หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 13)

Salaries and Benefits

(เงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ)

1. aware (a) – ตระหนักดี, รู้ดี, รู้ตัว, รู้สึกตัว, ทราบ

2. basis (n) – พื้นฐาน, รากฐาน, หลักสำคัญ, เหตุผลสำคัญสำหรับบางสิ่ง, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน

3. benefit (n – v) – ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน, ประโยชน์, เงินช่วยเหลือ, เงินสงเคราะห์, เงินเพิ่ม, ได้ประโยชน์จาก

4. compensate (v) – ชดเชย, ทดแทน, ตอบแทน, จ่ายเงินชดเชยหรือตอบแทน

5. delicately (adv.) ละเอียดอ่อน, ประณีต, บรรจง, อ่อนช้อย

6. eligible (เอ๊ล-ลิ-จิ-เบิ้ล) (a) – เหมาะสม, เข้าเกณฑ์, ซึ่งมีสิทธิ์เข้ารับเลือก, มีคุณสมบัติ

7. flexible (a) – ยืดหยุ่น, เปลี่ยนแปลงได้, ละมุนละไม, คล่อง, พลิกแพลงได้, งอได้, งอได้ง่าย

8. negotiate (นิ-โก๊-ชิ-เอท) (v) – เจรจา, จัดการ, แลกเป็นเงิน, ซื้อขาย

9. raise (n – v) – การขึ้นเงินเดือน, เงินเดือนเพิ่ม, การยกขึ้น, ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, ส่งเสริม

10. retire (v) – เกษียณอายุงาน, ปลดเกษียณ, ถอนตัว (จากธุรกิจ-อาชีพ), ถอยออก, ปลีกตัว, ซ่อนตัว, สละโลก

11. vested (a) – พัวพันหรือเกี่ยวข้อง, ที่ถูกมอบให้ในฐานะสิทธิหรือความรับผิดชอบ, ได้รับการค้ำประกันว่ามีสิทธิ

12. vested interest (n) – เหตุผลสำคัญยิ่งที่บางคนมี  เพื่อจะทำอะไรเฉพาะอย่าง (หรือเป็นพิเศษ) เช่น เพื่อปกปักรักษาทรัพย์สิน อำนาจ หรือชื่อเสียงของตนเอง

13. wage (n) – ค่าจ้าง, ค่าแรง, ค่าตอบแทน, เงินเดือน

14. papers (n) – เอกสาร

15. adequately (adv.) – อย่างพอเพียง

16. salary range (n) – ระดับ (ขั้น) ของเงินเดือน

17. trade-off (n) – การแลกเปลี่ยนกัน, การยื่นหมูยื่นแมว

18. critical (a) – สำคัญยิ่ง, อยู่ในอาการเป็นหรือตาย, วิกฤติ, ชอบวิพากษ์วิจารณ์, ชอบจับผิด

19. subsequently (adv.) – ในเวลาต่อมา

20. incremental (a) – ที่เพิ่มมากขึ้น

21. base salary (n) – เงินเดือนที่เป็นจุดเริ่มต้น

22. unique (a) – ที่มีลักษณะเฉพาะ, พิเศษ, ไม่มีที่เหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, มีแบบเดียว ผิดจากสิ่งอื่นๆทั้งหมด

23. coverage (n) – การครอบคลุม (ถึงเรื่องสุขภาพ-อุบัติเหตุ), การปกคลุม

ตัวอย่างการใช้คำในประโยค

1.   You should be aware of the dangers of smoking.

     (คุณควรตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่)

-         Are you aware of the new employee’s past work history?

    (คุณทราบถึงประวัติการทำงานในอดีตของพนักงานใหม่หรือเปล่า)

-         It is important to have an awareness of the difficulties of the project.

    (มันสำคัญที่จะต้องมีการตระหนักรู้ถึงความยากลำบากของโครงการ)

2. The manager didn’t have any basis for firing the employee.

    (ผู้จัดการไม่มีเหตุผลสำคัญสำหรับการไล่พนักงานออก)

     The new discovery became the basis for further research.

     (การค้นพบครั้งใหม่กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยต่อๆไป)

3. He will be eligible for unemployment benefits.

    (เขาจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการว่างงาน)

-         Jim earned a better salary at his new job, but his benefits were better at his previous job. 

(จิมได้เงินเดือนดีกว่าที่งานใหม่ของเขา  แต่ผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากงานเดิมดีกว่าที่งานใหม่)

-         They have clearly benefited from the extra lessons.

(พวกเขาได้รับประโยชน์จากบทเรียนพิเศษอย่างชัดเจน)

4. The company compensates employees for overtime by paying double for extra hours.

     (บริษัทจ่ายเงินชดเชยพนักงานสำหรับการทำงานล่วงเวลา  โดยการจ่ายเป็น ๒ เท่าสำหรับชั่วโมงพิเศษ)

-         The company will compensate employees for any travel expenses. (บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานสำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางใดๆ)

5. A watch has a delicate mechanism.

      (นาฬิกามีกลไกที่ละเอียดอ่อน)

-         Senior management is handling these contract negotiations delicately.

(ผู้บริหารระดับสูงกำลังจัดการกับการเจรจาสัญญาเหล่านี้อย่างละเอียดอ่อน – หรืออย่างประณีตบรรจง)

6. Some employees may be eligible for the tuition reimbursement plan.

     (พนักงานบางคนอาจจะมีสิทธิได้เข้าร่วม – หรือเข้าเกณฑ์ – แผนการใช้เงินคืนสำหรับค่าเล่าเรียน – เช่นพนักงานที่เรียนต่อระดับ ป. ตรีหรือโทอาจมีสิทธิเบิกค่าเทอมที่ชำระล่วงหน้าจากบริษัทได้ เหมือนเป็นสวัสดิการพนักงานแบบหนึ่ง)

-         I don’t understand why I’m not eligible if I have been with the company for over a year. (ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผมจึงไม่มีสิทธิเข้ารับเลือกหรือเข้าร่วม – เช่น รับโบนัส, ลาศึกษาต่อ, ลาพักร้อน ฯลฯ – ถ้าผมได้ทำงานกับบริษัทมาปีกว่าแล้ว)

7. We need flexible piping  that can be rolled up.

     (เราต้องการการเดินท่อประปาแบบโค้งงอได้ (โดยไม่แตกหัก) ซึ่งสามารถที่จะม้วน หรือพับได้)

-         My manager thinks flexibly, enabling herself to solve many sticky problems.

(ผู้จัดการของผมคิดอย่างยืดหยุ่น  ทำให้เธอสามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากจำนวนมากได้)

8. You must know what you want and what you can accept when you negotiate a salary.

     (คุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร  และคุณสามารถยอมรับอะไรได้บ้าง  เมื่อคุณเจรจาเรื่องเงินเดือน)

-         The unions negotiate with employers to secure better wages.

(สหภาพเจรจากับนายจ้างเพื่อให้ได้ค่าจ้างที่สูงขึ้น)

9. The restaurant must raise its standards to attract customers.

    (ภัตตาคารแห่งนั้นจะต้องเพิ่มมาตรฐานของตนเพื่อดึงดูดลูกค้า)

-         With his raise, Tom was able to afford to buy a new car.

(ด้วยการขึ้นเงินเดือน – ของบริษัท – ทอมมีฐานะพอที่จะซื้อรถคันใหม่ได้)

10. Many people would like to win the lottery and retire.

     (คนจำนวนมากอยากจะถูกล๊อตเตอรี่และออกจากงาน)

-         She retired at the age of 60 but continued to be very active with volunteer work.

(เธอปลดเกษียณเมื่ออายุ ๖๐ ปี  แต่ยังคงกระตือรือร้นกับงานอาสาสมัคร)

11. The company has a vested interest in the happiness of its employees.

      (บริษัทมีเหตุผลสำคัญในเรื่องความสุขของพนักงาน – เช่น เมื่อพนักงานมีความสุข  ก็จะขยันทำงานและภักดีกับบริษัท ทำให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น)

-         The day that Ms. Brandon became fully vested in the retirement plan, she gave her two weeks’ notice.

(วันที่มิสแบรนดันได้รับประกันว่ามีสิทธิเต็มที่ในแผนเกษียณอายุ (ของบริษัท) เธอยื่นโนติสล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ – คือลาออกหลังจากครบกำหนด  และรับบำเหน็จจากบริษัทตามสิทธิ)

12. The intern spends more than half of her wages on rent.

      (ครูฝึกหัด – หรือแพทย์ฝึกหัด – คนนั้นใช้จ่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งของค่าจ้างของเธอไปกับค่าเช่าบ้าน)

-         Hourly wages have increased by 20 percent over the last two years.

(ค่าจ้างรายชั่วโมงได้เพิ่มขึ้นราว ๒๐ เปอร์เซนต์ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา)

13. The incident has never been adequately explained.

       (เหตุการณ์ไม่เคยได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ)

14. Subsequent research has produced even better results.

      (การวิจัยในเวลาต่อมาได้สร้างแม้กระทั่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้น)

      -   Paul was arrested and subsequently sentenced to five years’imprisonment.

(พอลถูกจับกุม  และต่อมาได้ถูกตัดสินจำคุก ๕ ปี)

15. The twelve weeks of summer were critical to most of the restaurants and pubs.

       (ช่วงเวลา ๑๒ สัปดาห์ของฤดูร้อนมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภัตตาคารและร้านเหล้าส่วนมาก – คือมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะ)

 

Fill the words in the box in the blanks in the paragraph.

(จงเติมคำที่อยู่ในตารางลงในช่องว่างในพารากราฟ)

     aware             compensated          flexibility              retirement

     basis               delicate                    negotiated           vested

     benefits          eligible                      raise                     wage

     papers            adequately              salary range        trade-off

     critical            subsequent             incremental         base salary

     pay raises     unique                       coverage

 

          An important part of the job search often comes after an offer has been made.  (1) Papers should not be signed until you have successfully (2) negotiated your salary and (3) benefits.  You want to make sure you will be (4) adequately (5) compensated for your skills, work, and time.  This is a (6) delicate and difficult area.  You should be (7) aware of what the (8) salary ranges are at the company and in the field.

(คำแปล)      ส่วนสำคัญของการค้นหางานบ่อยครั้งทีเดียวเกิดขึ้นหลังจากข้อเสนอได้ถูกหยิบยื่นให้  ทั้งนี้  ไม่ควรลงนามใน (๑) เอกสาร จนกว่าคุณจะได้ (๒) เจรจาเงินเดือนและ (๓) ผลประโยชน์ต่างๆสำเร็จเสร็จสิ้น  แน่ละ  คุณต้องการทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการ (๕) จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน (๔) อย่างพอเพียงสำหรับทักษะ งาน และเวลาของคุณ  สิ่งนี้เป็นเรื่อง (๖) ละเอียดอ่อนและยาก  อนึ่ง คุณควร (๗) ตระหนักว่า  (๘) ระดับเงินเดือนเป็นอย่างไรที่บริษัท (ที่คุณสมัครงาน) และในสาขา (งานที่คุณเลือก)

          Some workers are not on a salary; rather they work for an hourly (9) wage.  In some cases, workers who earn an hourly wage have more (10) flexibility with the hours they work.  The (11) trade-off is that the worker may not receive any benefits.  For those workers on a salary, the (12) base salary that is negotiated is (13) critical, because most (14) subsequent (15) pay raises come in small (16) incremental amounts.  Most companies have a review process either on an annual or semi-annual (17) basis.  As a result of the review, an employee may receive a (18) raise.

(คำแปล)      คนทำงานบางคนไม่ได้กินเงินเดือน  ตรงกันข้าม  พวกเขาทำงานเพื่อ (๙) ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ในบางกรณี คนงานซึ่งได้ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงมี (๑๐) ความยืดหยุ่นมากกว่ากับชั่วโมงทำงานของตน  ทั้งนี้ (๑๑) การแลกเปลี่ยนกันก็คือว่า  คนงาน (ที่ได้ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง) อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเลย (นอกจากค่าจ้าง) สำหรับคนทำงานที่กินเงินเดือน (๑๒) เงินเดือนที่เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งได้ถูกเจรจา (ระหว่างคนงานกับนายจ้าง) (๑๓) เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะว่า (๑๕) การขึ้นเงินเดือน (๑๔) ในเวลาต่อมาส่วนมาก จะเป็นจำนวน (๑๖) ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บริษัทส่วนใหญ่มีกระบวนการทบทวน (การขึ้นเงินเดือน) อยู่บน (๑๗) พื้นฐานประจำปี หรือไม่ก็ครึ่งปี ผลที่ตามมาของการทบทวนนี้ก็คือ พนักงานอาจได้รับ (๑๘) การขึ้นเงินเดือน

          Each employee has a (19) unique situation.  Health insurance (20) coverage and (21) retirement plans may be essential to some employees, whereas they are not important to others.  Many companies will offer benefits in such a way that it is to the employee’s advantage to stay with the company for a longer period of time.  Employees may not be (22) eligible to sign up for a retirement plan until they have been with the company for one year and employees are not fully (23) vested in these plans until they have five years of service under their belts.  Some bonus plans are paid out over a period of years.  Vacation time increases after more years of service.

(คำแปล)        พนักงานแต่ละคนมีสถานการณ์ (๑๙) ที่มีลักษณะเฉพาะ  (๒๐) การครอบคลุมถึงการประกันภัยสุขภาพและแผน (๒๑) การเกษียณอายุงานอาจจำเป็นยิ่งสำหรับพนักงานบางคน  แต่ทว่า มันมิได้มีความสำคัญสำหรับคนอื่นๆ หลายบริษัทจะเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบที่ว่า มันจะเป็นประโยชน์ (ความได้เปรียบ) ของลูกจ้างที่จะทำงานกับบริษัทเป็นเวลายาวนานยิ่งขึ้น  อนึ่ง พนักงานอาจจะไม่ (๒๒) มีสิทธิ (มีคุณสมบัติ)ที่จะลงนาม(กับบริษัท)สำหรับแผนการเกษียณอายุ จนกว่าพวกเขาจะทำงานกับบริษัทเป็นเวลา ๑ ปี  และพนักงานจะยังไม่ (๒๓) ได้รับการประกันว่าจะมีสิทธิอย่างเต็มที่ในแผนการ (โครงการ) เหล่านี้จนกว่าพวกเขาจะทำงานกับบริษัทครบ ๕ ปี  แผนการจ่ายโบนัสบางที่ก็จะระบุว่าจะต้องทำงานกับบริษัทเป็นเวลากี่ปี (ก่อนจะได้รับโบนัส)  และเวลาหยุดพักผ่อนจะเพิ่มขึ้นหลังจากทำงานกับบริษัทนานปียิ่งขึ้น

 

Choose the word that best complete the sentence.

(จงเลือกคำที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์ที่สุด)

1. All temporary workers are paid on an hourly __________ and receive no benefits.

   (คนงานชั่วคราวทั้งหมดได้รับการจ่ายเงินบน ________ เป็นรายชั่วโมง และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นๆ – นอกจากเงินค่าจ้าง)

     (a)    base (ฐาน, รากฐาน, หลัก, ที่มั่น, ฐานปฏิบัติการ, จุดเริ่มต้น)

     (b)   based {ที่มีพื้นฐาน (อยู่บน)}

     (c)    basis (พื้นฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, หลักสำคัญ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน)

     (d)   basic (ขั้นพื้นฐาน, ที่เป็นพื้นฐาน, เกี่ยวกับพื้นฐาน)

2. What is the company’s policy on __________ for part-time workers?

    (อะไรคือนโยบายของบริษัทในเรื่อง ___________ สำหรับคนงานที่ทำงานเป็นบางเวลา)

    (a)   benefited (ให้ประโยชน์, ได้รับประโยชน์)

    (b)  beneficial (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์)

    (c)  benefits {ผลประโยชน์(นอกเหนือจากเงินเดือน), เงินช่วยเหลือ, เงินสงเคราะห์, ประโยชน์}

    (d)  benefit  (ถ้าใช้ข้อนี้ ต้องมี “a” นำ)

3. The tired employee hoped that she would be __________ for all the long hours she kept and weekends she worked.

    (พนักงานที่เหน็ดเหนื่อยหวังว่าเธอจะได้รับการ ___________สำหรับชั่วโมงยาวนานที่เธอ (ทำงาน) สะสมไว้  และวันหยุดที่เธอมาทำงาน)

     (a)   compensation (การชดเชย-ทดแทน, การตอบแทน, สิ่งที่ชดเชย)

     (b)  compensates

    (c) compensated (ชดเชย, ทดแทน, ตอบแทน) (เป็น “passive voice” )

    (d) compensate

4. Sometimes the manager is too ___________ and his workers take advantage of him.

    (บางทีผู้จัดการ ________________ มากเกินไป  และคนงานของเขาเอารัดเอาเปรียบเขา)

     (a)    flex (งอ, โค้ง, เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อ)

     (b)   flexible (ยืดหยุ่น, สะมุนละไม, คล่อง, เปลี่ยนแปลงได้, งอได้)

    (c)    flexibly (อย่างยืดหยุ่น, อย่างละมุนละไม)

    (d)   flexibility (ความยืดหยุ่น, ความละมุนละไม)

5. If the ___________ continue into the evening, we will break for dinner at six.

    (ถ้า __________  ดำเนินต่อไปถึงค่ำ  เราจะพักกินอาหารเย็นตอน ๖ โมง)

     (a)   negotiator (ผู้เจรจา)

     (b)  negotiations (การเจรจา)

    (c)   negotiate (เจรจา)

    (d)  negotiated

6. No one is sure what will happen to the company when the president finally ___________.

    (ไม่มีใครมั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบริษัท  เมื่อท่านประธานฯ ____________ ไปในที่สุด)

     (a)  retires (ปลดเกษียณ) (ใช้ “present simple” เพื่อให้สอดคล้องกับ  “will happen” ในประโยคใหญ่)

     (b)  retirement (การปลดเกษียณ)

     (c)   retired

    (d)  retiree (ผู้ปลดเกษียณ)

7. You may __________ aware that your union has been negotiating  with management for improvements in the benefits package.

    (คุณอาจจะ ____________ ตระหนักว่า  สหภาพ (แรงงาน) ของคุณได้เจรจากับ ฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุงแพ็คเก็จของผลประโยชน์ต่างๆ – ที่นอกเหนือจากเงินเดือน)

    (a)  be (หลัง “may” ต้องตามด้วย “infinitive without to”  คือกริยาช่องที่ ๑ ไม่ต้องมี “to” นำหน้า)

    (b)  is

    (c)   are

    (d)  were

8. All employees of the company will be __________ for an increase  in wages every six months, following a performance review.

     (พนักงานทุกคนของบริษัทจะ ____________ สำหรับการขึ้นค่าจ้างทุกๆ 6  เดือน ภายหลังการทบทวน (ประเมินผล) การทำงาน)

     (a)    flexible (ยืดหยุ่น, ละมุนละไม, คล่อง, เปลี่ยนแปลงได้, งอ, งอได้)

     (b)   beneficial (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์)

     (c)   eligible (มีสิทธิได้รับเลือก, มีคุณสมบัติ, เข้าหลักเกณฑ์)

    (d)   negotiable (เจรจากันได้, ซื้อขายกันได้, โยกย้ายกันได้)

9. Employees ___________ at one and a half times their usual hourly wages for overtime hours.

    (พนักงาน ___________ เป็นจำนวนเงิน 1 เท่าครึ่งของค่าจ้างรายชั่วโมงตามปกติของพวกเขา  สำหรับชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา)

     (a)   will compensate (จะชดเชย)

     (b)  are going to compensate (จะชดเชย)

     (c)  will be compensated (จะได้รับการชดเชย) (เป็น “passive voice”)

     (d)  have to compensate (จำเป็นต้องชดเชย)