หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 74)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The major function of the kidneys is the excretion of metabolic wastes and excess substances through the formation of urine.

(หน้าที่หลักของไต  คือ   การกำจัด-การขับถ่ายออก-สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกเป็นของเสีย   ของเสียจากกระบวนการเผาผลาญและสสารส่วนเกิน (ในร่างกาย)  ผ่านทางการสร้างน้ำปัสสาวะ)

(a)    collection    (การเก็บรวบรวม, การสะสม)    

(b)  elimination    (การกำจัด, การทำลาย, การขับออก, การขับไล่, การลบทิ้ง)

(c)    derivation    (การได้รับมา)

(d)   manifestation    (การแสดง, การปรากฏ, การแห่แหน)

 

2. Reference books are usually alphabetically arranged so that the reader can expeditiously find specific information.

(หนังสืออ้างอิงโดยปกติแล้วจะเรียงตามลำดับตัวอักษร  เพื่อที่ว่าผู้อ่านจะสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะทางได้   อย่างรวดเร็ว-อย่างว่องไว)

(a) accurately    (อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ)

(b) repeatedly    (อย่างซ้ำๆ, อย่างซ้ำซาก)

(c) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(d) intentionally    (อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ)

 

3. National governments commonly employ tax increases to combat inflation.

(รัฐบาลแห่งชาติ  โดยธรรมดาสามัญ-โดยทั่วไป-โดยพร้อมกันหรือเหมือนกัน   ใช้การเพิ่มภาษี   เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ)

(a) rarely   (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)

(b) inevitably   (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(c) reluctantly   (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) frequently   (บ่อยๆ, บ่อยครั้ง)  (เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันกับ Commonly”)

 

4. German measles usually has a fairly abrupt onset in children.

(โรคหัดเยอรมันมักมี  การเริ่มต้น-การจู่โจมหรือโจมตี  ที่ค่อนข้าง  ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด  ในเด็กๆ)

(a) severe   (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious   (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden   (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early   (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

 

5. The chairman did not rule out the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่  ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา  ความเป็นไปได้ของการตกลงกันหรือยินยอมกัน)  (คือไม่ตัดประเด็นการเจรจาหรือหาข้อตกลง  ทิ้งไป)

(a) promise   (สัญญา)

(b) reject   (ปฏิเสธ)

(c) forestall   (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น)

(d) approve   (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

 

6. Madrid lies almost exactly at the geographical heart of the Iberian Peninsula.

 (แมดริด – สเปน – ตั้งอยู่เกือบจะ  ใจกลาง-ศูนย์กลาง  ทางภูมิศาสตร์พอดิบพอดี  ของคาบสมุทรไอบีเรีย)

(a) border   (พรมแดน, ชายแดน)

(b) center   (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(c) edge   (ขอบ, ริม)

(d) apex   (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

 

7. Since technology introduces new products, words are often coined (คอยน)  to describe what these new products do.

(เนื่องจากเทคโนโลยีนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามา  คำต่างๆได้ถูก  สร้าง-ประดิษฐ์ขึ้น   เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหล่านี้ทำอะไรบ้าง)

(a) neglected   (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(b) borrowed   (ขอยืม)

(c) misused   (ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่ไม่ควร)

(d) invented   (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

 

8. Some fables became children’s favorites because of their simple, lucid examples of right and wrong and their animal characters.

(นิทานที่ให้คติสอนใจบางเรื่อง  กลายเป็นของโปรดปรานของเด็กๆ  เนื่องมาจากตัวอย่างที่ง่ายๆและ  ชัดเจน-แจ่มแจ้ง-เข้าใจได้ง่าย  ของสิ่งที่ถูกและผิด  และตัวละครที่เป็นสัตว์ในนิทานนั้นๆ)

(a) clear   (ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ใสสะอาด, แจ้ง, โล่ง, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน, ไร้มลทิน)

(b) valuable   (มีค่า)

(c) comparative   (ซึ่งเปรียบเทียบ)

(d) instructive   (ซึ่งให้คำแนะนำหรือสั่งสอน)

 

9. His employer appeared to be in such an affable mood that Tom decided to ask for a raise. 

(นายจ้างของเขาดูเหมือนจะอยู่ในอารมณ์ที่  เป็นมิตร  อย่างมาก  จนกระทั่งทอมตัดสินใจที่จะขอเงินเดือนขึ้น)

(a) respondent  (เกี่ยวกับการตอบ-ตอบสนอง-ขานรับ)

(b) irresponsible   (ไม่รับผิดชอบ)

(c) uncertain   (ไม่แน่นอน)

(d) agreeable   (น่าคบ, น่าพอใจ, เห็นด้วย, เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, สอดคล้อง)

 

10. The boy felt disgraced because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก  อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า  เพราะว่าเขารู้ว่า  เขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried   (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed   (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted   (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony   (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

 

11. It is impossible for parents to shield their children from every danger.

(เป็นไปไม่ได้สำหรับพ่อแม่  ที่จะ  ปกป้อง-ป้องกัน-คุ้มครอง  ลูกๆของตน  จากอันตราย    ทุกอย่าง)

(a) relieve   (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)

(b) conserve   (สงวนไว้, อนุรักษ์ไว้)

(c) protect   (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) annihilate   (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

 

12. The intricate directions were difficult to understand.

(การชี้ทาง   ที่ซับซ้อน-ยุ่งยาก   เข้าใจได้ยาก  -  หมายถึงป้ายบอกทางทำให้คนอ่านสับสน)

(a) vague   (เว้ก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(b) unusual   (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(c) routine    (เป็นกิจวัตรประจำวัน, ตามปกติ, ประจำวัน, เกี่ยวกับงานประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน, งานประจำ)

(d) complicated   (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

 

13. During the war, the shipping lanes proved vulnerable to attack.

(ในระหว่างสงคราม  เส้นทางการขนส่งทางเรือ  ได้พิสูจน์แล้วว่า  เปราะบาง-อ่อนแอ-ล่อแหลม  ต่อการถูกโจมตี)

(a) perilous   (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) futile   (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)

(c) susceptible   (อ่อนไหวต่อ, เปราะบางต่อ, มีแนวโน้มที่จะโดน, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ)

(d) feasible   (ที่สามารถทำได้, ที่เป็นไปได้, ที่ดำเนินการได้, เหมาะสม)

 

14. By the 1870’s Arizona’s copper- mining industry was thriving.

(ราวๆทศวรรษ  ๑๘๗๐  อุตสาหกรรมทำเหมืองทองแดงของรัฐอริโซน่า  กำลังเจริญเติบโต-รุ่งเรือง-เฟื่องฟู)  (มาจาก  “Thrive”)

(a) beginning   (เริ่มต้น)

(b) recovering   (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(c) consolidating   (ทำให้เป็นปึกแผ่น, ทำให้แข็งแรง-มั่นคง, รวบรวมกำลัง,

รวบรวมเข้าด้วยกัน)

(d) flourishing    (ฟล้อร์-ริช)  (เจริญ, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, งอกงาม)

 

15. Exploding stars burst unexpectedly with such tremendous energy that they hurl huge amounts of gas into space.

(ดาวที่ระเบิด  ระเบิดอย่างไม่คาดฝันด้วยพลังงาน  มหาศาล  อย่างมาก  จนกระทั่งมันเหวี่ยงแกสปริมาณมหึมาไปในอวกาศ)

(a) traumatic   (ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทรมาน)

(b) great   (มหึมา, ใหญ่โต, มากมาย)

(c) surprising    (น่าประหลาดใจ)

(d) sudden   (ทันทีทันใด)

 

16. Virtually all people will feel humiliated by their friends’ remarks at one time or another.

(จริงๆแล้ว  คนทุกคนจะรู้สึก (ถูกทำให้)   ขายหน้า-เสียเกียรติ-อับอาย   โดยคำพูดของเพื่อนๆของพวกเขา  ไม่ช่วงเวลาใดก็เวลาหนึ่ง)

(a) embarrassed    (ขวยเขิน, กระดากอาย, อึดอัดใจ-ลำบากใจ)

(b) surprised    (ประหลาดใจ)

(c) discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

(d) pleased    (ยินดี, พอใจ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้