หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 70)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. I don’t enjoy oysters myself, but I’m not averse  (อะ-เวิร์ส)  to letting others eat them. 

(ผมมิได้เอร็ดอร่อยกับการกินหอยนางรมด้วยตนเอง   แต่ผมไม่   คัดค้าน-รังเกียจ-ไม่ชอบ-ไม่ยินยอม-ไม่สมัครใจ   ที่จะปล่อยให้คนอื่นได้กินมัน)  (หมายถึง ตัวเองไม่ชอบกิน  แต่ก็ไม่คัดค้านถ้าคนอื่นจะกิน)

(a) adverse   (แอ๊ด-เวอส)   (๑.ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, ๒.  เป็นผลร้าย, ทำลาย, ทำให้เสียหาย)  (1. = opposing = opposed = opposite = counter = contrary = conflicting = antagonistic = inimical = antithetical = contradictory = incompatible = hostile   2. = damaging = harmful = detrimental = destructive = pernicious = undermining = prejudicial = unpropitious = bad = injurious = grievous)

(b) opaque   (โอ-เพ้ค)  (๑. ทึบ, ทึบแสง, อับแสง, ไม่โปร่งแสง, ไม่โปร่งใส, มืด, คลุมเครือ, เข้าใจยาก, ๒. โง่, ทึ่ม, ไม่ฉลาด)   (1.= impervious = murky = obfuscated = dense = turbid = clouded = obscure   2. = stupid = dense = obtuse = thick = thickheaded = ignorant = unenlightened = unintelligent = crass = insensitive = dull = cloddish)

(c) oblique   (อะ-บลี้ค)   (๑. เอียง, ลาด, เป็นมุมเอียง, เฉ, เยื้อง, ทแยง, ๒.อ้อมค้อม, บิดเบือน, ไม่ตรงไปตรงมา, ลับๆล่อๆ, คดโกง)   (1.= slanting = crosswise = inclined = aslant = diagonal = tilted = transverse = cater-corner = sidelong   2. = indirect = allusive = devious = sly = furtive = covert = underhand = crooked)

(d) loath   (โลธ)  (ไ ม่เต็มใจ, ลังเล)   (= unwilling = averse = disinclined = reluctant = indisposed = loth = against = counter = hostile = opposed)

(e) limpid   (ลิ้ม-พิด)  (๑. ชัดเจน, ใส, กระจ่าง, เงียบสงบที่สุด, ไร้กังวล  ๒.  เข้าใจได้, ชัดแจ้ง, สมเหตุผล, พูดแบบฟังง่าย)   (1.= clear = transparent = pure = crystalline = pellucid   2. = intelligible = lucid = plain = clear = logical = straightforward = comprehensible = understandable = direct = clear-cut = unequivocal)

(f) loquacious   (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด, จ้อไม่หยุด)   (= talkative = verbose = chatty = garrulous = vociferous = voluble = prolix = wordy = long-winded = windy = gabby = profuse = copious = babbling = gushy = diffusive)

(g) massive   (๑.ใหญ่, มาก, เป็นก้อนใหญ่และหนัก, เป็นกองใหญ่หนาแน่น  ๒. สำคัญ, ครอบคลุม, กว้างใหญ่ไพศาล)   (1. = bulky = hulking = hefty = ponderous = husky = ample = broad = large = bullish = sizable = massy   2. = substantial = far-ranging = extensive = large = major = imposing = sweeping = great = impressive)

(h) meticulous   (มะ-ทิ้ค-คิว-เลิส)   (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)   (= finical = painstaking = punctilious = exacting = careful = fastidious = finicky = precise = perfectionist = fussy = scrupulous = nice)

(i) notable   (โน้  หรือ  น้อท-ทะ-เบิ้ล)   (น่าสังเกต, เด่น, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, น่าจดจำ, มีความสามารถ)   (= noteworthy = distinguished = prominent = important = remarkable = noted = famous = famed = renowned = storied = momentous = consequential = outstanding = significant = exceptional)

 

2. Modeling clay is very malleable  (แม้ล-ลี-อะ-เบิ้ล).  So is Tim.  We can make him do whatever we want him to do.

(ดินเหนียวสำหรับทำ (ปั้น) แบบ   ดัดหรือตีแผ่ให้เป็นรูปทรงต่างๆได้-ทำหรือดัดให้เป็นรูปทรงต่างๆได้ง่าย-ดัดแปลงได้-เปลี่ยนแปลงได้   (และ)  ทิมก็เช่นเดียวกัน  เราสามารถใช้ให้เขาทำอะไรก็ตาม  ที่เราต้องการให้เขาทำ)   (คือ   ทิมเป็นคนใช้งานง่าย  สั่งให้ทำอะไรก็ทำ)

(a) obscene   (ออบ-ซีน)  (๑.  ลามก, อนาจาร, หยาบโลน, หยาบคาย, ทำให้เกิดกำหนัด-ตัณหา,   ๒.  น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, สกปรก)   (1. = licentious = lewd = lubricious = pornographic = lascivious = libidinous = goatish   2. = offensive = filthy = scatological = disgusting = foul = smutty = indecent = gross = improper)

(b) obsolete   (อ๊อบ-ซะ-ลีท)  (พ้นสมัย, ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ)   (= outmoded = archaic = out-of-date = passé = old-fashioned = antiquated = dated = obsolescent = disused = outworn = outdated = ancient = effete = extinct = old = old hat = out)

(c) pallid   (แพ้ล-ลิด)  {ซีด, จาง, อ่อน, ไม่เพียงพอ, ขาดแคลน (กำลังหรือความสนใจ)}   (= pale = wan = sallow = ashen = pasty = white = anemic = colorless = haggard = drawn)

(d) easy to shape or bend   (ดัดให้เป็นรูปทรงหรือบิดงอได้ง่าย)   (= malleable = docile = impressionable = compliant = susceptible = trainable = teachable = formable = pliant = pliable = moldable = flexible = responsive = receptive = ready = willing)

(e) scandalous   (สแค้น-ดะ-เลิส)  (น่าอาย, น่าอัปยศอดสู, อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)   (= disgraceful = disreputable = ignominious = odious = unseemly = shocking = scabrous = shameful = infamous = notorious = outrageous = dishonorable = slanderous = opprobrious)

(f) sophisticated    (โซ-ฟิ้ส-ทิ-เค-ทิด)  (๑.  มีประสบการณ์, ช่ำชองโลก, จัดเจนในชีวิต, ทันโลก, ฉลาด, มีลักษณะของชาวกรุง,   ๒.  สลับซับซ้อน, ทันสมัย, ขัดเกลา, บริสุทธิ์, ตบตา, หลอกลวง, ทำให้หลงผิด)   (1. = worldly-wise = worldly = experienced = knowledgeable = cosmopolitan = aware = cultured = urbane = seasoned = blasé = self-assured = knowing   2.  = complex = complicated = advanced = intricate = elaborate = involved = subtle = fine = delicate = sensitive = refined)

(g) sultry   (ซั้ล-ทรี่)  (๑. อบอ้าวและชื้น, ร้อนและชื้น, เหงื่อไหล, ร้อนมาก, ร้อนอบอ้าว, ร้อนระอุ, อุดอู้, หายใจไม่ค่อยออก, เปียก, ชื้นและอึดอัด  ๒. มีอารมณ์ร้อน, มีอารมณ์รุนแรง, ลุ่มหลง, มัวเมา, มั่วโลกีย์, กระตุ้นกำหนัด)   {1. = humid = stuffy = stifling = oppressive = close = suffocating = still = sticky = muggy = moist = sweltering = torrid = tropical = burning = hot   2. = passionate = inflamed = impassioned = ardent = torrid = hot = fiery = hot-blooded = amorous = erotic = sensual = sexy = enticing = suggestive = alluring = come-hither (slang)}

(h) taciturn   (แทส-ซิ-เทิร์น)  (ขรึมๆ, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด, สงบปากสงบคำ, เงียบขรึม, เงียบ)   (= reserved = silent = uncommunicative = reticent = quiet = diffident = laconic = closemouthed = withdrawn = aloof)

(i) belligerent   (บะ-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ทำสงคราม, มุ่งร้าย, ชอบตีรันฟันแทง, ก่อสงคราม, เกี่ยวกับสงคราม)

 

3. The witness was advised to recant her testimony, and the judge dismissed all charges against the innocent accused.

(พยานได้รับการแนะนำให้   ถอนคำ-กลับคำ-กลับความเห็น-ประกาศเลิกนับถือ   คำให้การของเธอ  และผู้พิพากษาจึงยกฟ้องทุกข้อหา  ที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาที่บริสุทธิ์)(a) startle   (สท้าร์-เทิ่ล)  (ทำให้ตื่น, ทำให้สะดุ้งตกใจ, รบกวน, สะดุ้งตกใจ)   (= alarm = shock = stun = surprise = frighten = scare = jolt = shake = unnerve = unsettle = faze = consternate = agitate = astound)

(b) ascertain   (ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน, เสาะหา, ค้นคว้า, สืบหา)   (= determine = discover = learn = find out = establish = tell = certify = verify = see)

(c) retract a previous statement    (ถอนคำพูดที่ได้เคยพูดไว้แล้ว)   (= recant = withdraw = take back = renounce = revoke = abjure = repudiate = retract = forswear = disavow = deny = disclaim = rescind = recall = abrogate)

(d) rant   (แร้นท)  (พูดโผงผาง, พูดเอะอะ, คุยโว)   (= rave = spout = declaim = bellow = vociferate = gibber = babble = carry on = clamor = yell)

(e) ramble    (แร้ม-เบิ้ล)  (๑. เดินเที่ยว, เดินเตร่, เดินเล่น, ท่องเที่ยว,  ๒. พูดโง่ๆ, พูดเหลวไหล, พูดเพ้อเจ้อ, พูดพล่อย)   (1. = roam = meander = wander = rove = stroll = stray = saunter = amble = peregrinate   2. = maunder = digress = drivel = blather = babble)

(f) raze   (เรซ)  (กำจัด, ทำลายล้าง, ทำลายราบ, รื้อถอน, ลบล้าง)   (= demolish = dismantle = tear down = topple = pull down = level = overthrow = flatten = overturn = knock down = destroy = ruin = scatter = smash = exterminate = devastate = annihilate = wipe out = get rid of = eliminate = eradicate = pulverize = obliterate)

(g) hamper   (แฮ้ม-เพ่อะ)  (ขัดขวาง, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, เป็นอุปสรรคต่อ, สอดแทรก)   (= impede = prevent = restrain = thwart = balk = inhibit = interfere = hinder = frustrate = hamstring = handicap = obstruct = curb = retard = cramp = undermine = slow down = delay = block)

(h) falter   (ฟ้อล-เท่อะ)  (เดินสะดุด, เดินโซเซ, เดินตัวสั่น, พูดตะกุกตะกัก, ลังเล, รีรอ, พูดอ้ำๆอึ้งๆ)   (= hesitate = waver = stumble = totter = shake = reel = tremble = stagger = dodder = stammer = stutter)

(i) extol    (อิคส-โท่ล)  (สรรเสริญ, ยกย่อง)   (= praise = laud = exalt = celebrate = acclaim = eulogize = glorify = magnify = panegyrize = elevate)

 

4. Heavy rain turned the football field into such a quagmire  (แคว้ก-ไม-เออะ)  that neither team could make much progress on offense.

(ฝนที่ตกหนักเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็น   บึง-หนอง-หล่ม-บ่อเลน-ปลัก-สถานการณ์ที่ลำบากมาก   จนกระทั่งทั้ง  ๒  ทีมไม่สามารถคืบหน้าไปได้มาก  ในการเป็นฝ่ายรุก)

(a) profusion   (โพร-ฟิ้วส-ชั่น)   (ปริมาณที่มากมายเกินไป, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย)   (= abundance = excess = oversupply = copiousness = overflow = fullness = surplus = glut = plethora = lavishness = bounty = multiplicity = myriad = crowd)

(b) oblivion    (อะ-บลิ้ฟ-เวี่ยน)  (การถูกลืม, การสูญจากความทรงจำ, การลืมเลือน, การให้อภัย, การอภัยโทษ)   (= extinction = eclipse = invisibility = obscurity = neglect = obliteration = blackout = nullity = void = disregard = unconsciousness = Lethe = nirvana)

(c) soft wet boggy land   (พื้นดินที่เป็นบึง-หนอง ที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)   {1. (บึง, หนอง, หล่ม)   = bog = swamp = morass = marsh = fen = slough = ooze = quicksand   2. (สถานการณ์ที่ยากลำบากมาก)  = predicament = plight = jam = quandary = dilemma = fix = impasse = entanglement = imbroglio = pass = hole}

(d) nonchalance   (น้อน-ชะ-เลิ่นซ  หรือ  ล่านซ)   (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน)   {= indifference = unconcern = sang-froid = equanimity = composure = detachment = self-possession = insouciance = dispassion = objectivity = casualness = calm = imperturbability = cool (slang)}

(e) drought   (เดร้าท์)  (ความแห้งแล้ง, ความขาดแคลนน้ำ, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)   (= severe shortage of water = dry summer = dryness = barrenness = sterility = parchedness = waterlessness = thirst)

(f) exasperation   (อิก-แซส-พะ-เร้-ชั่น)   (การทำให้โกรธเคืองมาก, การทำให้โมโห, ความโกรธเคืองมาก, การเพิ่มความรุนแรง)   (= irritation = annoyance = fury = furiousness = infuriation = vexation = anger = wrath = ire = rage = indignation = pique = petulance = resentment = umbrage = outrage = offense = dander = dudgeon = bile = spleen = choler = huff = temper = enragement = exacerbation = incense)

(g) fragrance   (เฟร้-เกริ้นซ)  (กลิ่นหอม, ความหอม)   (= perfume = aroma = scent = odor = smell = bouquet = redolence = freshness = sweetness)

(h) hypocrisy   (ฮิ-พ้อค-ระ-ซี่)   (การเสแสร้ง, การแสร้งทำ, การหลอกลวง, การหน้าไหว้หลังหลอก)   (= pretense = sham = duplicity = fakery = dissimulation = affectation = dissembling = sanctimony = imposture = counterfeit = feigning = insincerity = disingenuousness = pharisaism)

(i) ordeal   (ออร์-ดี้ล)  (การทดสอบอย่างทรหดที่สุด, การพิสูจน์ความผิดสมัยโบราณ เช่น ดำน้ำ, ลุยไฟ, ประสบการณ์ที่ยากลำบากอย่างแสนสาหัส)   (= tribulation = trial = torment = torture = nightmare = anguish = vexation = agony = misery = pain = horror = curse = trouble = affliction = hell)

 

5. Enmity grew between the directors of the rival companies after one of them endorsed a plan to take over the other company.

(a) beguiled   (บิ-ไกล)   (๑. หลอก, หลอกลวง, ล่อลวง, ต้มตุ๋น    ๒. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ยินดี, ทำให้หลงใหล)   (1. = cheat = defraud = deceive = delude = trick = swindle = bilk = overreach = victimize = hoodwink = rook = short-change = bamboozle = fleece = mislead   2. = delight = fascinate = charm = attract = captivate = enrapture = ravish)

(b) deplored    (ดิ-พล่อร์)  (เสียใจมาก, โศกเศร้ามาก, ร้องไห้คร่ำครวญ)   (= regret = lament = grieve = rue = mourn = bewail = bemoan)

(c) approved; supported   (เห็นด้วย-เห็นชอบ;สนับสนุน)  (= endorse = back = ratify = sustain = guarantee = favor = recommend = approve = advocate = sanction)

(d) dismissed   (๑. ไล่ออก (จากงาน, โรงเรียน),   ๒.  เลิก, บอกให้เลิกแถว, ปล่อยตัวไป, (ครู) ปล่อยนักเรียนกลับบ้านหลังจากเลิกเรียน,   ๓. ไม่พิจารณา, ไม่รับฟ้อง, ยกฟ้อง)   {1. = fire = discharge = suspend = lay off = boot (slang) = give notice = send packing = remove = oust = bounce  (slang) = cashier = drum out = depose = unseat  2. = release = let go = send off = send away = evict = eject = expel = oust = dispossess = disperse = dissolve = adjourn   3. = reject = spurn = set aside = refuse = decline = disdain = discard = repel = disclaim = relegate = drop = shelve (เก็บเอาขึ้นหิ้ง)}

(e) dispersed   (ทำให้กระจายไป, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป, กระจาย, หายไป)   (= scatter = dissipate = break up = separate = spread = strew = disband = disseminate = diffuse = dissolve = dispel)

(f) mollified    (ม้อล-ละ-ไฟ)  (๑.  ทำให้อ่อนโยน, ทำให้สงบ, ปลอบ,  ๒. ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ผ่อนคลายลง, บรรเทา, ระงับ)   (1. (mollify)  = appease = pacify = conciliate = soothe = calm = compose = tranquilize = propitiate = quiet = placate = console   2. (mollify) = lessen = lower = allay = abate = ease = mitigate = palliate = soften = subdue = check = tone down)

(g) segregated    (เซ้ก-ริ-เกท)  (แยกออกจากกัน, แบ่งแยก (เชื้อชาติ, ผิว, กลุ่ม), แยกออก, แบ่งออก, ถอนตัวออก, หันไปเกาะ, หันไปรวม)   (= separate = isolate = cut off = sequester = set apart = ostracize = discriminate = differentiate = exclude = seclude = quarantine = ghettoize)

(h) remonstrated    (ริ-ม้อน-สเทรท  หรือ  เร้ม-เมิน-สเทรท)  (คัดค้าน, ทัดทาน, ประท้วง, โต้แย้ง, คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล)   {= protest = object = argue = demur = expostulate = oppose = complain = dispute = contend = dissent = differ = challenge = knock (slang) = beef (slang)}

(i) renounced    (ริ-เน้านซ)  (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละบุตร, สละกรรมสิทธิ์)   (= repudiate = disclaim = disavow = abjure = forswear = abnegate = disown = relinquish = give up = forgo = abandon = resign = hand over = reject)

 

6. The organization’s financial situation has always been tenuous (เท้น-ยู-อัส); the balance of the checking account is usually close to zero.

(สถานะทางการเงินขององค์กรมักจะ   บอบบาง-เรียวเล็ก-ละเอียดลออเกินไป-ไม่สำคัญ-จืดชืด   อยู่โดยตลอดมา  จำนวนเงินที่เหลือในบัญชีเช็ค  มักอยู่ใกล้ระดับศูนย์เสมอ)

(a) tentative    (เท้น-ทะ-ทิฟว)  (๑.  ยังไม่แน่นอน, ลองดูไปก่อน, เป็นแค่การทดลอง ยังไม่ใช้จริง, ชั่วคราว,  ๒.  ลังเล, ไม่แน่ใจ, สงสัย, วิตก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, ไม่มั่นคง)   (1. = conditional = contingent = trial = unconfirmed = probationary = hypothetical = proposed = indefinite = unauthenticated = dependent = possible   2. = hesitant = timid = uncertain = anxious = unsure = faltering = diffident = shy = constrained = doubtful = insecure = wavering = dubious = shaky)

(b) flimsy; extremely thin   (ไม่มั่นคง-บอบบาง-อ่อนแอน้อยหรือบางอย่างมาก)  (= tenuous  = 1.   (เล็กน้อย, อ่อนแอ, ไม่มั่นคง, ขี้ปะติ๋ว, ไม่สำคัญ, ชั่ว คราว, เฉพาะหน้า) = slight = weak = insubstantial = paltry = far-fetched = flimsy = shaky = trivial = makeshift   2. (ผอมบาง, บอบบาง, เบาบาง, อ้อนแอ้น, ละเอียด, เหมือนใยบัว, แตกได้ง่าย, เปราะ) = slender = thin = lean = delicate = airy = frail = fine = gossamer = fragile)

(c) substantive    (สำคัญ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, มีเนื้อหา, แท้จริง, มากมาย, ยิ่งใหญ่)   (= essential = important = substantial = concrete = real = actual = myriad = abundant = great = grand)

(d) subversive    (ซับ-เว้อร์-ซิฟว)   (เป็นการโค่นล้มหรือล้มล้าง, ซึ่งบ่อนทำลาย, มีแนวโน้มที่จะโค่นล้มหรือบ่อนทำลาย)   (= destructive = ruinous = devastating = undermining = overthrowing)

(e) succinct    (ซัค-ซิ้งคท)  (สั้น, รวบรัด, กะทัดรัด, สรุป, ย่อ, ไม่เยิ่นเย้อ, รัดรูป)   (= concise = terse = short = brief = curt = laconic = pithy = trenchant = crisp = pointed = neat = summary = condensed = compact = condensed = shortened = abbreviated = compressed)

(f) sacrosanct    (แซ้ค-โร-แซงคท)  (๑.  ศักดิ์สิทธิ์,   ๒.  ล่วงเกินไม่ได้, ล่วงละเมิดไม่ได้)   (1. = holy = sacred = consecrated = hallowed = saintly = godly = numinous = pure = angelic = pious = righteous   2. = inviolable = intact = unviolated = pure =  virgin = unaltered = unprofaned)

(g) requisite    (เร้ค-ควะ-ซิท)  (จำเป็น, ต้องการ, จะขาดเสียมิได้)   (= required = necessary = needful = indispensable = prerequisite = called-for = demanded = mandatory = obligatory = essential = compulsory = essential = vital = wanted = basic = fundamental  = imperative)

(h) replete    (ริ-พลี้ท)  (๑.  อุดมสมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, เต็มไปด้วย,   ๒. เต็มอิ่ม, อิ่มจนถึงคอหอย, กินมากเกินไป)   (1. = full = filled = packed = loaded = jammed = overflowing = crammed  2. = satiated = gorged = full = sated = brimming = bursting = overfed = stuffed)

(i) reprehensible   (เร-พริ-เฮ้น-ซะ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าถูกต่อว่า, น่าประณาม, น่าดุ, น่าจับผิด)   (= culpable = blameworthy = remiss = censurable = blamable = delinquent = criminal = immoral = unethical = objectionable = disreputable = wrong = wicked = damnable = heinous = derelict = sinful = miscreant = villainous)

 

7. We worked without respite  (เรส-พิท)  from five in the morning until five in the afternoon.

(เราทำงานโดยปราศจาก   การพักผ่อน-การหยุดชั่วคราว-การทุเลา-การยืดเวลาออกไป-การเลื่อนเวลาออกไป  จากตีห้าในตอนเช้า  จนกระทั่ง  ๕  โมงเย็น)

(a) reprisal   (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง หรือกำลังทางทหาร, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ)   (= counterattack = counterblow = countermove = counteroffensive = retaliation = retribution = revenge = vengeance = repayment = requital = tit for tat = revanchism)

(b) reparation    (เรพ-พะ-เร้-ชั่น)  (การชำระเงินคืน, การชดเชย, การเยียวยา, การแก้ไข, การปรับปรุง, การซ่อมแซม, การฟื้นฟู, การปฏิสังขรณ์)   (= atonement = expiation = amends = satisfaction = redress = recompense = propitiation = damages = compensation = requital = remuneration = apology)

(c) a period of rest or relief    (ช่วงเวลาการพักผ่อน หรือผ่อนคลาย)   {= respite = 1. (การพักผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว) = rest = recess = interval = abeyance = relief = relaxation = pause = intermission = let-up = break = breathing spell = lull = interim = interlude = breather (slang)  2. (การเลื่อนออกไป, การยืดเวลาออกไป) = postponement = delay = suspension = deferment = adjournment = remission = tabling = shelving = stay = reprieve = moratorium}

(d) repercussion   (รี  หรือ  เรพ-เพอร์-คั้ช-ชั่น)  (ผลลัพธ์, ผลกระทบทางอ้อม, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, ผลสะท้อน, เสียงสะท้อน)   (= consequences = aftereffects = aftermath = results = upshot = fruit = developments = rewards = effects = reverberations = ripples = waves)

(e) requisite   (เร้ค-ควะ-ซิท)  (ข้อกำหนด, สิ่งที่จำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้)   (= requirement = prerequisite = requisition = request = need = want = necessity = essential = precondition = obligation = demand = command = order = must = constraint = dictate = rule = dictum = ukase)

(f) debauchery    (ดี-บ๊อ-เชอะ-รี่)  (ความลุ่มหลงในสุรายาเมา, ความลุ่มหลงในโลกียวิสัย, การล่อลวงไปในทางเสื่อมเสีย)   (= depravity = degeneracy = wickedness = sinfulness = corruption = debasement = viciousness = lechery = vice = evil = lewdness = shamelessness = immorality)

(g) proximity    (พรอค-ซิ้ม-มะ-ที่)  (ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง)   (= closeness = nearness = propinquity = adjacency = contiguity = apposition = approximation = affinity = compatibility = kinship = similarity = correspondence)

(h) protagonist    (โพร-แท้ก-กะ-นิสท)  (ตัวเอกในละครหรือบทประพันธ์, ตัวชู โรง, ผู้สนับสนุน, ผู้แข่งขันตัวสำคัญ)   (= leader = hero = heroine = chief = head = doer = actor = champion = star = advocate = principal = pioneer = trailblazer = spokesman = spokeswoman = commander)

(i) propensity   (โพร-เพ้น-ซะ-ที่)  (ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, ความชอบ)   (= tendency = disposition = leaning = predisposition = proclivity = bias = partiality = bent = penchant = prejudice = inclination = predilection = preference = taste = appetite = affinity = appetence)