หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 141)

Part V: Sentence Completion    (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. If you borrow money from someone, you ________________ it to him.

(ถ้าคุณยืมเงินจากใครบางคน  คุณ ________________ มัน (เงิน) แก่เขาคนนั้น)

(a) lend    (ให้ยืม)

(b) undertake    (รับหน้าที่, รับผิดชอบ, เข้าทำ, ดำเนินการ, อาสา)

(c) owe    (เป็นหนี้)

(d) withdraw    (ถอน)

 

2. You _______________ a friend when he visits your home.

(คุณ ___________________ เพื่อน  เมื่อเขาไปเยือนบ้านคุณ)

(a) say goodbye to    (กล่าวคำอำลาต่อ)

(b) insult    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(c) refuse    (ปฏิเสธ)

(d) greet    (ทักทาย, ต้อนรับ, รับรอง)

 

3. You should _______________ doing wrong.

(คุณควร ___________________ การทำผิด)

(a) pretend    (แสร้งทำ)

(b) resist    (ต้าน, ต่อต้าน, ต้านทาน, อดกลั้น, กลั้น, ทน, อดทน, ขัดขวาง, ขัดขืน)

(c) predict    (ทำนาย)

(d) assist    (ช่วยเหลือ)

ตอบ   -   ข้อ    (b)  “Resist + Verb + ing

 

4. The grassy land around a house is a _________________.

(พื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหญ้ารอบๆบ้าน  คือ ___________________ )

(a) lawn    (ลอน)  (สนามหญ้า, ที่โล่งกลางป่า)

(b) cave    (ถ้ำ)

(c) valley    (หุบเขา)

(d) harvest    (การเก็บเกี่ยว, ฤดูเก็บเกี่ยว, ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้)

 

5. I am sick ________________ you.

(ผมสะอิดสะเอียน-เบื่อแสนเบื่อ _____________________ คุณ)

(a) by

(b) of    (“Sick of”  =  สะอิดสะเอียน, เบื่อแสนเบื่อ, เกลียดสุดๆ)

(c) with

(d) from

 

6. Our car ________________ and had to be towed to a garage.

(รถของเรา __________________ และจำเป็นต้องถูกลากไปยังอู่ซ่อมรถ)

(a) broke up    (ตัดความสัมพันธ์, เลิกคบค้ากัน)

(b) broke out    {เกิดขึ้น (ไฟ, สงคราม, โรคระบาด, การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้)}

(c) broke apart    (แตกออกเป็นเสี่ยงๆ)

(d) broke down    {เสีย (เครื่องยนต์, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า)}

 

7. Paul received no answer _________________ his letter.

(พอลไม่ได้รับคำตอบ ___________________ จดหมายของเขา)

(a) for

(b) of

(c) to    (แก่, ต่อ, สำหรับ)

(d) about

 

8. There is no improvement _________________ his work.

(ไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น __________________ งานของเขา)

(a) in    (ใน)

(b) with

(c) about

(d) at

 

9. We had a lot of _________________ last night.

(เราได้รับ _____________________ มากมายเมื่อคืนที่ผ่านมา)

(a) funs

(b) funny    (น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, สนุก, ตลก)

(c) funnies

(d) fun    (ความสนุกสนาน, ความขบขัน, เรื่องน่าขัน, การหยอกล้อ, การเย้าแหย่)

 

10. He applied for the job and was hired _________________.

(เขาสมัครงาน  และได้รับการว่าจ้าง ____________________ )

(a) at the spot

(b) on the spot    (ตรงจุดนั้นเลย)  (ตรงที่ๆสมัครงาน  และในทันที)

(c) within a spot

(d) in a spot

 

11. We saw him standing ________________ the bus usually stops.

(เราเห็นเขายืน ____________________ รถประจำทางจอดเป็นประจำ)

(a) what

(b) when

(c) where    (บริเวณที่, ตรงที่)

(d) whatever

 

12. An explosion at London subway last August killed a French journalist and injured 58 ________________ people.

(การระเบิดบริเวณรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว  ทำให้นักข่าวชาวฝรั่งเศสเสียชีวิต  ๑  คน  และทำให้ผู้คน __________________ อีก  ๕๘  คนได้รับบาดเจ็บ)

(a) other    (อื่นๆ)

(b) another

(c) others

(d) any other

 

13. _________________ that he would be back soon.

(______________________ ว่า  เขาจะกลับมาในไม่ช้า)

(a) He said to me

(b) He told me    (เขาบอกผม)

(c) He asked me

(d) He told to me

 

14. I am very ________________ to see you here.

(ผม _______________________ อย่างมาก  ที่พบคุณที่นี่)

(a) please    (ทำให้ยินดี-พอใจ-เพลิดเพลิน)

(b) pleased    (มีความรู้สึกยินดี-พอใจ-เพลิดเพลิน)

(c) pleasing    (น่ายินดี, น่าพอใจ, น่าเพลิดเพลิน)

(d) pleasure    (เพล้ช-เช่อะ)  (ความยินดี-พอใจ-ถูกใจ, ความสบาย, ความสุข)

 

15. __________________ a cinema in our village soon.

(____________________ โรงภาพยนตร์ในหมู่บ้านของเราเร็วๆนี้-ในไม่ช้า)

(a) There is

(b) There will be    (จะมี)

(c) Will there be

(d) Will there is

ตอบ   -   ข้อ   (b)  เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอนาคต  (เร็วๆนี้, ในไม่ช้า) 

 

16. ________________ hearing the bad news, she fainted.

(______________________ ได้ยินข่าวร้ายนั้น  เธอเป็นลม)

(a) On    (เมื่อ)

(b) When    (เมื่อ)

(c) As soon as     (ในทันทีที่)

(d) Because    (เพราะว่า)

ตอบ   -   ข้อ   (a)  หรืออาจตอบ  “When she heard the bad………,  หรือ  As soon as she heard……,   หรือ  Because she heard………,”  ก็ได้

 

17. I ________________ Mr. Smith for a long time.

(ผม ______________________ มิสเตอร์สมิธมาเป็นเวลานาน)

(a) know

(b) knew

(c) have known    (ได้รู้จัก)

(d) had known

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ใช้   “Present perfect tense”  (Have known)  เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต  (รู้จักมิสเตอร์สมิธ)  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  (ก็ยังคงรู้จักอยู่)

 

18. I don’t understand ________________ she is always late.

(ผมไม่เข้าใจ (ว่า) ____________________ เธอจึงมาสายอยู่เป็นประจำ)

(a) that

(b) whether

(c) why    (ทำไม)

(d) the reason

 

19. Water _________________ hydrogen and oxygen.

(น้ำ _____________________ ไฮโดรเจนและอ๊อกซิเจน)

(a) contains    (บรรจุ)  (เช่น  “That box contains a lot of books.”  –  “กล่องใบนั้นบรรจุหนังสือมากมาย”  หรือ  “The jar can contain much water.”  -  “ตุ่มใบนี้บรรจุน้ำได้มาก”)

(b) consists    (ประกอบด้วย)  (ต้องตามด้วย  “Of”)

(c) is consisted of    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) is composed of    (ประกอบด้วย)  (ต้องใช้ในรูป  “Passive voice”  และตามด้วย  “Of”)

 

20. Unless it rains, I shall go into __________________ on Sunday.

(ถ้าฝนไม่ตก  ผมจะไป ____________________ วันอาทิตย์)

(a) country

(b) countries

(c) the country    (ต่างจังหวัด, บ้านนอก, ชนบท)

(d) a country

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้