หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 68)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Public apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่)  about politics is frequently caused by so much corruption of the government.

(ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วง-ความไร้อารมณ์หรือความรู้สึก   ของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  บ่อยครั้งเกิดมาจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมากมายของรัฐบาล)

(a) malediction   (แมล-ละ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)  (= curse = anathema = imprecation = execration = damnation = vilification = aspersion = calumny = opprobrium = diatribe = abuse = invective)

(b) havoc   (แฮ้ฟ-วอค)  (ความหายนะ, ความฉิบหาย, ความเสียหาย)  (= destruction = ruin = devastation = upheaval = catastrophe = disaster = disruption = disorder = confusion = uproar = chaos = mayhem)

(c) labyrinth   (แล้บ-บิ-รินธ)  (ทางวกวน, เขาวงกต, สิ่งที่วกเวียน, ความยุ่งยากสับสน, ห้องหูชั้นใน)  (= maze = intricacy = tangle = coil = entanglement = puzzle = perplexity = confusion = convolution = meander = mare’s nest)

(d) lack of interest or feeling   (การขาดความสนใจ หรือไร้อารมณ์ความรู้สึก)  (= apathy = indifference = unconcern = impassivity = insensitivity = coldness = numbness = dispassion = disinterest = lethargy = listlessness = torpor = sluggishness)

(e) consternation   (คอน-สเทอ-เน้-ชั่น)  (ความตกตะลึง, ความอกสั่นขวัญหนี, ความน่ากลัว)  (= amazement = confusion = dismay = shock = astonishment = distraction = bewilderment = stupefaction = awe = alarm = trepidation = indignation = horror)

(f) aberration   (แอ๊บ-เบอะ-เร้-ชั่น)  (การเบี่ยงเบนจากมาตรฐานหรือปกติ, ความผิดปกติ, สิ่งที่ไม่เหมือนทั่วๆไป)  (= deviation = oddity = abnormality = nonconformity = anomaly = quirk = irregularity = eccentricity = peculiarity = sport = freak = mutant = heteroclite = monster = monstrosity = curiosity = abortion)

(g) accolade   (แอ๊ค-โค-เลด)  (รางวัล, เกียรติยศ)  (= honor = praise = recognition = kudos = applause = acclaim = bouquet = medal = crown = laurel = testimonial = salute = tribute = acclaim = acclamation)

(h) aphorism   (แอ๊ฟ-โฟ-ริส-ซึ่ม)  (คติพจน์, คำพังเพย, สุภาษิต)  (= maxim = saying = epigram = adage = dictum = apothegm = proverb = truism = motto = slogan = saw = axiom)

(i) effigy   (เอ๊ฟ-ฟิ-จี้)  (หุ่นหรือรูปจำลองเพื่อล้อเลียน เสียดสี หรือประณาม)

(= dummy)

 

2. The baby-sitter made herself a surreptitious  (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  meal of lobster as soon as Mr. and Mrs. Robinson had driven away.

(พี่เลี้ยงเด็กปรุงอาหารแบบ   แอบทำ-ลอบทำ-ซ่อนเร้น-ลับๆล่อๆ-มีเลิศนัย   ทำด้วยกุ้งก้ามกราม  ในทันทีที่มิสเตอร์และมิสซิสโรบินสันขับรถออกไป  -  จากบ้าน)  (หมายถึงพี่เลี้ยงฯแอบปรุงอาหารทำด้วยกุ้งราคาแพง  เมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน)

(a) sedentary   (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ประจำที่, นั่ง, เป็นการนั่ง, ในลักษณะนั่ง, คุ้นเคยกับการนั่ง)  (= immobile = stationary = immovable = fixed = sitting)

(b) sneaky   (สนี้ค-คี่)  (ลับๆล่อๆ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้นอยู่ในใจ, ขี้โกง, หลอกลวง)  (sneaky = sly = cowardly = underhand = stealthy = secretive = secret = surreptitious = furtive = covert = unmanly = dishonorable = yellow = slippery = insidious = double-dealing = disingenuous)

(c) lethal   (ลี้-เธิ่ล)  (ถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรง, ทำให้ตาย, เกี่ยวกับความตาย)  (= fatal = deadly = mortal = noxious = baneful = malignant = virulent = killing = internecine = pernicious = dangerous = destructive = devastating)

(d) overt   (โอ-เวิ้ร์ท  หรือ  โอ๊-เวิทร์ท)  (เปิดเผย, ไม่ปิดบัง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง)  (= apparent = obvious = manifest = clear = patent = straightforward = unconcealed = outright = visible = plain = public = direct = undisguised)   

(e) illiterate   (อิ-ลิ้ท-เทอะ-เรท)  (ไม่รู้หนังสือ , ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้, ไม่มีการศึกษา, ไม่มีความรู้ในสาขาหนึ่ง) (= that cannot read or write)

(f) stupendous   (สทู-เพ้น-ดัส)  (มหาศาล, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้มึนงง)  (= prodigious = gigantic = colossal = mammoth = jumbo = enormous = elephantine = gargantuan = monstrous = huge = monumental = titanic = phenomenal = voluminous = sizable)

(g) inchoate   (อิน-โค้-อิท)  (แรกเริ่ม, เพิ่งเริ่ม, ขึ้นต้น, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่)  (= beginning = commencing = initial = elementary = rudimentary = incipient = nascent = budding = embryonic)

(h) timorous   (ทิ้ม-เมอะ-รัส)  (ขี้ขลาด, ตาขาว, เต็มไปด้วยความกลัว, ขี้ตื่น)  (= timid = fearful = shrinking = skittish = shy = nervous = diffident = coy = retiring = bashful = modest = irresolute = faint-hearted = apprehensive = milky)

(i) viable   (ไว้-อะ-เบิ้ล)  {๑.  สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้, (ทารก เมล็ดพืช หรืออื่นๆ) ที่สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้, (ทารกในครรภ์) เจริญเติบโตพอที่จะมีชีวิตนอกมดลูกได้,  ๒.  ปฏิบัติได้, ทำงานได้, มีประโยชน์, ให้ความหวัง}  (1. = alive = living = vital = sprouting = developing = growing  2. = workable = practicable = effectual = practical = operative = feasible = useful = doable = possible = promising)