หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 8)

                         

                         

1. vibrant (มีชีวิตชีวา-พลัง-ความกระตือรือร้น, ทรงพลัง, (แสง) สว่างจ้า-สุกใส, เต็มไปด้วยการกระทำ, ตื่นเต้น, กระตุ้นจิต, สั่นสะเทือน, ระรัว, กังวาน, ก้องกังวาน)

     (a) brilliant (สุกใส, โชติช่วง, ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก, แวววาว, ประสบความสำเร็จอย่างมาก, น่าพอใจเป็นอย่างมาก)

     (b) critical (ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์, วิกฤติ)

     (c) bizarre (แปลก, ประหลาด, พิกล)

     (d) audacious (กล้าหาญมาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

2. straightforward (ตรงไปตรงมา, ตรงไปข้างหน้า, ไม่อ้อมค้อม, ซื่อตรง, ไม่คดโกง)

      (a) agreeable  (เห็นด้วย, สอดคล้อง, น่าคบ, น่าพอใจ, เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง)

       (b) honest (ซื่อสัตย์, สุจริต, ซื่อตรง, จริงใจ, เปิดเผย)

      (c) brackish (มีรสเค็ม, กร่อย, ค่อนข้างเค็ม)

      (d) dependable (เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้)

3. imposing (ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า)

      (a) impressive (ที่ประทับใจ, ที่ซาบซึ้งใจ, ที่รุนแรง)

      (b) creative (ซึ่งสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์, ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น, เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น)

      (c) intriguing (ที่น่าสนใจ, ที่น่าประหลาดใจ, ที่วางอุบาย-วางแผนร้าย, ที่ลักลอบเป็นชู้)

      (d) ambiguous (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

4. uniform (สม่ำเสมอ, ตรงกัน, สอดคล้องกัน, ไม่ผันแปร, เหมือนกัน, เป็นแบบเดียว, ไม่แตกต่างกัน, เครื่องแบบ, ชุดเครื่องแบบ)

      (a) rigid (แข็ง, ตายตัว, ไม่ยอม, ดื้อ, ไม่ยืดหยุ่น, เข้มงวด, กวดขัน)

      (b) diverse (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

      (c) complex (ซับซ้อน, เชิงซ้อน, ประกอบด้วยส่วนต่างๆ, ความซับซ้อน, อาคารชุด, ปมในใจ)

      (d) consistent (มั่นคง, ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น, เห็นพ้อง, ซึ่งสอดคล้อง, ลงรอยกัน)

5. install (ติดตั้ง, สถาปนา, ประกอบ, แต่งตั้ง, ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ)

      (a) hand in (ส่งมอบ, ยื่น)

       (b) set up (จัดตั้ง, ติดตั้ง, สถาปนา)

      (c) put on (สวมใส่)

      (d) get in (มาถึง, พูดได้สำเร็จ – ตามที่ตั้งใจ)

6. lasting (ทนทาน, ทนนาน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร)

      (a) enduring (ทนทาน, ยืนนาน, อมตะ, ไม่ตาย, อยู่ชั่วกาลนาน)

      (b) enriching (ที่ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ซึ่งประดับ-ตกแต่ง, ซึ่งเพิ่มคุณค่า-ความสำคัญ, ที่ช่วยปรับปรุงหรือทำให้คุณภาพดีขึ้น)

      (c) energetic (กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, มีพลัง)

      (d) enhancing (ที่เพิ่มมากขึ้น, ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น)

7. acute (รุนแรง, เข้มข้น, แหลม, คม, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี, มีมุมแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, (เสียง) สูง)

      (a) intense (รุนแรง, เข้มข้น, ลึกซึ้ง, เอาจริงเอาจัง, เร่าร้อน, หนาแน่น)

      (b) accurate (ถูกต้อง, แม่นยำ, แน่นอน)

      (c) precise (ถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง, แน่นอน, ชัดถ้อยชัดคำ, พิถีพิถัน, เฉียบขาด, ละเอียด)

      (d) gigantic (ใหญ่โตผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล, คล้ายยักษ์)

8. classify (จัดประเภท, แบ่งประเภท, จัดหมวดหมู่)

      (a) trust (ไว้วางใจ, เชื่อถือ)

      (b) abhor (เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง)

      (c) importune (คะยั้นคะยอ, รบเร้า, รบเร้าไม่หยุด, เรียกร้องไม่หยุด, รบกวน)

      (d) arrange (จัด, จัดการ, เตรียม, เตรียมการ, ไกล่เกลี่ย, ปรับปรุง, ตกลง, กำหนด)

9. to bicker constantly (ทะเลาะวิวาท-โต้เถียงเป็นประจำ)

      (a) complain (บ่น, อุทธรณ์, ร้องทุกข์, ร้องเรียน)

      (b) quarrel (ทะเลาะ, วิวาท, ถกเถียงด้วยความโกรธ, บ่น, โทษ, จับผิด, การทะเลาะ-วิวาท)

      (c) disagree (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นพ้อง, ไม่ตกลง)

      (d) shout (ตะโกน, ร้องตะโกน, ร้องเรียก, ร้องเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, การตะโกน-ร้องตะโกน,

              การร้องเรียก, เสียงตะโกน)

10. a solitary traveler (นักเดินทางโดดเดี่ยว-คนเดียว-ตามลำพัง)

      (a) weak (อ่อนแอ, อ่อน, อ่อนลง, เปราะ, ใจอ่อน, ไม่หนักแน่น, ไม่กล้าหาญ, อ่อนข้อ, อ่อนกำลัง, แผ่ว, บาง, จาง)

      (b) poor (ยากจน, น่าสงสาร, แย่, เลว, ห่วย)

      (c) lone (โดดเดี่ยว, คนเดียว, ไร้เพื่อน, โทน, สันโดษ, อ้างว้าง, ไม่มีคนอยู่, หงอยเหงา, วังเวง)

     (d) sad (เศร้า)

11. a cluster of grapes (องุ่นพวงหนึ่ง)

      (a) orchard (สวนผลไม้)

      (b) branch (สาขา, กิ่งก้าน)

      (c) bunch (พวง, ช่อ, กลุ่ม, เครือ, พวก, ก้อน, รวมเป็นกลุ่ม-เป็นกอง, มัดเป็นกลุ่ม, ร้อยเป็นพวง, มัดเป็นช่อ)

      (d) supply (การจัดหา-จัดส่ง, การให้, พัสดุ, เสบียง, สิ่งที่จัดหาให้, สิ่งของจำเป็นทางทหาร, จัดหา, จัดส่ง, ส่งเสบียง)

12. the departure time (เวลาการจากไป-ออกเดินทาง)

      (a) arrival (การมาถึง)

      (b) starting (การเริ่มต้น)

      (c) vanishing (การอันตรธานหายไป)

      (d) leaving (การจากไป, การออกจาก, การทิ้งไว้, การเหลือไว้, การปล่อยไว้)

13. an immaculate coat (เสื้อคลุมที่ไม่มีจุดด่างพร้อยหรือตำหนิ-ไม่มีข้อบกพร่อง)

      (a) suitable (เหมาะสม)

      (b) expensive (แพง)

      (c) deliberate (ซึ่งจงใจหรือเจตนาทำ)

       (d) spotless (ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, ไม่มีจุด, ไม่มีแต้ม)

14. to soar (ลอยสูง, ร่อนสูง, บินสูง)

      (a) rise (ลอยขึ้น, สูงขึ้น, ลุกขึ้น, ยืนขึ้น)

      (b) appear (ปรากฏตัว, ปรากฏว่า)

      (c) plunge (กระโดด, จุ่ม, จ้วง, โผ, พรวด, การกระโดด, การจุ่ม, การจ้วง, การโผ, การพรวด)

      (d) approach (เข้าไปใกล้, ทาบทาม, วิธีการ)

15. to evince great sorrow (แสดงความเสียใจอย่างมาก)

      (a) show (แสดง, การแสดง)

      (b) feign (แสร้งทำ, แกล้งทำ)

      (c) cause (เป็นเหตุให้, สาเหตุ)

      (d) feel (รู้สึก, คลำ)

16. to acknowledge defeat (ยอมรับความพ่ายแพ้)

       (a) expect (คาดหวัง, ทำนาย)

       (b) admit (ยอมรับ)

      (c) avoid (หลีกเลี่ยง)

      (d) realize (ตระหนักดี, รู้ดี)

17. to traverse a region (ข้ามภูมิภาค-บริเวณ-ดินแดน)

      (a) reach (ไปถึง, เอื้อมถึง)

      (b) leave (จากไป, ออกจาก)

      (c) survey (สำรวจ, การสำรวจ)

       (d) cross (ข้าม)

18. a morsel of food (อาหารจำนวนเล็กน้อย)

       (a) small piece (ชิ้นหรืออันเล็กๆ)

      (b) large piece (ชิ้นใหญ่)

      (c) rare piece (ชิ้นที่หายาก)

      (d) bad piece (ชิ้นที่ไม่ดี)

19. a perilous journey (การเดินทางที่มีอันตราย)

      (a) difficult (ยาก, ลำบาก)

      (b) significant (สำคัญ)

      (c) long (ยาว, นาน)

      (d) dangerous (มีอันตราย)

20. to resume work (ทำงานต่อไป)

      (a) prolong (ต่อให้ยาวออกไป, ขยายเวลาออกไป)

      (b) stop (หยุด, ทำให้หยุด)

       (c) continue (ทำต่อไป)

      (d) begin (เริ่มต้น)

21. a lucrative business (ธุรกิจที่ให้ผลกำไร-มีกำไรงาม)

      (a) fascinating (น่าหลงใหล, มีเสน่ห์)

       (b) profitable (ให้ผลกำไร, มีประโยชน์, ได้ผลประโยชน์)

      (c) exciting (น่าตื่นเต้น)

      (d) temporary (ชั่วคราว)

22. a beverage (เครื่องดื่ม)

      (a) meal (มื้ออาหาร)

      (b) tool (เครื่องมือ)

      (c) drink (เครื่องดื่ม)

      (d) dish (จาน, อาหาร)

23. a valiant warrior (นักรบที่กล้าหาญ)

      (a) strong (แข็งแรง, เข้มแข็ง)

      (b) brave (กล้าหาญ)

     (c) hostile (มุ่งร้าย, ปองร้าย, เป็นปฏิปักษ์)

     (d) spacious (กว้างขวาง)

24. an astute businessman (นักธุรกิจที่ฉลาดหลักแหลม)

      (a) famous (มีชื่อเสียง)

      (b) wealthy (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

      (c) clever (ฉลาด)

      (d) irascible (โมโหร้าย, หงุดหงิด)

25. a noisy altercation (การทะเลาะวิวาทเสียงดังขรม)

      (a) competition

      (b) complaint

      (c) quarrel (การทะเลาะวิวาท, การถกเถียงด้วยความโกรธ, ทะเลาะ, วิวาท, ถกเถียงด้วยความโกรธ)

      (d) meeting (การประชุม, การชุมนุม, การพบปะ, สถานที่ชุมนุม)

 26. an authentic antique (โบราณวัตถุของแท้-ของจริง)

      (a) real (แท้, จริง)

      (b) rare (หายาก)

      (c) valuable (มีค่า)

      (d) fake (ปลอม, เก๊, เทียม, ของเก๊-ปลอม-เทียม, ทำปลอม, ทำเทียม)

27. to tolerate criticism (อดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์)

      (a) prevent (ป้องกัน, ขัดขวาง)

      (b) hate (เกลียด)

      (c) avoid (หลีกเลี่ยง)

      (d) bear (อดทน, ทนทาน, ให้กำเนิด, ให้ผล, รับผิดชอบ)

28. a monotonous trip (การเดินทางที่น่าเบื่อหน่าย)

      (a) long (ยาว, นาน)

      (b) short (สั้น, เตี้ย)

       (c) boring (น่าเบื่อหน่าย)

      (d) costly (ราคาแพง)

29. to admonish one’s student (ตักเตือนนักเรียนของตัวเอง)

      (a) teach (สอน)

       (b) warn (ตักเตือน)

      (c) encourage (กระตุ้น, ส่งเสริม, ให้กำลังใจ)

      (d) punish (ลงโทษ)

30. to hand out leaflets (แจกจ่ายใบปลิว-แผ่นพับ)

      (a) exchange (แลกเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน)

      (b) publish (พิมพ์โฆษณา)

       (c) distribute (แจกจ่าย, จำหน่าย)

      (d) interpret (อธิบาย, แปลความหมาย, ทำหน้าที่เป็นล่าม)