หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 9)

Multiple Choice Test Questions (จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1.  The recent flooding in the South was a calamity. (น้ำท่วมภาคใต้เมื่อเร็วๆมานี้เป็นภัยพิบัติ – หรือความหายนะ)

     (a)  grief (ความเศร้าโศก)

     (b) fortune (โชค, โชคลาภ, ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ)

     (c)  contribution (การให้-บริจาค, การมีส่วนช่วยหรือทำให้เกิด, การเขียนบทความให้)

     (d) disaster (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

2.  He doesn’t mingle with people his own age. (เขาไม่คบหากับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขา)

     (a)  rehearse {ซ้อม (ร้องเพลง, ละคร)}

     (b) ponder (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

     (c)  associate (คบหาสมาคม)

     (d) assault (โจมตี, เล่นงาน)

3.  She yearns to return home. (เขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับบ้าน)

     (a)  abominates (เกลียดชัง, เกลียดอย่างแรง)

     (b) longs (ปรารถนา, อยาก, ใคร่จะ)

     (c)  assimilates (ดูดซึม, ย่อย)

    (d) conquers (ปราบ, พิชิต)

4.  We confirm the booking of the room by e-mail. (เรายืนยันการจองห้องโดยอีเมล์)

     (a) establish the validity of  (สร้างความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของ)

     (b) concede (ยอมรับ)

    (c)  conjecture (เดา, ทาย, คาดคะเน, อนุมาน)

    (d) adapt (ดัดแปลง, ปรับตัว)

5.  An atomic bomb can annihilate the city. (ระเบิดปรมาณูสามารถทำลายเมืองได้อย่างสิ้นทราก)

     (a) wipe out (ทำลายให้สิ้น, ฆ่า)

    (b) assemble {ชุมนุมกัน, ประกอบ (ชิ้นส่วน)}

    (c)  assist (ช่วยเหลือ)

    (d) jeer (เยาะเย้ย, พูดเยาะ, โห่)

6.  The senator was the President’s bitter political adversary. (ท่านวุฒิสมาชิกเป็นศัตรูทางการเมืองที่ขมขื่นของประธานาธิบดี)

     (a)  effigy (หุ่น)

     (b) enemy (ศัตรู)

    (c)  consumer (ผู้บริโภค)

    (d) competitor (ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่ง, คู่ต่อสู้)

7.  The troops liberate the country from enemy occupation. (ทหารปลดปล่อยประเทศจากการยึดครองของข้าศึก)

    (a)  perplex (ทำให้งุนงง)

    (b) terrify (ทำให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดผวา)

    (c)  set free (ปลดปล่อย, ปล่อยเป็นอิสระ)

    (d) donate (บริจาค)

8.  The jungle is the habitat of tigers. (ป่าคือถิ่นอาศัยของเสือ)

    (a)  device (อุปกรณ์, เครื่องกลไก, แผนการ, อุบาย)

    (b) contract (สัญญา)

    (c) colleague (เพื่อนร่วมงาน)

    (d) dwelling place (สถานที่อยู่อาศัย)

9.  The drug will help alleviate your pain. (ยานี้จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของคุณ)

     (a)  flatter (ประจบ, ยอ, ยกย่องเกินความเป็นจริง)

     (b) expel (ไล่ออก, ขับออกไป)

     (c)  relieve (บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, แบ่งเบา)

     (d) jeopardize (ทำให้ตกอยู่ในอันตราย)

10.  His bad temper aggravated the situation. (อารมณ์ร้ายของเขาทำให้สถานการณ์แย่ลง)

     (a)  diminished (ลดลง, ทำให้ลดลง)

     (b) worsened (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวร้ายลง)

     (c)  defended (ป้องกัน, ปกป้อง, ว่าความให้ (จำเลย), พิทักษ์, พูดแก้ให้, พูดสนับสนุน)

    (d) confiscated (ยึด, ริบ)

11.  Third World consists of a large number of autonomous countries. (โลกที่ ๓ ประกอบด้วยประเทศเอกราชจำนวนมาก)

     (a) self-governing (ซึ่งปกครองตนเอง, มีเอกราช)

     (b) frugal (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่)

     (c)  flexible (ยืดหยุ่นได้, งอไปงอมาได้)

     (d) extinct {สูญพันธ์, (ภูเขาไฟ) ดับแล้ว}

12. Selling second-hand cars is a lucrative business. (การขายรถยนต์มือสองเป็นธุรกิจที่ให้กำไรดี)

     (a)  remote (ซึ่งอยู่ห่างไกล, (ญาติ) ห่างๆ, ห่างเหิน)

     (b) profitable (ให้ผลกำไร, มีประโยชน์, ได้ผลประโยชน์)

     (c)  enthusiastic (กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ)

     (d) enormous (ใหญ่โต, มหาศาล, มหึมา)

13.   He couldn’t tolerate her rudeness. (เขาทนความหยาบคายของเธอไม่ได้)

     (a)  penalize (ลงโทษ)

     (b) deceive (หลอกลวง, ตบตา, จงใจทำให้เข้าใจผิด)

     (c)  endure (ทน, อดทน, ทนทาน, อดกลั้น)

     (d) conserve (อนุรักษ์, รักษาเอาไว้, ประหยัด, ออม)

14.  He is an astute businessman. (เขาเป็นนักธุรกิจที่ฉลาดหลักแหลม)

     (a)  valiant (กล้าหาญ)

     (b) fragile (เปราะ, แตกหักหรือพังง่าย)

     (c)  authentic (จริง, แท้)

    (d) ingenious (ชาญฉลาด, เก่ง, มีทักษะความชำนาญ)

15.  The teacher admonished her students for being lazy. (ครูตักเตือนนักเรียนของเธอในเรื่องความเกียจคร้าน)

     (a)  evacuated (อพยพ, ขนย้าย (คนจากเขตน้ำท่วม-ไฟไหม้), ถอนตัวออกจาก)

     (b) evaded (เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, หลีกหนี)

     (c) declined {ปฏิเสธ (คำเชิญ, ข้อเสนอ), (สุขภาพ, ความนิยม) เสื่อมถอย, ลดน้อยลง}

     (d) warned (เตือน)

16.  They will resume their work after the holidays. (พวกเขาจะทำงานต่อไปหลังจากวันหยุด)

     (a)  authorize (มอบอำนาจให้แก่, มอบหมายให้, อนุมัติ)

     (b) squander (ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย, ผลาญ)

     (c)  continue (ทำต่อไป)

     (d) ignite {สต๊าร์ท (เครื่องยนต์), จุด (ไฟ), ติดไฟ}

17.  The shorter trail to the top of the mountain is steep and perilous. (ทางเดินลัดซึ่งนำไปสู่ยอดเขาเป็นทางชันและอันตราย)

     (a)  outstanding (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, ซึ่งยังไม่จ่าย, ซึ่งค้างชำระ)

     (b) eccentric (วิตถาร, พิกล, พิลึกกึกกือ)

     (c)  dangerous (อันตราย)

     (d) devoid (ปราศจาก, ไร้, ไม่มี)

18.  The teacher halted the altercation by separating the two opponents before they could come to blows. (ครูยุติการทะเลาะวิวาทระหว่างคู่ปรปักษ์ทั้ง ๒ คน  ก่อนที่พวกเขาจะลงมือลงไม้กัน)

     (a)  delegation (คณะผู้แทน)

     (b) quarrel (การทะเลาะ, การวิวาท)

     (c)  fascination (เสน่ห์, แรงดึงดูด, การทำให้หลงใหล)

     (d) dilemma (สถานการณ์ลำบาก, ภาวะหนีเสือปะจรเข้)

19.  Our departure from the airport was delayed for two hours due to fog. (การออกเดินทางจากสนามบินของพวกเราถูกทำให้ล่าช้าเป็นเวลา ๒ ชั่วโมงเนื่องจาก  หมอกลง)

      (a) leaving  (การจากไป, การออกจาก)

      (b) discarding (การทิ้ง, การทอดทิ้ง, การทิ้งไพ่)

      (c)  exhibition (นิทรรศการ, การแสดง)

      (d) delay (ความล่าช้า, การเลื่อนเวลา, การประวิงเวลา)

20.  Mrs. Hilary Clinton, President hopeful, acknowledged her defeat. (นางฮิลารี่ คลินตัน, ผู้มีความหวังว่าจะได้เป็นประธานาธิบดี, ยอมรับความพ่ายแพ้ของเธอ)

     (a)  rejected (ปฏิเสธ)

     (b) admitted (ยอมรับ)

     (c)  deemed (เห็นว่า, คิดว่า)

     (d) conspired (สมรู้ร่วมคิดกัน, ร่วมหัวกันวางแผน)

21.  Most residents did not advocate building large factories. (ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการสร้างโรงงานขนาดใหญ่)

     (a)  construct (สร้าง)

     (b) commend (ยกย่อง, สรรเสริญ)

     (c)  support (สนับสนุน)

     (d) cease (หยุด, ยุติ, เลิก)

22.  Back pains and an upset stomach are just two of his ailments(การเจ็บหลังและท้องเสียเป็นโรค ๒ อย่างในบรรดาหลายๆโรคของเขา)

     (a)  massacre (การสังหารหมู่)

     (b) jeopardy (อันตราย)

     (c)  illustration (การแสดงภาพประกอบ, การเขียนภาพประกอบ, การอธิบาย-ชี้แจง, การแสดงให้เห็น, การให้ความกระจ่าง)

     (d) illness (โรค, ความเจ็บป่วย)

23.  The advent of spring was a time for festivals in ancient days. (การมาถึงของฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลาสำหรับงานฉลองในสมัยโบราณ)

     (a)  departure (การจากไป, การออกเดินทาง)

     (b) origin (จุดกำเนิด, จุดเริ่มต้น, แหล่งกำเนิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด, มูลเหตุ)

     (c)  arrival (การมาถึง)

    (d) beauty (ความสวยงาม)

24.  Jim tried to emulate his master. (จิมพยายามเอาอย่างนายของเขา)

     (a)  flatter (ประจบประแจง, สอพลอ)

     (b) follow the example of (ทำตามตัวอย่างของ)

    (c)  deceive (ต้มตุ๋น, โกง, หลอกลวง)

    (d) oppose (ต่อต้าน, คัดค้าน, แย้ง, เป็นศัตรูกับ, เป็นคู่แข่งของ)

25.  The new manage was eager to reform the working conditions in the factory. (ผู้จัดการคนใหม่กระตือรือร้นที่จะปฏิรูปสภาวะการทำงานในโรงงาน)

      (a) improve (ปรับปรุง)

     (b) diminish (ลดลง, ทำให้ลดลง)

     (c)  negotiate (เจรจา, ซื้อขาย, แลกเป็นเงิน, จัดการ)

    (d) extend (ยืด (เวลา), ขยาย, ทำให้ยาวขึ้น)

26.  Lawyers try to avoid using equivocal terms (ทนายความพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่คลุมเครือ)

     (a)  lengthy (ยาว)

     (b) chronic (เรื้อรัง)

    (c)  ambiguous (คลุมเครือ, ตีความได้มากกว่า ๑ แง่, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

    (d) concise (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)