หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 163)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. He pushed the shoes down to the bottom of the hole and filled the hole _________________ the earth.

(เขาดันรองเท้าทั้ง  ๒  ข้างลงไปที่ก้นหลุม  และอัดเต็ม (กลบ) หลุม _____________ ดิน)

(a) by

(b) below    (ใต้, ข้างใต้, ข้างล่าง)

(c) with    (ด้วย)

(d) under    (ใต้  เช่น  สะพาน, โต๊ะ, เตียง  ฯลฯ)

(e) of

 

2. When his father died he thought _________________ his duty _________________ care of his family.

(เมื่อพ่อของเขาตาย  เขาคิด (ว่า) __________________ เป็นหน้าที่ของเขา _____

__________________ ครอบครัว)

(a) that ________________ taking

(b) it ________________ taking

(c) it ________________ to take    (มัน  ________________  ที่จะดูแล)

(d) that ________________ to take

ตอบ    -    ข้อ    (c)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “Subject + Think + It + Noun + To + Verb + กรรม  หรืออาจตอบว่า  “……….he thought (that) his duty was to take care…………”  (เขาคิดว่า  หน้าที่ของเขา  คือการดูแล..............)   หรือ   “………. he thought (that) it was his duty to take care…………”  (เขาคิดว่า  มันเป็นหน้าที่ของเขา  ที่จะดูแล...............)   ก็ได้

 

3. Who actually saw the accident _________________?

(ใครเห็นอุบัติเหตุ ______________________ จริงๆ)  (คือ  เห็นจริงๆ)

(a) to happen

(b) happen    (เกิดขึ้น)

(c) happened

(d) to be happened

ตอบ   -   ข้อ   (b)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “Subject + See + Object + Verb 1 (หรือ  Verb + ing)”  ดูเพิ่มเติมการใช้กริยา  “See”  จากประโยคข้างล่าง

                   ตัวอย่างที่ ๑

-      Across the street he saw a man __________________ a boy with a stick.

(ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง  เขาเห็นชายคนหนึ่ง _____________________ เด็กชายคนหนึ่งด้วยไม้)

(a) beating    (กำลังตี)

(b) to beat

(c) having beaten

(d) to have beaten

ตอบ   -   ข้อ   (a)  สำหรับกริยา  “See”  มีที่ใช้ดังนี้  คือ

๑.       See” + กรรม + Verb 1  =  เห็นกรรมทำกริยา

- We saw him go out and walk in the park.

(เราเห็นเขาออกไปและเดินเล่นในสวน)

(แต่เมื่อเป็น  “Passive voice”  ต้องใช้   “He was seen to go out and walk in the park.”)

๒.     See” + กรรม + Verb + ing”  =  เห็นกรรมกำลังทำกริยา

-   We saw students playing in the field.

(เราเห็นนักเรียนกำลังเล่นในสนาม)

๓.     See” + กรรม + Verb 3  =  เห็นกรรมถูกกระทำ

-   We saw an elephant killed by hunters.

(เราเห็นช้างถูกฆ่าโดยนายพราน)

 

4. I don’t think I can wear this shirt.  There is a button ______________.

(ผมไม่คิดว่าผมสามารถใส่เสื้อเชิร์ตตัวนี้  มีกระดุม __________________ เม็ดหนึ่ง)

(a) miss

(b) missed

(c) missing    (หายไป)

(d) being missed

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค   “………..a button which (that) misses (หรือ is missing) (กระดุมเม็ดหนึ่งซึ่งหายไป  หรือ   กำลังหายไป)

 

5. ‘Mary’ is ________________ popular name.  Most of us have at least one friend named Mary.

(“แมรี่”  เป็นชื่อซึ่งเป็นที่นิยมกัน ___________________ พวกเราส่วนมากมีเพื่อนอย่างน้อย  ๑  คนที่ชื่อแมรี่)

(a) quite

(b) so

(c) quite a    (มาก)

(d) so much

(e) a quite

ตอบ   -   ข้อ   (c)  ต้องใช้   “Quite a”  เนื่องจาก   “Name”  เป็นคำนามเอกพจน์นับได้

 

6. I think I shall _________________ an Englishman.

(ชั้นคิดว่าชั้นจะ _____________________ ผู้ชายชาวอังกฤษ)

(a) marry    (แต่งงานกับ)

(b) marry with

(c) marry to

(d) be married

ตอบ   -   ข้อ   (a)  ไม่ต้องตามด้วย   “Preposition

 

7. I prefer history _______________ geography.

(ผมชอบวิชาประวัติศาสตร์ ___________________ วิชาภูมิศาสตร์)

(a) more than

(b) than

(c) to    (มากกว่า)

(d) not

ตอบ   -   ข้อ   (c)  ชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง   (Prefer)   ใช้   “To”  แต่ใช้   “I like history more than geography.”   (ผมชอบวิชาประวัติศาสตร์มากกว่าวิชาภูมิศาสตร์)

 

8. What do you want me to do with the people __________________             outside?

(คุณต้องการให้ผมทำอะไรกับผู้คน ____________________ (อยู่) ข้างนอก) 

(a) are waiting

(b) who they are waiting

(c) who waits

(d) who are waiting    (ผู้ซึ่งกำลังรอคอย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  หรืออาจตอบ   “That are waiting”   หรือ  “Who wait, That wait”   หรือลดรูปอนุประโยค  เหลือเพียง   “Waiting”  ก็ได้

 

9. I’ll try ___________________ my best.

(ผมจะพยายาม _______________________ ดีที่สุด)

(a) to make

(b) to work

(c) to show

(d) to do    (ทำ)

ตอบ    –    ข้อ  (d)   “Do one’s best”  =  “ทำดีที่สุด” และหลังกริยา  “Try” ต้องตามด้วย   “Infinitive with to” (To + verb 1)  สำหรับกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วยInfinitive with to”  (To + verb)   ได้แก่  promise (สัญญา), offer (เสนอ), want (ต้องการ), hope (หวัง), plan (วางแผน), hesitate (รีรอ, ลังเลใจ), fail (ล้มเหลว), learn (เรียนรู้), expect (คาดหวัง), refuse (ปฏิเสธ), need (ต้องการ), dare (กล้า), claim (อ้าง), agree (ตกลง), demand (เรียกร้อง), wish (ปรารถนา), intend (ตั้งใจ), seem (ดูเหมือนว่า), resolve (ตกลงใจ), determine (ตัดสินใจ), decide (ตัดสินใจ), pretend (แสร้งทำ), afford (มีฐานะพอ, สามารถหามาได้), happen (บังเอิญ), appear (ดูเหมือนว่า), prove (พิสูจน์ว่า), ask (ขอร้อง), beg (ขอร้อง), choose (เลือก), manage (ประสบความสำเร็จ), hurry (เร่งรีบ), tend (มักจะชอบ), arrange (จัดแจง, เตรียมการ), care (สนใจ), come (มา)  ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

-         They want to take a rest.

(พวกเขาต้องการพักผ่อน)

-         She expects to arrive there in time.

(เธอคาดหวังว่าจะไปถึงที่นั่นทันเวลา)

-         He pretended not to see me.

(เขาแสร้งทำเป็นไม่เห็นผม)

-         We decided to buy a new home.

(เราตัดสินใจซื้อบ้านใหม่)

-         He came to see me late at night.

(เขามาพบผมเวลากลางคืนตอนดึก)

-         We must learn to work hard and to save money.

(เราจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำงานหนักและออมเงิน)

-         She refused to go out with him.

(เธอปฏิเสธที่จะออกไปข้างนอกกับเขา)

-         She affords to buy an expensive car.

(เธอมีฐานะพอที่จะซื้อรถยนต์ราคาแพง)

-         They agreed to take a vacation this summer.

(พวกเขาตกลงที่จะเดินทางวันหยุดพักผ่อนหน้าร้อนนี้)

-         We wish to graduate in a few months and to get a job.

(เราปรารถนาที่จะเรียนจบในอีก ๒ – ๓ เดือนข้างหน้าและได้งานทำ)

-         He asked to play a role in the school play.

(เขาขอร้องที่จะแสดงในบทในละครของโรงเรียน)

-         They promised to come and they did come.

(พวกเขาสัญญาว่าจะมา และก็มาจริงๆ)

-         The team failed to win a place in the finals.

(ทีมนั้นไม่สามารถที่จะได้เข้ารอบสุดท้าย)

-         They hoped to meet their parents after separating with them for years.

(พวกเขาหวังจะได้พบกับพ่อแม่หลังจากแยกกับพ่อแม่เป็นเวลาหลายปี)

-         Did you manage to get anything to eat before you came?

(คุณประสบความสำเร็จ (สามารถ) หาอะไรกินก่อนมาที่นี่หรือเปล่า)

 

           สำหรับวลีที่ใช้ “Do” และ “Make”  ได้แก่

Do

        - do one’s best (do his/her best) (ทำดีที่สุด)

        - do one’s duty (ทำหน้าที่ของตน)

        - do good (ทำดี)

        - do bad (ทำชั่ว)

        - do harm (ทำอันตราย)

        - do someone a favor (ช่วยเหลือคนอื่น)

        - do someone good (ทำให้รู้สึกดีขึ้น, ทำประโยชน์ให้)

        - do the right (wrong) thing (ทำในสิ่งที่ถูก-ผิด)

        - do duty (ทำหน้าที่)

        - do work (ทำงาน)

         - do things (ทำสิ่งต่างๆ)

      - do a lot of reading (อ่านหนังสือเยอะแยะ)

      - do your teeth (แปรงฟันของคุณ)

      - do the flowers (จัดดอกไม้)

      - do the cleaning (ทำความสะอาด)

      - do the washing up (ซักผ้า-ล้างจาน)

      - do the cooking (ปรุงอาหาร)

      - do nothing (ไม่ทำอะไร)

      - do something about a problem (ลงมือทำเพื่อพยายามแก้ปัญหา)

       - do something about immigration (แก้ปัญหาการอพยพ)

      - do all we can (ทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้)

      - There’s nothing I can do about it.

  (ไม่มีสิ่งใดที่ผมสามารถทำได้เกี่ยวกับมัน – คือช่วยอะไรไม่ได้)

      - That hat does nothing for you.

(หมวกใบนั้นไม่เหมาะกับคุณ)

      - I wonder what his father does.

(ผมสงสัยว่าพ่อเขาทำงานอะไร)

      - He didn’t do very well in his exam.

(เขาไม่ประสบความสำเร็จมากนักในการสอบ)

      - Do you do train bookings to London?

  (คุณให้บริการจองตั๋วรถไฟไปลอนดอนหรือเปล่า)

      - PWA does tap water for the public.

  (กปภ. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน)

      - do a subject (ศึกษาวิชาที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย)

       -   He can do 120 miles per hour in that car.

(เขาสามารถทำเวลาได้ ๑๒๐ ไมล์ต่อชั่วโมงในรถคันนั้น)

       - This pen will do.

(ปากกาด้ามนี้ก็ใช้ได้แล้ว – เพียงพอแล้ว)

     - Two thousand dollars will do me very well.

(เงิน ๒,๐๐๐ เหรียญพอเพียงกับความต้องการของผมเป็นอย่างดี)

       - What did you do with the keys?

(คุณเอากุญแจไปเก็บไว้ที่ไหน)

      - What did you do with that Baht 500 I gave you?

(คุณเอาเงิน ๕๐๐ บาทที่ผมให้ไปทำอะไร)

      - What can I do for you?

(ผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง)

      - How are you doing?

(คุณสบายดีหรือครับ)

      - How do you do”

(ใช้พูดทักทายเมื่อตอนพบกัน  อีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบว่า  “How do you do?” เช่นเดียวกัน)

      - This book has (หรือ is) to do with married life.

(หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับชีวิตการแต่งงาน)

    - Easier said than done.

(พูดง่ายกว่าทำ – เป็นสุภาษิต)

    - make do

(อยู่แบบถูไถ หรือ ใช้ – เงิน, สิ่งของ – เท่าที่มีไปพลางๆก่อน หรือแก้ขัดไปก่อน)

(I have only Baht 100.  It is not much but I have to make do with it. - ) (ผมมีเงินแค่ ๑๐๐ เดียว  มันไม่มาก แต่ผมก็ต้องถูไถไปกับเงินจำนวนนี้)

(He had no hammer to use with the nails but he could make do with this stone. -  ) (เขาไม่มีค้อนที่จะใช้ตีตะปู  แต่เขาสามารถใช้หินก้อนนี้ (ตอก) แทนค้อนแก้ขัดไปก่อน)

         - dos and don’ts (สิ่งที่ต้องทำและห้ามทำ)

(There are plenty of dos and don’ts in this contract.

(มีสิ่งที่ต้องทำและห้ามทำมากมายในสัญญานี้)

       - do homework (housework) (ทำการบ้าน-งานบ้าน)

      - do crossword puzzles (ทำปริศนาอักษรไขว้)

      - do the exercise (ออกกำลัง)

      - do the bedroom (จัดห้องนอน)

      - do away with (กำจัด, ทำลาย)

       -  do the shopping (ไปซื้อของ-ช้อปปิ้ง)

        -  do business (ทำธุรกิจ)

      - have something to do with (มีส่วนเกี่ยวข้องกับ)

      - have nothing to do with (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ)

Make

-         make a mistake (ทำผิด)

-         make a noise (ทำเสียงดัง)

-         make a speech (กล่าวสุนทรพจน์)

-         make a hole (เจาะรู)

-         make beds (สร้างเตียง)

-         make the beds (จัดเตียง, ปูเตียง)

-         be made of gold (ทำด้วยทอง) (สามารถเห็นทองในสภาพเดิม)

-         be made from wheat(ทำมาจากข้าวสาลี) (แปรสภาพมาแล้ว ดูไม่ออกว่ามาจากข้าวสาลี  เพราะกลายเป็นขนมปังแล้ว)

-         a car (which was) made in China (รถผลิตในญี่ปุ่น)

-         a Japanese-made car (รถผลิตในญี่ปุ่น)

-         make a choice (เลือก)

-         make a discovery (ค้นพบ)

-         make a statement (พูด, กล่าว)

-         make a decision (ตัดสินใจ)

-         make a suggestion (แนะนำ)

-         make an announcement (ประกาศ)

-         make up (กุเรื่อง, แต่งหน้า)

-         make up for (ชดเชย)

-         make out (เข้าใจ)

-         make you a good secretary (เป็นเลขาฯที่ดีของคุณ)

-         make a good doctor (เป็นหมอที่ดี)

-         sixty minutes make an hour (๖๐ นาทีเป็น ๑ ชั่วโมง)

-         two and two make four (๒ บวก ๒ เป็น ๔)

-         make a fool of oneself (หลอกตัวเอง, ทำให้ตัวเองดูเป็นไอ้โง่)

 

10. We ____________________ that she would come to our party.

(a) sure

(b) sured

(c) were sure    (มั่นใจ, แน่ใจ)

(d) were sured

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “Sure”  เป็นคำคุณศัพท์  จึงต้องใช้กับ   “Verb to be” (Were)  ส่วน  “Sured”  ไม่มีใช้

 

11. How ___________________ do you have your hair cut?

(คุณตัดผม ______________________เท่าใด)

(a) much    (มาก)

(b) many times    (หลายครั้ง)

(c) often    (บ่อย)

(d) long    (ยาว, นาน)

 

12. I need to get _____________________.

(ผมต้องการ _________________________ )

(a) polishing my shoes

(b) my shoes polishing

(c) my shoes polished    (ขัดรองเท้า  –  แปลตรงๆ  คือ  ให้รองเท้าถูกขัด หรือให้คนอื่นขัดรองเท้าให้)

(d) polished my shoes

ตอบ   –    ข้อ   (c)  สำหรับรายละเอียดการใช้โครงสร้าง  “Get (have) something done by someone”   (ให้อะไรถูกทำโดยใคร)   หรือ   “Have someone do something” (= Get someone to do something)   (ให้ใครทำอะไร)              มีดังนี้ คือ

1. Subject + have + someone + do + something (กรรมของ  Verb “do”)

2. Subject + get + someone + to do + something (กรรมของ Verb “do”)

(ประธาน  +  ใช้ให้  +   ใครบางคน  +   ทำ (กริยาอะไรก็ได้)  +  บางสิ่งบางอย่าง)

                       ทั้ง   ๒  โครงสร้างข้างบน ถือว่าอยู่ในรูปของ  “Active voice”  เนื่อง จากประธานเป็นผู้ใช้ให้ใครบางคนไปทำอะไรบางอย่าง   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

-         He had the doctor examine his eyes.

(เขาให้หมอตรวจตา)

-         He got the doctor to examine his eyes.

(เขาให้หมอตรวจตา)

-         She has her maid wash her car every day.

(เธอให้สาวใช้ล้างรถทุกวัน)

-         She gets her maid to wash her car every day.

(เธอให้สาวใช้ล้างรถทุกวัน)

-         We had our neighbors clean our house last week.

(เราให้เพื่อนบ้านทำความสะอาดบ้านของเราสัปดาห์ที่แล้ว)

-         We got our neighbors to clean our house last week.

(เราให้เพื่อนบ้านทำความสะอาดบ้านของเราสัปดาห์ที่แล้ว)

                    อย่างไรก็ตาม  ถ้าต้องการใช้ในรูป  “Passive voice” คือ  {Subject + have (get)    + something + done + (by someone)}   {(ประธาน  ใช้ให้บางสิ่ง  ถูกกระทำ (กริยาอะไรก็ได้ อยู่ในช่องที่ ๓)  +  (โดยบางคน)}  ในกรณีนี้  ทั้ง “Have และ “Get”   ในโครงสร้างแบบนี้  จะใช้ในรูปประโยคที่เหมือนกันทุกประการ ดังตัวอย่าง

-         He had his eyes examined (by the doctor).

(ถ้าแปลตรงๆตัว คือ “เขาให้ตาถูกตรวจโดยหมอ” แต่ในภาษาไทยไม่นิยมพูดแบบนี้ โดยนิยมพูดแต่เพียงว่า “เขาไปตรวจตา”)

-         He got his eyes examined (by the doctor).

(เขาไปตรวจตา)

-         She has her car washed (by her maid) every day.

(เธอล้างรถทุกวัน)

-         She gets her car washed (by her maid) every day.

(เธอล้างรถทุกวัน)

-         We had our house cleaned (by our neighbors) last week.

(เราทำความสะอาดบ้านสัปดาห์ที่แล้ว)

-         We got our house cleaned (by our neighbors) last week.

(เราทำความสะอาดบ้านสัปดาห์ที่แล้ว)

 

13. A man ___________________ came to see you while you were out.

(ผู้ชาย _________________________ มาหาคุณในขณะที่คุณออกไปข้างนอก)

(a) has long legs

(b) with long legs who

(c) had long legs

(d) with long legs    (ที่มีขายาว)

ตอบ   –   ข้อ   “d”  อาจใช้รูปแบบอื่นๆ   คือ   “A man who has long legs came

to see you……………….”   หรือ   “A man having long legs came to ………………..”ก็ได้

 

14. We’re lucky to live in a ___________________ country.

(เราโชคดีที่อาศัยอยู่ในประเทศ _________________________ )

(a) democracy    (ระบอบประชาธิปไตย, การปกครองแบบประชาธิปไตย) (เป็นคำนาม)

(b) democratic    (ที่เป็นประชาธิปไตย, ในระบอบประชาธิปไตย) (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) democrat    (ผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย) (เป็นคำนาม)

(d) democracies    (ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย) (เป็นคำนาม)

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากขยายหน้าคำนาม   (Country)  จึงต้องใช้คำคุณศัพท์

 

15. This book as well as that one _________________ assigned as outside reading.

(หนังสือเล่มนี้  รวมทั้งเล่มนั้น _____________________ มอบหมายให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียน)

(a) being

(b) will

(c) has been    (ถูก, ได้รับ)

(d) have

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากประธานหลายตัวเชื่อมด้วยคำในพารากราฟข้างล่าง   ให้ใช้ “Verb”  ตามประธานตัวหน้า  (นอกจากนี้   “Has been” เป็นกริยาเพียงข้อเดียวที่อยู่ในรูป   “Passive voice”   (ถูกมอบหมาย)   และใช้ตามประธานตัวหน้า   “This book

                   (as well as, with, together with, including, along with  = รวมทั้ง, besides, in addition to = นอกจาก, but = แต่, except = ยกเว้น, no less than = รวมถึง, รวมทั้ง, excluding = ไม่นับ, accompanied by = ติดตามโดย, not = ไม่ใช่, like = เช่นเดียวกันดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง  ซึ่งทุกข้อใช้กริยาตามประธานที่อยู่ข้างหน้าคำเชื่อม

               - The manager, along with his secretary, was held responsible for the mismanagement of the fund.

(ผู้จัดการ  รวมทั้งเลขาฯของเขา  ถูกถือว่ารับผิดชอบต่อการบริหารเงินกองทุนที่ผิดพลาด)

             - Currently, young men with technical education are well paid because of the demand for highly skilled workmen.

(ปัจจุบัน  คนหนุ่มที่มีการศึกษาด้านเทคนิค  ได้ค่าจ้างงาม  เนื่องจากความต้องการคนงานที่มีทักษะสูง)

            - My dog as well as my cat eats twice a day.

(หมาของผม  รวมทั้งแมว  กินอาหารวันละ ๒ มื้อ)

           - The boy with his dog is here.

(เด็กชาย  รวมทั้งหมาของเขา  อยู่ที่นี่แล้ว)

           - Jim as well as I spends a great deal of time swimming.

(จิม  รวมทั้งผม  ใช้เวลามากมายในการว่ายน้ำ)

          - A football game, with its color, excitement and struggles always fascinates me.

(กีฬาฟุตบอล  รวมทั้งสีสัน  ความตื่นเต้น  และการต่อสู้  มักทำให้ผมหลงใหลเสมอ)

 

16. Tim expects to graduate from the university _______________ next month.

 (ทิมคาดหวังว่าจะจะการศึกษาจากมหาวิทยาลัย _____________________ เดือนหน้า)

(a) by    (ราวๆเวลา,  ใน)

(b) in

(c) at

(d) on

 

17. ____________________ Kim was wealthy, she was certainly not happy.

(____________________________ คิมมั่งคั่งร่ำรวย  เธอไม่ได้มีความสุขอย่างแน่นอน)

(a) Because    (เพราะว่า)

(b) Although    (แม้ว่า)

(c) Since    (ตั้งแต่, เพราะว่า)

(d) When    (เมื่อ)

 

18. I ____________________ saw this log myself.

(ผมเลื่อยท่อนซุง – ท่อนไม้ – ด้วยตัวผมเอง ________________________ )

(a) did    (จริงๆ, อย่างแท้จริง)

(b) have

(c) had

(d) (No word is needed.)

ตอบ   –   ข้อ   (a)  เนื่องจากเป็นการนำกริยาพิเศษ   (Do, Does, Did)  มานำหน้าคำกริยาทั่วไป   เพื่อ   “เน้นย้ำ”   กริยาตัวนั้น ว่า   “ทำเช่นนั้นจริงๆ”   หรือ   “เป็นเช่นนั้นจริงๆ”   ซึ่งเป็นการใช้ในประโยคบอกเล่า   หรือประโยคขอร้องเชื้อเชิญ   ทั้งนี้   คำกริยาที่ ตามหลัง   “Do, Does, Did”  จะต้องอยู่ในรูป   “Infinitive without to” (Verb 1) เช่น

             - People do in fact make mistakes.

(ผู้คนทำผิดกันจริงๆ – คือทำผิดกันเยอะเลย)

            - It does seem a bit cold in here.

(มันดูเหมือนว่าหนาวจริงๆในที่นี้)

           - I did have a map somewhere but I must have lost it.

(ผมมีแผนที่จริงๆอยู่ที่ไหนสักแห่ง  แต่ว่าผมคงทำมันหายแล้วละ)

           - I do agree with him.

(ผมเห็นด้วยกับเขาจริงๆ)

           - They did get a bit worried about me.

(เขาวิตกกังวลนิดหน่อยจริงๆเกี่ยวกับผม)

            - He does come every day.

(เขามาทุกวันจริงๆ)

            - He did come yesterday.

(เขามาเมื่อวานนี้จริงๆ)

            - You do play the piano well.

(คุณเล่นเปียโนได้ดีจริงๆ)

            - Do come in, please.

(เชิญเข้ามาข้างในเลยครับ)

 

19. I _____________________ to buy a motor-car.

(ผม ____________________________ ที่จะซื้อรถยนต์)

(a) have not money enough

(b) have not enough money    (มีเงินไม่เพียงพอ)

(c) have no enough money

(d) have money not enough

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจาก   “Enough”  ต้องอยู่หน้าคำนาม   “Money”  และนำหน้าด้วย   “Have not” (Has not)   เมื่อหมายถึง   “ไม่มี

 

20. I don’t feel like ___________________ now.

(ผมไม่รู้สึกอยาก _________________________ ในขณะนี้)

(a) eat

(b) eating    (กิน)

(c) to eat

(d) to eating

ตอบ   –   ข้อ  (b)  เนื่องจาก   “Feel like”  (อยาก, ต้องการ)  ต้องตามด้วย “Gerund” (Verb + ing)  สำหรับกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วย  “Gerund” (Verb + ing)    หรือคำนาม   ได้แก่   avoid (หลีกเลี่ยง), consider (พิจารณา),  suggest (แนะนำ),  enjoy (สนุกสนาน)  finish (ทำเสร็จappreciate  (ยกย่อง, เห็นคุณค่า)allow  (อนุญาตpermit  (อนุญาต)   postpone  (เลื่อนออกไป)  practice  (ฝึกหัด, ฝึกซ้อม)  prohibit  (ห้าม)  mind  (รังเกียจ)  deny  (ปฏิเสธresist  (ยับยั้ง, ระงับ)recall  (นึกได้, ระลึกได้resent  (ไม่ชอบ, ไม่พอใจcannot stand  (ทนไม่ได้) admit  (ยอมรับdelay  (ประวิงเวลาconfess  (สารภาพimagine  (นึกคิด, จินตนาการcannot help  (อดไม่ได้, ช่วยไม่ได้excuse  (ให้อภัย) forgive  (ให้อภัย)  dislike  (ไม่ชอบmiss  (พลาดโอกาสdiscuss  (ประชุมปรึกษาหารือ, อภิปราย, สาธยาย)   ตัวอย่างประโยค   เช่น

-        She enjoys reading novels.

(เธอสนุกสนานกับการอ่านนวนิยาย)

-        I cannot stand listening to his complaints any more.

(ผมทนการฟังข้อร้องเรียนของเขาไม่ไหวต่อไปอีกแล้ว)

-        We could not avoid meeting him.

(เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบกับเขา)

-        They enjoyed listening to music.

(พวกเขาสนุกกับการฟังดนตรี)

-         She dislikes talking a lot.

(เธอไม่ชอบการพูดมาก)

-        Jim finished writing a report last night.

(จิมเสร็จสิ้นการเขียนรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมา)

-        The man admitted taking the bicycle.

(นายคนนั้นยอมรับว่าเอารถจักรยานไป)

-        She is sorry that she missed meeting you.

(เธอเสียใจว่าเธอพลาดโอกาสการได้พบคุณ)

-        They practice speaking French every day.

(พวกเขาฝึกซ้อมการพูดภาษาฝรั่งเศสทุกวัน)

-        We consider buying a new home.

(เราพิจารณาจะซื้อบ้านหลังใหม่)

-         They allow smoking in this room.

(เขาอนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องนี้ได้)

-        Do you mind opening the window?

(คุณรังเกียจที่จะเปิดหน้าต่างไหมครับ)

-        The teacher suggested working harder. (ครูแนะนำ

(นักเรียน) ให้ขยันมากขึ้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้