หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 12)

Board Meetings and Committees

(การประชุมบอร์ดและคณะกรรมการ)

1. adhere to (v) – ยึดติดกับ, ปฏิบัติตาม, ให้ความเอาใจใส่กับ

2. agenda (n) – วาระการประชุม, รายชื่อหัวข้อที่จะนำมาสนทนา

3. bring up (v) –ยกหัวข้อขึ้นมา (สนทนา), เลี้ยงดูและอบรม

4. conclude (v) –สรุป, ลงเอย, ลงมติ, ลงความเห็น, ตัดสินใจ, สิ้นสุดลง

5. go ahead (v – n) –ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป, การอนุญาตให้ทำได้

6. goal (n) –เป้าหมาย, วัตถุประสงค์

7. lengthy (a) –(ระยะทาง, เวลา) ยาว, ยาวนาน,

8. matter (n) –เรื่อง หัวข้อ หรือประเด็นที่เป็นที่สนใจ

9. periodically (adv.) –เป็นระยะๆ, เป็นครั้งคราว

10. priority (n) –สิ่งหรือเรื่องสำคัญ, สิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่น

11. progress (n – v) –ความก้าวหน้า, ก้าวหน้า (โดยเฉพาะงานหรือโครงการ)

12. waste (v – n) –ใช้อย่างสิ้นเปลืองหรือเปล่าประโยชน์, เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, การสิ้นเปลืองหรือสูญเปล่า, สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, การเสียเวลา, ของเสีย, ขยะ, สิ่งปฏิกูล

13. productive (a) – ให้ผลมากหรือให้ผลดี, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, มีอำนาจผลิต

14. critical (a) –สำคัญมาก, เกี่ยวกับการวิจารณ์หรือวิเคราะห์, ซึ่งติเตียน, จับผิด, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, เกี่ยวกับวิกฤติกาล, อันตราย

15. discuss (v) – ประชุมปรึกษาหารือ, ถกเถียงหรือพูดคุยปัญหา, พูดหรือเขียนเกี่ยวกับ

16. accomplish (v) –ทำได้สำเร็จ, บรรลุผล

17. call to order (v) – ควบคุมให้อยู่ในระเบียบ

18. timely (a) – เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม, ถูกกาลเทศะ, ทันกาลทันเวลา (adv.) - ถูกกาลเทศะ

19. attendance (n) – การเข้าร่วม (ประชุม, พิธี), จำนวนหรือผู้คนที่เข้าร่วม, การอยู่กับ, การดูแลรักษา

20. attendee (n) –ผู้เข้าร่วม (ประชุม, พิธี)

21. outstanding (a) – ค้าง, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ยังแก้ไม่ตก, เด่น, สำคัญ, มีชื่อเสียง, โผล่ออก, นูนออก

22. make sure (v) – ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่ใจ

 

ตัวอย่างการใช้คำในประโยค

1.  The best committee members are those who adhere to the time limits and speak only when they have something important to add.

      (กรรมการที่ดีที่สุดก็คือคนที่ยึดมั่นต่อข้อจำกัดเรื่องเวลา  และพูดเฉพาะเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญที่จะกล่าวเสริม)

2. The agenda was sent out three weeks ago so that everyone could prepare for the meeting.

     (วาระการประชุมถูกส่งออกไปเมื่อ ๓ สัปดาห์มาแล้ว เพื่อที่ว่า (ผู้เข้าประชุม)  ทุกคนจะได้สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม)

3. Just as the meeting was about to finish, the manager brought up a controversial issue.

     (ขณะที่การประชุมใกล้จะยุติ  ผู้จัดการได้ยกประเด็นที่เป็นเรื่องขัดแย้ง-โต้เถียงกันขึ้นมาพูด)

4. After long discussions, the board has concluded that the project has to be canceled.

    (หลังจากการประชุมปรึกษาหารือเป็นเวลานาน  คณะกรรมการได้ลงความเห็นว่า  โครงการจำเป็นต้องถูกยกเลิก)

5. The manager was just waiting for the go ahead from her boss before mailing the report.

     (ผู้จัดการกำลังรอคอยการอนุญาตให้ดำเนินการจากเจ้านายของเธอ  ก่อนที่ (เธอ) จะส่งรายงานทางไปรษณีย์ออกไป – หมายถึงรอการอนุญาตให้ส่งรายงาน)

6. Employees are expected to analyze and evaluate their annual goals.

     (พนักงานได้รับการคาดหวังให้วิเคราะห์และประเมินเป้าหมายประจำปีของตน)

7. After lengthy discussions, the chairperson was reelected for another term.

     (หลังจากการประชุมปรึกษาหารือเป็นเวลานาน  ท่านประธานได้รับเลือก (ให้ดำรงตำแหน่ง) อีกสมัยหนึ่ง)

8. If there are no other matters to discuss, we will conclude the meeting.

     (ถ้าไม่มีเรื่อง– หรือประเด็น - อื่นๆที่จะปรึกษาหารือ  เราจะลงมติ– หรือยุติ – การประชุม)

9. Periodically, new members were nominated to the committee.

     (เป็นระยะๆ– หรือเป็นครั้งคราว– สมาชิกใหม่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เข้าร่วมในคณะกรรมการ)

10. The manager was ineffective because she was unable to set priorities.

     (ผู้จัดการ (ทำงาน) ไม่มีประสิทธิผลเพราะว่าเธอไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง– ในเรื่องงานของบริษัท)

11. Progress is being made on the annual report; we expect to see a finished product by next week.

     (ความก้าวหน้ากำลังถูกสร้างขึ้น (ตามที่ระบุ) ในรายงานประจำปี  และพวกเราได้คาดหวังจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำสำเร็จแล้วภายในสัปดาห์หน้า)

12. The meeting was not a waste of time, but the members had hoped to accomplish more than they did.

     (การประชุมมิใช่สิ่งที่สูญเปล่าของเวลา  แต่ว่าสมาชิก – ผู้เข้าประชุม – ได้หวังที่จะบรรลุผลสำเร็จมากกว่าที่พวกเขาทำอยู่)

13. Cooperatives operate highly productive farms.

      (สหกรณ์ดำเนินงานไร่นาที่ให้ผลผลิตสูงมาก)

14. She is so critical of her husband.

      (เธอชอบติเตียน– หรือจับผิด– สามีเธออย่างมาก)

15.You should discuss your difficulties with your teacher.

      (คุณควรพูดคุยเรื่องความยากลำบาก (ปัญหา) ของคุณกับอาจารย์)

16. He was able to accomplish what he set out to do.

     (เขาสามารถทำได้สำเร็จในสิ่งที่เขาเริ่มต้นทำ)

 

 adhered to            concluded              lengthy                 priority

 agenda                   go ahead                matters                progress

 brought up             goals                       periodically        waste

 productive             critical                    accomplish         discuss 

 call to order           timely                     attendance          attendee

 outstanding           make sure

Committee meetings are a frequent and necessary event at almost every company.  In order for meetings to be (1) productive and not viewed as a (2) waste of time, they should be run efficiently.  (3) Critical to the success of any meeting is the (4) agenda.  Everyone who attends the meeting should be aware of the agenda and be prepared to (5) discussthe (6) matters at hand and the (7) goals to be (8) accomplished.  To avoid (9) lengthy discussions, time frames should be set and (10) adhered to.

(แปล)      การประชุมคณะกรรมการเป็นเหตุการณ์ที่บ่อยและจำเป็นของเกือบทุกบริษัท อนึ่ง เพื่อให้การประชุม (๑) ให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย(productive) และไม่ถูกมองว่าเป็น (๒) การสิ้นเปลืองหรือสูญเปล่า (waste) ของเวลา การประชุมนั้นควรได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  สิ่งที่ (๓) สำคัญยิ่ง(critical) ต่อความสำเร็จของการประชุมใดๆคือ (๔) วาระการประชุม(agenda) โดยทุกคนที่เข้าร่วมประชุมควรตระหนักรู้ถึงวาระการประชุมและเตรียมพร้อมที่จะ (๕) ประชุมปรึกษาหารือ(discuss)

(๖) เรื่องหรือประเด็นต่างๆ(matters) ที่อยู่ในมือและ (๗) เป้าหมาย(goals) ที่จะต้องถูก (๘) ทำให้สำเร็จหรือบรรลุผล(accomplished)  ทั้งนี้  เพื่อหลีกเลี่ยงการประชุมปรึกษาหารือที่ (๙) ยืดยาว(lengthy) กรอบเวลาควรจะถูกกำหนดเอาไว้และ (๑๐) ปฏิบัติตามนั้น(adhered to)

The meeting is (11) called to order by the chairperson.(12) Attendance is taken and agenda items are (13) brought up one by one.  In general, (14) priority topics should be at the beginning of the agenda, to make sure that the (15) attendees are able to discuss them fully and make (16) timely decision.  Once the (17) go ahead is given for a plan or project, a plan for action is developed.  The committee must then (18) periodically check up on the (19) progress of that plan.  The meeting is (20) concluded without any (21) outstanding issues and a date for the next meeting is set.

(คำแปล)       การประชุมถูก (๑๑) ควบคุมให้อยู่ในระเบียบ(called to order) โดยประธาน (ในที่ประชุม)  (๑๒) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม(attendance) จะถูกบันทึกไว้  และเรื่องต่างๆในวาระการประชุมจะถูก(๑๓) หยิบยกขึ้นมา (หารือ)(brought up) ทีละเรื่อง  โดยทั่วไป  หัวข้อที่ (๑๔) มีความสำคัญลำดับต้นๆ(priority) ควรอยู่ที่ตอนเริ่มต้นวาระการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า (๑๕) ผู้เข้าร่วมประชุม(attendees) สามารถถกเถียง-อภิปรายประเด็นเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และตัดสินใจได้ (๑๖) ทันกาลทันเวลา (หรือในเวลาอันเหมาะสม) (timely) อนึ่ง  เมื่อมี (๑๗) การอนุญาตให้ดำเนินการ(go ahead) แผนหรือโครงการใด แผนปฏิบัติการในเรื่องนั้นจะต้องถูกกำหนดขึ้นมา  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้องทำการตรวจสอบ (๑๘) เป็นระยะๆ (ช่วงๆ)(periodically) ในเรื่อง (๑๙) ความก้าวหน้า(progress) ของแผนนั้น และ การประชุมจะถูก (๒๐) ยุติลง(สิ้นสุด)(concluded) โดยปราศจากประเด็นที่ยัง (๒๑) ค้างหรือคาราคาซัง (ยังมิได้ลงมติ) (outstanding) และวันสำหรับการประชุมครั้งถัดไปจะถูกกำหนดขึ้น

 

Choose the word that best completes the sentence.

(จงเลือกคำซึ่งเติมประโยคได้ดีที่สุด)

1. When using these facilities, please ________ to the rules posted by the door.

     (เมื่อใช้เครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้  โปรด ________ กับกฎข้อบังคับที่แปะติดไว้ที่ประตู)

(a)   adhere(ปฏิบัติตาม, ยึดติดกับ, ให้ความเอาใจใส่กับ)

(b)   adhering

(c)    adherence

(d)   adhered

หมายเหตุ– ในประโยคขอร้องหรือคำสั่ง  ให้ขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยา “infinitive without to”  (verb ช่องที่ ๑ ที่ไม่มี “to”  นำหน้า)

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคขอร้องหรือคำสั่งในหมวดข้อสอบTOEICตอนที่ ๖ ข้อ ๓)

2. As the chairman stood to give his ________, everyone in the room was listening.

     (ในขณะที่ประธานยืนเพื่อให้ _________ ของเขา  ทุกคนในห้องกำลังตั้งใจฟัง)

(a) conclusion(การสรุป, ข้อสรุป, การลงมติ, การลงเอย, การสิ้นสุด-ยุติ)

(b) conclude(สรุป, ลงมติ, ลงเอย, สิ้นสุด, ทำให้สิ้นสุด)

(c)  conclusive(ซึ่งเป็นการสรุป)

(d) concluding

3. Nobody wanted to ________ the meeting, but it was necessary to have time to cover the entire agenda.

    (ไม่มีใครต้องการทำให้การประชุมยาวนาน (ยืดเยื้อ) ออกไป  แต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีเวลาที่จะครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด – เลยทำให้ต้องประชุมยาว)

(a) length(ความยาว)

(b)  lengthen(ทำให้ยาวขึ้น, ขยายเวลาออกไป, ทำให้ยืดเยื้อ)

(c)   lengthy(ยืดยาว, ยาว, ยาวนาน)

(d)  lengthened

4. The original members of the committee met ________ for lunch or dinner.

     (สมาชิกดั้งเดิมของคณะกรรมการพบปะกัน ______________ เพื่อกินอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำร่วมกัน)

(a)  period

(b) periods

(c) periodically(เป็นระยะๆ, เป็นครั้งคราว)

(d)  periodic

หมายเหตุ– เนื่องจากขยายคำกริยา “met”  จึงต้องเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb)

5. As her first _________, the committee chairwoman wanted to attract new, energetic members to the group.

     (ในฐานะเป็น _________ลำดับแรกของเธอ  ประธานคณะกรรมการต้องการที่จะดึงความสนใจจากสมาชิกใหม่ๆที่มีความกระฉับกระเฉง  เข้ามาสู่กลุ่ม)

(a)  prior(ก่อน, ก่อนหน้า)

(b) priority(ความสำคัญ, เรื่องสำคัญ, การเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง)

(c)  prioritize(จัดลำดับความสำคัญ, ทำเป็นลำดับแรกหรือต้นๆ)

(d) prioritized

6. Even as they _________ through the hundreds of pages of supporting material, the committee was still not convinced that the project was justified.

     (แม้กระทั่งในขณะที่พวกเขา__________ ไปกับ (การศึกษา) เอกสารสนับสนุนหลายร้อยหน้า  คณะกรรมการก็ยังไม่มั่นใจว่า โครงการนี้มีความสมเหตุสมผล – ที่จะดำเนินการ)

(a)  progression(ความก้าวหน้า, การก้าวไปข้างหน้า, การเดินไป, ขบวน, จำนวนขั้นหรือชั้น)

(b) progressed(ก้าวหน้า, คืบหน้า– เป็นคำกริยา)

(c)  progresses(ความก้าวหน้า – เป็นคำนาม)

(d) progressive(ซึ่งก้าวหน้า – เป็นคำคุณศัพท์)

7. All department members meet _________ to review their work of the past months and finalize plans for the coming months.

(สมาชิกทุกคนในแผนกพบกัน __________เพื่อทบทวนงานของพวกเขาในเดือนที่ผ่านๆมา  และ (เพื่อ) ทำแผนงานให้สิ้นสุด  สำหรับเดือนที่กำลังจะมาถึง – หมายถึงทำแผนงานสำหรับอนาคตให้แล้วเสร็จ)

(a)  period

(b) periodic

(c)  periodical

(d) periodically(เป็นระยะๆ, เป็นช่วงๆ, เป็นครั้งคราว)

หมายเหตุ– เนื่องจากขยายคำกริยา “meet”  จึงต้องใช้คำกริยาวิเศษณ์ (adverb)

8. All people at the meeting agreed to follow the agenda and not _______ other matters so that they could finish the meeting in a timely manner.

     (ทุกคนที่เข้าประชุมเห็นพ้องกันที่จะทำตามวาระการประชุม  และ จะไม่__________   เรื่องอื่นๆ  เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้สามารถจบสิ้นการประชุมได้อย่างทันกาลทันเวลา)

(a)  set back(ทำให้เกิดความล่าช้า)

(b) go ahead(ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป, นำหน้าไป, ขึ้นหน้าไป)

(c)  adhere to (ปฏิบัติตาม, ยึดติดกับ, ให้ความเอาใจใส่กับ)

(d) bring up(ยกขึ้นมาพูดหรือปรึกษาหารือ)

9. We need to take a careful look at our spending practices.  We _______ too much money over the past six months.

     (เราจำเป็นต้องมองอย่างรอบคอบที่วิธีการใช้จ่ายของเรา  เพราะเรา _________ มากมายจนเกินไปในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา)

(a)   waste(ใช้อย่างสิ้นเปลือง, ใช้ให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์)

(b)   have wasted(ได้ใช้อย่างสิ้นเปลือง)

(c)    will waste

(d)   are wasting

หมายเหตุ– ข้อนี้ใช้ “present perfect tense”{subject + has (have) + V. 3}  เนื่องจากมีข้อความที่บอกเวลา “adverb of  time” (over the past six months)  อยู่ด้วย คือกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (คือใช้จ่ายเงินมากมาย  เริ่มจากเมื่อ ๖ เดือนที่แล้ว  จนมาถึงปัจจุบัน) สำหรับ “present perfect tense”   มักจะมีคำต่อไปนี้อยู่ในประโยค : recently (หมู่นี้), lately (เมื่อเร็วๆนี้, เมื่อไม่นานมานี้), so far (เท่าที่ผ่านมา), up to now (จนกระทั่งถึงขณะนี้), up until now, up to the present time (จนกระทั่งถึงปัจจุบัน), already(แล้ว), yet(ประโยคคำถาม), not yet(ประโยคปฏิเสธ), ever, never, now(ถึงตอนนี้ได้ทำไปแล้ว), just, this morning(พูดก่อนเที่ยง), this is the first (second) time(นี่เป็นครั้งแรก – ครั้งที่ ๒)และ“present perfect tense” มักจะแสดงการกระทำที่เกิดแล้ว แต่ผลยังคงมีอยู่หรือเห็นได้ในปัจจุบัน