หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 75)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. They performed a scientific experiment.

(พวกเขา   ดำเนินการ-กระทำ-ปฏิบัติ-แสดง-บรรเลง   การทดลองทางวิทยาศาสตร์)

(a) talked over    (สนทนาเกี่ยวกับ)

(b) designed    (ออกแบบ)

(c) carried out    (ดำเนินการ, ลงมือทำ)

(d) postponed    (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

 

2. What was the exact time when the accident took place?

(เวลาที่  แน่นอน-พอดิบพอดี   เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น  คือเวลาใด)  (คือ อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาใด)

(a) approximate    (ประมาณ, ใกล้เคียง, จำนวนใกล้เคียง)

(b) precise    (แน่นอน, พอดี, แม่นยำ, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ชัดถ้อยชัดคำ, พิถีพิถัน)

(c) supposed    (คาดคะเน, คาดการ)

(d) lengthy    (ยาว, ยาวนาน)

 

3. Capital punishment has been abolished in a number of developed countries.

(การลงโทษโดยการประหารชีวิตได้ถูก   ยกเลิก-เลิกล้ม-ลบล้าง-ทำลาย   ในประเทศพัฒนาแล้วจำนวนมาก)

(a) adopted    (รับเอามาใช้,  รับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม)

(b) eliminated    (ขจัด, กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

(c) considered    (พิจารณา)

(d) proposed    (เสนอ, เสนอขอแต่งงาน)

 

4. His feet were so cold that there was no sensation in them.

(เท้าของเขาเย็นมากจนกระทั่ง  ไม่มี   ความรู้สึก  ในมัน (เท้า) เลย)

(a) pain    (ความเจ็บปวด)

(b) feeling    (ความรู้สึก)

(c) reaction    (ปฏิกิริยา)

(d) fracture    (การแตก, การหัก, รอยแตก)

 

5. The murder baffled the police.

(การฆาตกรรม  ทำให้งงหรือสับสน  แก่ตำรวจ)  (คือ ทำให้ตำรวจงงหรือสับสน)

(a) angered    (ทำให้โกรธ)

(b) embarrassed    (ทำให้กระดากอาย, ทำให้ขวยเขิน, ทำให้เสียหน้า)

(c) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(d) puzzled    (ทำให้งงงวย,  ทำให้ฉงนสนเท่ห์)

 

6. The subject of nuclear power utilization is still controversial.

(หัวข้อเรื่องการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ยังคง   เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันหรือขัดแย้งกัน)

(a) arousing a lot of curiosity    (ปลุกเร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก)

(b) much argued about    (โต้เถียงหรือถกเถียงกันอย่างมาก)

(c) difficult to understand    (เข้าใจได้ยาก)

(d) causing displeasure    (ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่สบายใจ)  

 

7. It is customary to tip a waiter or waitress. 

(มัน   เป็นธรรมเนียม-เป็นเรื่องปกติ-เป็นนิสัย-เป็นกิจวัตร-เป็นความเคยชิน   ที่จะให้ทิปแก่พนักงานเสิร์ฟชายหรือหญิง) 

(a) polite    (สุภาพ)

(b) necessary    (จำเป็น, สำคัญ)

(c) usual    (เป็นเรื่องปกติ, เป็นธรรมดา)

(d) encouraged    (ได้รับการส่งเสริม-สนับสนุน)

 

8. After a while the novelty of camping wore off.

(ภายหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง   ความแปลก-ความใหม่   ของการตั้งค่ายพักแรม  ค่อยๆเสื่อมไป)  (คือ ไม่ได้รับความนิยมเหมือนช่วงแรกๆ)

(a) newness    (ความใหม่)     

(b) fear    (ความกลัว)

(c) excitement    (ความตื่นเต้น)

(d) feasibility    (ความสามารถที่จะทำได้, ความสามารถที่จะดำเนินการได้, ความเหมาะสม)

 

9. He has been having a clandestine affair with his secretary since she first came to work in the company.

(เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว   แบบลับๆ-ปิดบังซ่อนเร้น   กับเลขาฯของเขา  ตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัท)

(a) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท) (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

(b) hostile    (ฮอส-ไทล) (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์

(c) secret    (ลับ, เร้นลับ, ลึกลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง)

(d) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้,

      สามัคคี)

 

10. She aspired to become a famous film star.

(เธอ   ต้องการ-อยาก   เป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง)

(a) intended    (ตั้งใจ, จงใจ, เจตนา)

(b) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

(c) commenced    (เริ่มต้น)

(d) hesitated    (รีรอ, ลังเลใจ)

 

11. The jury listened carefully to the witness’s testimony.

(คณะลูกขุนฟังอย่างรอบคอบ   พยาน-หลักฐาน   ของผู้เป็นพยาน)

(a) assistance    (ความช่วยเหลือ)

(b) approval    (การอนุญาต, การเห็นชอบ, การอนุมัติ)

(c) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

 

12. Leather quickly deteriorates in a hot, damp climate.

(หนัง   เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง   อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

 

13. Politicians nowadays, like those in ancient Roman times, are mostly

adroit public speakers.

(นักการเมืองในปัจจุบัน  เหมือนกับนักการเมืองในสมัยโรมันโบราณ  ส่วนใหญ่เป็นนักพูดในที่สาธารณะที่   คล่องแคล่ว-ชำนาญ)

(a)    rapid    (เร็ว)

(b) dull    (ดัล) (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) skillful    (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความสามารถ)

 

14. The region has had copious snow and fierce storm over several

months each year.

(บริเวณ (ภูมิภาค) นี้มีหิมะ   มากมาย-อุดมสมบูรณ์-จำนวนมาก-ยืดยาว   และพายุจัดในช่วงเวลาหลายเดือนในแต่ละปี)

(a)   abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, ล้นเหลือ)

(b)   scarce    (มีน้อย, หายาก)

(c)    perilous    (มีอันตราย)

(d) melting   (หลอมละลาย)

 

15. The Prime Minister issued a decree that foreign migrant workers

must be registered for temporary employment within three months from the New Year.

(ท่านนายกฯออก   คำสั่ง-คำบัญชา-กฤษฎีกา   ว่า  คนงานอพยพชาวต่างประเทศ  จะต้อง ลงทะเบียนสำหรับการจ้างงานชั่วคราว  ภายใน ๓ เดือนนับจากปีใหม่)

(a)    warning    (การเตือน)

(b)   request    (การขอร้อง)

(c)    order    (คำสั่ง)

(d)   threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

 

16. The recent flood in southern Thailand was a calamity which caused

tremendous loss of lives and properties.

(น้ำท่วมเมื่อเร็วๆมานี้ทางภาคใต้ของประเทศไทย  เป็น   ภัยพิบัติ-ความหายนะ   ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล)

(a)    miracle    (ปาฏิหาริย์,  เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)

(b) novelty     (นอฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราว)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล,

สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล)

(d) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้