หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 78)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The concurrence of the heads of state was totally unexpected.

(การเห็นด้วย-การเห็นพ้อง-การสนับสนุน-การให้ความร่วมมือ  ของประมุขของรัฐ  ไม่เป็นที่คาดหวังโดยสิ้นเชิง  -  คือไม่คาดฝันว่าผู้นำจะตกลงกันได้  แต่ก็สามารถตกลงกันได้)

(a) rejection   (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

(b) proposal   (ข้อเสนอ)

(c) agreement   (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การยินยอม, การตกลงกัน, ข้อตกลง)

(d) objection   (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

2. The late King Bhumibol was tremendously revered by the Thai people. 

(พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลซึ่งสวรรคตแล้ว  ได้รับความ  เคารพนับถือ-บูชา-ยำเกรง  อย่างมากมายโดยประชาชนชาวไทย)

(a) detested   (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

(b) distrusted   (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

(c) assisted   (ช่วยเหลือ)

(d) respected   (เคารพนับถือ)

 

3. When the body reacts adversely to certain substances introduced to it, an allergy results. 

(เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยา   ในทางลบ-อย่างเป็นปฏิปักษ์หรือในทางร้าย-อย่างตรงกันข้าม  ต่อสารบางอย่างที่ถูกนำมาใช้กับมัน (ร่างกาย)  จะเกิดผลลัพธ์เป็นโรคภูมิแพ้)

(a) negatively   (ในทางลบ)

(b) spontaneously   (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

(c) purposefully   (อย่างมีเป้าหมาย-เจตนา-เป้าประสงค์)

(d) rapidly   (อย่างรวดเร็ว)

 

4. The production of electric cars is hampered by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก  ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค  โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์)

(a) doomed   (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered   (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated   (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated   (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

 

5. In low temperature areas, bats shun winter conditions by migrating or hibernating.

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ  ค้างคาว   หลีกเลี่ยง   สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพหรือจำศีล  –  คืออยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure   (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid   (หลีกเลี่ยง)

(c) live through  (มีชีวิตตลอด)

(d) overcome   (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

 

6. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing mystery.

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่   มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible   (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating    (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable   (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

 

7. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกซ์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ   เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว   ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined   (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable   (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous   (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant   (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

 

8. The mother soothed the disappointed child and then promised to take him on a picnic as soon as it stopped raining.

(แม่   ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ   ลูกที่ผิดหวัง  และต่อจากนั้นสัญญาว่าจะพาเขาไปเที่ยวปิ๊คนิค   ในทันทีที่ฝนหยุดตก)

(a) hugged   (กอด)

(b) comforted   (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

(c) whipped   (หวด, ตี, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, รวบรวม, ชุมนุม)

(d) praised   (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

9. The union’s grievance committee met with the school board to protest the teacher’s firing. 

(คณะกรรมการ   การอุทธรณ์-ร้องทุกข์  (หรือความไม่พอใจ-ข้อข้องใจ)  ของสหภาพแรงงาน  พบกับบอร์ดของโรงเรียน  เพื่อประท้วง-คัดค้าน  การไล่ครูออกจากงาน)

(a) personnel   (บุคลากร)

(b) investment   (การลงทุน)

(c) scholarship   (ทุนการศึกษา)

(d) complaint   (การอุทธรณ์-ร้องทุกข์, การบ่น)

 

10. Some experts believe that the functions of the print media will be replaced by audio or visual media. 

(ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า   หน้าที่   ของสื่อสิ่งพิมพ์  จะถูกแทนที่โดยสื่อทางเสียงหรือภาพ   -   เช่น  หนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ถูกแทนที่ด้วยยูทู้บ  เว็บไซต์  หรืออี-บุ๊ค)

(a) influences   (อิทธิพล)

(b) distribution   (การจำหน่าย, การแจกจ่าย)

(c) roles   (บทบาท)

(d) popularity   (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

 

11. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง-ละเอียดอ่อนชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ   ทำให้ไหม้เกรียม   มัน)  (คือ  ทำให้มันไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

 

12. Since I have been ill, my appetite has diminished.

(ตั้งแต่ที่ผมป่วยไข้   ความอยากอาหาร   ของผมได้ลดน้อยลงไป)

(a) desire for exercise    (ความต้องการออกกำลังกาย) 

(b) desire for visitors    (ความต้องการผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว)

(c) desire for sleep    (ความต้องการนอน)

(d) desire for food    (ความต้องการกินอาหาร)

 

13. The horse finally came to a halt on the very rim of the cliff.

(ม้า  ในที่สุดก็ได้มาหยุดอยู่ที่   ริมหรือขอบ   สุดๆ  ของหน้าผาแห่งนั้น)  (คือ  มาหยุดอยู่ที่ริมหน้าผาพอดี)

(a) top    (บน, ยอด)

(b) slope    (ที่ลาดเอียง, ความลาดเอียง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) base    (ฐาน, รากฐาน, พื้นฐาน, ฐานปฏิบัติการ, ที่มั่น, จุดเริ่ม)

 

14. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)   กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้ ๒ อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด   อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จริงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

 

15. Affluent nations have an obligation to help their neighbors.

(ประเทศที่   มั่งคั่ง-ร่ำรวย   มีพันธะหน้าที่ที่จะ (ต้อง) ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตน)

(a) large    (ใหญ่)

(b) industrialized    (ที่เป็นอุตสาหกรรม)

(c) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(d) wealthy   (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

 

16. By 1900, the United States had shifted from being a country of farmers to a country of factory workers.

(ราวๆปี  ๑๙๐๐  สหรัฐฯ ได้   เปลี่ยน-เคลื่อนย้าย-เคลื่อน-ย้าย-เลื่อน-สับเปลี่ยน-หมุนเวียน-เปลี่ยนเวร-เปลี่ยนเกียร์   จากการเป็นประเทศของชาวไร่ชาวนา  ไปสู่ประเทศของคนงานที่ทำงานในโรงงาน)

(a) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) drifted    (ล่องลอย, เลื่อนลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

(c) changed    (เปลี่ยน)

(d) anticipated    (คาดหวัง, คาดหมาย, ทำนาย)

 

17. The Eskimos are superb (ซู-เพิ้ร์บ) hunters.

(ชาวเอสกิโมเป็นนักล่าสัตว์ที่   ดีเลิศ-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

(a) fast    (รวดเร็ว, ว่องไว)

(b) veteran    (มีประสบการณ์, เคยงาน, ผ่านศึกมาแล้ว)

(c) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(d) nocturnal    (ออกหากินในเวลากลางคืน, เปิดในเวลากลางคืน, เกี่ยวกับกลางคืน)

 

18. Birds play a large part in plant reproduction by disseminating seeds across large areas.

(นกมีส่วนอย่างมากในการขยายพันธ์ของพืช  โดยการ   แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย-เผยแพร่   เมล็ดไปทั่วพื้นที่กว้างใหญ่)

(a) crushing    (บด, ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย)

(b) finding    (พบ, ค้น, หา, เจอ)

(c) spreading    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แผ่, แพร่, กาง, คลี่)

(d) ingesting    (นำเข้าไปในร่างกายโดยทางปาก)ฃ

 

19. The erection of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง   สะพานข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกล  ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน) ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

 

20. Differences in climate mean differences in temperature, precipitation, and the length of the growing season.

(ความแตกต่างในภูมิอากาศ  หมายถึงความแตกต่างในอุณหภูมิ,   ปริมาณการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ  เช่น ฝน-หิมะ-ลูกเห็บ-น้ำค้าง,   และความยาวของฤดูกาลเพาะปลูก)

(a) topography    (การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ)

(b) altitude    (ความสูง)

(c) rainfall    (ฝนตก, ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง)

(d) whirlpool    (เวิร์ล-พูล)  (น้ำวน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้