หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 76)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The inventor hopes to modify his original design to increase the efficiency of the machine.

(นักประดิษฐ์หวังที่จะ  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-แปร-ปรับปรุง   แบบดั้งเดิมของตน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร)

(a) develop    (พัฒนา)

(b) produce    (ผลิต)

(c) alter    (เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร)

(d) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ให้ออก, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

 

2. In severe cases a Malaria attack usually begins with chills, which become increasingly intense.

(ในกรณีรุนแรง  การจู่โจมของไข้มาลาเรียมักเริ่มต้นด้วยการหนาวสะท้าน  ซึ่งจะ   เข้มข้น-รุนแรง-เร่าร้อน-หนาแน่น-ลึกซึ้ง   เพิ่มมากขึ้น)

(a) frequent    (บ่อยๆ)

(b) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(c) harmful    (มีอันตราย)

(d) coarse    (คอร์ซ)  (หยาบ, หยาบคาย, มีคุณภาพเลว, ธรรมดาๆ, ขาดรสนิยม)

 

3. The year 1966 witnessed the beginning of the “Cultural Revolution” in China, brought about by Chairman Mao.

(ปี  ๑๙๖๖  ได้เห็นการเริ่มต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน  ซึ่งถูก   ทำให้เกิดขึ้น   โดยท่านประธานเหมา)

(a) promoted    (ส่งเสริม, สนับสนุน, กระตุ้น)

(b) made famous    (ทำให้มีชื่อเสียง)

(c) brought up    (เลี้ยงดู, อบรม, ให้การศึกษา)  (มาจาก  “Bring up”)

(d) caused to exist    (เป็นเหตุให้มีอยู่หรือดำรงอยู่)

 

4. China’s “Cultural Revolution” was the period of great upheaval  (อัพ-ฮี้-เวิ่ล)  aimed at creating a new revolutionary spirit, and for four years the country had little contact with the outside world.

(การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน  เป็นช่วงเวลาของ   การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง-การยกระดับขึ้น-การยกขึ้น-การสูงขึ้น   ครั้งใหญ่   โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างวิญญาณแห่งการปฏิวัติครั้งใหม่  และเป็นเวลา  ๔  ปี  ที่ประเทศ (จีน) มีการติดต่อกับโลกภายนอกเพียงเล็กน้อย)

(a) progress    (ความก้าวหน้า)

(b) effort    (ความพยายาม)

(c) change    (ความเปลี่ยนแปลง)

(d) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ)

 

5. Traffic had to be diverted due to the accident.

(การจราจรจำเป็นต้องถูก   เบี่ยงเบน-หันเห-ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง   เนื่องมาจากอุบัติเหตุ)   (คือ ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน)

(a) halted    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุดชะงัก)

(b) forbidden    (ห้าม)  (มาจากกริยา  “Forbid”)

(c) turned aside    (เปลี่ยนไปอีกเส้นทางหนึ่ง)

(d) canceled    (ยกเลิก)

 

6. He gave me a vague  (เว้ก)  answer.

(เขาให้คำตอบที่   คลุมเครือ-เคลือบคลุม-ไม่ชัดเจน-เลือน-เลอะเลือน   แก่ผม)

(a)  precise    (พรี-ไซ้ซ)  (ถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง, แน่นอน, พอดี, พิถีพิถัน)  

(b)   ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(c)    astonishing    (น่าประหลาดใจ, น่าตกใจ)

(d)   apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง)

 

7. He assured them that he was telling the truth.   

(เขา   ให้ความมั่นใจ-ยืนยัน-รับรอง-ประกัน-ทำให้แน่นอน-ให้กำลังใจ   แก่คนเหล่านั้นว่า  เขากำลังพูดความจริง)

(a) whispered to    (กระซิบกับ, พูดเสียงแผ่วเบากับ, พูดเบาๆและเป็นการส่วนตัว, ส่งเสียงเบาๆ)

(b) told positively    (บอกในทางบวก, พูดตอบรับ, พูดยืนยันหรือให้ความมั่นใจ)

(c) admitted to    (ยอมรับว่า)

(d) rebuked    (ดุด่า, ต่อว่า, ประณาม, ตำหนิ, ว่ากล่าว)

 

8. According to a number of physicians, high doses of vitamin C

have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับ   แพทย์   จำนวนมาก   (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย  หรือไม่มีเลย  กับไข้หวัดธรรมดา)

(a)  reports     (รายงาน)

(b)   authorities    (เจ้าหน้าที่)

(c)    druggists    (ดรั๊ก-กิสท)  (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d)  doctors    (แพทย์, หมอ)

 

9. An insect’s abdomen contains organs for digesting food,

reproducing, and getting rid of waste products.

(ช่องท้องของแมลงจะบรรจุอวัยวะสำหรับการย่อยอาหาร  สืบพันธุ์  และกำจัดของเสีย)

(a)  reducing    (ลด, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง)

(b)   eliminating    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

(c)  accumulating    (สะสม, เพิ่มพูน)

(d)    creating    (สร้าง, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, แต่งขึ้น)

 

10. She was far too polite to allude to the stain on his jacket.

(เธอสุภาพมากเกินไปที่จะ   พูดถึง-พูดเป็นนัย-พาดพิงถึง-แย้ม   รอยเปื้อน-รอยด่างบนเสื้อนอกของเขา)  (คือ  สุภาพมากจนไม่กล้าบอกถึงรอยเปื้อนบนเสื้อ)

(a) allow    (อนุญาตให้, ยอมให้)

(b) entice    (เอน-ไท้ส) (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) refer    (อ้างถึง, กล่าวถึง, พาดพิง, อ้างอิง, กล่าวโยงไปถึง, ถาม, ตรวจดู)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิว

หน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

 

11. The residents firmly believe that the relentless push for economic

growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่าง   ทรหด-ไม่ระย่อท้อถอยเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a)     unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b)     unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d) swift (รวดเร็ว)

 

12. A number of prisons and reformatories, even in the modern world

like nowadays, are overcrowded and squalid places.

(คุกและสถานดัดสันดานจำนวนมาก  แม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ดังเช่นปัจจุบัน  เป็นสถานที่ที่มีนักโทษอยู่กันแน่นจนเกินไปและ   สกปรก)

(a)    congested (แออัดยัดเยียด, แน่น)

(b)   spectacular

(c)    dirty (สกปรก)

(d)   magnificent (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, สูงส่ง, ดีเลิศ, ผึ่งผาย)

 

13. The tendency of the human body to reject foreign matters is the

primary impediment to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอม   เป็นอุปสรรค   สำคัญ

ที่สุด-อันดับแรก   ต่อการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)

(a)    factor in    (ปัจจัยใน)

(b)  obstacle to    (อุปสรรค-สิ่งกีดขวางต่อ)

(c)    occurrence in    (การเกิดขึ้นใน)

(d)   phenomenon of    (ปรากฏการณ์ของ)

 

14. The theory that insects are produced by spontaneous generation in

decaying matter prevailed until the twentieth century.

(ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย   มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)   จนกระทั่งศตวรรษที่ ๒๐)

(a) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, มีอำนาจเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, ปกครอง)

(b) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

(c) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

(d) proceeded    (ดำเนินต่อไป)

 

15. According to the law in some states, parents of minors who

damage the property of others must compensate the property

owners.

(สอดคล้องกับกฎหมายในบางรัฐ – ในอเมริกา – พ่อแม่ของผู้เยาว์ผู้ซึ่งทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่น  จะต้องชดเชย-ทดแทน  (ค่าเสียหาย)  แก่ทรัพย์สินนั้น)

(a)  identify    (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(b)   confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(c)  reimburse    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(d)   comfort    (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ, การปลอบโยน, ความ

อบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ)

 

16. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous to

the people of that time.

(สมมติฐานเบื้องต้น (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม)  ที่ว่าโลกแบน  มิได้   ผิด-ไม่ถูกต้อง-เข้าใจผิด   สำหรับผู้คนในยุคนั้น)  (คือ การเชื่อว่าโลกแบน  เป็นเรื่องถูกต้องสำหรับคนในสมัยโบราณ  ที่มีความเชื่อแบบนี้)

(a)  immoral    (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

(b)   illogical    (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(c)    unsupported    (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

(d)  incorrect    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

 

17. The National Association for the Advancement of Colored People

was intentionally founded on the one hundredth anniversary of

Abraham Lincoln’s birth.

(สมาคมแห่งชาติสำหรับความก้าวหน้าของคนผิวสี   ถูกก่อตั้งขึ้นมา   โดยเจตนา-ตั้งใจ  ในวันครบรอบวันเกิด  ๑๐๐  ปีของอับราฮัม  ลิงคอล์น)

(a)  initially    (ในเบื้องแรก, ในเบื้องต้น, ในตอนเริ่มต้น)

(b)   deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(c)    historically    (ในทางประวัติศาสตร์)

(d) haphazardly    (โดยบังเอิญ, โดยมิได้ตั้งใจ, ตามอำเภอใจ, โดยมิได้มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

 

18. Because poultry is as nutritious as beef and lower in fat, many

people are beginning to include more chicken in their diets.

(เพราะว่าสัตว์ปีก   บำรุงเลี้ยงร่างกาย-บำรุงกำลัง   ได้เหมือนเนื้อวัว  และมีไขมันต่ำ

กว่า   คนจำนวนมากกำลังเริ่มต้นรวมเอาเนื้อไก่ไว้ในอาหารของตน)

(a)    delicious    (อร่อย)

(b)   filling    (ทำให้อิ่ม, ทำให้พอ, เติมเต็ม)

(c)    hard to digest    (ย่อยยาก)

(d)  nourishing    (บำรุงกำลัง, บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงด้วย

อาหาร)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้