หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 86)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. To avoid contamination, surgeons always wash their hands scrupulously before starting each operation.

(เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน  ศัลยแพทย์ล้างมือของตน   อย่างพิถีพิถัน-อย่างละเอียดรอบคอบ-อย่างระมัดระวัง-อย่างคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา   อยู่เสมอ  ก่อนเริ่มต้นการผ่าตัดแต่ละครั้ง)

(a) repeatedly    (อย่างซ้ำๆ, อย่างซ้ำซาก)

(b) gently    (อย่างแผ่วเบา, อย่างนุ่มนวล)

(c) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(d) meticulously    (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

(e) instantly    (ในทันทีทันใด)

 

2. If cancer is diagnosed early and treated promptly, loss of life can be

minimized

(ถ้ามะเร็งได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ  และได้รับการรักษา   อย่างรวดเร็ว   การสูญเสียชีวิตสามารถลดลงได้เหลือต่ำสุด)

(a) willingly    (อย่างเต็มใจ)

(b) circumspectly    (อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง)

(c) swiftly    (อย่างรวดเร็ว)

(d) properly    (อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร, อย่างดี, อย่างถูกต้อง)

(e) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

 

3. For some people, it may take most of their lifetime to discover what natural talent they were born with.

(สำหรับบางคน  มันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขา  ที่จะค้นพบว่า   ตนเองเกิดมาพร้อมกับ   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ-กลุ่มคนที่มีความสามารถ    ทางธรรมชาติอะไรบ้าง)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) gift    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, ของขวัญ, สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ)

(d) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

(e) resources    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

 

4. Some people think that video games have a perilous influence on children.

(บางคนคิดว่า   วีดีโอเกมส์มีอิทธิพลที่   มีอันตราย-เต็มไปด้วยอันตราย-เสี่ยงภัย-น่ากลัว     

   ต่อเด็กๆ)

(a) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(b) pernicious    (เพอร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

(c) educational    (ทางการศึกษา, เกี่ยวกับการศึกษา)

(d) inhibiting    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(e) sedulous    (เซ้จ-ดะ-เลิส)  (ขยัน, หมั่นเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, อดทน)

 

5. Employees who have a dissatisfaction are encouraged to discuss it with the management. 

(พนักงานผู้ซึ่งมี   ความไม่พอใจ   ได้รับการส่งเสริมให้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

(b) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ)

(c) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย,

ความเป็นเบี้ยล่าง)

(d) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(e) comprehension    (ความเข้าใจ)

 

6. The police have been ordered not to revenge  (ริ-เว้นจ)  if the students attack them. 

(ตำรวจถูกสั่งมิให้   ล้างแค้น-แก้แค้น-แก้มือ-แก้เผ็ด-ทำโทษ-ผูกพยาบาท-แก้ลำ   ถ้าพวกนักเรียนจู่โจมพวกเขา)

(a) flee    (หนี, หลบหนี)

(b) retaliate    (ตอบโต้, แก้แค้น, ตอบแทน, แก้เผ็ด, แก้ลำ)

(c) challenge    (ท้าทาย)

(d) surrender    (ยอมแพ้)

(e) compromise    (ประนีประนอม, ยอม)

 

7. The purpose of the survey was to accustom the travelers with local conditions. 

(วัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อ   ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน   แก่นักเดินทาง-นักท่องเที่ยว กับสภาพในท้องถิ่น)  (คือ  ทำให้นักท่องเที่ยวคุ้นเคยกับสภาพในท้องถิ่น)

(a) inform    (บอก, แจ้งให้ทราบ, รายงาน, ให้ความรู้)

(b) acquaint    (ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน)  (ทำให้นักเดินทางคุ้นเคยกับสภาพท้องถิ่น)

(c) instruct    (สอน, แนะนำ)

(d) notify    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(e) eulogize   (ยู้-ละ-ไจซ)  (สรรเสริญ, เขียนหรือกล่าวคำสรรเสริญ)

 

8. The driver was blurred by the bright headlights of the approaching car and couldn’t see where he was going.

(คนขับรถถูก   ทำให้พร่า-ทำให้มัว-ทำให้ฝ้าฟาง-ทำให้เปรอะเปื้อน-พร่า-มัว-ฝ้าฟาง-เลอะ

   โดยไฟหน้ารถที่สว่างจ้าของรถยนต์ที่กำลังใกล้เข้ามา  และไม่สามารถมองเห็นว่าเขากำลัง (ขับ) ไปที่ใด)

(a) dribbled    (ทำให้ไหล, ทำให้หยด, ไหลหยด, หยด, ไหลริน, ค่อยๆเคลื่อน, ค่อยๆหายไป)

(b) dazzled    (ทำให้ตาพร่า, ทำให้ลานตา, หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม)

(c) drizzled    (ฝนตกพรำๆ, ฝนตกปรอยๆ)

(d) draggled    (ทำให้เลอะเปรอะเปื้อน, เลอะเปรอะเปื้อน, ตามอย่างช้าๆ)

(e) gratified    (ทำให้พอใจ, ทำให้ปลื้มปิติ)   

 

9. He has the practice of smoking a pipe after lunch.

(เขามี   การปฏิบัติ-กิจวัตร-การดำเนิน-กิจการ-พิธีการ   ชอบสูบไปป์หลังอาหารเที่ยง)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียมประเพณี – ในระยะเวลายาวนาน)

(b) tradition    (จารีต, ประเพณี, จารีตนิยม, ธรรมเนียม, ประเพณีสืบทอด)

(c) habit    (นิสัย, ความเคยชิน, ธรรมเนียมปฏิบัติ)

(d) accustom    (ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน)

(e) imitation    (การเลียนแบบ, การลอกเรียน)

 

10. You look nice in that costume  (คอส-ทูม).

(คุณดูดีนะใน   เครื่องแต่งกาย-เสื้อผ้าอาภรณ์   นั้น)  (คือ คุณใส่ชุดนั้นแล้วเท่ดี)

(a) fitting    (เหมาะสม, สมควร, สอดคล้อง, สิ่งที่เหมาะสม, การกระทำที่เหมาะสม)

(b) outfit    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าทั้งชุด, เครื่องมือทั้งชุด, เครื่องประกอบทั้งชุด)

(c) unfit    (ไม่เหมาะสม)

(d) outline    (โครงร่าง)

(e) gourmet   (กู๊ร์-เม่)  (นักชิมอาหาร, นักกินและดื่ม)

 

11. Economists distinguish between perishable and durable

goods.  

(นักเศรษฐศาสตร์แยกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เน่าเสียได้  และสินค้า   คงทน-ทนทาน)

(a)  lasting    (แลส-ทิ่ง)  (คงทน, ทนทาน, ทน, ยืนหยัด, ถาวร)

(b)  duration    (ระยะเวลา, ช่วงเวลา)

(c)   enduring    (ที่อดทน-ทนทาน-ยืนนาน-อมตะ-ไม่ตาย-อยู่ชั่วกาลนาน)

(d)  saleable    (ที่สามารถขายได้)

(e)   luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

หมายเหตุ  -  Durable goods”  หมายถึง สินค้าประเภทเครื่องมือเครื่องใช้  หรือสินค้าที่ใช้ได้นาน  ซึ่งต่างกับสินค้าที่ใช้บริโภค

 

12. The whole system has to be reorganized and improved.

(ระบบทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการ   จัดระบบใหม่-ปฏิรูป-ปรับปรุง   และปรับปรุง)

(a) overmanned    (ใช้กำลังคนมากเกินไป)

(b) overtaken    (ตามทัน, ไล่ทัน, โจมตีอย่างฉับพลัน, เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด)

(c) overhauled    (ยกเครื่อง (รถยนต์, ระบบ), ปรับปรุงใหม่, ตรวจอย่างละเอียดเพื่อซ่อมแซม, ซ่อมแซม, ชำระ, สะสาง)

(d) overdone    (ทำมากเกินไป, ทำเกินไป, ทำเลยเถิด)

(e) terminated    (ทำให้สิ้นสุด, ทำให้ยุติ, สิ้นสุด, ยุติ, จบลง)

 

13. The law is hard to enforce as few people agree with it.

(กฎหมายนี้ใช้บังคับยาก  เนื่องจากมีน้อยคนที่   ตกลง-เห็นพ้อง-ยอมรับ-เห็นด้วย-ยินยอม-สนับสนุน-ลงรอย   กับมัน)

(a) comply    (เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม)

(b) compete    (แข่งขัน)

(c) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) commence    (เริ่มต้น)

(e) perturb    (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ)

 

14. If my voice is not able to be heard, let me know, and I will speak more loudly.  

(ถ้าเสียงของผมไม่   สามารถได้ยิน   บอกให้ผมรู้ด้วยนะ  และผมจะพูดให้เสียงดังมากขึ้น)

(a) authentic    (จริง, แท้, ไม่ปลอม)

(b) autonomous     (มีอำนาจปกครองตนเอง, มีอธิปไตย)

(c) audible    (สามารถได้ยิน, ได้ยิน, ฟังได้ยิน, ดังพอที่จะได้ยิน)

(d) authoritarian    (เผด็จการ, ปกครองแบบใช้อำนาจ)

(e) potable    (สามารถดื่มได้)  (คือ ไม่มีเชื้อโรค)

 

15. The graduate committee was of one mind in their concordant approval of his dissertation. 

(คณะกรรมการบัณฑิต   เห็นพ้องต้องกัน-เห็นตรงกัน-เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   ในความเห็นชอบแบบสอดคล้องกัน  สำหรับวิทยานิพนธ์ของเขา)  (คือ  เห็นชอบด้วยกับวิทยา นิพนธ์ของเขา)

(a) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน, ตีความได้หลายอย่าง)

(b) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, มีความเห็นพร้อมเพรียง, ไม่มีข้อโต้แย้ง)

(c) anonymous    (ไม่เปิดเผยชื่อ, ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนาม)

(d) anomalous    (ผิดปกติ, วิปริต, ผิดหลัก, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์)

(e) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

 

16. The quick reproduction rate of the fruit fly makes it ideal for

genetic experiments.

(อัตรา   การขยายพันธุ์   ที่รวดเร็วของแมลงวันผลไม้  ทำให้มันดีเลิศสำหรับการทดลองด้านพันธุกรรม)

(a) incubation    (การฟักตัว, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว, การกกไข่, การเก็บตัวอ่อนในตู้อบ)

(b) life cycle    (วงจรชีวิต)

(c) breeding    (การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การเพาะเลี้ยง, การออกลูก, การฟักไข่, การตั้งท้อง)

(d) fatality    (ความตาย, การตาย)

(e) immobility    (สภาวะไม่เคลื่อนไหว หรือหยุดนิ่งอยู่กับที่)

 

17. Fish have lived on the earth longer than any other backboned

animal and show great diversity in their way of life.

(ปลาได้มีชีวิตอยู่บนโลกนานกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นใด  และแสดง   ความหลาก หลาย-ความแตกต่าง   อย่างมากมายในวิถีชีวิตของพวกมัน)

(a)  adaptation    (การปรับให้เหมาะสม)

(b)   evolution    (วิวัฒนาการ)

(c)    endurance    (ความอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน)

(d)  variation    (การเปลี่ยนแปลง, การแปรปรวน, การผันแปร)

(e) stamina    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ)

 

18. Among all societies, legal marriage is usually accompanied by

some kind of ceremony that expresses group sanction of the

union.

(ในบรรดาสังคมทั้งหมด  การแต่งงานที่ถูกกฎหมาย (หรือตามกฎหมาย)  มักจะตามมาด้วยพิธีการบางอย่าง  ซึ่งแสดงถึง   การเห็นด้วย-การยินยอม-การอนุญาต   ของกลุ่ม (ผู้ที่ไปร่วมพิธี)  ในการสมรสกันนั้น)

(a)  pressure    (ความกดดัน, แรงกดดัน)

(b)  approval    (การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ-อนุญาต)

(c)  opinion    (ความคิดเห็น)

(d)   opposition    (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

(e)    increment    (การเพิ่มขึ้น)

 

19. Roller-skating, a sport that has an obscure origin, is popular

among children worldwide.

(การใส่รองเท้าสเกต  ๔  ล้อวิ่งไปบนถนน  ซึ่งเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดที่   ไม่ชัดแจ้ง-คลุมเครือ   เป็นที่นิยมในบรรดาเด็กๆทั่วโลก)

(a)  occult    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, เข้าใจยาก)

(b)   bizarre    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล)

(c)    perilous    (มีอันตราย)

(d)  unclear    (ไม่ชัดเจน)

(e) prudent    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

20. Parking at the bus stop is illegal.  Motorists committing this

infraction are heavily fined.

(การจอดรถที่ป้ายรถเมล์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย  ผู้ขับขี่ที่กระทำ   การฝ่าฝืน-ละเมิด   นี้  จะถูกปรับอย่างหนัก  –  คือเป็นเงินจำนวนมาก)

(a)    compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

(b)   devotion    (การอุทิศตัว, การเสียสละ)

(c)    violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d)   crime    (อาชญากรรม)

(e) extradition    (การส่งผู้ร้ายข้ามแดน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้