หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 144)

Part V: Sentence Completion    (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. He doesn’t want ______________________.

(เขาไม่ต้องการ ____________________ )

(a) that the doctor comes

(b) that the doctor come

(c) the doctor to come.    (ให้หมอมา)

(d) the doctor comes

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เป็นไปตามโครงสร้าง   “Subject + want (doesn’t want) + กรรม  + to + Verb 1

 

2. ______________ being elected president came _______________

a surprise to everyone.

(การถูกเลือกเป็นประธาน ________________ กลาย _________________ ความประหลาดใจกับทุกคน)

(a)    She _______________ to

(b)   Hers _______________ like

(c)    She is _______________ for

(d)  Her _______________ as    (ของเธอ  ______________  เป็น)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เป็นการใช้   “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้า   “Gerund” (Verb + ing)  ในรูป  “Passive voice” (Her + Being + Verb 3)  ซึ่งในที่นี้  คือ  “Her being elected president”   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                  ตัวอย่างที่ ๑

-      Would you mind ________________ your class?

(คุณจะรังเกียจ _____________________ (ใน) ห้องเรียนของคุณหรือไม่) 

(a) me observing

(b) me to observe

(c) my observe

(d) my observing    (การสังเกตการณ์ของผม)  (คือ มาดูคุณสอน  หรือมาดูว่านักเรียนของคุณอยู่กันอย่างไร  เป็นต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Mind + Verb + ing”  หรือคำนาม  และเนื่องจาก  “Verb + ing” (Gerund)  เป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถนำหน้าด้วย  “Possessive adjective” (my, your, his, her, their, our, its)   ได้  เหมือนคำนามทั่วๆไป  ดังประโยคข้างล่าง

                  ตัวอย่างที่ ๒

-   Does Betty object to ______________ for her every night?

(เบ็ตตี้คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) กับ _____________________ สำหรับเธอทุกๆคืน  ใช่หรือไม่)   (หมายถึง เบ็ตตี้ไม่ต้องการให้คุณมารอเธอทุกๆคืน  ใช่หรือเปล่า)

(a) your waiting    (การรอคอยของคุณ)

(b) for waiting

(c) that you wait

(d) because you wait

ตอบ  -  ข้อ   (a)  เนื่องจาก  “To”  ใน  “Object to” (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  เป็น  Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม หรือ  “Gerund” (Verb + ing)  ซึ่งก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งด้วย   ดังนั้น  จึงสามารถใช้  “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้ามันได้เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น  “His walking”  “Her laughing”  “My singing”  “Their speaking” เป็นต้น 

                  กล่าวโดยสรุป   คือ  “Gerund” (Verb + ing)  อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ  (Possessive adjective)  ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น

             - His walking quickly makes him tired.

(การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

            - We appreciated on your coming.

(เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

            - Her being afraid of snakes is well-known.

(การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

            - It was no use your telling him to stop smoking.

(ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

            - The audiences were informed of his being a great scientist.

(ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

            - I had to postpone my writing to him to a later date.

(ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียน (จดหมาย) ถึงเขาของผมออกไปอีก)

            - You should not delay your sending of the application form.

(คุณไม่ควรเลื่อน (หรือ ถ่วงเวลา) การส่งใบสมัครของคุณ)

 

3. As you pass the courthouse, you’ll be able to see Mr. Walter’s orange groves ____________________.

(ในขณะที่คุณผ่านที่ทำการศาล  คุณจะสามารถเห็นสวนส้มของมิสเตอร์วอลเตอร์  ___

_______________________ )

(a) on your right hand

(b) on your right    (ทางด้านขวามือของคุณ)

(c) to your right side

(d) to your right-handed side

ตอบ   -   ข้อ   (b)  หรืออาจตอบ   “To your right-hand side”  ก็ได้

 

4. After ________________ all night, I noticed that only three cigarettes

_________________ in the pack.

(หลังจาก __________________ ตลอดคืน  ผมสังเกตว่า  มีบุหรี่เพียง  ๓  มวน

___________________ ในซอง)

(a)    smoke _______________ still had left

(b)   smoking _______________ still left

(c)    having smoked _______________ were still left    (ได้สูบบุหรี่  _____

_________________   ยังคงเหลืออยู่)

(d)   I had smoked _______________ were still leaving

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ต้องใช้   “Were still left”  (Passive voice)  เนื่องจาก  บุหรี่  ๓  มวน  “ถูกเหลือ  หรือทิ้งไว้”  ในซอง

 

5. Enjoying herself tremendously, she asked her father’s permission to

_______________ her holiday.

(สนุกสนานอย่างมาก  เธอขออนุญาตพ่อเพื่อ __________________ วันหยุดพักผ่อนของเธอ)

(a)    delay    (ทำให้ล่าช้า, ล่าช้า)

(b)   enlarge    (ขยายให้ใหญ่ขึ้น)

(c)    expose    {แสดง, เปิดเผย, ตาก (แดด), ผึ่ง (ลม)}

(d)  extend    {ขยายเวลาออกไป, ต่อเวลา, ต่อเติม (บ้าน), ขยาย (กิจการ)}

 

6. In this restaurant you can order whatever you wish because there is an endless _________________ of special foods.

(ในภัตตาคารนี้  คุณสามารถสั่ง (อาหาร) อะไรก็ตามที่คุณต้องการ  เพราะว่ามี ______

___________________ อย่างไม่รู้จบสิ้น-ไม่สิ้นสุด  ของอาหารพิเศษ)  (คือ มีอาหารพิเศษมากมายหลายชนิด  ไม่สิ้นสุด)

(a) opportunity    (โอกาส)

(b) variety    (ความหลากหลาย, ประเภทต่างๆ, ชนิดต่างๆ)

(c) quality    (คุณภาพ)

(d) quantity    (ปริมาณ)

 

7. A loud cry by a frightened person is a _________________.

(เสียงร้องดังของบุคคลที่ตกใจกลัว  คือ ___________________ )

(a) sigh    (เสียงถอนหายใจ, การถอนหายใจ)

(b) grumble    (เสียงบ่น, การบ่น, การแสดงความไม่พอใจ)

(c) whisper    (เสียงกระซิบ, การกระซิบ, การพูดเสียงแผ่วเบา, เรื่องกระซิบ, ข่าวเล่าลือ)

(d) scream    (เสียงกรีดร้อง, เสียงแหลมและดัง, เสียงดังแสบแก้วหู)

 

8. This is the site ___________________.

(นี่เป็นสถานที่ (ทำเลที่ตั้ง) ____________________ )

(a) which the university plans to build a new office

(b) where the university plans to build a new office    (ซึ่งมหาวิทยาลัยวางแผนที่จะสร้างสำนักงานแห่งใหม่)

(c) in that the university plans to build a new office

(d) the university plans to build a new office

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากขยายสถานที่  (site)  จึงต้องใช้   “where”  หรือ “in which”  หรือ  “which the………………..office in”  ส่วนข้อ   (c)   “in that”   ไม่มีการใช้รูปนี้

 

9. The car rent business was run quite __________________.

(ธุรกิจรถเช่าถูกดำเนินไป _________________มากทีเดียว)

(a) profit    (กำไร)

(b) profiting

(c) profitably    (อย่างมีกำไร)

(d) profiteer    (ผู้เอากำไรเกินควร, พ่อค้าหน้าเลือด, เอากำไรเกินควร, ขูดรีดกำไรเกินควร)

ตอบ   –   ข้อ   (c)  เนื่องจากขยายกริยา  (was run)   จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

 

10. The supervisors could have prevented this problem _____________

it beforehand.

(ผู้ควบคุมงานคงสามารถที่จะป้องกันปัญหานี้ได้ ________________ มัน (ปัญหา) ล่วงหน้า)

(a)  if they knew

(b)  had they known    (ถ้าพวกเขาได้ทราบ)

(c)    if had they known

(d)   whether

ตอบ   –   ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่  ๓  คือการสมมติในอดีตที่มิได้เกิดขึ้นจริง   หรือเกิดตรงข้ามกับข้อความในประโยค  ดังเช่นประโยคข้างต้น  ความหมายคือ “ผู้คุมงานไม่สามารถป้องกันปัญหาได้ เนื่องจากไม่ทราบล่วงหน้า”  ทั้งนี้  เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว  แต่มาสมมติย้อนหลัง สำหรับข้อความ  “had they known”   ผันมาจาก  “if they had known”  เรียกว่าโครงสร้างแบบ  “Reverse”  หรือ  “Inversion”  ซึ่งโครงสร้างทั้ง  ๒  แบบนี้สามารถใช้แทนกันได้  โดยมีความหมายเหมือนกันทุกประการ  และสามารถนำมาขึ้นต้นประโยคเหมือนกับ  “If clause”  ได้  เช่นเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

           - Had they known it beforehand, the supervisors could have prevented this problem.

(ถ้าพวกเขารู้มันล่วงหน้า  ผู้คุมงานคงสามารถป้องกันปัญหานี้ได้)  (แต่เนื่องจากไม่รู้ล่วงหน้า  จึงไม่สามารถป้องกันได้)

(= If they had known it beforehand, the supervisors could have prevented this problem.)

                - If he had studied harder last semester, he would have passed the exam.

(ถ้าเขาได้ขยันเรียนมากขึ้นเมื่อเทอมที่แล้ว  เขาคงสอบผ่านไปแล้ว – แต่ความจริงคือ  เขามิได้ขยันเรียน  เขาเลยสอบตก)

(= Had he studied harder last semester, he would have passed the exam.)

             - She would have married him if he had proposed her.

(= She would have married him had he proposed her.)

(เธอคงจะได้แต่งงานกับเขาไปแล้ว  ถ้าเขาได้ขอแต่งงานกับเธอ – แต่ความจริงคือ  เธอมิได้แต่งงานกับเขา  เพราะว่าเขาไม่ได้ขอแต่งเธอ)

 

11. Relief organizations have contributed _____________ money

to farm in Africa.

(องค์กรบรรเทาทุกข์ได้ให้ (มีส่วนช่วยเหลือ) ________________ เงินแก่ไร่นาในทวีปแอฟริกา)

(a)   both time and    (ทั้งเวลาและ)

(b)   neither and

(c)    time but

(d)   time nor

ตอบ   –   ข้อ   (a)   เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่  (ดูเพิ่มเติมการใช้คำคู่ “Both…..and, Neither……….nor, either……….or, not only………but also”  จากประโยคข้างล่าง

                  ตัวอย่างที่ ๑

-      Both breakfast ___________ lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้า _________________  อาหารกลางวัน  ได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

(a) but    (แต่)

(b) or    (หรือ)

(c) either    (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

(d) and    (และ)

หมายเหตุ  –  ตอบข้อ  (d)   เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่   เช่น  “both……and…..”  (ทั้ง.......และ.....)  “either……or…..”  (....... หรือ....... คนใดคนหนึ่ง)  “neither……nor…..”   (ไม่ทั้ง.......และ..........)   “not only…… but also……”  (ไม่เพียงแต่......... แต่...........ด้วย)  เช่น

-      Either John or his sister will come to my party.

(จอห์นหรือน้องสาวของเขาคนใดคนหนึ่ง – ระหว่างเขากับน้องสาว – จะมางานเลี้ยงของผม)

-      Neither you nor I can achieve the goals.

(ไม่ทั้งคุณและผมสามารถบรรลุจุดหมาย – คือทั้งคุณและผมไม่สามารถบรรลุจุดหมาย)

-      Not only Peter but also Frank passes the test.

(ไม่เพียงแต่ปีเตอร์แต่ยังแฟร้งค์อีกด้วยที่ผ่านการสอบ – คือสอบผ่านทั้ง ๒ คน)

-      Both Mary and her sister have divorced their husbands.

(ทั้งแมรี่และพี่สาวของเธอได้หย่าร้างกับสามี)

 

12. The main sport at the college are ____________, and baseball.

(กีฬาหลักที่มหาวิทยาลัยคือ _____________________ และเบสบอล)

(a) archery, to ride

(b) archery, ride

(c) archery and ride

(d) archery, riding    (การยิงธนู, การขี่จักรยาน)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากนิยมใช้   “Gerund” (Riding)  มากกว่า “Infinitive with to”  (To ride)  (ข้อ “a”)  และใช้ “and” เชื่อมกิจกรรมคู่สุดท้าย  (riding, baseball)

 

13. The bird flew __________________ the treetops.

(นกบิน ___________________ ยอดไม้)

(a) opposite    (ตรงข้าม)

(b) with

(c) up

(d) over    (เหนือ)

ตอบ   –   ข้อ  (d)  เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

 

14. We hoped ________________ being at the party would help make other guests more pleased and enjoyable.

(เราหวังว่าการไปอยู่ที่งานเลี้ยง _______________ จะช่วยทำให้แขกคนอื่นๆมีความยินดีและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น)

(a) he

(b) him

(c) his    (ของเขา)

(d) himself

ตอบ   –   ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการใช้การแสดงความเป็นเจ้าของ ร่วมกับการใช้Gerund” (Verb + ing)   ดูเพิ่มเติมเรื่องนี้ในข้อ  ๒  ของข้อสอบชุดนี้

 

15. Even though I was afraid before I began speaking, my voice was hearty and __________________.

(แม้ว่าผมจะกลัวก่อนผมเริ่มต้นพูด   เสียงของผมร่าเริง  (หรือเข้มแข็ง)  และ ____________________ )

(a) vigorous    (แข็งแรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง)

(b) dynamic    (เคลื่อนที่ได้, มีพลัง, ปราดเปรียว)

(c) energetic    (มีพลัง, มีกำลังวังชา, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน)

(d) clear    (ชัดถ้อยชัดคำ, ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย)

ตอบ   –   ข้อ  (d)  เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

 

16. True hibernation takes place only among _______________ animals.

(การจำศีลหน้าหนาวของสัตว์อย่างแท้จริง  เกิดขึ้นเฉพาะในบรรดาสัตว์ _________ ____________________ )

(a) whose blood is warm    (ซึ่งเลือดของมันอุ่น)

(b) warm-blooded    (เลือดอุ่น)

(c) warm blood

(d) they have warm blood    (พวกมันมีเลือดอุ่น)

ตอบ   –   ข้อ   (b)  เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น  (Compound adjective)  คือ คำ  ๒  คำ  ที่รวมกันเป็นคุณศัพท์  (Adjective)  คำเดียว  จะต้องมีขีด  ( - )  คั่นกลางเสมอ  และเป็นกรณีเดียวที่สามารถเติม  “ed”  หลังคำนามได้   ตัวอย่าง เช่น

         - a shame-faced look – ท่าทางเสียใจเพราะความละอาย

         - an absent-minded man – คนใจลอย

         - service-minded people – คนจิตอาสา

         - a short-sighted girl – เด็กหญิงสายตาสั้น หรือไม่มีวิสัยทัศน์

         - a black-haired boy – เด็กชายผมดำ

         - a big-eyed girl – เด็กหญิงตาโต

           - red-faced people – คนหน้าแดง

         - a baby-faced man – ผู้ชายหน้าทารก

         - a thick-skinned man  – คนที่ใจคอหนักแน่น  ไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆ

         - a right-handed man – ชายถนัดมือขวา

         - a left-handed woman – หญิงถนัดมือซ้าย

         - a light-fingered boy – เด็กมือเบา คือ มีนิสัยชอบล้วงกระเป๋าขโมยเงินคน

           - a light-headed man – คนที่วิงเวียนและเป็นลม  เนื่องจากป่วยหรือดื่มเหล้าจัด

          - a light-hearted girl – เด็กหญิงที่ร่าเริงและมีความสุข

          - a light-hearted remark – คำพูดที่ให้ความบันเทิงและสนุกขบขัน

         - a cold-blooded animal – สัตว์เลือดเย็น

         - a long-sighted woman – ผู้หญิงสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์

         - a long-legged man – ผู้ชายขายาว

         - a big-headed boy– เด็กหัวโต

         - a far-sighted person– คนสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์

         - a round-eared girl– เด็กผู้หญิงหูกลม

 

17. The advertisements on the front part of a newspaper _____________

usually the most expensive.

(การโฆษณาในส่วนหน้าของหนังสือพิมพ์__________________ (ส่วนที่)โดยปกติจะแพงที่สุด)

(a)    is

(b)  are    (เป็น)

(c)    has been

(d)   have been

ตอบ   –   ข้อ  (b)  เนื่องจากประธานของประโยคเป็นพหูพจน์  “The advertisements”  โดยมี  “on the front part of a newspaper”  เป็นส่วนขยายประธาน  และต้องใช้กริยา  “are” (Present simple tense)  เพราะข้อความในประโยคเป็นข้อเท็จจริง  (Fact)  จึงถือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  โดยมีคำว่า “usually” (โดยปกติ, เสมอ)  แสดงถึงการเกิดขึ้นเป็นประจำ  สม่ำเสมอ

 

18. The victims in the road accident _______________ to the emergency room of the nearest hospital.

(ผู้เคราะห์ร้ายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ________________ ยังห้องฉุกเฉิน  ของโรง พยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด)

(a) have taken

(b) had taken

(c) were taking

(d) were taken    (ถูกนำไป)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป   “Passive voice” {Subject + is (am, are, was, were) + Verb 3}   เพราะ “ผู้เคราะห์ร้าย................. ถูกนำไป”  สำหรับข้ออื่นๆอยู่ในรูป  “Active voice”  ทั้งนี้  อาจใช้  “Have been taken” (Present perfect tense  ในแบบ  Passive voice)  หมายถึง  “ได้ถูกนำไปแล้ว”  ก็ได้

 

19. We went to the reception without ______________, and so they didn’t even let us enter the hall.

(เราไปที่งานเลี้ยง  โดยปราศจาก __________________ และดังนั้น   พวกเขามิยอมแม้กระทั่งให้พวกเราเข้าไปในห้องโถง)

(a) to invite

(b) inviting

(c) being invited    (ได้รับการเชื้อเชิญ หรือ ถูกเชื้อเชิญ)

(d) invited

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice” (Verb to be + V. 3) เพราะ  “ถูกเชื้อเชิญ”  แต่เนื่องจากอยู่หลัง  “Preposition” (without)  กริยาจึงต้องอยู่ในรูป  “Gerund” (V. + ing)  คือ “Being invited

 

20. ___________________ the formation of the Sun, the planets, and other stars began with the condensation of an interstellar cloud.

( ____________________ การก่อตัวของดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์  และดาวอื่นๆ  เริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันแน่นของเมฆระหว่างดวงดาว)

(a) It accepted that

(b) Accepted that

(c) It is accepted that    (มันได้รับการยอมรับว่า)

(d) That is accepted

ตอบ   –   ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “It + is (was) + Verb 3 + that + Subject + Verb”   เช่น

    - It is believed that………….

   - It is hoped that………….

   - It is expected that…………

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้