หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 155)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. In his cheerful nature, Jim _______________ his father rather than his mother.

(ในลักษณะ (ธรรมชาติ) ที่ร่าเริงของเขา  จิม _________________ พ่อของเขามากกว่าแม่)

(a) takes up

(b) takes over    (รับช่วงต่อ, เข้ารับหน้าที่แทน)

(c) takes after    (คล้าย, เหมือน)

(d) takes in    (เข้าใจ, ได้รับ, ยอมให้เข้ามา, เห็นหรือได้ยินด้วยความสนใจ, เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด)

 

2. He promised to get ________________ with us as soon as he returned from Europe.

(เขาสัญญาว่าจะ ____________________ กับเรา  ในทันทีที่เขากลับจากยุโรป)

(a) within touch

(b) in touch    (“Get in touch with”  =  ติดต่อ, สัมผัส)

(c) on touch

(d) touch

 

3. Miniskirts are __________________.

(กระโปรงสั้นกำลัง ___________________ )

(a) dying down    {ค่อยๆเงียบลงหรือสงบลง (พายุ, ฝน, เสียงดัง)}

(b) dying away

(c) dying out    (หมดสมัย, หมดยุค, ค่อยๆหายไป)

(d) dying back

 

4. The doctor advised him to _______________ cigarettes and whisky.

(หมอแนะนำเขาให้ ____________________ บุหรี่และเหล้า)

(a) give in    (ยอมแพ้, ยอมจำนน)

(b) give up    (เลิก, ยุติ, ละทิ้ง, เลิกรอคอย, เลิกหวัง, เลิกพยายาม)

(c) give away

(d) give out    (ให้, แจก, บริจาค)

 

5. We have to _________________ the matter.

(เราจำเป็นต้อง __________________ เรื่องนั้น)

(a) think about    (คิดเกี่ยวกับ)

(b) think off

(c) think up

(d) think out    (หาหรือค้นพบโดยการคิด, คิดยาวไปถึงอนาคต, เข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต)

ตอบ   -   ข้อ   (a)  หรืออาจตอบ   “Think over”  =   “คิดหรือพิจารณาอย่างรอบคอบ, ศึกษา”  ก็ได้

 

6. It is _________________ method.

(มันเป็นวิธีการ ___________________ )

(a) a most common

(b) most common

(c) a commonest

(d) the commonest    (ปกติ, ธรรมดาสามัญ, ทั่วๆไป ที่สุด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นสูงสุด”  “Superlative degree”  (Common  -  ปกติ, ธรรมดาสามัญ, ทั่วๆไป,  Commoner, Commonest)

 

7. A sound sleep would do you _____________________ .

(การหลับสนิทจะทำให้คุณ ____________________ )

(a) goodness

(b) goodly

(c) a good

(d) good    (สบายดี, สบายใจ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Do someone good”  =  “ทำให้สบายดี-สบายใจ

 

8. They built one _______________ it in eight months.

(พวกเขาสร้าง (สิ่ง, ชิ้น, อัน) หนึ่ง __________________ มัน  ใน  ๘  เดือน)

(a) as

(b) similar with

(c) analogous    (เหมือน, คล้าย)

(d) like    (เหมือนกับ, คล้ายกับ)  (เป็น  “Preposition”)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  หรืออาจตอบ   “Similar to”  ก็ได้

 

9. A perfect silence followed, during _______________ we sat speechless.

(ความเงียบกริบตามมา  เป็นช่วงเวลา _________________ พวกเรานั่งโดยไม่พูดจากันเลย)

(a) which    (ซึ่ง, ที่)

(b) while

(c) when

(d) that

ตอบ   -   ข้อ   (a)  “During”  เป็น  “Preposition”   ต้องตามด้วย   “Which” เท่านั้น

 

10. She told him what __________________ during the day.

(เธอบอกเขา (ว่า) อะไร _________________ ในระหว่างเวลากลางวัน)

(a) to do

(b) was to do

(c) was to be done    (จะต้องถูกกระทำ)

(d) to have been done

ตอบ   -   ข้อ   (c)  หรืออาจตอบ   “What has to be done”  (อะไรจำเป็นต้องถูกกระทำ)  ก็ได้

 

11. The beautiful countryside was bright with prairie flowers and blossoming _________________.

(ชนบทที่สวยงาม  สดใส-เจิดจ้าไปด้วยดอกไม้ของทุ่งหญ้าแพรรี่  และ __________    ____________________ ที่กำลังผลิดอก)

(a) fruit trees    (ต้นไม้ผล)

(b) fruits trees

(c) fruits tree

(d) fruit tree

ตอบ   -   ข้อ    (a)  เป็น   “Compound noun”  (นามประกอบ)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                      ตัวอย่างที่ ๑

-   My uncle is going to plant a rosebush in his ________________.

(ลุงของผมจะปลูกพุ่มกุหลาบใน ______________________ ของเขา)

(a) garden flower

(b) garden of flower

(c) flower garden    (สวนดอกไม้)

(d) flowers garden

ตอบ    -    ข้อ    (c)    เนื่องจากเป็น   “นามขยายนาม”  หรือ   “นามประกอบ”  (Compound noun)   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                      ตัวอย่างที่ ๒

-  I’m tired of pictures in black and white.  I wish we had ______

________________ television here in our country.  

(ผมเบื่อภาพยนตร์สีขาวดำ  ผมปรารถนาว่าเรามีโทรทัศน์ ________________ ที่นี่  ในประเทศของเรา)

(a) coloured     (ถูกระบายสี หรือทาสี)

(b) colour    (สี)

(c) colouring

(d) colours

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Colour television”  เป็น  “นามประกอบ”  (นามขยายนาม)  

                        ตัวอย่างที่ ๓

A: Where do you go to buy your books?

(คุณไปที่ไหนเพื่อซื้อหนังสือของคุณ)

B: ______________________.

(a)  To the bookstore      (ไปที่ร้านขายหนังสือ)

(b)  To the books-store

(c)   To the storebooks

(d)  To the store book

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เป็น   “นามประกอบ”  (Compound noun)   แปลจากคำหลังย้อนมาคำหน้า  (ร้านขายหนังสือ หรือ ร้านหนังสือ) 

                    ตัวอย่างที่ ๔

A: “Jim was late for two classes this morning.” 

(จิมเข้าห้องเรียนสาย  ๒  วิชา  เมื่อเช้านี้)

B: “He said that he forgot both of the ________________.”

(เขาพูดว่า  เขาลืม _______________________ทั้ง  ๒  หมายเลข)

(a)   rooms number

(b)  room number

(c)   room’s numbers

(d) room numbers    (หมายเลขห้องเรียน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นนามประกอบ  (นามขยายนาม)   (Compound noun)   มักแสดงรูปพหูพจน์ที่คำนามตัวหลัง

                    ตัวอย่างที่ ๕

          - My father is working on a ___________________ plan for Northeastern Thailand.  

(พ่อของผมกำลังทำงานในเรื่องแผน _____________________ ภาคตะวัน         ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย)

(a) develop     (พัฒนา)

(b) developed     (ที่พัฒนาแล้ว)

(c) developing     (กำลังพัฒนา)

(d) development      (การพัฒนา)

ตอบ    -    ข้อ   (d)   สำหรับข้อ  (b) และ  (c)   มักใช้ขยาย  “ประเทศ, เมือง, พื้นที่”  เช่น   “Developed countries”   (ประเทศที่พัฒนาแล้ว)    หรือ   “Developing countries”  (ประเทศที่กำลังพัฒนา)   ส่วน  “Development plan”  เป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  หรือ“นามประกอบ”  (Compound noun)

                    ตัวอย่างที่ ๖

          - Thailand’s population ________________ is an average of 0.8 percent each year.

(______________________ของประชากรประเทศไทย  คือ  โดยเฉลี่ย ๐.๘ เปอร์เซนต์ ทุกปี)

(a) increases

(b) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(c) to increase

(d) increased

ตอบ    –    ข้อ    (b)   เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม (Compound noun)หรือ   “นามประกอบ”  (Population increase)   ในกรณีนี้   คำนามตัวหน้าจะไม่อยู่ในรูปพหูพจน์   คือไม่เติม  “s”   แต่มักจะแสดงรูปพหูพจน์ที่คำนามตัวหลัง ตัวอย่าง เช่น

   -  service buses   (รถบริการ – คือรถรับ-ส่งพนักงาน)

   -  bus service   (บริการรถประจำทาง)

   -  flower garden  (s)(สวนดอกไม้)

   -   wood house   (บ้านไม้)

   -  steel table (s)   (โต๊ะเหล็ก)

   -  government policy  (นโยบายรัฐบาล)

   -  personnel development   (การพัฒนาบุคลากร)

   -  insurance policy   (กรมธรรม์ประกันภัย)

   -  growth rate   (อัตราการเติบโต)

    -  oil price rise  (การขึ้นราคาน้ำมัน)

    -  birthday party   (งานเลี้ยงวันเกิด)

    -  dividend payment   (การจ่ายเงินปันผล)

    -  debt payment  (การชำระหนี้)

    -  income tax deduction   (การหักภาษีเงินได้)

    -  motor insurance   (การประกันภัยรถยนต์)

    -  fire insurance   (การประกันอัคคีภัย)

    -  capital market   (ตลาดทุน)

    -  exchange rate (s)   (อัตราการแลกเปลี่ยน)

    -  traffic problem (s)  (ปัญหาจราจร)

    -  greenhouse gas   (กาซเรือนกระจก)

    -  tourism sector   (ภาคการท่องเที่ยว)

    -  climate change   (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

    -  terrorism risk (s)  (การเสี่ยงภัยการก่อการร้าย)

    -  commodity price (s)  (ราคาสินค้า)

    -  price competition   (การแข่งขันด้านราคา)

    -  household debt (s)   (หนี้ครัวเรือน)

    -  car sale (s)   (การขายรถยนต์)

    -  distribution channel (s)   (ช่องทางการจำหน่าย)

    -  accident occurrence   (การเกิดอุบัติเหตุ)

    -  branch office (s)   (สำนักงานสาขา)

    -  insurance company (nies)   (บริษัทประกันภัย)

    -  business partner (s)   (คู่ค้า)

    -  leather belt (s)   (เข็มขัดหนัง)

    - business transaction (s)   (การดำเนินธุรกิจ)

    - business mind  (จิตใจคิดแต่เรื่องธุรกิจ)

    - heart disease treatment  (การรักษาโรคหัวใจ)

 

 

12. I’ll help my sister _________________ her work.

(ผมจะช่วยน้องสาว ___________________ ของเธอให้เสร็จ)

(a) finishing

(b) to have finished

(c) to finish    (ทำงาน)

(d) to be finished

ตอบ   -   ข้อ   (c)  หรืออาจตอบ   “Finish”  ก็ได้

 

13. He was ashamed _________________ himself for losing his temper.

(เขาละอายใจ ____________________ ตัวเองที่คุมอารมณ์ไม่อยู่)

(a) of

(b) at

(c) in

(d) on

ตอบ   -   ข้อ   (a)  “Be ashamed of”  =  “ละอายใจ

 

14. He said that he _________________ her.

(เขาพูดว่าเขา _________________ เธอ)

(a) has helped

(b) will help

(c) would help    (จะช่วย)

(d) is going to help

ตอบ   –   ข้อ   (c)  เนื่องจากเป็นการใช้  “Tense”  ให้สอดคล้องกัน  คือ กริยาของประโยคใหญ่  เป็น  “Past tense” (said)  ส่วนกริยาในประโยคย่อยเป็น  “Past future”  (would help)  ส่วนคำตอบในข้ออื่นๆ  เป็น “Present”  ทุกข้อ กล่าวคือ “has helped” (Present perfect tense),  “will help” (Present future tense)  และ   “is going to help” (Present continuous tense)  แสดงอนาคต

 

15. My mother is __________________ .

(แม่ของผม ___________________  )

(a) fourty years of age

(b) fourty years old

(c) forty years

(d) forty    (อายุ ๔๐)

ตอบ    –    ข้อ   (d)  ทั้งนี้  อาจพูดแบบอื่นก็ได้  เช่น   “She is forty years old.”  “She is forty years of age.”  “She is a forty-year-old woman.”  “Her age is forty.”  และ  “She is forty.”  สำหรับคำว่า  “fourty”  เป็นการใช้คำที่ผิด

 

16. There are two temples and _________________ of them are Thai style.

(มีวัด ๒ วัด และ __________________ เป็นแบบทรงไทย)

(a) one

(b) all

(c) both    (ทั้งคู่)

(d) each

ตอบ   –   ข้อ  (c)  เนื่องจาก  ใช้กับ  “จำนวน ๒”  สำหรับ  “All” ใช้กับจำนวนตั้งแต่  ๓ ขึ้นไป   ส่วน ข้อ  (a)  และ  (d)  ถ้าจะใช้   ต้องแก้ข้อความเป็น  “one  หรือ  each of them is Thai style

 

17. Silver is __________________ gold.

(เงินมี _____________________ ทอง)

(a) valuable less than

(b) more valuable than    (ค่ามากกว่า)

(c) less valuable than    (ค่าน้อยกว่า)

(d) valuable more than

(e) as valuable as    (ค่าเท่ากัน, ค่าเท่ากับ)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   การเรียงคำในแบบข้อ  (b) (c)  และ  (e)  เป็นการเรียงคำที่ถูกต้อง

 

18. The ___________________ month of the year is called December.

(เดือน_______________________ ของปี ถูกเรียกว่าเดือนธันวาคม)

(a) twelve    (๑๒)

(b) twelveth    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(c) twelvth    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) twelfth    (ที่ ๑๒)

ตอบ   –   ข้อ   (d)  เนื่องจากหมายถึง   “ลำดับที่ ๑๒”  สำหรับข้อ  (b)  และ  (c)  ไม่มีใช้

 

19. I have drunk _________________ today.

(ผมได้ดื่ม _______________________ วันนี้)

(a) two beer-bottles    (ขวดเบียร์ ๒ ใบ)

(b) two bottles beer

(c) beer two bottles

(d) two bottles of beer    (เบียร์ ๒ ขวด)

 

20. This road _________________ to Chiengrai.

(ถนนสายนี้ ________________________ สู่เชียงราย)

(a) leads    (นำไปสู่)

(b) go    (ไป)

(c) runs

(d) is

ตอบ   –   ข้อ   (a)   ทั้งนี้   สามารถใช้ข้อ  (b)  ได้   แต่ต้องแก้เป็น  “goes”  เนื่องจาก  road”  เป็นคำเอกพจน์

 

21. I got married ___________________ the age of thirty.

(ผมแต่งงาน _______________________ อายุ ๓๐)

(a) in

(b) at    (เมื่อ)

(c) during

(d) when

ตอบ   –    ข้อ   (b)  หรืออาจใช้  “at thirty”  หรือ   “when I was thirty”  หรือwhen I was thirty years old”  ก็ได้

 

22. Here _______________________ from Tokyo.

(นี่ ____________________________ จากโตเกียว)

(a) is an interesting news

(b) are interesting news

(c) is an interesting item of news    (หัวข้อข่าวที่น่าสนใจหัวข้อหนึ่ง)

(d) are some interesting news item

ตอบ   –    ข้อ   (c)  เนื่องจาก  “News”   เป็นนามเอกพจน์ นับไม่ได้   จึงไม่สามารถใช้  “A”   หรือ    “Are”   นำหน้าได้   ต้องใช้กับ   “Item”  (หัวข้อ)  เพื่อแสดง  “หมวดหมู่”  หรือ “จำนวนชิ้นข่าว”   เสมอ   สำหรับข้อ   (d)    ก็ใช้ได้   แต่ต้องแก้เป็น   “items”   เนื่องจากใช้กับ   “are”   คือ   มีหลายหัวข้อข่าว   (news items = items of news)

 

23. Is there anything wrong __________________ your car?

(มีอะไรผิดปกติ ______________________ รถของคุณหรือ)

(a) in

(b) about

(c) of

(d) with    (กับ)

 

24. If he had not given me advice, I __________________ again.

(ถ้าเขามิได้ให้คำแนะนำแก่ผม  ผม ______________________ อีกครั้งหนึ่ง)

(a) would fail

(b) would be failed

(c) wouldn’t fail

(d) would have failed    (คงจะล้มเหลวไปแล้ว)

ตอบ    –    ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็น   “If clause” แบบที่   ๓  (Past unreal)   คือเหตุการณ์มิได้เกิดขึ้นจริง   แต่เป็นการมาสมมติย้อนหลัง  ทั้งนี้  ความหมายของประโยคข้างบน คือ    “เพราะว่าเขาให้คำแนะนำแก่ผม   ผมจึงไม่ต้องล้มเหลวอีกครั้ง” 

 

25. My father comes here ___________________.

(พ่อของผมมาที่นี่ _________________________ )

(a) every another day

(b) every another days

(c) every other day    (วันเว้นวัน)

(d) every other days

 

26. I can’t go with you because I am busy _________________ for my examination.

(ผมไม่สามารถไปกับคุณ   เพราะผมมีธุระยุ่งกับ ____________________ สำหรับการสอบ)

(a) prepare

(b) to prepare

(c) preparing    (การเตรียมตัว)

(d) prepared

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   คำคุณศัพท์   “Busy” + Gerund (Verb + ing)  นอกจากนั้น  คำคุณศัพท์  “Worth”  (ควรค่า, คุ้มค่า)  ก็ต้องตามด้วย  “Verb + ing” เช่นกัน  ดังตัวอย่าง

-   This book is worth reading.

(หนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่การอ่าน)

-   The film was worth watching.

(ภาพยนตร์เรื่องนี้ควรค่าแก่การดู)

-   His lecture was worth listening to.

(การบรรยายของเขาคุ้มค่าแก่การฟัง)

 

27. My mother usually gets up _______________.

(แม่ของผมมักตื่นนอนตอน _________________เสมอ)

(a) early morning

(b) in the morning

(c) morning early

(d) early in the morning    (เช้าตรู่)

ตอบ    –    ข้อ   (d)   ต้องใช้รูปแบบนี้  ส่วนข้อ  (b)  ไม่จำเป็นต้องบอก

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้