หมวดข้อสอบ TOEIC(ตอนที่ 28)

Banking (การธนาคาร)

1. accept (v) – ยอมรับ

     (a) Without hesitating, she accepted the job of teller.

(โดยไม่รีรอ  เธอยอมรับงานสมุห์บัญชี)

     (b) He could not manage his bank account online because the website would not accept his password.

(เขาไม่สามารถจัดการบัญชีธนาคารของเขาทางออนไลน์  เพราะว่าเว็บไซต์ไม่ยอมรับรหัสผ่านของเขา)

2. balance (n – v) – จำนวนเงินที่เหลือ, งบดุล, รายรับรายจ่ายที่สมดุลกัน, หักล้างบัญชีรายรับรายจ่าย ว่าเหลือเงินเท่าใด (เป็นกริยา)

      (a) His healthy bank balance showed a long habit of savings.

(งบดุลใน (บัญชี) ธนาคารที่แข็งแกร่ง – หมายถึงมีเงินมาก - ของเขา  แสดงถึงนิสัยการออมเงินที่ยาวนาน)

     (b) It took him over an hour to balance his checkbook.

(มันกินเวลาเขากว่า ๑ ชั่วโมงในการหักล้างบัญชีรายรับรายจ่ายในสมุดเช็คของเขา)

3. borrow (v) –ยืม, ขอยืม, กู้ยืม

     (a) Jane borrowed a pen so that she could sign the check.

(เจนขอยืมปากกา  เพื่อที่ว่าเธอจะได้สามารถเซ็นเช็คได้)

     (b) The couple borrowed money from the bank to buy a home.

(สามีภรรยาคู่นั้นกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน)

4. cautiously (adv.) – อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ

      (a) Act cautiously when signing contracts and read them thoroughly first.

(จงทำอย่างรอบคอบเมื่อลงนามในสัญญา  และอ่านมันอย่างละเอียดก่อนอื่นเลย)

      (b) The bank manager spoke cautiously when giving out information to people she did not know.

(ผู้จัดการธนาคารพูดอย่างระมัดระวัง  เมื่อต้องให้ข้อมูลกับคนที่เธอไม่รู้จัก)

5. deduct (v) –หักออก, ลบออก

      (a) If you choose, the bank will automatically deduct regular charges such as electric bills from your account.

(ถ้าคุณเลือกที่จะทำนะ  ธนาคารจะหักค่าบริการตามปกติ เช่น บิลค่าไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ จากบัญชีของคุณ)

      (b) By deducting the monthly fee from her checking account, Sally was able to make her account balance.

(โดยการหักค่าธรรมเนียมรายเดือนจากบัญชีเช็คของเธอ  แซลลี่สามารถทำให้บัญชีของเธอสมดุล)

6. dividend (n) –เงินปันผล

      (a) The dividend was calculated and distributed to the group.

(เงินปันผลได้รับการคำนวณและแจกจ่ายในกลุ่ม – พนักงาน)

     (b) The stockholders were outraged when their quarterly dividends were so small.

(ผู้ถือหุ้นรู้สึกโกรธ  เมื่อเงินปันผลรายไตรมาสของพวกเขามีจำนวนเล็กน้อยมาก)

7. down payment (n) – เงินดาวน์

      (a) Jack was disappointed when the real estate agent told him he needed a larger down payment on the house. 

(แจ็คผิดหวังเมื่อตัวแทน (ขาย) อสังหาริมทรัพย์บอกเขาว่า  เขา (ตัวแทน) ต้องการเงินดาวน์ก้อนใหญ่ขึ้นสำหรับบ้าน – ที่แจ็คต้องการซื้อ – หมายถึงต้องจ่ายเงินดาวน์เพิ่มขึ้น)

      (b) After Mary bought her car with a 30 percent down payment in cash, she was able to make her monthly payments online.

(หลังจากที่แมรี่ซื้อรถยนต์ด้วยเงินดาวน์ ๓๐ เปอร์เซนต์ที่เป็นเงินสด  เธอก็สามารถจ่ายเงิน (ค่างวดที่เหลือ) รายเดือนทางออนไลน์)

8. mortgage (n – v) – จำนอง, การจำนอง, สิทธิจำนอง, จำนอง, เป็นพันธะ

      (a) Bill mortgaged his home to get extra money to invest in his business.

(บิลจำนองบ้านของเขา  เพื่อให้ได้เงินพิเศษมาลงทุนในธุรกิจ)

      (b) Due to low interest rates, some people moved quickly to find a good deal on a mortgage.

(เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ  คนบางคนเคลื่อนไหว (ดำเนินการ) อย่างรวดเร็ว  เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดี (ได้ราคาสูง) ในการจำนองทรัพย์สิน)

9. restricted (adj.) – จำกัด

      (a) Access to the safe deposit box vault is restricted to key holders.

(การเข้าถึงห้องเก็บตู้นิรภัย (ตู้เก็บเงิน)  ถูกจำกัดไว้เฉพาะกับผู้ที่ถือกุณแจ)

     (b) The number of free withdrawals a customer can make from his or her account each month is restricted to five.

(จำนวนของการถอนเงินฟรี (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม) ที่ลูกค้าสามารถทำได้จากบัญชีของเขา/เธอ  ในแต่ละเดือน  ถูกจำกัดไว้ที่ ๕ ครั้ง)

10. signature (n) – ลายเซ็น, ลายมือชื่อ

      (a) The customer’s signature was kept on file for identification purposes.

(ลายเซ็นของลูกค้าถูกเก็บในไฟล์  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการระบุตัวตน)

      (b) Once we have your signature, the contract will be complete.

(เมื่อเราได้ลายเซ็น-ลายมือชื่อของคุณแล้ว  สัญญาก็จะมีความสมบูรณ์)

11. take out (v) – นำออกไป

       (a) My checking account allows me to take out money at any bank branch without a fee.

(บัญชีเช็คของผม  ยอมให้ผมนำ (ถอน) เงินออกไป จากสาขาไหนของธนาคารก็ได้  โดยไม่มีค่าธรรมเนียม)

       (b) They took out the chairs in the bank lobby so now there is no place to sit.

(พวกเขานำเก้าอี้ในห้องล็อบบี้ของธนาคารออกไปหมด  ดังนั้น  ตอนนี้ไม่มีที่จะนั่งแล้ว)

12. transaction (n) – การทำธุรกรรม, ธุรกิจ, ธุรกิจการค้า, การติดต่อ, การ จัดการ, การดำเนินการ)

       (a) Banking transactions will appear on your monthly statement.

(การทำธุรกรรมด้านการธนาคาร  จะปรากฏในรายการการเงินรายเดือนของคุณ)

       (b) The most common transactions can be made from your personal computer.

(การทำธุรกรรมที่ธรรมดาสามัญที่สุด  สามารถทำได้จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ)

13. valid (adj.) – สมบูรณ์, สมเหตุสมผล, ใช้การได้, ถูกต้องตามกฎหมาย, ยังไม่หมดอายุ

        (a) You need a valid passport to travel overseas.

(คุณจำเป็นต้องมี (หรือต้องการ) พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ (หรือใช้การได้)  ในการเดินทางไปต่างประเทศ)

       (b) I felt that I had put forward valid arguments but the others felt they were invalid.

(ผมรู้สึกว่าผมได้เสนอเหตุผลที่สมบูรณ์ไปแล้ว  แต่ว่าคนอื่นรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์หรือไม่สมเหตุสมผล)

14. look to (v) – คาดหวังจาก, ดูแล, ระมัดระวัง

      (a) We should look to the economists for advice on how to overcome inflation.

(เราควรคาดหวังคำแนะนำจากนักเศรษฐศาสตร์  ว่าจะเอาชนะเงินเฟ้อได้อย่างไร)

      (b) Many people in the community would look to us for leadership.

(คนจำนวนมากในชุมชนคาดหวังการเป็นผู้นำ (เช่น การประท้วง, รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) จากเรา)

      (c) Look to your health. (ดูแล – หรือระมัดระวัง – สุขภาพของคุณนะ)

15. contract (n – v – adj.) – สัญญา, ทำสัญญา, ซึ่งเป็นแบบสัญญา (จ้างหรืออื่นๆ)

      (a) They sign a five-year contract to supply the municipality with vehicles.

(พวกเขาเซ็นสัญญา ๕ ปี  เพื่อจัดหายานพาหนะให้แก่เทศบาล)

      (b) We must contract with a building contractor for the materials and labor to build our house.

(เราต้องทำสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง  สำหรับวัสดุและแรงงาน  เพื่อที่จะสร้างบ้านของเรา)

       (c) She is a contract employee, while he is on the permanent staff.

(เธอเป็นลูกจ้างแบบทำสัญญา (ชั่วคราว)  ในขณะที่เขาเป็นพนักงานประจำ)

16. arrangement (n) – การจัดแจง, การจัดเตรียม, การเตรียมการ, สัญญา, ข้อตกลง

       (a) Leave the arrangement of the meeting to her.

(จงปล่อยให้การเตรียมการประชุมเป็นหน้าที่ของเธอ – คือให้เธอทำ)

       (b) Arrangements were made for the mayor to deliver his speech.

(มีการเตรียมการสำหรับนายกเทศมนตรี  ที่จะกล่าวสุนทรพจน์)

       (c) Under the new arrangement I will be paid monthly.

(ภายใต้ข้อตกลงใหม่  ผมจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน)

17. loan (n - v) – การให้กู้ยืม, เงินที่ให้กู้, สิ่งที่ให้ยืม, ให้ยืม, ให้กู้

       (a)  I need a loan which I’ll pay back next week.

(ผมต้องการเงินกู้  ซึ่งผมจะใช้คืนสัปดาห์หน้า)

       (b) She has the book on loan from the library.

(เธอมีหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด)

       (c) The bank loaned him the money.

(ธนาคารให้เขากู้เงิน)

 

Fill in the blanks in the passage with the given words.

      accept                  cautious             down payment          signature

      balance                deductions         mortgages                 take out

      borrow                  dividends            restrict                       transact

      look to                   loan                      contract                     bind

      arrangement       identificationvalid

          Banks are not only places in which to save money or to (1) transact your financial business, but they are also institutions from which people can (2) borrow money.  Every day, people (3)look to banks for (4)loans, such as (5) mortgages for new homes.  A loan is essentially a (6)contract that (7)binds the lender to a schedule of payments, so both parties should be (8) cautious and not enter into the (9)arrangement without thinking.  Banks will look at such factors as how much people have saved toward a (10) down payment in determining whether to make a loan.

(คำแปล)         ธนาคารมิเพียงแต่เป็นสถานที่ไว้สำหรับออมเงิน  หรือ (๑) ทำธุรกรรม (ทำการค้า) ด้านธุรกิจทางการเงินของคุณเท่านั้น  แต่มันยังเป็นสถาบันที่ผู้คนสามารถ(๒) กู้ยืม-ขอยืม เงินได้ด้วย  ทุกๆวัน  ผู้คน (๓) คาดหวัง (๔) เงินกู้-การให้กู้ยืม จากธนาคาร ได้แก่  (๕) การจำนอง-สิทธิจำนอง (ทรัพย์สินอื่นๆ) สำหรับ  (การซื้อ) บ้านหลังใหม่  อนึ่ง  เงินกู้ (หรือการให้กู้ยืม) โดยสาระสำคัญแล้วเป็น (๖) สัญญา ซึ่ง (๗) ผูกมัด ผู้ให้กู้เข้ากับตารางเวลาการชำระเงิน  ดังนั้น  ทั้ง ๒ ฝ่าย (ผู้ให้กู้และผู้ขอกู้)  ควร (๘) ระมัดระวัง-รอบคอบ  และไม่เข้าสู่ (๙) การจัดการ-การเตรียมการ (กู้หรือให้กู้) โดยปราศจากการคิดพิจารณา  ทั้งนี้  ธนาคารจะมองไปที่ปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้คน (ที่จะขอกู้) ออมเงินไว้ได้มากเท่าใด  ที่จะไปสู่ (๑๐) การจ่ายเงินดาวน์ (อย่างเหมาะสม)  ในการกำหนดว่าจะให้กู้ยืมหรือไม่

Banks have different kinds of accounts.  Some pay high quarterly (11) dividends.  Some accounts even severely (12) restrict the number of times, if any, that you can access your account, or the amount of cash you can (13) take out.

(คำแปล)      ธนาคารมีบัญชีแตกต่างกันออกไป  บางบัญชีจ่าย (๑๑) เงินปันผลรายไตรมาสในอัตราที่สูง  บางบัญชีแม้กระทั่ง (๑๒) จำกัด อย่างเข้มงวดจำนวนครั้ง (ถ้ามี) ที่คุณจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ (เช่น ถอนเงินได้ไม่เกินเดือนละ ๑ ครั้ง)  หรือจำนวนเงินสดที่คุณจะสามารถ (๑๓) นำออกไปได้ (คือ ถอนได้)

Today, electronic banking can be used to check the (14) balance on an account, or to see if automatic (15)deductions have been made.  This can all be done from your home or office computer.  When you go to the bank, be sure to bring (16) identification.  Usually a bank will only (17) accept a photo ID; a (18) signature is not a (19)valid ID.

(คำแปล)       ในปัจจุบัน  การธนาคารอีเล็คโทรนิคสามารถถูกใช้เพื่อตรวจสอบ (๑๔) จำนวนเงินที่เหลือในบัญชี  หรือเพื่อดูว่า  ว่ามี (๑๕) การหักหรือถอนเงินแบบอัตโนมัติหรือไม่  สิ่งนี้สามารถทำได้จากบ้านของคุณ  หรือคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน  อนึ่ง  เมื่อคุณไปธนาคาร จงมั่นใจว่าได้นำ (๑๖) สิ่งที่ระบุตัวตนของคุณ (เช่นบัตรประชาชน  ใบขับขี่ ฯลฯ)  ไปด้วย  โดยปกติแล้ว  ธนาคารจะ (๑๗) ยอมรับแต่เฉพาะบัตรแสดงตัวตนที่มีภาพถ่ายเท่านั้น  (๑๘) ลายเซ็น-ลายมือชื่อมิใช่สิ่งแสดง (ระบุ) ตัวตนที่ (๑๙) สมบูรณ์ (หรือ ใช้ได้, ชอบด้วยกฎหมาย)

Choose the word that best completes the sentence.

1. I’mgoing to call the bank manager ahead of time to make certain that she will ___________ a personal check to start a new account.

(ผมกำลังจะไปพบผู้จัดการธนาคารก่อนเวลา  เพื่อให้มั่นใจว่า  เธอจะ ________ เช็คส่วนตัว  เพื่อที่จะเริ่มต้นบัญชีใหม่)

(a) accept (ยอมรับ – เป็นคำกริยา)

(b) accepted

(c) acceptance (การยอมรับ – เป็นคำนาม)

(d) acceptable (สามารถยอมรับได้ – เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ – ข้อ (a) เนื่องจากหลัง “Modal verb” (will, would, shall, should, can, could, may, might, must) ต้องตามด้วยกริยา “Infinitive without to” (V. 1)

2. We felt ____________ about applying for such a large loan.

(เรารู้สึก _____________ เกี่ยวกับการสมัครขอกู้เงินจำนวนมากเช่นนั้น)

(a) caution (เป็นคำนาม หมายถึง การระมัดระวัง, ความรอบคอบ, การตักเตือน) (ถ้าเป็นกริยา หมายถึง  เตือน, ตักเตือน)

(b) cautioning

(c) cautiously

(d) cautious (ระมัดระวัง, รอบคอบ) (คำคุณศัพท์)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากหลังกริยา “Feel” ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์ (ดูเพิ่มเติมคำกริยาที่ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์ ในหมวดข้อสอบ Error Detection ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๑๙)

(3) Every month my automatic car loan payment shows up as a ________ on my monthly statement.

(ทุกๆเดือน การจ่ายเงินกู้รถยนต์แบบอัตโนมัติของผม  ปรากฎขึ้นเป็น ____________ ที่รายงานการเงินรายเดือนของผม)

(a) deduct (หักออก, ลบออก) (คำกริยา)

(b) deduction (การหัก – จากบัญชี) (คำนาม)

(c) deducting

(d) deducted

ตอบข้อ (b) เนื่องจากหลัง “Article” (A, An, The) ต้องเป็นคำนาม

4. The number of withdrawals at no charge from your savings account is ____________ to three.

(จำนวนของการถอนเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมจากบัญชีออมทรัพย์ของคุณ  ถูก ______________ ไว้ที่ ๓ ครั้ง –  ต่อเดือน)

(a) restricting

(b) restrict

(c) restricted (จำกัด)

(d) restriction (การจำกัด, ข้อจำกัด)

ตอบข้อ (c) เนื่องจากต้องเป็นกริยาช่องที่ ๓ เพราะอยู่ในรูป “Passive voice  (ถูกจำกัด)

5. There is a counter in the bank lobby where customers can _______ their documents.

(มีเคาน์เตอร์ในห้องล็อบบี้ของธนาคาร  ที่ซึ่งลูกค้าสามารถ _______________ (ใน) เอกสารของตน)

(a)    signing

(b)   signed

(c)   sign (ลงนาม, เซ็นชื่อ)

(d) signature (ลายเซ็น, การเซ็นชื่อ)

ตอบข้อ (c) เนื่องจาก หลังกริยา “Can”  ต้องตามด้วย “Infinitive without to” (V. 1)

6. Many customers enjoy the convenience of carrying out their bank _______ online.

(ลูกค้าจำนวนมากสนุกสนานกับความสะดวกสบายในการดำเนิน ________________ กับธนาคารแบบออนไลน์)

(a)    transacts

(b)   transacting

(c)    transacted

(d)        transactions (การทำธุรกรรม, ธุรกิจ)

ตอบข้อ (d) เนื่องจากเป็นกรรมของกริยา “Carry out” จึงต้องเป็นคำนาม หรืออาจดูจากว่ามี “Possessive adjective” (their) มาขยายข้างหน้าก็ได้

7. Under our new automatic mortgage payment plan, your monthly mortgage payments ______________ from your savings account automatically.

(ภายใต้แผนการชำระเงินค่าจำนองแบบอัตโนมัติ  การจ่ายเงินค่าจำนองรายเดือนของคุณจะถูก _____________ จากบัญชีออมทรัพย์ของคุณโดยอัตโนมัติ)

(a) deduct

(b) deducted

(c) are deducted (หัก)

(d) are deducting

ตอบข้อ (c) เนื่องจากเป็นกริยาช่องที่ ๓ เพราะอยู่ในรูป “Passive voice” (ถูกหัก)

8. To make your payments on time, you must maintain a sufficient _______ in your account to cover the monthly payments.

(เพื่อให้การชำระเงินของคุณทันเวลา  คุณจะต้องรักษา ____________ ที่เพียงพอในบัญชีของคุณ  เพื่อให้ครอบคลุมการจ่ายเงินรายเดือน)

(a)dividend (เงินปันผล)

(b)   balance (จำนวนเงินที่เหลือ)

(c)transaction (การทำธุรกรรม, ธุรกิจ)

(d)   down payment (การจ่ายเงินดาวน์)

ตอบข้อ (b) เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

9. Certain __________ apply to the automatic mortgage payment plan, so read the explanation on the back of the enclosed form carefully.

(_________ บางอย่างใช้กับแผนการจ่ายเงินค่าจำนองแบบอัตโนมัติ  ดังนั้น  จงอ่านคำอธิบายที่อยู่ทางด้านหลังของแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย  อย่างรอบคอบ)

(a) restrictions (ข้อจำกัด) (คำนาม)

(b) restrictive (ซึ่งเป็นการจำกัด) (คำคุณศัพท์)

(c) restricted (ที่ถูกจำกัด) (กริยาช่องที่ ๓)

(d) restricts (จำกัด) (คำกริยา)

ตอบข้อ (a) เนื่องจากเป็นประธานของประโยค ที่มีกริยา คือ “apply” โดยมีคำคุณศัพท์ “certain” ขยายอยู่ข้างหน้า