หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 72)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The engineers were immediately able to pinpoint the problem with the bridge.

(วิศวกรสามารถในทันทีทันใดที่จะ   หาตำแหน่งแน่นอน-หาตำแหน่งอย่างแม่นยำ-เจาะจง-ทำให้แน่ชัด-เน้น   (ของ) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสะพาน)  (คือ รู้ปัญหาที่แท้จริงที่เกิดกับสะพาน)

(a) defy    (๑. ท้า, ท้าทาย, เป็นปฏิปักษ์,   ๒.  ต่อต้าน, ขัดขวาง)  (1. = resist = rebel = mutiny = challenge = dare = scorn = spurn = brave = mock = outface = flout   2. = resist = obstruct = withstand = impede = frustrate = foil = repel = repulse = thwart = prevent = defeat = baffle = hinder)

(b) locate with precision    (หาตำแหน่ง  -  ของปัญหาหรือเรื่องอื่นๆ  -  ได้อย่างแม่นยำ)  (= pinpoint = localize = zero in on = define = spot = identify = home in on = locate = fix on = triangulate)  

(c) elude    (หลบหลีก, หลบหนี, หลีก, เลี่ยง)  (= escape = evade = outrun = shun = avoid = flee = dodge = get away = slip by = circumvent)

(d) halt    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด)  (= stop = cease = end = discontinue = quit = stall = hold = rest = check = interrupt = restrain = block = impede = obstruct = suspend = postpone)

 

2. The doctor advised me to stay away from unwholesome (อัน-โฮ้ล-เซิ่ม) foods.

(หมอแนะนำให้ผมอยู่ห่าง (หลีกเลี่ยง) จากอาหารที่   เป็นอันตรายต่อกายหรือใจ-มีสุขภาพไม่ดี-เสื่อมเสียศีลธรรม)

(a) conspicuous   (คอน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เห็นได้ง่าย, เห็นเด่นชัด, เห็นโทนโท่, มองดูสะดุดตา)  (= obvious =apparent = striking = noticeable = remarkable = famous = manifest = visible = outstanding = eminent)

(b) loquacious   (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด)  (= talkative)

(c) infallible   (อิน-แฟ้ล-ละ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักผิดพลาด, ไม่ทำผิดพลาด, แน่นอนที่สุด, คนที่ไม่ทำผิดพลาด หรือทำถูกโดยตลอด, สิ่งที่ถูกต้องตลอด)  (= unerring = foolproof = impeccable = flawless = faultless = perfect)

(d) unnourishing   (อั๊น-เนอ-ริช-ชิ่ง)  (ซึ่งไม่บำรุงเลี้ยง, ซึ่งไม่หล่อเลี้ยง, ซึ่งไม่เสริมกำลัง, ซึ่งไม่บำรุงด้วยอาหาร, ซึ่งไม่สนับสนุน, ซึ่งไม่เลี้ยงหรือถนอม)

 

3. Most buyers look for inexpensive and durable (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล) products.

(ผู้ซื้อส่วนมากมองหาผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงและ  ทนทาน-ใช้ทน-(ความรัก) ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน)

(a) tranquil   (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน)  {= peaceful = calm = quiet = pacific = serene = halcyon (แฮ้ล-เซี่ยน)}

(b) impromptu   (อิม-พร้อม-ทู่)  (ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า, การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด)  (= unprepared = improvised = spontaneous = extemporaneous)

(c) lasting   (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร, สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง   (= enduring = sturdy = resistant = solid = strong = sound = substantial = firm = abiding = immutable = constant = permanent = stable)

(d) profuse   (โพร-ฟิ้วส์)  (มากมาย, มากเกิน, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย)  (= plentiful = abundant = excessive = inordinate)

 

4. The election result was a personal triumph (ไทร้-อั้มฟ) for the party leader.

(ผลการเลือกตั้งเป็น  ชัยชนะ-ความมีชัย-ความสำเร็จ-การฉลองชัยชนะ-ความยินดีที่มีชัย-ได้รับชัยชนะ-ฉลองชัยชนะ  ส่วนตัวสำหรับหัวหน้าพรรค)

(a) iniquity   (อิ-นิ้ค-ควิ-ที่)  (ความชั่วช้า, ความเลวทราม, ความอยุติธรรม, การไร้ศีลธรรม)  (= wickedness = sinfulness = sin = evil = evildoing = wrongdoing = wrong = vice = viciousness = infamy = crime = criminality = misdeed = lawlessness)

(b) larges (ลาร์-เจส) (= largesse)   (ล้าร์-จิส)  (ทาน, ของที่มอบให้, การให้ของ, การให้ปัน, ความมีใจกว้าง)

(c) victory   (ชัยชนะ(= success = achievement = accomplishment = mastery = conquest = supremacy = coup = win = landslide = domination = primacy)

(d) artifact   (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม)  (= invention = creation = fabrication = construction = handiwork = contrivance = artefact)

 

5. The loss of their fertile  (เฟ้อร์-ไทล)  lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค).   (การสูญเสียที่ดินที่   ๑. อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี-   ๒. ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด   เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว)    

(a) miserable   (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน,  .  เลว,   . น่าดูถูก, น่าสังเวช)  (1. = unhappy = poor = pathetic = unfortunate = uncomfortable = regrettable = grievous = severe   2. = inferior = worthless = shoddy = second-rate = trashy = unsatisfactory  3. = shameful = detestable = disgraceful = pitiable = menial = sorry = abject = forlorn)

(b) magniloquent   (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)  (= bragging = swollen = vaunting = inflated = bombastic = blustering = cocky = proud = vain = egotistic = conceited = haughty = arrogant = overweening = pretentious = pompous

(c) manifest   (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง   ๒ . (กริยา)  แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย)  (1. = obvious = evident = clear = plain = patent = palpable = unmistakable = unquestionable = incontrovertible = self=evident = undeniable = indisputable   2. = reveal = exhibit = show =display = demonstrate = evidence = evince = express = present = indicate)

(d) fruitful   (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,   ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร)  (1. = fecund = yielding = generative = procreative = rich = productive = copious = plenteous = plentiful = teeming = abundant  2. = creative = productive = inventive = prolific = formative = fruitful = teeming = exuberant = resourceful = ingenious = rich = seminal)

 

6. Please wear a decent (ดี๊-เซิ่นท) suit to the party.

(โปรดสวมชุด  ๑. สุภาพ-เหมาะสม-สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ-มีสมบัติผู้ดี     ๒. กรุณา-โอบอ้อมอารี    ๓.  พอเพียง   ไปที่งานเลี้ยง)

(a) vigilant   (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว)  (= watchful = wary = alert = cautious = circumspect = heedful = on guard = guarded = wide-awake = careful = attentive = observant = canny = on the qui vive = on the lookout)

(b) polite   (สุภาพ)  (ความหมายของ “Decent”  มี ๓ อย่าง คือ)  (1. (สุภาพ-เหมาะสม)  = respectable = proper = chaste = modest = suitable = appropriate = decorous = mannerly = correct = civil = virtuous = moral = right  2.  (กรุณา)  = kind = gracious = benevolent = charitable = thoughtful = helpful = understanding = generous = considerate = humane = sympathetic = warmhearted = unselfish = civilized  3.  (พอเพียง)  = adequate = sufficient = fair = normal = average = satisfactory = standard = usual = acceptable)

(c) irate   (ไอ๊-เรท  หรือ  ไอ-เร้ท)  (โกรธจัด, โมโหมาก, เดือดดาลมาก)  (= angry = angered = enraged = furious = incensed = infuriated = irritated = exasperated = raging = provoked = wrathful = fuming = rabid = galled = riled = vexed = bad-tempered)

(d) voracious   (วอ-เร้-เชิส)  (๑. ละโมบ, โลภ, ตะกละ, จ้องแต่จะได้,   ๒. ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม, หิวกระหาย, ต้องการกินอาหารมาก   ๓. ไม่รู้จักพอประมาณ, ไม่ควบคุม-ยับยั้งความอยากของตน)  (1. = ravenous = greedy = ravening = gluttonous = edacious = crapulous = hungry = starved = famished = hoggish = piggish   2. = insatiable = unquenchable = bottomless = grasping = rapacious = omnivorous = covetous = insatiate = avaricious = unappeasable = avid   3. = immoderate = intemperate = excessive = uncontrolled = inordinate = unbridled = unrestrained = unlimited = undue = gross = wanton = prodigious)

 

7. The feeling of apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) was so prevalent during the election campaign that the candidates hardly bothered to make speeches.

(ความรู้สึกของ   ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วงกังวล-การไร้อารมณ์   (ของประชาชน) มีอยู่ทั่วไปในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้ง   จนกระทั่งผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) แทบจะไม่เดือดร้อนใจที่จะกล่าวสุนทรพจน์)  (คือ ผู้ลงคะแนนไม่สนใจการเลือกตั้ง  จนผู้สมัครไม่มีอารมณ์จะหาเสียง)

(a) haven   (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ)  (= asylum = refuge = shelter = retreat = sanctuary = harbor = sanctum = cover = hideaway = haunt)

(b) jeopardy   (เจ๊พ-เพอะ-ดี้)  (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)  (= peril = danger = precariousness = insecurity = exposure = risk = venture = hazard = adventure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(c) indifference   (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง)  (apathy = indifference = unconcern = impassivity = insensitivity = coldness = numbness = dispassion = disinterest = lethargy = listlessness = torpor = sluggishness)

(d) impunity   (อิม-พิ้ว-นิ-ที่)  (การได้รับการยกเว้นโทษ, การไม่ต้องได้รับโทษ, การได้รับนิรโทษกรรม)  (= forgiveness = excuse = pardon = release = dismissal = waiving = remission = acquittal = exemption = exoneration = exculpation = indemnity = absolution = amnesty)

 

8. When released from incarceration, he was gaunt and decrepit (ดิ-เคร้พ-พิท).

(เมื่อได้รับการปล่อยจากการกักขัง-การคุมขัง  เขาผอมโซและ   อ่อนกำลังด้วยวัยชรา-ชรา-แก่ตัว-เก่าแก่-เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(a) sinister   (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์)  (= malevolent = evil = inauspicious = malign = pernicious = noxious = baleful = disastrous = ominous = threatening = menacing = unlucky = corrupt = miscreant)

(b) ubiquitous   (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง – โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน)  (= omnipresent = universal = widespread = pervasive = prevalent = pervading = interfused = unavoidable = worldwide)

(c) nefarious   (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)  (= wicked = heinous = atrocious = flagrant = infamous = villainous = iniquitous = abominable = detestable = horrible = flagitious = base = vile = dreadful = horrendous = sinister = vicious)

 (d) feeble   (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ไม่เต็มเต็ง)  (= decrepit = weak = weakened = broken down = worn out = falling apart = dilapidated = infirm = invalid = battered = debilitated = incapacitated = rickety = doddering = shaky) 

 

9. Even the most docile (โด๊-ไซล  หรือ  เซิล) person may become fractious when he gets only a pittance for his hard labor.

(แม้แต่บุคคลที่   อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เชื่อง(สัตว์)   ก็อาจจะกลายเป็นขี้โมโห-ชอบทะเลาะวิวาท  เมื่อเขาได้รับเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับแรงงานหนักของตน)

(หมายถึง  ได้เงินค่าจ้างไม่คุ้มค่าแรง)

(a) jocose   (โจ-โคส)  (ที่ขบขัน, ตลก, ขี้เล่น, ล้อเล่น, ยั่วเย้า)  (= jocular = jesting = joking = funny = playful = waggish = comical = teasing = witty = droll = whimsical = humorous = facetious = arch)

(b) outstanding   (๑.  เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา   . (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่)  (1. = noted = famous = well-known = prominent = eminent = preeminent = noteworthy = conspicuous = noticeable = striking = obtrusive = visible = glaring = important = eye-catching   2. = unresolved = unsettled = continuing = remaining = unconcluded = surviving = pending = existing = unfinished)

(c) obscure   (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ   ๒.  มืดมัว, มืดมน, มัว    ๓.  ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น)  (1. = vague = abstruse = ambiguous = recondite = cryptic = equivocal = occult = enigmatic   2. = dim = dark = dusky = gloomy = overcast = murky = unlit = shadowy = cloudy   3. = undefined = concealed = remote = distant = out-of-the-way = unnoticed = hidden = secluded = apart)

(d) obedient   (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์(= docile = tractable = manageable = submissive = compliant = complaisant = biddable = gentle = meek = humble = amenable = orderly = pliant = teachable)

 

10. We should be prudent in our play or work during very hot weather, because the sun has the power to enervate and debilitate those that scoff at its effects.

(เราควรฉลาด-รอบคอบ-ระมัดระวัง  ในการเล่นหรือทำงานระหว่างอากาศร้อนจัด  เพราะว่าดวงอาทิตย์มีอำนาจที่จะทำให้คนที่พูดเยาะเย้ย-ล้อเลียนผลกระทบของมัน  อ่อนกำลังและ   (ทำให้) อ่อนเพลีย-อ่อนแอ-ทรุดโทรม)

(a) persevere   (เพอร์-ซิ-เวี่ยร์)  (มุมานะ, อุตสาหะ, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร)  (= persist = endure = carry on = strive = hold out = continue = hang on = keep on = stand firm = last = hold on = pursue)

(b) liquidate   (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี)  (= wipe out = eliminate = eradicate = exterminate = settle = pay = discharge = dispose = cancel = defray = pay off)

(c) bribe (ไบรบ)  (๑. (คำกริยาติดสินบน, ให้สินบน  ๒. (คำนาม) (๒.๑) สินบน,    (๒.๒) สิ่งล่อใจ)  (1.  (verb) = corrupt = but off = suborn = grease the hand (slang) = grease the palm (slang) = pay off (slang) = grease (slang)   2. (noun)   (2.1) {= payoff (slang) = graft = sop = soap (slang) = hush money = boodle (slang) = payola (slang)}  (2.2) (= incentive = incitement = inducement = invitation = persuasion = spur = stimulus = allure = seduction)

(d) weaken   (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง)  (debilitate = enfeeble = weaken = exhaust = deplete = enervate = impair = cripple = invalidate = diminish = disable = undermine)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้