระต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดที่สุด  ซึ่งได้ถูก    ประดิษฐ์-คิดค้น-สร้างขึ้นมา    (หมายถึงการฝึกฝน)  สำหรับมนุษยชาติ)

(a) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(b) diagnosed    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

(c) offered    (เสนอให้, หยิบยื่นให้)

(d) provided    (จัดหา, จัดให้)

 

18. His colleagues found him rather aloof (a).

(เพื่อนร่วมงานของเขาพบว่าเขาค่อนข้างจะ    ห่างเหิน-โดดเดี่ยว-เย็นชา-ไม่สนใจ)

(a) cowardly    (ขี้ขลาด)

(b) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(c) reserved    (สงบเสงี่ยม, สงวนท่าที)

(d) amused    (รู้สึกขบขัน-สนุกสนาน)

 

19. He had a vehement (วี้-เฮ-เมิ่นท) (a) argument with his friend.

(เขามีการโต้เถียง    อย่างรุนแรง-ดุเดือด    กับเพื่อน)

(a) unreasonable    (ไม่สมเหตุสมผล)

(b) academic    (ทางวิชาการ, เกี่ยวกับวิชาการ)

(c) trustworthy    (ไว้ใจได้, เชื่อถือได้)

(d) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

 

20. A referee in any matches must maintain an impartial judgment on competing teams.

(กรรมการในการแข่งขันใดๆ  จะต้องรักษาการใช้วิจารญาณ (หรือการตัดสิน) แบบ    ไม่ลำเอียง-ไม่เข้าข้างฝ่ายใด    ต่อทีมที่เข้าแข่งขัน)

(a) sympathetic    (เห็นอกเห็นใจ)

(b) invariable    (ไม่เปลี่ยนแปลง, คงที่)

(c) attentive    (สนใจ, ตั้งใจ, เอาใจใส่)

(d) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, ไม่เข้าข้าง, ตรงไปตรงมา)

 

21. Of all the wild dogs, none is more closely related to the domesticated dog than the wolf.

(ในบรรดาสุนัขป่า (ที่มิได้เลี้ยงตามบ้าน) ทั้งหมด  ไม่มีชนิดไหนที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับหมาที่ถูก    ฝึกให้เชื่อง-ทำให้เคยชิน-ทำให้สนใจงานบ้าน หรือชอบอยู่ในบ้าน-ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม    มากไปกว่าหมาป่า)  (เนื่องจากหมาป่ามีหลายพันธุ์ และ  “wolf”  เป็นเพียง    ชนิดในนั้น)

(a) hunting    (ซึ่งล่า, ที่ล่า)

(b) tame    (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี)

(c) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ)

(d) hybrid    (ซึ่งเป็นพันทาง หรือพันธุ์ผสม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้