หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 11)

Investment (การลงทุน)

1.  aggressive (a) – ที่เป็นการแข่งขัน, ซึ่งยืนยัน-แน่วแน่. รุกราน, ก้าวร้าว

2. attitude (n) – ทัศนคติ

3. commit (v) – มอบ, มอบให้แก่, มอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), ผูกมัด,  ให้คำมั่น, กระทำ, ทำผิด

4. conservative (a) – อนุรักษ์, ระมัดระวัง, ระงับยับยั้ง

5.  fund (n) – เงินทุน, กองทุน, เงินสะสม, เงินฝาก, พันธบัตรเงินกู้รัฐบาล, องค์กรที่บริหารด้านการเงิน

6.  invest (v) – ลงทุนในธุรกิจหรือโครงการ, ใช้ความพยายามในเรื่อง........

7.  long-term (a) – ในระยะยาว

8.  portfolio (n) – รายการการลงทุน

9.  pull out (v) ถอน, ถอนตัวออกมา, ยุติการมีส่วนร่วม

10. resource (n) – ทรัพยากร, ทรัพย์สมบัติ, สิ่งมีค่า

11. return (n – v) – ผลตอบแทน (จากการลงทุน), การกลับมา, กลับมา, กลับคืน, ส่งกลับคืน

12. wisely (adv.) – อย่างฉลาด, อย่างรอบรู้

13. weather (v – n) – ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ, ทนทานต่อ, อากาศ

14. ups and downs (n) – การขึ้นๆลงๆ, สิ่งทั้งดีและเลว, ทั้งสำเร็จและล้มเหลว

15. comment (v – n) – แสดงความคิดเห็น, การแสดงความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น

ตัวอย่างการใช้คำในประโยค

1.  Some people are risk takers and prefer to invest aggressively.

    (คนบางคนเป็นนักเสี่ยงและชอบที่จะลงทุนแบบดุเดือด (แบบแข่งขันคือยอมเสี่ยงแบบไม่กลัวเรื่องขาดทุน)

2.  Each investor should assess his or her own attitude toward investment.

    (นักลงทุนแต่ละคนควรประเมินทัศนคติของเขาหรือเธอที่มีต่อการลงทุน)

3.  It is a good idea to commit a certain percentage of your income to investments.

    (เป็นความคิดที่ดีที่จะมอบเงินบางส่วนของรายได้ของคุณให้กับการลงทุน – คือเอาเงินรายได้บางส่วนไปลงทุน)

4. Generally, older people should be more conservative in their investing than younger people.

     (โดยทั่วไป  ผู้มีอายุมากขึ้นควรระมัดระวังมากขึ้นในการลงทุนของพวกตน  มากกว่าผู้ที่อายุน้อยกว่า)

5. If you have extra funds, talk to your stockbroker about the best place to put them.

     (ถ้าคุณมีเงินทุนพิเศษ จงคุยกับโบร๊คเก้อหุ้นของคุณ เกี่ยวกับสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะนำมัน (เงินทุน) ไปลงทุน)

6. The chief financial officer invested in the stock at a very good time.

      (หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทางการเงินลงทุนในหุ้นในช่วงเวลาที่ดีมาก)

7. Long-term investments are not really affected by the daily ups and downs of the stock market.

     (การลงทุนในระยะยาวมิได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงโดยการขึ้นๆลงๆ ของตลาดหุ้น)

8. Investors are advised to have diverse portfolios.

     (นักลงทุนได้รับคำแนะนำให้มีรายการการลงทุนที่หลากหลาย)

9. A lot of people pulled out their money when it became clear that the bank was in trouble.

    (คนจำนวนมากถอนเงินของตนออกมา  เมื่อมันเป็นที่ชัดเจนว่าธนาคาร (ที่รับฝากเงิน) มีปัญหา)

10. The company’s most valuable resource was its staff.

     (ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของบริษัทคือพนักงานของบริษัท)       

11. Some investors are satisfied with a 15 percent return, while others want to see a much larger return.

       (นักลงทุนบางคนพอใจกับผลตอบแทน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ในขณะที่คนอื่นๆต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่านั้นมาก)

12. If we invest wisely, we will be able to retire early.      

       (ถ้าเราลงทุนอย่างฉลาด เราจะสามารถเกษียณก่อนเวลาได้)

13. Anyone who weathers the first four years seems to be all right.   

      (ใครก็ตามที่ทนทาน (ฝ่าฟันไปได้) สี่ปีแรกได้  ดูเหมือนว่าจะไปได้ดี)

14. Talks ended after a day of ups and downs at the bargaining table. 

         (การสนทนาสิ้นสุดลงหลังจากทั้งความสำเร็จและล้มเหลว ของการพูดคุยทั้งวันที่โต๊ะเจรจา)

15. Both of the girls commented on Peter’s smartness.

       (เด็กหญิงทั้งสองคนแสดงความคิดเห็นเรื่องความฉลาดของปีเตอร์)

 

Fill the words in the box in the blanks in the paragraph.

(จงเติมคำที่อยู่ในตารางลงในช่องว่างในพารากราฟ)

aggressive             conservative                long-term              resources

attitude                    fund                                 portfolio                return

committed              invest                             pull out                   wise

weather                   ups and downs            commented

          Investment is a common, everyday occurrence.  Companies (1) invest time and money in finding and training their employees.  Employees invest in their own training and education.  Financial investment takes place at a corporate level and at an individual level.  Whether an individual or a company, a decision must be made on the percentage of (2) resources to have invested and the percentage to have in cash.

(คำแปล)     การลงทุนเป็นเหตุการณ์ธรรมดาสามัญและประจำวัน บริษัท (๑) ลงทุน (invest) เวลาและเงินในการหาและฝึกอบรมพนักงานของตน  ส่วนพนักงานลงทุนในด้านการฝึกอบรมและการศึกษาของตนเอง  อนึ่ง การลงทุนทางการเงินเกิดขึ้นในระดับบริษัทและระดับบุคคล  แต่ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือบริษัท  ก็จะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องจำนวนร้อยละของ (๒) ทรัพยากร (resources) ที่จะนำไปลงทุน และจำนวนร้อยละที่เป็นเงินสด (ที่จะนำไปลงทุน)

          To avoid making stupid decisions, many people use financial advisors.  Financial advisors help individuals and corporations make (3) wise investment decisions.  What kind of portfolio should be maintained?  What should be in this (4) portfolio?  At what point should an investor pull back or (5) pull out of the market?  What kind of (6) return should the investor realistically expect?  How much risk can an investor take (both emotionally and financially)?  Investors who are (7) committed for the (8) long-term can more easily (9) weather the (10) ups and downs of a market.  As one analyst (11) commented, “If you’re staying awake at night thinking about the stock market, you probably have too much invested.”

(คำแปล)         เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่โง่เขลา  คนจำนวนมากใช้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินช่วยปัจเจกบุคคลและบริษัททำการตัดสินใจการลงทุนที่ (๓) ฉลาด (wise) เช่น รายการลงทุนชนิดใดบ้างที่ควรเก็บเอาไว้ อะไรบ้างที่ควรอยู่ใน (๔) รายการลงทุน (portfolio) นี้ ณ จุดใดที่นักลงทุนควรจะถอยหรือ (๕) ถอนตัวออกมา (pull out) จากตลาด (๖) ผลตอบแทน (return) ชนิดใดที่นักลงทุนควรคาดหวังอย่างสมจริงสมจัง (คือมิได้คิดเพ้อฝัน) และความเสี่ยงเท่าใดที่นักลงทุนสามารถรับได้ (ทั้งทางด้านอารมณ์และด้านการเงิน)  อนึ่ง นักลงทุนผู้ซึ่ง (๗) ผูกมัด (committed) กับการลงทุน (๘) ระยะยาว (long-term) จะสามารถ (๙) ทนทานต่อ (weather) (๑๐) สภาวะการขึ้นๆลงๆ (ups and downs) ของตลาดได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ ตามที่นักวิเคราะห์คนหนึ่งได้ (๑๑) แสดงความคิดเห็น (commented) ไว้ว่า “ถ้าคุณตื่นอยู่ในเวลากลางคืนโดยคิดเกี่ยวกับตลาดหุ้น บางทีคุณอาจจะได้ลงทุนมากเกินไปแล้ว” (คือดูจากการทุ่มเทคิดถึงเรื่องหุ้นโดยไม่ยอมหลับนอน)

          Many employees have retirement plans at work.  They decide what level of (12) contribution to make to a certain (13) fund.  These decisions and large company decisions depend to a large degree on (14) attitude.  Is the decision maker (15) conservative or (16) aggressive?  That attitude often depends on the age of the investor or on the stage and the needs of the business.

(คำแปล)       พนักงานจำนวนมากมีแผนเกษียณอายุที่กำลังดำเนินการอยู่  พวกเขาตัดสินใจว่าจะส่ง (๑๒) เงินสมทบ (contribution) ในระดับใดต่อ (๑๓) กองทุน (fund) บางอย่าง  การตัดสินใจเหล่านี้และการตัดสินใจของบริษัทขนาดใหญ่  ส่วนมากขึ้นอยู่กับ(๑๔) ทัศนคติ (attitude)  กล่าวคือ ผู้ตัดสินใจ (๑๕) รอบคอบ-ระมัดระวัง (conservative) หรือ (๑๖) เป็นฝ่ายรุก (แข่งขัน-เอาจริงเอาจัง) (aggressive) (ในการตัดสินใจลงทุน)  ทั้งนี้ ทัศนคตินั้นมักจะขึ้นอยู่กับอายุของนักลงทุน หรือกับขั้นตอน (อายุ) และความต้องการของธุรกิจ

 

Choose the word that best completes the sentence.

(จงเลือกคำซึ่งเติมประโยคได้สมบูรณ์ที่สุด)

1. The stockbroker recommended investing some money more _______. (นายหน้าหุ้นแนะนำการลงทุนเงิน __________มากยิ่งขึ้น)

     (a)  aggressive (ดุเดือด, เชิงรุก, เชิงแข่งขัน, ก้าวร้าว)

     (b) aggression (ความดุเดือด, การรุกราน, ความก้าวร้าว)

     (c)  aggressively (อย่างดุเดือด, ในเชิงรุก, ในแบบแข่งขัน, อย่างก้าวร้าว)

     (d) aggressor (ผู้รุกราน, ผู้ก้าวร้าว)

หมายเหตุขยายคำกริยา (investing)  จึงต้องใช้คำกริยาวิเศษณ์ (aggressively)

2. All employees are encouraged to ____________ a percentage of their earnings to the retirement fund. {พนักงานทุกคนได้รับการกระตุ้นให้ ______ (เงินจำนวนหนึ่งเป็น) จำนวนร้อยละของรายได้ของพวกเขาให้กับกองทุนผู้เกษียณอายุ}

     (a)  committed

     (b)  commit (มอบ, มอบให้, ผูกมัด, มอบหมาย, ให้คำมั่น)

     (c)  commitment (การมอบ, การมอบให้, การผูกมัด, การมอบหมาย, การให้คำมั่น)

     (d) committing

หมายเหตุหลัง “to” ต้องเป็นกริยาช่องที่ ๑

3. Because he had made such ______________ investments, he lost very little money when the stock market went down. (เพราะว่าเขาได้ทำการลงทุนที่ ___________ มาก  เขาจึงสูญเสียเงินน้อยมากเมื่อตลาดหุ้นราคาตก)

     (a) conservative (ระมัดระวัง, ระงับยับยั้ง, อนุรักษ์)

     (b) conserved (ที่อนุรักษ์หรือสงวนเอาไว้)

     (c)  conservatively (อย่างระมัดระวัง, อย่างระงับยับยั้ง, อย่างอนุรักษ์)

     (d) conserve (อนุรักษ์, สงวน, เก็บรักษาไว้)

หมายเหตุเนื่องจากขยายคำนาม (investments) จึงต้องเป็นคำคุณศัพท์

 (conservative)

4. After months of study and research, the ____________ decided to put his money into new facilities and materials. (ภายหลังการศึกษาและวิจัยหลายเดือน __________ตัดสินใจลงทุนเงินของเขาในอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และวัสดุใหม่ๆ)

     (a) investor (นักลงทุน)

     (b) investment (การลงทุน)

     (c)  investing

    (d) invested (ลงทุน)

หมายเหตุเนื่องจากเป็นประธานของประโยค  “the …………..decided to ……………..materials.” หรือประธานของคำกริยา “decided” จึงต้องเป็นคำนาม และต้องเป็นบุคคลด้วย เพราะ “ตัดสินใจส่วน“After………… ……..research,” เป็นเพียงวลีขยายประธาน แต่นำมาขึ้นหน้าประโยค

5. A good financial analyst will advise investors on strategies that will generate higher _____________. (นักวิเคราะห์ทางการเงินที่ดีจะแนะนำนักลงทุนในเรื่องยุทธศาสตร์ซึ่งจะก่อให้เกิด __________ ที่สูงขึ้น)

     (a)  returned (กลับมา, นำกลับมา)

     (b) returning

     (c)  returns (ผลตอบแทน)

     (d) returnable (ที่สามารถให้ผลตอบแทนได้)

หมายเหตุ – เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

6. Is it ___________ to consider funding a new project when we haven’t even seen the returns from the last one? (มัน _________ หรือไม่ที่จะพิจารณาสนับสนุนการเงินแก่โครงการใหม่  เมื่อเรายังมิเคยได้เห็นผลตอบแทนจากโครงการที่แล้วเลย)

     (a)  wisdom (ความฉลาด)

     (b) wisest (ฉลาดที่สุด)

     (c)  wisely (อย่างฉลาด)

     (d) wise (ฉลาด)

หมายเหตุเนื่องจากใช้กับ “verb to be” (Is it ………..) จึงต้องเป็นคำคุณศัพท์

wiseสำหรับตัวอย่างอื่นๆ เช่น

    - It is necessary to …………..

   - It is important to ………….

   - It is difficult to ………….

   - It is possible to………..

   - It is good to………..

7. A good investment advisor becomes familiar with his clients’ ________ toward investing and gives advice accordingly.  (ที่ปรึกษาการลงทุนที่ดีจะคุ้นเคยกับ ___________ของลูกค้าของตนที่มีต่อการลงทุน  และให้คำแนะนำที่สอดคล้องกัน – กับทัศนคตินั้น)

      (a)  funds (เงินทุน, กองทุน)

      (b) returns (ผลตอบแทน, ผลกำไร)

      (c)  resources (ทรัพยากร, สิ่งมีค่า)

      (d)   attitudes (ทัศนคติ)

หมายเหตุ – เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

8. An investment advisor makes different recommendations between conservative investors and those who prefer to invest more _________. (ที่ปรึกษาการลงทุนให้คำแนะนำที่แตกต่างกันระหว่างนักลงทุนที่มีความระมัดระวัง และผู้ที่ชอบที่จะลงทุน ___________  มากยิ่งขึ้น)

     (a)  aggressor (ผู้ก้าวร้าว, ผู้รุกราน)

     (b) aggression (การก้าวร้าว, การรุกราน)

     (c)  aggressive (ชึ่งแข่งขัน, แบบได้เสีย, ดุเดือด, ก้าวร้าว, รุกราน)

    (d) aggressively (อย่างแข่งขันกัน, อย่างได้เสีย, อย่างดุเดือด, อย่างก้าวร้าว)

หมายเหตุ – เนื่องจากขยายคำกริยา “invest” จึงต้องเป็นกริยาวิเศษณ์

aggressively

9. The best way to create a strong investment ____________ is to work  with a professional investment advisor. (วิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้าง________ (ของการลงทุน) ที่เข้มแข็ง คือการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพ)

     (a)  porter (คนแบกของตามสถานีรถไฟ)

     (b)   portage (การขนย้าย, การขนส่ง, ค่าขนย้าย, ค่าขนส่ง)  

     (c)  portfolio (รายการการลงทุน)

     (d) portrait {ภาพคน (แบบครึ่งตัว)}