หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 69)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. George was sanguine  (แซ้ง-กวิน)  about his chances of winning the award, because, as a disable person, he had done much better than other contenders.

(จอร์ช   ร่าเริง-เบิกบานใจ-มั่นใจ-มองโลกแง่ดี-เต็มไปด้วยความหวัง   เกี่ยวกับโอกาสของเขาที่จะชนะและได้รางวัล   เพราะว่า  -  ในฐานะคนพิการ  -  เขาทำได้ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นๆอย่างมากมายทีเดียว)

(a) commensurate   (ซึ่งได้สัดส่วนกับ, ซึ่งเทียบเท่า, ซึ่งมีปริมาณหรือขนาดเท่ากันกับ, พอเพียง)   (= proportionate = equivalent = appropriate = due = corresponding = suitable = adequate = coextensive = comparable = commensurable = commeasurable = in keeping with = coterminous)

(b) abortive   (อะ-บ๊อร์-ทิฟว)   (ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, ที่คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง)  (= unfruitful = unproductive = failed = miscarried = vain = fruitless = unprofitable = unavailing = unsuccessful = unrewarding = misdirected = futile = idle = useless)

(c) innate   (อิ-เน้ท)  (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, โดยกำเนิด, แต่ดั้งเดิม, โดยสันดาน, ในตัว) (= inborn = congenital = inbred = natural = inherent = indigenous = constitutional = native = inherited = essential = intrinsic = ingrained)

(d) fallacious   (ฟะ-เล้-ชัส)  (ผิดพลาด, ซึ่งทำให้ผิดหวัง, ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง, ลวง)   (= false = untrue = wrong = deceptive = erroneous = illusory = misleading = delusive)

(e) cheerful   (ร่าเริง, เบิกบาน, ยินดี, ดีใจ, ปลื้มปิติยินดี)   (= sanguine = hopeful = confident = enthusiastic = optimistic = buoyant = expectant = elated = animated = spirited = lively)

(f) perverse   (เพอร์-เวิ้ร์ซ)   (๑. ผิดปกติ, ประหลาด, วิปลาส, วิปริต, ออกนอกลู่นอกทาง, ๒. ชั่ว, ไม่ถูกทำนองคลองธรรม, ไร้ศีลธรรม, เสเพล,  ๓. ดื้อรั้น, หัว แข็ง, ดื้อดึง, พยศ, ว่ายาก, ควบคุมยาก)   (1. = abnormal = deviant = incorrect = improper = cranky = eccentric = topsy-turvy = backward = counter   2. = wicked = corrupt = immoral = perverted = bad = depraved = dissolute = debauched   3. = obstinate = unreasonable = wrong-headed = contrary = balky = mulish = refractory = froward = way-ward = restive = contentious = pig-headed = ornery)

(g) fruitless   (ฟรู้ท-ลิส)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่บังเกิดผล, เป็นหมัน)  (= useless = vain = unproductive = purposeless = futile = unprofitable = unfruitful = abortive = idle = worthless = unsuccessful = unavailing = unrewarding = inadequate)

(h) ostensible   (ที่เห็นภายนอก, แน่ชัด, ชัดเจน, เปิดเผยแก่คนทั่วไป, แสร้ง, โอ้อวด)   (= seeming = apparent = professed = declared = evident = probable = likely = plausible = manifest = surface = implied = presumable = avowed = visible = ostensive)

(i) penurious   (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้ตระหนี่อย่างมาก, ขี้เหนียวมากที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

 

2. The vicissitudes  (วิ-ซิ้ส-ซิ-ทิ้วด)  of the stock market were too much for Karen; she decided to look for a job that would stay the same from one day to the next.

(ความขึ้นๆลงๆ-การเปลี่ยนแปลง-การผันแปร-การหมุนเวียน-การสับเปลี่ยน   ของตลาดหุ้นมากเกินไปสำหรับคาเร็น  เธอจึงตัดสินใจที่จะหางานที่จะยังคงอยู่เหมือนเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง)  จากวันหนึ่งไปยังวันถัด  -  คืองานที่มั่นคง  ไม่เปลี่ยนแปลงวันต่อวันแบบงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น)

(a) restraint   (ริส-เทร้นท)  (๑. การยับยั้ง, การหยุดยั้ง,การขัดขวาง, การหักห้าม, ข้อจำกัด, การกักขังหรือคุมขัง, การอดกลั้น, การกลั้น, ๒. การควบคุม, การตรวจสอบ, การรั้ง, การหน่วงเหนี่ยว, ขอบเขต, ขอบเขตจำกัด,  ๓. การห้ามปราม, การเตือน,   ๔. การข่มใจตนเอง, การควบคุมตนเอง, ความพอประมาณ, ความไม่เสพของมึนเมา) {1.= constraint = prevention = obstruction = restriction = limitation = circumscription = arrest = house arrest = confinement = detention = captivity = repression = blockage = hindrance = imprisonment   2. = rein = check = brake = bridle = tether = leash = trammel = handcuff = straitjacket = curb = muzzle = gag = manacle = hobble = bar   3. = stricture = taboo = ban = interdiction = forbiddance = warning = injunction = interference = disapproval = censure = blockade = embargo = no-no (slang)   4. = self-control = self-discipline = moderation = temperance = reserve = judgment = sobriety = willpower = firmness = poise = self-possession = calmness = reticence = dignity = cool (slang)}

(b) enmity   (เอ๊น-มิ-ที่)  (ความเป็นปฏิปักษ์, ความเกลียด, ความมีใจเป็นศัตรู หรือมุ่งร้าย, ความรู้สึกต่อต้าน)  (= hostility = hatred = animosity = antagonism = rancor = malice = animus = ill will = antipathy = strife = bad blood)

(c) ignominy   (อิ๊ก-นะ-มิ-นี่)  (ความน่าอับอาย, ความอัปยศอดสู, ความเสื่อมเสียชื่อเสียง, ความน่าดูถูก, ความน่ารังเกียจ)  (= dishonor = discredit = disfavor = disrepute = odium = shame = infamy = disgrace = degradation = opprobrium = obloquy)

(d) hierarchy   (ไฮ้-อะ-รา-คี่)   (การปกครองโดยลำดับชั้น หรือชั้นยศ, การจัดลำดับสูง-ต่ำตามชั้นยศในวงราชการ ทั้งพลเรือนและทหาร, ระบบสมณศักดิ์ หรือชั้นยศในการปกครอง)   (= a system of organization in which people have different ranks or positions depending on how important they are.  The most important people are at the top of the hierarchy.)

(e) natural change; change in fortune   (การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ หรือตามปกติ;การเปลี่ยนแปลงในโชคลาภ)  (= vicissitude = ups and downs = changes = variations = chance = shifts = fortune = fate = lot = destiny = luck = adventures)

(f) ramification   (แรม-มิ-ฟิ-เค้-ชั่น)   (การขยาย, การเพิ่ม, การแตกกิ่งก้านสาขา, กิ่งก้าน, สาขา, ผลลัพธ์, ลักษณะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง)  (= offshoot = branch = result = consequence = outgrowth = aftermath = extension = excrescence = development = circumstance = subdivision = sequel = scion)

(g) rationale   (แรช-ชะ-แน่ล)  (พื้นฐานของเหตุผล, ข้อความแห่งเหตุผล, ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ)  (= basis = reason = reasoning = explanation = key = grounds = motivation = theory = principle = logic = cause)

(h) euphoria   (ยู-ฟ้อร์-เรีย)   (ความรู้สึกสบาย, ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข)  (= joy = excitement = exaltation = happiness = rapture = ecstasy = bliss = jubilation = triumph = exultation = delight)

(i) continence   (๑. การควบคุมตนเอง, การบังคับใจตัวเอง,   ๒. การละเว้นจากกิจกรรมทางเพศ, การรู้จักละเว้น, ความบริสุทธิ์, ความพอประมาณ, การไม่เสพของมึนเมา)   (1. = self-control = self-restraint   2. = chastity = moderation = purity = abstemiousness = virtue = forbearance = temperance = sobriety)

 

3. Our taxi driver paused briefly on the way to the airport to vilify  (วิ้ล-ละ-ไฟ)  the driver of the car that had nearly forced him off the road.

(คนขับรถแท็กซี่ของเราหยุด (จอด) รถช่วงสั้นๆ  ในระหว่างทางไปสนามบิน  เพื่อ  ด่าว่า-ประณาม-สบประมาท-ใส่ร้าย-ให้ร้าย-ทำให้เสียชื่อเสียง-ประจาน   คนขับรถซึ่งเกือบจะทำให้เขาต้องขับรถตกจากถนน  -  หมายถึงถูกขับรถเบียด  หรือขับแซงสวนเลนมา  ทำให้รถแท็กซี่ต้องหักหลบจนเกือบตกถนน)

(a) assent   (อะ-เซ้นท)  (ตกลง, ยินยอม, ยอมรับ)   (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง การตกลง, การยินยอม)  (= agree = concur =consent = give in = go along = yield = concede = comply = accede = accept = approve = acquiesce)

(b) astound   (แอส-เทานด)  {ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ)} (= stun = shock = astonish = startle = amaze = dumfound = confound = take aback = overwhelm = appall = stagger)

(c) chide; defame   (ด่าว่า; ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)  (= vilify = defame = slander = libel = smear = mudsling = slur = denigrate = abuse = ridicule = disparage = calumniate = accuse = chastise)

(d) confiscate   (ค้อน-ฟิส-เคท)  (ยึด, ริบ)  (= appropriate = preempt = seize = possess = sequester = impound = expropriate = dispossess = usurp = mulct = commandeer = arrogate = hijack)

(e) crave    (เคร้ฟว)  (๑. กระหาย, อยากได้มาก, ต้องการ, ปรารถนา,  ๒. อ้อนวอน, วิงวอน, ร้องขอ)  (1. = long for = desire = yearn for = wish for = want = hanker after = pine for = hunger for = thirst for = covet = lust for = lust after   2. = beg for = ask = solicit = seek = request = beseech = petition = implore = plead for = entreat = supplicate = pray for)

(f) dodge   (ด๊อจ)   (๑.  หลบ, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง (อย่างเจ้าเล่ห์), หลอกลวง, ต้มตุ๋น   ๒. บอกปัด, หลีก, หักเลี้ยว, เปลี่ยนทิศอย่างฉับพลัน, เซ, เอียง)  (1. = avoid = evade = elude = parry = hedge = shuffle = fudge = quibble = equivocate = prevaricate = trick = deceive   2. = duck = swerve = shift = turn aside = twist = sidestep = sheer off = jib = lurch = evade = avoid)

(g) harass   (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม)  (= annoy = bother = plague = disturb = vex = worry = harry = torment = bedevil = pester = badger = browbeat = bully = beleaguer = intimidate = threaten = persecute)

(h)   belabor   (บิ-เล้-เบอะ)   (ทำ – พูด – ซ้ำๆ หรือในปริมาณที่มากเกินไปจนไร้สาระ, พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ, ถกเถียง, กล่าวหา, เหยียดหยาม)  {= reiterate = repeat = go on about = explain = rehash = recapitulate = din = hammer away = pound = enlarge on = dwell on = expatiate = beat a dead horse (slang)}

(i) beleaguer   (บิ-ลี้-เกอะ)  (๑. รบกวน, รังควาญ, ทำให้โกรธ,  ๒. โอบล้อม, โจมตี, ล้อมรอบ, โอบตี, ล้อมรอบด้วยกองทหาร, เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง หรือความลำบาก)   (= annoy = bother = plague = harass = disturb = vex = worry = pester = badger   2. = surround = circumvent = encircle = enclose = encompass = circle = envelop = circumscribe = environ = enfold = girdle = wrap = hem = hedge in = sheathe = bound)

 

4. In the desert, nomadic  (โน-แม้ด-ดิค)  tribes wander back and forth, enduring much privation.

(ในทะเลทราย  ชนเผ่าซึ่ง  ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ-ท่องเที่ยว  เร่ร่อน (ตระเวน)  ไปมา   และอดทนต่อความขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพอย่างมาก)

(a)    hideous   (ฮิ้ด-เดียส)  (น่ากลัว, น่าเกลียดมาก, สยดสยอง, เขย่าขวัญ, น่าขยะแขยง, น่าตกใจ)   (= repulsive = shocking = revolting = dreadful = ghastly = repugnant = loathsome = appalling = grim = horrible = frightful = gruesome = monstrous = odious)

(b)   wandering   (ว้อน-เดอะ-ริ่ง)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน(= nomadic = roving = unsettled = migrant = migratory = vagabond = drifting = itinerant = vagrant = footloose = peripatetic)

(c)             atrocious   (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)   (= horrible = wicked = heinous = outrageous = monstrous = fiendish = brutal = barbaric = cruel = savage = sadistic = criminal = vicious = inhuman = unspeakable)

(d)   durable   (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล)  (ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน)   (= sturdy = solid = strong = sound = substantial = firm = resistant = enduring = lasting = abiding = immutable = constant = permanent)  

(e)    erudite   (เอ๊อร์-รู-ไดท)  (คงแก่เรียน, ซึ่งมีวิชาความรู้สูง)   (= learned = scholarly = knowledgeable = well-read = educated = lettered = literate = bookish = intellectual = pedantic = polymath = encyclopedic)

(f)     explicit   (เอคส-พลิ้ซ-ซิท)  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, แน่นอน, เปิดเผย, ขวานผ่าซาก)   (= exact = categorical = distinct = definite = express = clear = precise = candid = frank = blatant = stated = straightforward = open = outspoken = blunt = patent)

(g)   feasible   (ฟิ-ซะ-เบิ้ล)  (ที่ดำเนินการได้, ที่เป็นไปได้, ที่กระทำได้)   (= possible = practicable = workable = attainable = suitable = expedient = practical = viable = operable = reasonable)

(h)   futile   (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, หาความจริงไม่ได้, ขี้ปะติ๋ว, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)   (= useless = vain = unproductive = wasted = unavailing = fruitless = bootless = sterile = ineffectual = worthless = unsuccessful = abortive)

(i)     imperative   (อิม-เพ้อ-ระ-ทิฟว)  (จำเป็น, ซึ่งบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งกำหนดให้ต้องทำ)   (= obligatory = binding = compulsory = mandatory = required = demanded = unavoidable = requisite = necessary = insistent = pressing = exigent = critical = urgent = decisive)

 

5. The virulent plague caused havoc  (แฮ้ฟ-ว้อค)  among the populace.

(โรคระบาด (โรคห่า) ที่ทำให้ตายได้   ก่อให้เกิด  ความหายนะ-ความฉิบหาย-ความเสียหาย   ในบรรดาราษฎร-ประชาชน)

(a)    incursion   (อิน-เค้อร์-ชั่น)  (การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ)   (= infiltration = inroad = foray = raid = sortie = invasion = assault = attack = infringement = trespass = violation)

(b)   dissonance   (ดิ๊ส-ซะ-เนิ่นซ)  (ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่กลมกลืนกัน, ความไม่สามัคคีกัน, ความไม่ประสานกันของเสียง)   (= disagreement = disturbance = dissension = difference = quarreling = conflict = contention = disharmony = dispute = rupture = clash = strife)

(c)   calamity   (คะ-แล้ม-มิ-ที่)   (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เคราะห์ร้าย)   ( = havoc = destruction = ruin = devastation = upheaval = catastrophe = disaster = disruption = disorder = confusion = uproar = chaos = mayhem)

(d) blandishment    (แบล้น-ดิช-เมิ่นท)  (การประจบ, การเอาใจ, การป้อยอ, การยกยอ, การโอ้โลม)   (= adulation = acclaim = compliments = plaudits = applause = eulogy = praise = sycophancy = obsequiousness = fawning = cajolery = flattery = blarney = sweet talk = honey = soft soap = buildup = snow job (slang) = taffy)

(e) libido   (ลิ-บี๊-โด้)  (ตัณหา, ความใคร่, ราคะ)   (= lust = lechery = concupiscence = carnality = salaciousness = licentiousness = lubricity = license = lasciviousness = libertinism = wantonness = prurience = pruriency = lewdness = goatishness = satyrism = venery)

(f) aptitude   (แอ๊พ-ทิ-ทิ้วด)  (ความสามารถ, สมรรถภาพ, ความถนัด, ความฉลาด, การเรียนเก่ง)   (= ability = endowment = talent = skill = finesse = virtuosity = faculty = knack = flair = gift = capability = potential)

(h) misanthropy   (มิ-แซ้น-ธระ-พี่)  (ความเกลียดชังมนุษย์, ความไม่ชอบหรือไม่ไว้วางใจมนุษย์)   (= hatred or disgust of human beings = dislike or distrust of mankind)

(i) preamble   (พรี-แอ๊ม-เบิ้ล)   (อารัมภกถา, บทนำ, บทความเบื้องต้น, คำบอก เกริ่น, พระราชปรารภ)   (= preface = introduction = prelude = prologue = proem = opening = exordium)

 

6. The three-year-old was resolute  (เร้ซ-ซะ-ลู้ท)  in his refusal to taste the broccoli.

(เจ้าเด็กน้อยอายุ  ๓  ขวบ   เด็ดเดี่ยว-แน่วแน่-ยืนหยัด-ตัดสินใจแล้ว   ในการปฏิเสธของเขาที่ลองชิมผักบร๊อคโคลี่)

(a) recondite   (เร้ค-เคิน-ไดท  หรือ  ริ-ค้อน-ไดท)   (ลึกลับมาก, รู้จักกันน้อย, ลึกซึ้งมาก, คลุมเครือ, ซอกแซก)   (= abstruse = involved = profound = deep = complicated = complex = abstract = difficult = obscure = arcane = esoteric = mysterious)

(b) audible   (อ๊อ-ดิ-เบิ้ล)  (ดังพอที่จะได้ยิน, สามารถได้ยิน, ได้ยิน, ฟังได้ยิน)   (= hearable = distinct = perceptible = clear = plain = recognizable = intelligible)

(c) arid   (แอ๊ร์-ริด)   (๑.  แห้งมาก, แล้ง, ไม่มีความชื้น,   ๒. ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ, จืดชืด)   (1. = dry = parched = waterless = dehydrated = desiccated = barren = sterile   2. = dull = tedious = uninteresting = lifeless = spiritless = flat = dreary = sterile = jejune = colorless = vapid)

(d) determined; firm   (มุ่งมั่น-ตั้งใจ;มั่นคง-เด็ดเดี่ยว)   (= resolute = purposeful = decisive = firm = steady = constant = fixed = unswerving = unyielding = flat-footed = resolved = convinced = strong-willed = decided = steadfast = persevering = persistent = adamant)

(e) bizarre   (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)   {= outlandish = fantastic = grotesque = outré = freakish = freaky = odd = eccentric = unusual = strange = attention-getting = Kafkaesque = extraordinary = peculiar = crazy = kookie (slang) = kinky (slang)}

(f) cautious   (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)   (= wary = prudent = careful = discreet = circumspect = heedful = chary = guarded = alert = watchful = vigilant = attentive = deliberate)

(g) cryptic   (คริ้พ-ทิค)  (ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับรหัส)   (= puzzling = ambiguous = mysterious = vague = perplexing = latent = equivocal = apocryphal = obscure = covert = secret = arcane = dark = hidden = occult = mystic = recondite = enigmatic = cabalistic = oracular)

(h) defective   (ดิ-เฟ้ค-ทิฟว)  (มีข้อบกพร่อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่ปกติ, พิการ, ขาด, เสีย)   (= imperfect = marred = flawed = faulty = subnormal = substandard = subpar = broken = poor = inadequate = inoperative = out of order)

(i) fickle   (ฟิ้ค-เคิ่ล)  (เปลี่ยนแปลงง่าย, ไม่คงเส้นคงวา, เอาแน่ไม่ได้, เหลาะแหละ, แล้วแต่อารมณ์, หลายใจ)   (= changeable = inconstant = erratic = irresolute = mercurial = capricious = unreliable = undependable = unpredictable = volatile = inconsistent = indecisive = vacillating = whimsical = flighty)

 

7. Henry’s legs were so severely injured in the roller-skating accident that he didn’t become fully ambulatory  (แอม-บิว-ละ-โท้-รี่)  again until more than a year later.

(ขาของเฮนรี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากจากอุบัติเหตุโรลเล่อร์สเก๊ต  จนกระทั่งเขาไม่   แข็งแรงพอที่จะเดินได้ (ลงจากเตียง)-ที่เดินไปมา-เหมาะสำหรับเดิน-เกี่ยวกับการเดิน   อย่างเต็มที่ (อย่างสมบูรณ์) อีกครั้ง  จนกระทั่งกว่าอีก  ๑  ปีต่อมา  -  จึงสามารถเดินได้)    

(a) portentous   (พอร์-เท้น-เทิส)  (เป็นลาง, บอกเหตุล่วงหน้า, ไม่เป็นมงคล, มหัศจรรย์)   (= ominous = foreboding = premonitory = threatening = impending = menacing = alarming = disquieting = sinister = fateful = prophetic)

(b) decadent   (เด๊ค-คะ-เดิ้นท)  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)   (= debased = declining = degenerate = decayed = withered = effete = enervated = tainted = devitalized = artificial = corrupted = debauched = mannered = unwholesome = unsound)

(c) capable of walking    (สามารถเดินได้)   (= ambulatory = striding = ambling = ambulating = pacing)

(d) querulous    (เคว้อ-รู-เลิส)  (ชอบบ่น, ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบโทษคนอื่น)   (= fretful = faultfinding = complaining = carping = captious = disparaging = critical = censorious = petulant = peevish = plaintive = irritable = discontented = whining =  testy)

(e) idyllic   (ไอ-ดิ๊ล-ลิค)  (มีเสน่ห์แบบชนบทหรือบ้านนอก, มีความสงบตามธรรมชาติ, ที่งดงามอย่างเรียบๆ)   (= picturesque = fabulous = captivating = mythical = peaceful = plainly beautiful = bucolically charming)

(f) genuine   (เจ๊น-ยู-อีน)  (๑.  แท้, แท้จริง, ไม่ใช่ของปลอม,   ๒.  จริงใจ, ไม่เสแสร้ง, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม)   (1. = real = authentic = legitimate = veritable = proven = tested = unadulterated = unalloyed = actual = factual   2. = frank = sincere = true = honest = candid = ingenuous = straightforward = aboveboard = plain = open = guileless)

(g) impetuous   (อิม-เพ้ช-ชู-เอิส)  (หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก)   (= hasty = precipitate = headlong = brash = rash = impulsive = spontaneous = energetic = violent = fierce = vehement = headstrong = impatient = uncontrollable)

(h) ingenuous   (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)   (= artless = unsophisticated = innocent = frank = honest = open = guileless = unaffected = natural = candid = direct = straightforward = simple-hearted = trusting = genuine)

(i) lenient    (ลี้-เนี่ยนท)  (ผ่อนผัน, ผ่อนหนักผ่อนเบา, กรุณา, ปรานี, โอนอ่อน)   (= merciful = mild = indulgent = tolerant = bland = soft = gentle = soft-hearted = forbearing = kind = permissive = compassionate = tender = patient)