หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 115)

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. The girl in the yellow dress is ______________ friend of mine. 

(เด็กหญิงในชุดสีเหลืองเป็นเพื่อน ________________ ของผม)

(a) the

(b) one

(c) a    (คนหนึ่ง)

(d) not

ตอบ   -   ข้อ   (c)  หรืออาจตอบ   “………...is one of my friends”  หรือ  “………... is not a friend of mine”  ก็ได้

2. I can give you two thousand baht at _____________ most.

(ผมสามารถให้คุณ  ๒,๐๐๐  บาท  อย่าง ________________ ที่สุด)

(a) all

(b) a

(c) for the

(d) the    (มาก)

3. One must do _____________ duties. 

(คนเราจะต้องทำหน้าที่ ____________________ )

(a) his

(b) her

(c) one’s    (ของตนเอง)

(d) their

4. Everybody must do _______________ duties.

(ทุกคนจะต้องทำหน้าที่ __________________ )

(a) one’s

(b) his    (ของเขา, ของเขาเอง)

(c) her

(d) everybody’s

ตอบ   -   ข้อ   (b)  รูป   “Possessive adjective”  ของ   “Everybody”  คือ  “His

5. I prefer cotton, _______________ silk.

(ผมชอบฝ้ายมากกว่า, _________________ ไหม)

(a) and

(b) to

(c) not    (มิใช่, ไม่ใช่)

(d) or

ตอบ   -   ข้อ   (c)  สังเกตจากหลัง  “Cotton”  มีเครื่องหมาย  “คอมม่า”  เป็นการแยกข้อความ  บอกว่า  “ชอบฝ้ายมากกว่า  ไม่ใช่ชอบไหมมากกว่า

6. I prefer cotton _______________ silk.

(ผมชอบฝ้าย _________________ไหม)

(a) not

(b) more than

(c) to    (มากกว่า)

(d) over
ตอบ   -   ข้อ   (c)  “ชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง”  ใช้  “To

7. He said he would come, and he did ______________.

(เขาพูดว่าเขาจะมา  และเขาก็ __________________ จริงๆ)

(a) came

(b) come    (มา)

(c) comes

(d) not come

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “Do, Does, Did + Verb 1”  =   “ทำกริยานั้นๆจริงๆ”  (แสดงการเน้นกริยาตัวนั้น)   เช่น

          - He did love her.   (เขารักเธอจริงๆ)

          - She did enjoy the party.   (เธอสนุกกับงานเลี้ยงจริงๆ)

          - We do love our dog.    (เรารักหมาของเราจริงๆ)

          - She does cook her own meal.   (เธอปรุงอาหารของเธอเองจริงๆ)

8. He works _____________ though he were a machine. 

(เขาทำงาน __________________ เขาเป็นเครื่องจักร)

(a) even

(b) all

(c) as    (As though = As if = ราวกับว่า, ประหนึ่งว่า)

(d) hard

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Clause”  ที่ตามหลัง   “As though, As if”  ต้องอยู่ในรูป  “Past simple tense”  (Subject + Verb 2)  -  ในกรณีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  หรือ  “Past perfect tense”  (Subject + Had + Verb 3)  -  ในกรณีเป็นเหตุการณ์ในอดีต   เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  “Past subjunctive”  และใช้   “Were”  กับประธานทุกตัว  (หรือ  “Had been”)  ในกรณีของ  “Verb to be

9. I _____________ go by sea.

(ผม _______________________ ไป (เดินทาง) ทางทะเล)

(a) wouldn’t rather

(b) would rather not to

(c) would not rather to

(d) would rather not    (ไม่อยากจะ)

10. The ring is ______________ for my finger.

(แหวนวงนี้ __________________ สำหรับนิ้วของผม)

(a) much too small    (เล็กมากเกินไป)

(b) too much small

(c) too small much

(d) small too much

ตอบ   -   ข้อ   (a)  หรืออาจตอบ   “Far too small”  ก็ได้

11. Is this hammer _______________ you?

(ค้อนตัวนี้ __________________ คุณบ้างไหม)

(a) any good with

(b) good for

(c) good to

(d) any good to    (เป็นประโยชน์กับ)

12. I _____________ but it is very unlikely.

(ผม _________________ แต่ว่า  มันคงจะเป็นไปไม่ได้ (หรือไม่อาจเกิดขึ้นได้) อย่างยิ่งเลย)  (คือ คงจะไม่ไปเสียมากกว่า)

(a) will go

(b) might go    (อาจจะไป)

(c) do go

(d) am going

13. Which is _________________: thirty or thirteen?

(อันไหน ________________________ สามสิบหรือสิบสาม)

(a) more    (มากกว่า)

(b) the more

(c) more than

(d) many 

14. _________________ is better, my drawing or Helen’s?

(_____________________  ดีกว่ากัน  ภาพเขียนของผม หรือของเฮเลน)

(a) Do you think which    (คุณคิดว่าอันไหน)

(b) Which do you think    (อันไหนที่คุณคิดว่า)

(c) You think which

(d) Which you think

ตอบ   -   ข้อ   (b)  ต้องเอา   “Question word”  (What, When, Where, Why, How, Which)  ขึ้นต้นประโยคก่อน  “Verb”  (To do, To have, To be)  เสมอ  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                     ตัวอย่างที่ ๑
              - ________________ will win the first prize?

(_________________________  จะชนะรางวัลที่ ๑)

(a) Do you think who

(b) Whom do you think

(c) Who do you think    (ใครที่คุณคิดว่า  หรือ คุณคิดว่าใคร)

(d) Who you think

ตอบ  -  ข้อ   (c)   ดูคำอธิบายจากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                    ตัวอย่างที่ ๒

-         _________________ is better, my mobile phone or Jim’s?

(____________________  ดีกว่ากัน,  โทรศัพท์มือถือของผมหรือของจิม)

(a) Do you think which

(b) Which do you think   (อันไหนที่คุณคิดว่า)

(c) You think which

(d) Which you think

ตอบ  –  ข้อ   (b)   ต้องเอา  “Question words” (what, when, where, why, how, how much, how many, how often)  ขึ้นหน้า  “Verb to do” (do, does, did)   เสมอ  เมื่อทำเป็นประโยคคำถาม เนื่องจาก  “Question wordsเหล่านั้น   ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค  (ของกริยา)  (คือเป็น  “Object”)  หรือกรรมของ “Preposition”  หรือเป็นส่วนขยายคำกริยา  คือเป็นกริยาวิเศษณ์ Adverb”  (ในกรณีของประโยคข้างบน  “Which” เป็นกรรมของ  “think”)  เช่น

            - How often do you go shopping each month?

(คุณไปช้อปปิ้งบ่อยเพียงใดในแต่ละเดือน)  (“How often” เป็นส่วนขยายของ “go shopping” คือ  เป็นกริยาวิเศษณ์  “Adverb of frequency”)

              - How much does he get paid in a year?

(เขาได้รับค่าจ้างเท่าใดใน ๑ ปี)  (“How much” เป็นกรรมของกริยา“get paid”)

               - Where do you live in Bangkok?

(คุณอาศัยอยู่ที่ไหนในกรุงเทพฯ)  (“Where” เป็นส่วนขยายกริยา“live”คือ เป็น “Adverb of place”)

               - Why did she come to class so late?

  (ทำไมเธอมาเข้าเรียนสายจังเลย)  (“Why” เป็นส่วนขยายกริยา“come”คือเป็น “Adverb of reason”)

          - When did they finish their work last night?

(พวกเขาทำงานเสร็จเมื่อใดเมื่อคืนนี้)   (“When” เป็นส่วนขยายกริยา“finish”คือเป็น “Adverb of time”)

          - Which do you prefer, this car or that car?

(คุณชอบคันไหน  รถคันนี้หรือคันนั้น)   (“Which” เป็นกรรมของกริยา“prefer”)

                      แต่ในกรณีที่ “Question words” เป็นประธานของประโยคคำถาม  (คือ เป็นประธานของกริยาในประโยค)   ไม่ต้องใช้   “Verb to do” (Do, Does, Did)  มาช่วยสร้างประโยค   ให้ต่อด้วยคำกริยาเลย   เช่น

            - Who contributed most to your success?

(ใครมีส่วนช่วยเหลือมากที่สุดในความสำเร็จของคุณ)

(Who”  เป็นประธานของประโยค  หรือของกริยา  “contributed)

(อย่าใช้“Who did contribute most to……………?”)

                - What made you feel so angry?

(อะไรทำให้คุณโมโหจัด)

(What”  เป็นประธานของประโยค หรือของกริยา  “made)

(อย่าใช้“What did make you feel so angry?”)

               - Which impresses you more, London or New York?

(เมืองไหนทำให้คุณประทับใจมากกว่า, ลอนดอนหรือนิวยอร์ค)

(Which”  เป็นประธานของประโยค หรือของกริยา “impresses)

(อย่าใช้“Which does impress you more, ………………?” )

แต่ใช้ “Which do you like more, London or New York?”

(คุณชอบเมืองไหนมากกว่ากัน – ลอนดอนหรือนิวยอร์ค)

(ต้องใช้ “Verb to do” ช่วยสร้างประโยคคำถาม  เนื่องจาก “Which” เป็นกรรมของกริยา “Like)

15. _________________ were sold before the end of the month.

( _______________ ถูกขายไปก่อนสิ้นเดือน)

(a) A large amount of products

(b) Much of the products

(c) Many of the products    (ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก)

(d) A great deal of products

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้   “Many”   กับคำนามนับได้ พหูพจน์ (Products)  ส่วน   “A large amount, Much, A great deal”   ล้วนแต่ใช้กับนามนับไม่ได้   (และเป็นเอกพจน์เสมอ)

16. The researchers wanted to ensure that experiment was carefully _____________.

(นักวิจัยต้องการให้ความมั่นใจว่า  การทดลองได้รับการ ______________ อย่างระมัดระวัง)

(a)   control

(b)  controls

(c)   controlling

(d)  controlled    (ควบคุม)

ตอบ    –    ข้อ  (d)  เนื่องจากต้องอยู่ในรูป   “Passive voice” (Subject + Verb to be + Verb 3) (experiment was …….controlled)  เพราะการทดลองถูกกระทำ  คือ   “ได้รับการควบคุม” หรือ “ถูกควบคุม

17. Fog has always been __________ hazards to car driving during winter.

(หมอกได้เป็นอันตราย ______________ ต่อการขับรถยนต์โดยเสมอมา  ในระหว่างหน้าหนาว)

(a) the greatest ones

(b) ones greatest

(c) the greatest of ones

(d) one of the greatest    (มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

ตอบ    –    ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นสุด” (Superlative degree)  ในโครงสร้าง  “One of the + Adjective (ขั้นสูงสุด)  + noun (พหูพจน์)    

18. _________________, none of the guests were injured when the fire broke out at the hotel.

(_____________________ , ไม่มีแขกคนใดได้รับบาดเจ็บ  เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นที่โรงแรม)

(a) Fortunate

(b) Fortunately    (โชคดี, เคราะห์ดี)

(c) To be fortunate    (เพื่อที่จะโชคดี)

(d) It is fortunate    (มันโชคดี)

ตอบ   –    ข้อ    (b)   เนื่องจากใช้ขยายข้อความทั้งประโยค   (none of……… ………………… the hotel)   จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์   (Adverb)

19. Cars in smaller models need _______________ in greater numbers for today’s customers.

(รถยนต์ในรูปแบบที่เล็กลงจำเป็นต้อง __________________  ในปริมาณที่มากขึ้น  สำหรับลูกค้าในปัจจุบัน)

(a) produce

(b) produced

(c) to be produced     (ได้รับการผลิต, ถูกผลิต)

(d) to be producing

ตอบ    –    ข้อ   (c)    เนื่องจาก   “Need”  สามารถตามด้วย  ๒  รูปแบบ   คือ “Need to be produced”  หรือ  “Need producing”  ซึ่งหมายถึง  “จำเป็นต้องได้รับการผลิต”   ทั้ง  ๒   ข้อความ   ตัวอย่างอื่นๆ เช่น

             - The room needs to be cleaned.

(ห้องจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาด)

(= The room needs cleaning.)

              - Those children need to be taken care of.

(= Those children need taking care of.)

(เด็กๆเหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแล)

20. During the eighteenth century, communication within and between cities _________________ difficult at first. 

(ในระหว่างศตวรรษที่ ๑๘  การสื่อสาร-คมนาคมภายใน  และระหว่างเมืองต่างๆ ___________________ ยากลำบากในเบื้องต้น)

(a) were

(b) they were

(c) was    (มีความ)

(d) which were

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  “Communication”   ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง   ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้