หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 112)

Part V: Sentence Completion  (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

1. Is your factory insured ________________ fire?  

(โรงงานของคุณประกันภัย __________________ ไฟไหม้ไว้หรือเปล่า)

(a) for

(b) with

(c) against    (กรณี)    

(d) on

2. Before going abroad you should change your money ___________________ at a post office but at a bank.

(ก่อนไปต่างประเทศ  คุณควรเปลี่ยนเงินของคุณ __________________ ที่ทำการไปรษณีย์  แต่ (เปลี่ยน) ที่ธนาคาร)

(a)   is not

(b) not    (มิใช่, ไม่ใช่)

(c) not only

(d) both

3. The harder you work, the _____________ you will die. 

(ยิ่งคุณทำงานหนักขึ้น  คุณก็ยิ่งตาย __________________ )

(a) more

(b) most

(c) sooner    (เร็วขึ้น)

(d) slower 

ตอบ   -   ข้อ    (c)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                       ตัวอย่างที่ ๑                      

-   The fewer bags you take, ________________ trouble you will have en route.

(ยิ่งคุณเอากระเป๋า (ติดตัว) ไปน้อยลง  คุณก็ยิ่งมีปัญหา ________________ ระหว่างทาง)

(a) the fewer    (น้อยลง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์  เช่น  “Cars, Houses”)

(b) the little

(c) the less    (น้อยลง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้  คือ  “Trouble”)

(d) the least    (น้อยที่สุด)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “ยิ่ง................ก็ยิ่ง................”  

                   ตัวอย่างที่ ๒

-   I select the most difficult jobs for myself, because I find that the more a job challenges me, __________________.

(ผมเลือกงานที่ยากที่สุดสำหรับตัวผม   เพราะว่าผมพบว่า   ยิ่งงานท้าทายผมมากขึ้น  _____________________)

(a) I like it the most

(b) the more I am liking it

(c) I like it more

(d) the more I like it    (ผมก็ยิ่งชอบมันมากขึ้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                     ตัวอย่างที่ ๓

-   On enough logical reasons, the fewer seeds, ______________ .

(ตามเหตุผลที่เป็นไปตามหลักตรรกะอย่างเพียงพอ  ยิ่งเมล็ดน้อย  ______________________)

(a) the less plants grow

(b) the fewer plants    (ก็ยิ่งต้นไม้ (หรือพืช) น้อย)  (ความหมาย คือ  ยิ่งหว่านเมล็ดลงไปน้อย  ก็ยิ่งได้ต้นไม้น้อย)

(c) the less plants

(d) the plants the fewer

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “Fewer” (น้อยกว่า)  มาจาก  “Few”  ต้องใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์   ส่วน  “Less” (น้อยกว่า)  มาจาก  “Little”   ใช้กับคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)    ในประโยคข้างบน   “Seeds”  และ  “Plants”   เป็นนามนับได้ พหูพจน์   จึงต้องตัด   ข้อ   (a)  และ  (c)   ทิ้งไป   สำหรับการเรียงโครงสร้าง  “ยิ่ง.......................  ก็ยิ่ง  .................”   ดูจากประโยคข้างล่าง 

                      ตัวอย่างที่ ๔

-    The longer you stay here, ___________________.

(ยิ่งคุณพักอยู่ที่นี่นานยิ่งขึ้น  _________________________)

(a) it will be better

(b) it will be the better

(c) the better will it be

(d) the better it will be    (มันก็ยิ่งดีมากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “The + Adjective (ขั้นกว่า)  + Subject + Verb, the + Adjective  (ขั้นกว่า)  + Subject + Verb” หรือ  แบบย่อๆ   เช่น

-     The sooner, the better.   (ยิ่งเร็วก็ยิ่งดี)

-     The more, the merrier.   (ยิ่ง (คน) มาก  ก็ยิ่งสนุก)

-     The slower, the safer.   (ยิ่งช้า  ก็ยิ่งปลอดภัย)

-     The longer, the higher price.   (ยิ่งนานไป  ก็ยิ่งราคาสูงขึ้น)

                        ตัวอย่างที่ ๕

-   The older he grows, _______________ he becomes.

(ยิ่งเขาอายุมากขึ้น  เขาก็ ______________________ )

(a) more foolish

(b) foolish

(c) foolisher    (ไม่มีใช้รูปนี้)

(d) the more foolish   (ยิ่งโง่มากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ   (d)

                      ตัวอย่างที่ ๖     (จงเลือกข้อที่ผิดไวยากรณ์จากข้อ  ๑ – ๔)

            - Sometimes (1) the more we attempt to explain (2) our mistake, the (3) worst our story (4) sounds.  

(บางครั้ง  ยิ่งเราพยายามที่จะอธิบายความผิดของเรา (คือแก้ตัว)  เรื่อง (ที่พูดแก้ตัว) ของเรา  ก็ดูเหมือนว่ายิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้น)

ตอบ   –   ข้อ   (3)   แก้เป็น  “worse”  (มาจาก  “bad  worse  worst” – แย่-เลวร้าย, แย่กว่า-เลวร้ายกว่า, แย่ที่สุด-เลวร้ายที่สุด)  เนื่องจากมาจากรูป  “ยิ่ง...............ก็ยิ่ง................”   โดยมีโครงสร้าง  คือ   (The + adjective (ขั้นกว่า)  + subject + verb, the + adjective (ขั้นกว่า) + subject + verb)   เช่น

                - The more one has, the more one wants.

(คนเรายิ่งมีมาก  ก็ยิ่งต้องการมาก)

               - The sooner she arrives, the better it is.

(ยิ่งเธอมาถึงเร็ว  ก็ยิ่งดี)

               - The bigger the house is, the more expensive it is.

(ยิ่งบ้านยิ่งหลังใหญ่ขึ้น  ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น)

               - The more he tried to explain, the less she understood him.

(ยิ่งเขาพยายามอธิบายมากยิ่งขึ้น  เธอก็ยิ่งเข้าใจเขาน้อยลง)

               - The more the people come to our party, the funnier it will be.

(ยิ่งคนมางานเลี้ยงของเรามากขึ้น  มันก็ยิ่งสนุกมากขึ้น)

               - The heavier the boxes are, the more difficult it is to carry them.

(ยิ่งกล่องยิ่งใหญ่ขึ้น  ก็ยิ่งแบกมันลำบากมากยิ่งขึ้น)

 The more he loves her, the less she loves him.

(ยิ่งเขารักเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งรักเขาน้อยลง)

- The more money we gave them, the more (money) they wanted from us. 

(ยิ่งเราให้เงินเขามากขึ้น  เขาก็ยิ่งต้องการ (เงิน) จากเรามากขึ้น)

The more we read, the wiser we become.

(ยิ่งเราอ่านมากขึ้น  เราก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น)

-  The more loan he takes, the deeper he is in debt.

(ยิ่งเขากู้เงินมากขึ้น  เขาก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้น)

4. Travelling by air will ________________ you a lot of money.

(การเดินทางโดยทางอากาศจะ ___________________ เงินจำนวนมาก)

(a) take

(b) give

(c) cost    (ทำให้ (คุณ) ต้องจ่าย)

(d) need

5. Tell the servant _______________ to disturb the papers on my desk. 

(บอกคนรับใช้ ____________________ มายุ่งเกี่ยว (ทำให้ยุ่ง) กับเอกสารบนโต๊ะของผม)

(a) how

(b) what

(c) not    (มิให้, ไม่ให้)

(d) when

6. A proper noun must begin with a ________________ letter.

(คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ (คน, เมือง, ประเทศ) จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร _______________ )

(a) capital    (ตัวอักษรตัวใหญ่, ตัวเขียนใหญ่)  (เช่น  Bangkok, Japan)

(b) large    (ขนาดใหญ่)

(c) small

(d) Thai

7. He worked too hard to _______________ falling ill.  

(เขาทำงานหนักเกินไปที่จะ _______________________ การล้มป่วย)

(a) enjoy

(b) prevent

(c) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(d) stop 

8. In those days few men and women lived ______________ the age of sixty.  

(ในครั้งกระโน้น (อดีตนานมาแล้ว)  ชายและหญิงน้อยคนที่จะมีชีวิตอยู่  __________________ อายุ  ๖๐  ปี)

(a) at

(b) until

(c) to    (จนถึง)    

(d) when

9. He is a man _______________ great fame. 

(เขาเป็นบุคคล ____________________ ชื่อเสียงมาก)

(a) with

(b) in

(c) under

(d) of    (ที่มี)

10. I prefer cotton, ________________ silk. 

(ผมชอบฝ้ายมากกว่า, ___________________ ไหม)

(a) and

(b) or

(c) not    (มิใช่, ไม่ใช่) 

(d) but 

11. We went _______________ the bridge over the river. 

(เราไป ___________________ สะพานข้ามแม่น้ำ)

(a) as long as    (นานเท่ากับ)     

(b) so long as    (ตราบใดที่, ตราบเท่าที่)

(c) as far as    (ไกลเท่ากับ, ไกลพอๆกับ)

(d) as near as    (ใกล้พอๆกับ)

12. ______________ men do not wear wedding-rings in Thailand. 

(ผู้ชายที่ __________________ ไม่สวมแหวนแต่งงานในประเทศไทย)

(a) Marrying

(b) To marry

(c) Married    (แต่งงานแล้ว)

(d) Marry

13. We use wood ________________ chairs and tables.

(เราใช้ไม้ _________________ เก้าอี้และโต๊ะ)

(a) to make the

(b) for make

(c) to making

(d) for making    (สำหรับทำ, เพื่อทำ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  ข้อนี้อาจตอบ   “To make”   ก็ได้  โดยไม่ต้องมี   “The”  เพราะมิได้ชี้เฉพาะว่าเป็นเก้าอี้-โต๊ะตัวใด หรือของใคร

14. Are you going ______________ else? 

(คุณกำลังไป ___________________ อีกหรือไม่)

(a) somewhere

(b) anywhere    (ที่อื่นใด)

(c) some where

(d) any where

ตอบ   -   ข้อ   (b)  ใช้   “Anywhere”   ในประโยคคำถาม

15. Thursday is ___________________ day of the week.

(วันพฤหัสฯ เป็นวัน ____________________ ของสัปดาห์)

(a) the five

(b) the fivth

(c) the fiveth

(d) the fifth    (ที่ห้า)

16. I worked in Bangkok _______________ the war.

(ผมทำงานในกรุงเทพฯ _____________________ สงคราม)

(a) between

(b) when

(c) among

(d) during    (ระหว่าง)  (เป็น  “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนาม)

17. I am right, ______________?

(ผมเป็นฝ่ายถูก, ____________________ )

(a) am not I

(b) aren’t I    (ใช่ไหม)

(c) am I

(d) isn’t it

18. I ______________ not sure about that. 

(ผมไม่มั่นใจ ___________________ เกี่ยวกับเรื่องนั้น)

(a) do

(b) have

(c) am

(d) shall

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เพราะ   “Sure”  เป็นคำคุณศัพท์  จึงใช้กับ  “Verb to be”  (am)

19. You must all look after _______________ on your trip.

(พวกคุณทั้งหมดทุกคน  จะต้องดูแล-เอาใจใส่ ___________________ ในระหว่างการเดินทาง)

(a) you

(b) your

(c) yourself    (ตัวเอง)  (คนเดียว)

(d) yourselves    (ตัวเอง)  (หลายคน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  มีหลายคน  สังเกตจาก  “All”   (ทุกคน)

20. We must get someone ______________ our radio set at once.

(เราจะต้องให้ใครสักคน _________________ เครื่องรับวิทยุของเราในทันที)

(a) repair

(b) to repair    (ซ่อม)

(c) repaired

(d) repairing

ตอบ   -   ข้อ   (b)  มาจากโครงสร้าง  “Get someone + To + Do + Something”   ส่วน  “Have someone + Do +  Something”   โดยทั้ง  ๒  ข้อความ  มีความหมายเหมือนกัน  เช่น

-      I get her to clean my room.

(ผมใช้ให้เธอทำความสะอาดห้องของผม)

-      She had me wash her clothes.

(เธอใช้ให้ผมซักเสื้อผ้าของเธอ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง   ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้