หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 143)

Part V: Sentence Completion    (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. Nowadays meat is kept in refrigerators to prevent ______________.

Long time ago salt was used to prevent meat from going bad.

(ในปัจจุบัน  เนื้อถูกเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกัน _________________  (แต่) เมื่อนานมาแล้ว  เกลือถูกใช้เพื่อป้องกันเนื้อจากการเน่าเสีย)

(a)    growth    (การเติบโต, การเพิ่มมากขึ้น)

(b)   competition    (การแข่งขัน)

(c) decay    {การเน่าเปื่อย, การผุพัง, การเสื่อมสลาย, การเสื่อมลง (ด้านสุขภาพ, ความก้าวหน้า, ความเจริญ)}

(d) fracture    (การแยก, การแตกร้าว, รอยแตกร้าว, กระดูกหัก)

 

2. Modern-day technology has produced various chemicals to ______

________________ all kinds of stains.  As a result, housewives today have no trouble keeping their homes clean.

(เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ผลิตสารเคมีชนิดต่างๆเพื่อ __________________ รอยเปื้อน-รอยด่างทุกชนิด  ผลที่ตามมา คือ  แม่บ้านยุคปัจจุบัน  ไม่มีปัญหาในการรักษาบ้านเรือนของตนให้สะอาด)

(a)    transform    (แปลง, เปลี่ยน)  

(b) remove    (กำจัด, ขจัด, เอาออก, ลบ, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า)

(c) distinguish    (บอกความแตกต่าง, เห็นความแตกต่าง)

(d) separate    (แยก, แยกจากกัน, แยกออก, แบ่งออกจากกัน, แยกแยะ)

 

3. I have never seen such a big _______________ of feet.

(ผมไม่เคยเห็นเท้า _____________________ ที่ใหญ่โตเช่นนั้น)

(a) set    (ชุด, เครื่องชุด, ตะวันตกดิน, การตั้ง, การจัดตั้ง)

(b) couple    (คู่ (ที่แยกออกจากกันได้), คู่สามีภรรยา, สอง, คู่หมั้น, คู่หนุ่มสาว)

(c) flock    (ฝูง, โขยง, กลุ่ม, หมู่, ผู้คนจำนวนมาก, ฝูงชน, กลุ่มก้อน)

(d) pair    (คู่, คู่หนึ่ง (ที่แยกจากกันไม่ได้), สัตว์คู่หนึ่ง, คู่รัก, ไพ่คู่)

 

4. Day follows night and night follows day.  This sequence is ________

_______________ ; it is certain to happen.

(จากวันเป็นคืน  และคืนเป็นวัน  ลำดับเหตุการณ์ต่างๆนี้ _________________  มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน)

(a)   inevitable    (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, ไม่อาจหลีกเลี่ยง)

(b)   satisfactory    (น่าพึงพอใจ)

(c)    sufficient    (พอเพียง)

(d)   abnormal    (ผิดปกติ)

 

5. Do you believe _________________ God?

(คุณศรัทธา-เชื่อมั่น _____________________ พระเจ้าหรือไม่)

(a) on

(b) about

(c) of

(d) in    (ใน)

 

6. Special troops will be garrisoned all along the coast to ___________

for enemy airplanes.

(กองทหารพิเศษจะถูกส่งเข้าประจำการตามแนวชายฝั่งทั้งหมดเพื่อ _____________ เครื่องบินของข้าศึก)

(a)    watch up

(b)   watch on

(c)    watch out    (เฝ้าระวัง, ระมัดระวัง)

(d)   watch at    (จ้องมอง)

 

7. There is a good program of music ________________ I want to listen to this evening.

(มีรายการดนตรีที่ดี __________________ ผมต้องการฟังคืนนี้)

(a) that    (ที่, ซึ่ง)

(b) which    (ที่, ซึ่ง)

(c) if

(d) (No word is needed.)  (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  ทั้งนี้อาจเติม   “That”  หรือ  “Which”  ก็ได้  (ทำให้ไม่อาจเลือก  ๒  ข้อนี้ได้  เพราะให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว)  แต่เนื่องจาก   “That”  หรือ  “Which” เป็นกรรมของ   “Preposition”  (To)  จึงสามารถละไว้ได้  คือ  ไม่ต้องเขียนลงไป  (สามารถเว้นว่างไว้ได้)  จึงต้องตอบ ข้อ  (d)

 

8. Let’s not go out ____________________

(พวกเราอย่าออกไปข้างนอกกันเลย _____________________ )

(a) now.    (ในตอนนี้, ขณะนี้)

(b) now, shall we?

(c) now, will you?

(d) now, shan’t we?

ตอบ   -   ข้อ   (a)  เนื่องจากเป็นการชักชวน  “ไม่ให้กระทำ”  จึงไม่ต้องมี  “Tag”  ต่อท้าย

 

9. This book is worth _________________.

(หนังสือเล่มนี้ควรค่า-คุ้มค่าต่อ _____________________ )

(a) read

(b) to read

(c) reading    (การอ่าน)

(d) to be read

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “Worth + Verb + ing

 

10. ________________ with the answer from the management, the workers threatened to go on strike.

(__________________  กับคำตอบจากฝ่ายบริหาร   คนงานขู่ที่จะนัดหยุดงานต่อไป)

(a) Disappointing    (น่าผิดหวัง)

(b) Disappointed    (รู้สึกผิดหวัง)

(c) Being disappointing

(d) Having disappointed    (ทำให้ผิดหวัง)

ตอบ   –   ข้อ   (b)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                    ในกรณีที่ประธานที่อยู่ข้างในประโยค  (หลังคอมม่า)  เป็นผู้ถูกกระทำ (Passive Voice)   กริยาที่นำหน้าวลี  และอยู่หน้าประโยค  (ทำหน้าที่ขยายประธาน)  จะต้องอยู่ในรูป  กริยาช่องที่ ๓   (Past Participle)  ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                  ตัวอย่างที่ ๑

-         _______________ by the tiger, he ran away.

(________________________ โดยเสือ   เขาวิ่งหนีไป)

(a) Seeing    (เห็น)

(b) To see

(c) Seen    (ถูกเห็น)

(d) Having seen

ตอบ   -    ข้อ   (c)   เนื่องจากประธานของประโยค   (He)  เป็นผู้ถูกเห็นโดยเสือ  กริยาข้างหน้าประโยคจึงต้องเป็นกริยาช่อง  ๓  (Past participle)  เพื่อแสดงการถูกกระทำ (Passive voice)

                ตัวอย่างที่ ๒

          - ______________ in wine, snails are a great luxury in various parts of the world. 

(_________________ ในไวน์  หอยทากเป็นอาหารราคาแพงอย่างมากในหลายๆส่วนของโลก)

(a) To cook

(b) Cooking    (ปรุง)

(c) Cooked    (ถูกปรุง)

(d) Cook

ตอบ   -    ข้อ   (c)   เนื่องจากประธานของประโยค คือ  “Snails”  ซึ่งถูกปรุงในไวน์(Cooked)  หรือเป็นผู้   “ถูกกระทำ”   จึงต้องอยู่ในรูปกริยาช่องที่  ๓   (แสดง “Passive voice)

                    ในกรณีกริยา   “Verb + ing”  (Present participle)   ขึ้นต้นวลีและอยู่หน้าประโยค  โดยขยายประธานฯ ที่อยู่ในประโยค  (หลังเครื่องหมายคอมม่า)   ก็เพื่อจะบอกว่า  ประธานฯเป็นผู้ทำกริยานั้นๆ  คือ  แสดงการเป็นผู้กระทำ  (Active voice)  ดังประโยคข้างล่าง

                ตัวอย่างที่ ๓

-       While traveling through the Rocky Mountains, __________________.

(ในขณะเดินทางผ่านเทือกเขาร็อกกี้  _______________________)

(a) the breath-taking scenes attracted the travelers    (ทัศนียภาพที่น่ากลัวมาก  ทำให้นักเดินทางหลงเสน่ห์)

(b) the scenes attracted the travelers deeply    (ทัศนียภาพทำให้นักเดินทางหลงเสน่ห์อย่างลึกล้ำ)

(c) the travelers attracted the scenes    (นักเดินทางทำให้ทัศนียภาพหลงเสน่ห์)

(d) the travelers were awed by the breath-taking scenes    (นักเดิน ทางรู้สึกกลัว-เกรงขาม-หวาดเสียว  จากภาพภูมิประเทศ (ทัศนียภาพ)  ที่น่ากลัวมาก-น่าตื่นเต้นยินดีมาก)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  การใช้วลี   “While traveling” หรือ  “Traveling” (Present participle)  ขึ้นต้นประโยค  โดยมีประธานฯ อยู่ข้างในประโยค (หลังเครื่องหมายคอมม่า)   เพื่อต้องการแสดงว่า  ประธานฯ เป็นผู้ทำกริยาที่อยู่ข้างหน้าประโยคนั้น   ซึ่งในประโยคข้างบน  วลีที่ขยายประธาน คือ  “Traveling” (เดินทาง)  ซึ่งบ่งชี้ว่าประธานฯ จะต้องเป็นสิ่งมีชีวิต  (คนหรือสัตว์)  เท่านั้น  จึงจะทำกริยานี้ได้   ดังนั้น  จึงต้องตัด ข้อ  (a) และ (b) ทิ้งไป  เนื่องจากมีประธานฯ  คือ  “Scenes” (ทัศนียภาพ) ซึ่งไม่สามารถทำกริยา  “เดินทาง”  ได้  สำหรับข้อ   (c)  ผิดความหมาย   เพราะกล่าวว่า  “นักเดินทางทำให้ทัศนียภาพหลงเสน่ห์”  ซึ่งความจริงกลับกัน  คือ  “นักเดินทางหลงเสน่ห์ในทัศนียภาพ”  (the travelers were attracted by the scenes) 

                    ตัวอย่างที่ ๔

-       ________________ how the engine worked, Peter began to study books that told about the techniques used.

(____________________ ว่าเครื่องจักรทำงานอย่างไร  ปีเตอร์เริ่มศึกษาหนังสือ  ซึ่งบอกเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่ถูกใช้  –  ในเครื่องจักร)

(a) Wonder

(b) Wondered

(c) To wonder

(d) Wondering    (รู้สึกประหลาดใจ-สงสัย)  

ตอบ   -   ข้อ  (d)  เนื่องจากประธานของประโยค  (Peter)  เป็นผู้ทำกริยา  “รู้สึกประหลาดใจ-สงสัย”  คำกริยาที่นำหน้าวลี  ขยายความ   “ปีเตอร์”   จึงต้องอยู่ในรูป  “Verb + ing” (Present participle)  แสดง  “Active voice”  ว่า  ปีเตอร์เป็นผู้ทำกริยา

                      กล่าวโดยสรุป  คือ  เมื่อประธานซึ่งอยู่ข้างในประโยค   (หลังคอมม่า)   เป็นผู้กระทำกริยา  (Active voice)  จะต้องนำหน้าประโยคด้วย “Verb + ing” (Present participle)  ดังตัวอย่าง  เช่น

           - Walking along the road, he met his old friend.

(เดินไปตามถนน  เขาพบเพื่อนเก่าของเขา) (เขาเป็นผู้ทำกริยา “เดิน”)

           - Seeing her teacher, Jane went to greet him.

(เห็นครูของเธอ  เจนเข้าไปทักทายเขา) (เจนเป็นผู้ทำกริยา “เห็น”)

           - Looking out of the window, we could see beautiful scenery.

(มองออกไปนอกหน้าต่าง  เราสามารถเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม) (เราเป็นผู้ทำ

กริยา “มอง”)

 Hoping to be there in time, Kim started early in the morning.

(หวังว่าจะไปที่นั่นให้ทันเวลา  คิมเริ่มออกเดินทางแต่เช้าตรู่)  (คิมเป็นผู้ทำกริยา

“หวัง”)

                    สำหรับ  “Present participle” (Verb + ing)   ถือเป็นคำคุณศัพท์ประเภทหนึ่ง   จึงสามารถใช้ขยายคำนามได้เหมือนกับคำคุณศัพท์ทั่วๆไป  (โดยอาจอยู่หน้าหรือหลังคำนามที่มันขยาย)   เพื่อที่จะบอกว่า  คำนามนั้นเป็นผู้ทำกริยานั้นๆ   (แสดง  “Active voice”)   เช่น

-     Working men are constructing a bridge.

(คนทำงานกำลังก่อสร้างสะพาน)

-     Drinking horses were seen near the bank of the river.

(ม้าที่ดื่มน้ำถูกมองเห็นใกล้ตลิ่งของแม่น้ำ)

-     The mother took good care of her sleeping baby.

(แม่ดูแลทารกที่นอนหลับเป็นอย่างดี)

-      The audience appreciated the good works of the producing team.

(ผู้ชมยกย่อง-ชื่นชมผลงานที่ดีของทีมผู้สร้าง – ภาพยนตร์)

-     The people working in the office are my colleagues.

(ผู้คนที่ทำงานในสำนักงาน  คือเพื่อนร่วมงานของผม)

-     The woman walking across the street is my sister.

(ผู้หญิงที่เดินข้ามถนนเป็นน้องสาวของผม)

-     The man living next door is a bank manager.

(ชายที่อาศัยอยู่บ้านหลังถัดไปเป็นผู้จัดการธนาคาร)

-     The children playing in the field are my neighbors’ kids.

(เด็กๆที่เล่นอยู่ในสนามเป็นลูกของเพื่อนบ้านของผม)

 

11. She forgot to _____________ us _______________.

(เธอลืมที่จะ _____________________ ถึงเรา)

(a) drop ______________ a letter

(b) drop ______________ a line    (เขียนจดหมาย)

(c) drop ______________ by

(d) drop ______________ out

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “Drop someone a line   หรือ  a few lines”  =   “เขียนจดหมาย  หรือ โน๊ต ถึงผู้นั้น”   Line (s)  ในที่นี้  หมายถึง  “บรรทัดของหนังสือ

 

12. The price they asked for the car was _____________, so we bought it without much thought.

(ราคาที่พวกเขาเรียกร้องสำหรับรถยนต์คันนั้น _________________  ดังนั้น  เราเลยซื้อมันโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก)

(a) reason    (เหตุผล)

(b) reasoning    (การให้เหตุผล)

(c) reasonable    (สมเหตุสมผล, พอสมควร, ราคาพอสมควร, ไม่แพงเกินไป)

(d) reasonably    (อย่างสมเหตุสมผล)

ตอบ   –   ข้อ  (c)  เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด  และอยู่หลัง  “Verb to be”  (was)  จึงต้องใช้คำคุณศัพท์

 

13. Fast-food restaurants have become popular because many working people want _____________.

(ภัตตาคารอาหารจานด่วนได้กลายเป็นที่นิยม   เพราะว่าคนทำงานเป็นจำนวนมาก  ต้องการ ___________________ )

(a) eat quickly and cheaply

(b) eating quickly and cheaply

(c) to eat quickly and cheaply    (กินอย่างรวดเร็วและราคาถูก)

(d) the eat quickly and cheaply

ตอบ   –   ข้อ   (c)  เนื่องจากกริยา   “Want”  ต้องตามด้วย   “Infinitive with to” (To + verb 1)

 

14. The Cabinet consists of secretaries of departments who report to the president, give him advice, and _____________ decisions.

(คณะรัฐบาล (ของสหรัฐฯ)  ประกอบด้วย   รัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆ  ผู้ซึ่งรายงาน (ขึ้นตรง)  ต่อประธานาธิบดี   ให้คำแนะนำกับเขา   และ _______________  ตัดสินใจ)

(a) helping him making

(b) helping him make

(c) help him making

(d) help him make    (ช่วยเขาทำการ)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการใช้คำให้สมดุล  (Balance)  คือ “Report” (รายงาน),   “Give” (ให้)  และ “Help” (ช่วย)  อย่างไรก็ตาม  สามารถใช้ได้อีกแบบหนึ่งคือ  “Help him to make

 

15. ___________________ mammals, once weaned, do not routinely drink milk.

(____________________  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   เมื่อหย่านมแล้ว   จะไม่ดื่มนมเป็นกิจวัตร)

(a) As a whole,    (โดยทั่วไป)

(b) As whole,

(c) Wholly,    (ทั้งหมด)

(d) On a whole,    (ต้องใช้  “On the whole”  = โดยทั่วไป)

ตอบ   –   ข้อ   (a)  เนื่องจากถูกหลักไวยากรณ์   และได้ความหมายดีที่สุด

 

16. In cold weather, growers place wind machines _____________ the groves to keep the air circulating and to warm up the citrus crops.

(ในอากาศหนาว   ผู้เพาะปลูกจะวางเครื่องสร้างลม ________________ สวนผลไม้  เพื่อให้อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ   และให้ความอบอุ่นกับพืชจำพวกมะนาว  ส้ม  และอื่นๆ)

(a) near to

(b) near of

(c) next to    (ข้าง, อยู่ติดกับ, ต่อจาก)

(d) nearly    (เกือบจะ)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากได้ความหมาย   และถูกไวยากรณ์  ส่วน   “near”  (ใกล้)  ก็ใช้ได้เช่นกัน  แต่ไม่ต้องมี   “to”   หรือ   “of

 

17. __________________ were sold before the end of the month.

( ___________________ ถูกขายไปก่อนสิ้นเดือน)

(a) A large amount of products

(b) Much of the products

(c) Many of the products    (ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก)

(d) A great deal of products

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้   “Many”   กับคำนามนับได้   พหูพจน์ (Products)   ส่วน   “A large amount, Much, A great deal”   ล้วนแต่ใช้กับนามนับไม่ได้   (และเป็นเอกพจน์เสมอ)

 

18. Fog has always been __________________ hazards to car driving during winter.

(หมอกได้เป็นอันตราย ___________________ ต่อการขับรถยนต์โดยเสมอมา  ในระหว่างหน้าหนาว)

(a) the greatest ones

(b) ones greatest

(c) the greatest of ones

(d) one of the greatest    (มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ   “ขั้นสุด”  (Superlative degree)  ในโครงสร้าง    “One of the + Adjective  (ขั้นสูงสุด)  + Noun  (พหูพจน์)” 

 

19. Because Mr. Thomson worked only a month, the personnel director would not write a recommendation for him even if he ____________.

(เพราะว่ามิสเตอร์ธอมสันทำงาน (กับบริษัท) แค่เพียงเดือนเดียว   ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลจะไม่เขียนหนังสือรับรองให้เขา   ถึงแม้ว่าเขา________________)

(a) could ask

(b) asks

(c) asked    (ร้องขอ)

(d) will ask

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นกริยาในประโยคย่อย  (even if he asked)  จึงต้องใช้ Tense”  ให้สอดคล้องกับกริยาในประโยคใหญ่   (would not write)

 

20. The physician considers going to bed early to be more sensible

___________________ .

(แพทย์เห็นว่าการเข้านอนแต่หัวค่ำ  ฉลาดกว่า _________________)

(a)    than stay up late

(b)   than to stay up late

(c)    than staying up lately

(d)  than staying up late    (การตื่นอยู่จนดึก)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องใช้คำให้สมดุลกัน  คือ  “Going to bed”  และ“Staying up late”   คือใช้รูป   Gerund  (Verb + ing)  ทั้ง   ๒   ข้อความ  สำหรับ    “Lately”  หมายถึง   “หมู่นี้, เมื่อเร็วๆมานี้”   ส่วน   “Late”   เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์   (Adjective)   และกริยาวิเศษณ์   (Adverb) หมายถึง   “ดึก หรือ สาย

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้