หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 73)

1. The Great Wall of China is one of the world’s marvels.

(กำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในบรรดา   สิ่งหรือบุคคลที่น่าพิศวง-สิ่งของหรือบุคคลที่ทำให้ประหลาดใจหรือชื่นชม-ความพิศวง  ของโลก)

(a) podium    {แท่น (สำหรับยืนพูดหรือทำสิ่งอื่น), พลับพลาต่ำๆ}

(b) primate    (ไพร้-เมท)  (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ฉลาดที่สุดและพัฒนาไปอย่างมาก  ได้แก่  คน, ลิง และลิงเอพ  ซึ่งเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์)

(c) wonder    (วั้น-เดอะ)  (ความพิศวง, สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ)

(d) duress    (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ, การกักกัน, การคุมขัง)

 

2. Highly proficient athletes earn the privilege of competing in the Olympics.

(นักกีฬาที่  มีความสามารถ-มีทักษะหรือประสบการณ์   สูง  ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิค)

(a) paramount    (แพ้-ระ-เมาท)  (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, ยอดเยี่ยม, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(b) competent or skilled    (มีความสามารถหรือมีทักษะ)  

(c) conscientious    (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส)  (มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, มีเป้าหมายจริงจัง, รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(d) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, (งาน) หนัก)

 

3. As soon as the champion received the bribe offer, he informed his coach of the sordid affair.

(ในทันทีที่แชมเปี้ยน (มวย) ได้รับข้อเสนอสินบน  เขาแจ้งผู้ฝึกสอนของเขาเกี่ยวกับเรื่อง  สกปรก-โสมม-เลวทราม-ชั่วร้าย-ชั่วช้า-เห็นแก่ตัว   ดังกล่าว)

(a) brutal    (โหดร้าย, ทารุณ)

(b) generous    (ใจกว้าง, กรุณา, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)

(c) drastic    (แดรส-ทิค)  (เข้มงวดมาก, รุนแรงมาก, ดุเดือดมาก, อย่างสุดขีด)

(d) dirty    (สกปรก, โสมม, เลวทราม, ชั่วช้า, เปื้อน, ลามก, น่าเกลียด)  

 

4. Our solar system is made up of planets that follow relatively stable oval orbits around the sun.

(ระบบสุริยะของเราประกอบขึ้นด้วยดาวเคราะห์  ซึ่งเดินไปตามวงโคจรรูปไข่ที่ค่อนข้าง  มีเสถียรภาพ-มั่นคง-ไม่เปลี่ยนแปลง-สม่ำเสมอ-ไม่ขึ้นไม่ลง-แน่วแน่   รอบดวงอาทิตย์)

(a) fixed    (คงที่, มีเสถียรภาพ, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(b) independent    (อิสระ, มีเอกราช)

(c) pacific    (สงบ, สงบเงียบ, นิ่มนวล, รักสันติ, มีสันติภาพ, อ่อนโยน)

(d) mediocre    (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ)  (มีคุณภาพปานกลาง, ไม่ดีไม่เลว, สามัญ, เกือบไม่พอ)

 

5. A sealed bottle thrown into the ocean often floats aimlessly before it reaches land. 

(ขวดที่ปิดผนึก – กันรั่วซึม – ที่ถูกโยนลงไปในมหาสมุทร  มักจะ  ลอยไปอย่างไม่มีจุดหมาย  ก่อนที่มันจะไปถึงฝั่ง)

(a) sinks   (จม)

(b) leaks   (รั่ว)

(c) disintegrates   (แยกจากกัน, สลายตัว)

(d) drifts   (ล่องลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

 

6. Despite these initial handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ  ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น  เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) quickest   (เร็วที่สุด)

(b) longest   (ยาวที่สุด, นานที่สุด)

(c) last   (สุดท้าย, ที่แล้ว)

(d) first   (ตอนเริ่มแรก, ตอนแรก, ครั้งแรก)

 

7. After the Berlin Wall was torn down, relations between Russia and the United States became more cordial.

(หลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกรื้อทิ้ง  ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ  เริ่ม มีมิตรไมตรีจิต-รักใคร่กัน-เป็นมิตร-อบอุ่น-สนิทสนม-มีน้ำใสใจจริง  มากขึ้น)

(a) intimate   (คุ้นเคย, สนิทสนม)

(b) dubious   (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(c) estranged   (ห่างเหิน, แปลกหน้า)

(d) amicable   (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

 

8. The flowers will wither in a few hours.

(ดอกไม้จะ  เหี่ยวเฉา  ในอีก ๒ – ๓ ชั่วโมง)

(a) open   (เปิด)

(b) revive   (ฟื้นฟู, ทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ, ทำให้เกิดขึ้นอีก)

(c) blossom   (เบ่งบาน)

(d) dry up  (เหี่ยวเฉา, แห้งเหี่ยว, (บ่อน้ำ) แห้ง)

 

9. Psychologists have found that stern disciplinary measures do not always make a child behave better.  

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่  เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน  มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent   (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive   (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict   (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative   (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

 

10. Interest rates generally fluctuate in a cyclical manner depending upon the strength and weakness of the economic system.

(อัตราดอกเบี้ย  โดยทั่วไปแล้จะ เปลี่ยนแปลง-ขึ้นๆลงๆ  ในแบบเป็นวัฏจักร (วงรอบ)  ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ)

(a) vary  (เปลี่ยนแปลง, แตกต่าง)

(b) inflate  {(เงิน) เฟ้อ, โป่ง, บวม, พอง}

(c) augment   (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่ม)

(d) jeopardize   (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

 

11. A conscientious (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส) teacher spends hours preparing for classes and correcting students’ papers. 

(ครูที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-มีสติรู้ผิดรู้ชอบ  ใช้เวลาหลายชั่วโมงเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนต่างๆ  และตรวจแก้ไขรายงานของนักเรียน)

(a) creative   (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

(b) proficient   (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(c) renowned    (ริ-เนาน-ดึ)  (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(d) careful   (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

12. The history professor gave a synopsis of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้  การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ   ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ ๑)

(a) discussion   (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report   (รายงาน)

(c) preview   (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary   (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

 

13. Global migration has increased in the twentieth century as war and starvation have reached new intensity. 

(การอพยพของโลกได้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ ๒๐   ในขณะที่สงครามและ  ความอดอยากขาดแคลน-ความหิวโหย-การอดอาหารตาย  ได้มาถึงความเข้มข้น-รุนแรงแบบใหม่  -  คือรุนแรงมากกว่าในอดีตอย่างมาก)

(a) devastation   (การทำลาย, การล้างผลาญ)

(b) chaos   (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

(c) epidemic   (โรคระบาด)

(d) famine   (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง, การอดตาย, ความหิวจัด)

 

14. The cost of living in nearly every country in the world has skyrocketed in the past ten years. 

(ค่าครองชีพในเกือบจะทุกประเทศในโลก ได้  เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา)

(a) grown steadily   (เติบโตอย่างสม่ำเสมอหรือมั่นคง)

(b) increased slowly   (เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ)

(c) risen rapidly   (เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)

(d) leveled off   (หยุดอยู่กับที่หรือลดลงอย่างรวดเร็ว)

 

15. The company staff’s confidence slowly dwindles as the deadline of project completion approaches.

(ความเชื่อมั่นของพนักงานของบริษัท  ลดลง  อย่างช้าๆ  ในขณะที่เส้นตายของการสิ้นสุดโครงการใกล้เข้ามา)  (คือกลัวโครงการจะเสร็จไม่ทัน)

(a) shifts   (เปลี่ยนแปลง)

(b) rises   (เพิ่มขึ้น)

(c) emerges  (โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา)

(d) diminishes   (ลดลง)

 

16. Nineteenth-century movements to improve sanitation occurred simultaneously in several European countries.

(ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่ ๑๙  ที่จะปรับปรุงด้านสุขอนามัย  เกิดขึ้น  อย่างพร้อมๆกัน  ในหลายๆประเทศในยุโรป)

(a) suddenly   (ในทันทีทันใด)

(b) spontaneously   (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

(c) gradually   (ทีละน้อย)

(d) concurrently   (อย่างพร้อมๆกัน, ในเวลาเดียวกัน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้