หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 145)

Part V: Sentence Completion    (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. If you will let me have your complaint in writing, I will go ____

_________________ the matter.

(ถ้าคุณให้ข้อร้องเรียนของคุณแก่ผมเป็นลายลักษณ์อักษร  ผมจะ _____________ เรื่องนี้ให้)

(a)  at

(b)   to

(c)    into    (“Go into”  =  ดูแล, จัดการ, สอบสวน, พิจารณา)

(d)   for

 

2. Don’t worry about her; she just feels like staying home ______

_________________ tonight.

(ไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเธอ  เธอเพียงแต่อยากที่จะพักอยู่กับบ้าน _____________ ค่ำคืนนี้)

(a)    lone    (โดดเดี่ยว, คนเดียว, สันโดษ, โทน, ไร้เพื่อน, อ้างว้าง)

(b)  alone    (ตามลำพัง)

(c)    lonely    (เปล่าเปลี่ยว, หงอยเหงา, ว้าเหว่)

(d)   lonelier

 

3. I am disgusted ______________ the weather; it rains all the time.

(ผมรังเกียจ-ขยะแขยง-สะอิดสะเอียน ___________________ อากาศ  (เพราะว่า) ฝนตกตลอดเวลาเลย)

(a) on

(b) for

(c) in

(d) with    (กับ)

 

4. My friend said she was very eager ________________ a real

Hollywood star.

(เพื่อนของผมกล่าวว่า  เธอกระตือรือร้น-ใจจดใจจ่ออย่างมาก __________________ ดาราฮอลลีวูดจริงๆสักคน)

(a) to meet    (ที่จะพบ, ที่จะได้เจอ)

(b) in meeting

(c) for meeting

(d) that she can meet

 

5. This material is far superior _________________ the other you showed me.

(วัสดุชิ้นนี้เหนือกว่า ________________ ชิ้นที่คุณแสดงให้ผมดู  อย่างมากมาย)

 

(a) than

(b) over

(c) to    (Superior to  =  ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า) (ห้ามใช้  “Than”  หรือ  “Over” )

(d) with

 

6. It was careless ________________ us to forget to lock the door.

(มันเป็นความสะเพร่า __________________ เรา  ที่ลืมล๊อคประตู)

(a) for

(b) with

(c) of    (ของ)

(d) in

ตอบ   -   ข้อ   (c)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                 ตัวอย่างที่ ๑

-   It was very careless of ______________ to leave her baby in the taxi.

(มันเป็นความสะเพร่าอย่างยิ่งของ _____________________ ที่ทิ้งทารกน้อยไว้ในรถแท็กซี่)

(a) she

(b) her    (เธอ)

(c) hers

(d) herself

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากมาจากโครงสร้าง  “Adjective + of +  กรรม” =   “กรรมนั้นช่าง.........................เหลือเกิน  ที่.........................”  เช่น

               - It is very kind of you to help me.

(คุณช่างกรุณามากเหลือเกินที่ช่วยเหลือผม)

                - It was very nice of her to donate a lot of money to charity.

(เธอช่างกรุณาเสียเหลือเกินที่บริจาคเงินมากมายให้กับการกุศล)

               - It was good of your father to come.

(คุณพ่อของคุณช่างกรุณาเหลือเกินที่อุตส่าห์มา)

               - How kind of them to help those poor children.

(พวกเขาช่างกรุณาเหลือเกินที่ช่วยเหลือเด็กที่น่าสงสารเหล่านั้น)

 

7. We have not seen each other _______________ our schooldays.

(เราไม่ได้พบกัน ____________________ สมัยที่เราเป็นเด็กนักเรียน)  (คือ  พอเรียนจบจากโรงเรียนแล้ว  ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย)

(a) before

(b) after

(c) when

(d) since    (ตั้งแต่)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Since”  +  วลี  (the morning, yesterday, 10 o’clock, Friday, Last week (month, year), 1990, noon, midnight, our schooldays, etc.)  หรือ  “Since” + ประโยค  (I was young, we were at college, she was born, his mother died, they were married, you arrived, he was ten years old, etc.)

 

8. Private Jackson, you will obey this order _________________ now!

(พลทหารแจ๊คสัน  คุณจะต้องฟังคำสั่งนี้ ___________________! )

(a) as

(b) just

(c) right    (“Right now”  =  เดี๋ยวนี้, ณ บัดนี้)

(d) only

 

9. We hadn’t enough money to pay the taxi fare, and ______________

we had to walk.

(เราไม่มีเงินพอจะจ่ายค่ารถแท็กซี่  และ _________________ เราจำเป็นต้องเดินไป)

(a)    really

(b)  in consequence    (ผลที่ตามมา คือ,  ผลลัพธ์ คือ)  

(c)    result

(d)   that is

 

10. We are ten minutes ________________ already, and we still have another two kilometers to go.

(พวกเรา ___________________ สิบนาทีแล้ว  และเรายังคงต้องเดินทางต่อไปอีก  ๒  กิโลเมตร)

(a) in time

(b) at a time

(c) behind time    (สาย, ช้าไป)

(d) before time

 

11. A ______________ earthquake struck the country and destroyed many cities.

(แผ่นดินไหว ___________________ กระหน่ำประเทศนี้  และทำลายเมืองไปหลายเมือง)

(a) strict    (เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน, แม่นยำ, แน่นอน)

(b) rough    (หยาบ, กระด้าง, สาก, ขรุขระ, ไม่เรียบ, หยาบคาย, เกเร, ไม่ได้ตกแต่ง, คร่าวๆ)

(c) unique    (ไม่มีเสมอเหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, ดีเลิศ)

(d) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่ง, เคร่งขรึม, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง)

 

12. The police finally arrested the _________________ criminal.

(ตำรวจในที่สุดได้จับกุมอาชญากร __________________ )

(a) famous    (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

 

(b) renowned    (มีชื่อเสียง)

(c) notorious    (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป  -  ในทางลบ)

(d) respectable    (น่านับถือ)

 

13. If that firm wants to attract workers, it must _________________

the pay.

(ถ้าบริษัทนั้นต้องการดึงดูดคนทำงาน  มันจะต้อง ______________ เงินเดือน-ค่าจ้าง)

(a) rise    (ปรากฏขึ้น, ลอยขึ้น, ผุดขึ้น, กำเนิดขึ้น, เพิ่มขึ้น, สูงขึ้น, ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, ยืนตรง, ลุกขึ้นต่อสู้, เจริญเติบโต)  (ไม่ต้องมีกรรมมารับ)

(b) raise    (เพิ่ม, ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, ทำให้สูงขึ้น, ยกระดับ)  (ต้องตามด้วยกรรม)

(c) lower    (ลดต่ำลง, ทำให้ลดลง)

(d) identify    (ระบุ, ชี้ตัว, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, หาหรือพิสูจน์เอกลักษณ์)

 

14. Peter eats _________________ of all his friends.

(ปีเตอร์กิน _________________ ในบรรดาเพื่อนทั้งหมดของเขา)

(a)  most slowly

(b)  the most slowly    (อย่างเชื่องช้าที่สุด)

(c)  more slowly

(d)  as slowly as

ตอบ   –   ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นสุด” (Superlative)   จึงต้องใช้  the most”  นำหน้า “Slowly”  (เป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่  ๓  คนขึ้นไป)

 

15. The weather is __________________ at this time of the year than in the spring.

(อากาศ ___________________  ในช่วงเวลานี้ของปี   เมื่อเทียบกับในฤดูใบไม้ผลิ)

(a)  calm    (สงบ)

(b)    calmest    (สงบมากที่สุด)

(c)     calmer    (สงบมากกว่า)

(d)    more calmer

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ   “ขั้นกว่า”  (Comparative degree) (สังเกตจาก “than”)  และ  เมื่อใช้   “calmer” แล้ว  ไม่ต้องใช้  “more” นำอีก   สำหรับ  “more”   ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์พยางค์ยาว   เช่น  “important, necessary, correct, detailed (มีรายละเอียด), diligent (ขยัน), helpful (ช่วยเหลือ), manageable (จัดการได้), active, dangerous etc.)

 

16. It is said that the __________________ has improved a great deal in Thailand in recent years.

(มันกล่าวกันว่า  ___________________ ได้กระเตื้องขึ้นอย่างมากในประเทศไทย  ในช่วงปีที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานนี้)

(a)  finance    (การเงิน)

(b)   money    (เงิน)

(c)    economics    (วิชาเศรษฐศาสตร์)

(e) economy    (เศรษฐกิจ)

ตอบ   –   ข้อ   (d)  เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

 

17. _______________________, Jim saw a car accident.

( _______________________,  จิมเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์)

(a)  He was standing on the road

(b)  Stood on the road

(c)  Standing on the road    (ยืนอยู่บนถนน)

(d)  Stand on the road

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็น   “Present participle phrase”   ที่ลดรูปมาจากอนุประโยค   “Adverb clause of time” (While he was standing on the road,)

 

18. Let’s go out for dinner tonight after work, __________________?

(พวกเราออกไปข้างนอกเพื่อกินอาหารเย็นกันนะคืนนี้  หลังงานเลิก, _________)

(a)  don’t we

(b)  don’t you

(c)  shan’t we

(d)  shall we     (เอาไหม)

ตอบ   -   ข้อ (d)  เนื่องจากในประโยคชักชวนที่ขึ้นต้นด้วย  “Let’s”   ในส่วนต่อท้าย  (Tag) จะต้องใช้   “shall we”  เสมอ  ส่วนถ้าเป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้อง  ในส่วน Tag” จะต้องใช้   “will you”   เช่น

        - Please come and see me at home tomorrow, will you?

(กรุณามาและพบผมที่บ้านวันพรุ่งนี้,   ได้ไหม)

         - Stop smoking in the bus, will you?

(หยุดสูบบุหรี่บนรถประจำทาง,  ได้ไหม)

                  ในกรณีเป็นการชักชวน  “มิให้กระทำ”  ไม่จำเป็นต้องมีส่วน  “Tag” ต่อท้ายประโยค  เช่น

-         Let’s not go to the concert tonight.

(เราอย่าไปฟังคอนเสิร์ตกันเลยคืนนี้)

-         Let’s not get up late tomorrow morning.

(เราอย่าตื่นสายกันเลยเช้าพรุ่งนี้)

                (ทั้ง  ๒  ประโยคข้างบนไม่ต้องมีส่วน  “Tag”  ห้อยท้าย)

 

19. When companies cannot supply what is ordered, they usually try to

ship a _________________ product.

(เมื่อบริษัทไม่สามารถจัดหาสิ่งที่ถูกสั่งซื้อได้  พวกเขามักพยายามที่จะขนส่ง  ผลิตภัณฑ์ ___________________)

(a)    remaining    (ที่เหลืออยู่)

(b)  substitute    (ทดแทน, สิ่งที่เป็นตัวแทน)

(c)    defective    (เสีย, ชำรุด, บกพร่อง)

(d)   stored    (ที่เก็บไว้ในโกดัง)

ตอบ   –   ข้อ   (b)  เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

 

20. A hundred dollars _______________ too expensive for this camera.

(เงิน ๑๐๐ เหรียญ __________________ แพงเกินไปสำหรับกล้องตัวนี้)

(a)  are

(b)  were

(c)  have been

(d)  is    (มีราคา)

ตอบ   –   ข้อ   (d)  เนื่องจากคำนามที่เป็น  “จำนวนเงิน, ระยะทาง, เวลา, ชื่อหนังสือ”   ไม่ว่าจะมากอย่างไรก็ตาม  (คือมีรูปพหูพจน์)   ถือเป็นเอกพจน์เสมอ  และต้องใช้กับกริยาเอกพจน์  เช่น

          - Ten kilometers is a long distance to walk in one hour.

(๑๐ กิโลเมตรเป็นระยะทางยาวที่จะเดินใน ๑ ชั่วโมง)

         - Five hundred pounds is a large amount of money.

 (๕๐๐ ปอนด์เป็นเงินจำนวนมาก)

           - The Stories of Shakespeare’s Plays” is an interesting book.

  (เรื่องบทละครของเช็คสะเปียร์เป็นหนังสือที่น่าสนใจ)

           - Two months is too long time to wait.  

   (๒  เดือนเป็นเวลานานเกินไปที่จะรอคอย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้