หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 77)

1. His ambition is to be the best tennis player in the world.

(ความทะเยอทะยาน-ความปรารถนาอันแรงกล้า-ความมักใหญ่ใฝ่สูง   ของเขา  คือ  เป็นนักเทนนิสที่มีฝีมือดีที่สุดในโลก)

(a) interest    (ความสนใจ)

(b) choice    (ทางเลือก, การเลือก)

(c) anticipation    (การคาดหวัง, การทำนาย)

(d) aspiration    (ความปรารถนา, ความต้องการ, ความทะเยอทะยาน, ความอยากได้, การหายใจ)  (มาจากกริยา  “Aspire”  =  “ต้องการ”   และ  “Aspirate”  =  “หายใจ”)

 

2. The wedding was expected to be in May, but now it has been put off until July.

(การแต่งงานได้รับการคาดหวังว่าเป็นในเดือนพฤษภาคม  แต่ขณะนี้  มันได้ถูก   เลื่อนออกไป   จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม)

(a)    cancelled    (ยกเลิก)

(b)   delayed    (ล่าช้า)

(c)    postponed    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(d)   altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ปรับปรุง)

 

3. When you feel irritated, you are angry.

(เมื่อคุณรู้สึก   โมโห   คุณโกรธ)

(a) sensational    (เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม, เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัสหรือตื่นเต้น, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ยิ่งใหญ่)  

(b) bothered    (ถูกรบกวน, ถูกก่อกวน, ถูกทำให้ยุ่งใจ)

(c) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, เข้าใจยาก)

(d) exasperated    (โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

 

4. Some people endure great suffering without complaining at all while those who cannot cope with pain complain endlessly.

(บางคน   อดทน   ความเจ็บปวด-ความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง  โดยมิได้บ่นอุทธรณ์เลย  ในขณะที่บุคคลผู้ไม่สามารถรับมือกับความเจ็บปวด  จะบ่น-คร่ำครวญอย่างไม่จบไม่สิ้น)

(a) perceive    (สังเกตเห็น, มองเห็น, มองออก, เข้าใจ, สัมผัสรู้)

(b) admit    (ยอมรับ, ยอมให้, รับสารภาพ, ให้เข้า, รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้)

(c) tolerate    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(d) abridge    (ทำให้สั้น, ย่อให้สั้น)

 

5. My grandmother is such a forgetful person that I have to remind her of everything.

(ย่าของผมเป็นคนที่ขี้ลืมมาก  จนกระทั่งผมจำเป็นต้อง   เตือนความจำ-เตือนให้ระลึกถึง-ทำให้จำได้   ท่าน (ย่า) ในทุกๆเรื่อง)  (คือ ต้องเตือนความจำย่าในทุกเรื่อง)

(a) warn    (เตือนสติ, เตือนให้ระวัง, แจ้งให้ทราบ)  (ความหมายไม่เหมือนกับ  “Remind”)

(b) bring to mind    (ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้)

(c) remember    (จำได้)

(d) relieve    (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดลง)

 

6. At midnight the train crossed the border and we were in a foreign country.

(เมื่อตอนเที่ยงคืน  รถไฟได้ข้าม  พรมแดน  และเราก็ได้มาอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง  -  หรือต่างประเทศ  ที่ไม่ใช่ประเทศของเรา)

(a) frontier    (ชายแดน, พรมแดน, เขตแดน, ขอบเขต, ความคิดแนวใหม่, วิวัฒนาการใหม่)

(b) outskirt    (ชานเมือง, เขตรอบนอก, ขอบ, ริม)

(c) edge    (ขอบ, ริม, ข้าง, เขตแดน, สัน, หน้าผา, ข้อได้เปรียบ, ด้านคมของใบมีด, ความคม)

(d) surroundings    (สภาพแวดล้อม)

 

7. While I am on holiday, ring me at my home only if there are urgent messages for me.

(ขณะที่ผมมีวันหยุดพักผ่อน  ให้โทรศัพท์ไปที่บ้านของผม  เฉพาะเมื่อมีข่าวสาร   เร่งด่วน-รีบด่วน-เร่งรีบ-ฉุกเฉิน-เร่าร้อน   สำหรับผมเท่านั้น)

(a)    valuable    (มีค่า)

(b) compelling    (รีบด่วน, เร่งด่วน, ซึ่งบีบบังคับ)

(c) humble    (ถ่อมตัว, นอบน้อม, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย)

(d) tiny    (ไท้-นี่)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

 

8. The actress said that her favorite forms of recreation were swimming and playing badminton.

(นักแสดงหญิงกล่าวว่า  รูปแบบที่โปรดปรานของ   การสันทนาการ-การพักผ่อนหย่อนใจ   ของเธอ  คือ  การว่ายน้ำและเล่นแบดมินตัน)

(a) survival    (การอยู่รอด, การรอดชีวิต)

(b) research    (การวิจัย)

(c) abhorrence    (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(d) relaxation    (การผ่อนคลายอารมณ์, การพักผ่อนหย่อนใจ, การผ่อนคลาย, การลดหย่อน, การผ่อนผัน)

 

9. He made a real blunder when he insulted the President.

(เขาทำ   ความผิดพลาด   อย่างแท้จริง  เมื่อเขาดูหมิ่นท่านประธานาธิบดี)

(a) speech    (สุนทรพจน์, คำพูด)

(b) praise    (คำสรรเสริญ, การสรรเสริญ-ยกย่อง, สรรเสริญ)

(c) mistake    (ความผิดพลาด, ความผิด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(d) valor    (ความกล้าหาญ)

 

10. Animals may use their voices to threaten other animals, to attract

mates, or to give various messages to each other.

(สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อ   ข่มขวัญ   สัตว์อื่นๆ  เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆมากมายระหว่างกัน)

(a)    hurt    (ทำร้าย, ทำอันตราย)

(b)  intimidate    (ข่มขวัญ, ทำให้ตกใจกลัว)

(c)    entertain    (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

(d)   alert    (เตือนภัย  –  ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)

 

11. Some medications cause drowsiness and should not be used by

people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด   ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม   และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a)  nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b)    drunkenness    (ความมึนเมา)

(c)  sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d)    unhappiness    (การไม่มีความสุข)

 

12. Minute (ไม-นิ้วท) energy demands allow computers to be used in a

wristwatch or implanted in the human body to control an aberrant heart.

(ความต้องการพลังงาน   เล็กน้อยมาก  ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถถูกใช้ในนาฬิกาข้อมือ  หรือฝังไว้ในร่างกายมนุษย์  เพื่อควบคุมหัวใจที่ผิดปกติ)

(a)  considerable    (มากมาย, ค่อนข้างมาก, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

(b)   moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ)

(c)    minuscule    (มินัส-คิยูล)  (เล็กมาก, จิ๋ว, เล็ก)

(d)   consistent    (สม่ำเสมอ, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

 

13. During the Great Depression, social and economic pressures in the 

United States were deeprooted.

(ในระหว่าง  “เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่”   แรงกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ได้ถูก   ฝังรากลึก)

(a)    unfavorable    (ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เหมาะสม, ไม่เป็นประโยชน์)

(b)   intolerable    (ไม่สามารถทนทานได้)

(c) settled    (ทำให้มั่นคง, ทำให้แน่นแฟ้น, ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง, อพยพเข้า, จ่ายเงิน, ชำระ, ปิดบัญชี, (ฝุ่น) ค่อยๆสงบลง)

(d) superficial    (ผิวเผิน, ตื้น, ไม่ลึกซึ้ง, อยู่ติดผิวหน้า)

 

14. After his 1923 revolt failed, Hitler decided to gain power by

legitimate means rather than by revolution.

(หลังจากการยึดอำนาจในปี  ๑๙๒๓  ล้มเหลว   ฮิตเล่อร์ตัดสินใจที่จะให้ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่   ถูกต้องชอบธรรม   มากกว่าที่จะได้มาจากการปฏิวัติ)

(a)  peaceful    (สงบ, รักสงบ, มีสันติ)

(b)   radical    (รุนแรง, ผู้นิยมใช้วิธีรุนแรง)

(c)    vicious    (ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ต่ำทราม)

(d)  legal    (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย)

 

15. The noise was so faint that it was impossible to be sure what it was or even where it came from.

(เสียงนั้น  แผ่วเบาหรือค่อย  มากจนกระทั่ง  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไร  หรือแม้กระทั่งว่ามันมาจากที่ไหน)

(a) frightening   (น่าตกใจ, น่ากลัว)

(b) loud   (เสียงดัง)

(c) melodious   (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

(d) indistinct   (ไม่ชัดเจน, สลัว, คลุมเครือ)

 

16. One symptom of the disease is a high fever.

(อาการ   อย่างหนึ่งของโรค  คือ ไข้สูง)

(a) symbol   (สัญลักษณ์)

(b) cause   (สาเหตุ)

(c) sign   (อาการ, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์)

(d) pain   (ความเจ็บปวด)

 

17. Apes have been taught to produce sentences, but whether or not they can actually think when they do so is a vehemently debated issue among scientists.

(ลิงไร้หางหรือหางสั้น  -  เช่น ลิงกอริลล่า  อุรังอุตัง -  ถูกสอนให้สร้างประโยค  แต่ว่ามันจะสามารถคิดได้จริงๆ เมื่อมันทำเช่นนั้น (คือ สร้างประโยค) หรือไม่ก็ตาม   เป็นประเด็นที่ถูกอภิปราย   อย่างดุเดือด-เร่าร้อน-รุนแรง-กระตือรือร้น   ในบรรดานักวิทยาศาสตร์)

(a) recently   (เมื่อเร็วๆมานี้, หมู่นี้)

(b) wisely  (อย่างฉลาด)

(c) hotly   (อย่างเผ็ดร้อน, อย่างรุนแรง,  อย่างดุเดือด)

(d) constantly   (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง)

 

18. Scientific experiments with animal subjects that proliferated in the 1950s are on the decline. 

(การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง   แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น   ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง – คือเริ่มเสื่อมความนิยม)

(a) started   (เริ่มต้น)

(b) increased   (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed   (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular  (กลายเป็นที่นิยม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้