หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 7)

Matching (การจับคู่)

Choose the synonym (จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกัน)

1.  flaw (ข้อบกพร่อง, ตำหนิ, จุดด่างพร้อย, ช่องโหว่, มลทิน, รอยร้าว, ทำให้เกิดข้อบกพร่อง- ตำหนิ-จุดด่างพร้อย-ช่องโหว่-มลทิน-รอยร้าว)

     (a)  particle (อนุภาค, ธุลี, ผงคลี, อณู, ส่วนที่น้อยที่สุด, ปริมาณที่น้อยที่สุด)

     (b) agile (คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, ปราดเปรียว)

     (c)  defect (ข้อบกพร่อง, ปมด้อย, ข้อเสียหาย, สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง, ละทิ้ง, เอาใจออกห่าง, หนีงาน, หลบหนีออกนอกประเทศ)

     (d) creation (การสร้าง, การประดิษฐ์, การทำให้เกิดขึ้น, สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น, สรรพสิ่งทั้งหลายสากลโลก)

2.  dictate (สั่ง, บงการ, ออกคำสั่ง, บอกให้เขียนตาม, คำสั่ง, คำบอก)

     (a)  transport (ขนส่ง, นำส่ง, ส่ง, ลำเลียง, ขนย้าย, การขนส่ง, การลำเลียง, การขนย้าย)

     (b) engender (ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

     (c)  exploit (ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, ใช้แบบเอารัดเอาเปรียบ)

     (d) impose (กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, ยัดเยียดให้, จัดเก็บภาษี)

3.  hasten (เร่ง, เร่งเร้า, ทำให้เร่งรีบ, รีบ, รีบทำ, รีบไป)

     (a)  crawl (คลาน, เลื้อย, แล่นแบบคลาน, การคลาน-เลื้อย-แล่นแบบคลาน)

     (b) crush (บด, ขยี้, บี้, คั้น, ทำให้แตก, กำจัด, ทำลาย, การบด-ขยี้-บี้-ทำให้แตก, กำจัด-ทำลาย)

     (c)  conceal (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

    (d) accelerate (เร่ง, เร่งรัด, เร่งทำ)

4.  crop (พืชผล, ธัญพืช, การเพาะปลูก, ผลการเพาะปลูกที่เก็บได้, ทรงผมหัวเกรียน, การตัดผมหัวเกรียน)

     (a) harvest (ฤดูเก็บเกี่ยว, การเก็บเกี่ยว, ผลที่เก็บเกี่ยว, ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้, ผล, ดอกผล(เก็บเกี่ยว, เก็บผล, ได้ผล, ได้รับ)

     (b) advice (คำแนะนำ)

     (c)  discrepancy (ความขัดแย้ง, ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่ตรงกัน)

    (d) settlement (การตั้งรกราก-ถิ่นฐาน-กิจการ, นิคม, ชุมชน, การแก้ปัญหา, การชำระหนี้-ชำระบัญชี)

5.  fragment (เศษหรือชิ้นที่แตกออก, สะเก็ด, ส่วนที่ยังทำไม่สำเร็จ-ไม่สมบูรณ์, แยกหรือแตกออกเป็นชิ้นๆ)

     (a)  authorization (การมอบอำนาจ-มอบสิทธิ, การแต่งตั้งมอบหมาย, การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้รับมอบหมาย)

     (b) particle (อนุภาค, ธุลี, ผงคลี, อณู, ส่วนหรือปริมาณที่น้อยที่สุด)

     (c)  cultivation (การเพาะปลูก, การทำให้เจริญงอกงาม)

     (d) advantage (ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ)

6.  mammoth (ใหญ่โตมโหฬาร, ช้างยุคน้ำแข็ง)

     (a)  assertive (ซึ่งยืนยัน, ซึ่งอ้างสิทธิ์-ถือสิทธิ์, ซึ่งอ้าง)

     (b) enormous (มากมาย, ใหญ่โต, มหึมา)

     (b) chronic (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

     (c)  minuscule (เล็กกระจิ๋วหลิว)

7.  manageable (สามารถจัดการได้-ควบคุมได้-ปกครองได้)

     (a) docile (เชื่อง, ว่านอนสอนง่าย, อ่อนน้อม)

     (b) relaxed (ผ่อนคลาย, ไม่กังวล)

    (c)  lovable (น่ารัก, น่าชื่นชอบ)

    (d) mundane (ธรรมดาสามัญ, เป็นเรื่องโลกีย์วิสัย)

8.  discriminate (แยกความแตกต่าง, เลือกที่รักมักที่ชัง)

     (a)  enhance (เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, ปรับปรุง)

     (b) persuade (ชวน, ชวนให้ทำ)

     (c)  distinguish (แยกความแตกต่าง, แบ่งแยก, จำแนก, แสดงความแตกต่าง, ทำให้เด่น)

    (d) distort (บิดเบือน, ทำให้ผิดรูป-ผิดส่วน)

9.  reflect (สะท้อนกลับ, ส่องกลับ, สะท้อนภาพให้เห็น, คิด, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง)

    (a) mirror (สะท้อนแสง, ส่อง, เป็นตัวแทนที่แท้จริง)

    (b) confirm (ยืนยัน)

    (c) succumb (ยอมจำนน, ตกอยู่ในอำนาจ, ได้รับบาดแผล, ตาย)

    (d) grind (บด, ป่น)

10.  colonize (สร้างอาณานิคม, ตั้งรกราก)

     (a) crawl (เลื้อย, ไต่, แล่นแบบเลื้อย)

     (b) cultivate (เพาะปลูก, ทำให้เจริญงอกงาม)

     (c) deprecate (ชิงชัง, ไม่เห็นด้วย, ลดค่าลง)

     (d) settle (ตั้งรกราก-หลักแหล่ง-ถิ่นฐาน, จ่ายเงิน, ชำระ, ปิดบัญชี, ทำให้สงบ, ค่อยๆจมลง, นอนก้น)

11. enormous (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย)

      (a) prosperous (เจริญรุ่งเรือง)

      (b) autonomous (เป็นอิสระ, มีอำนาจปกครองตนเอง)

       (c) gigantic (ใหญ่โตผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล)

       (d) classified (ที่แบ่งแยกหรือจัดประเภทแล้ว)

12. dialect (ภาษาถิ่น, สำเนียงท้องถิ่น, ภาษาที่ใช้เฉพาะคนอาชีพกลุ่มหนึ่ง)

       (a) terminology (คำศัพท์เฉพาะทาง, วิชาว่าด้วยคำศัพท์)

       (b) flaws (ข้อผิดพลาด, ข้อบกพร่อง)

       (c) exports (สินค้าออก)

       (d) jargon (ภาษาเฉพาะอาชีพ, คำพูดที่เหลวไหล-ไร้สาระ, คำพูดที่เข้าใจยาก)