หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 67)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Sentencing people to death is a prerogative  (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว)  of many kings and queens.

(การตัดสินลงโทษประหารชีวิตประชาชน (ผู้คน) เป็น   สิทธิพิเศษ-อภิสิทธิ์   ของพระราชาและพระราชินีจำนวนมาก)  (หมายถึงในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน)

(a) entreaty   (เอน-ทรี้-ที่)  (การขอร้อง, การวิงวอน, การอ้อนวอน, คำขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน)  (= request = supplication = plea = prayer = cry = petition = suit = appeal = adjuration = invocation)

(b) gusto   (กัส-โท)  (ความเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบ, ความพอใจ)  (= enjoyment = zest = appetite = relish = enthusiasm = appreciation = taste = palate = vigor = pleasure = fervor = exhilaration = delight)

(c) debris   (เด๊บ-บรี  หรือ  เด๊-บรี)   (ซากสลักหักพัง, เศษ, เศษอิฐ หิน ปูน ฯลฯ, ขยะ, การสะสมของเศษหิน ดิน ทราย ที่ถูกลมพัดพามา)  {= rubble = rubbish = wreckage = ruins = trash = junk = waste = dregs = dross = shards = litter = sweepings = detritus = crap (slang) = crud (slang)}  

(d) detriment   (ดี๊-ทริ-เมิ่นท)  (การสูญเสีย, ความเสียหาย, เคราะห์ร้าย, ความทรุดโทรม, การได้รับบาดเจ็บ, สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย)  (= injury = harm = hurt = disservice = prejudice = impairment = loss = damage = mishap = misfortune = disadvantage)

(e) privilege   (พริฟ-วะ-ลิจ)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ)  {= prerogative = perquisite = priority = advantage = authority = franchise = exemption = sanction = benefit = immunity = leverage = influence = pull (slang) = clout (slang)}

(f) longevity   (ลอน หรือ ลาน-เจ๊ฟ-วิ-ที่)  (ชีวิตอันยืนยาว, ความมีอายุยืน, ระยะยาวนานของชีวิต, ช่วงชีวิต)  (= old age = lifespan = long life = long-livedness)

(g) pinnacle   (พิ้น-นะ-เคิ่ล)  (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดภูเขา เจดีย์ ตึก หอ หรืออื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)  (= acme = peak = apex = summit = top = zenith = meridian = cap = crown = crest = climax = culmination = eminence = tower = maximum)

(h) humility   (ฮิว-มิ้ล-ลิ-ที่)  (ความนอบน้อม, ความถ่อมตัว)  (= modesty = meekness = docility = humbleness = lowliness = self-abasement = submissiveness = unpretentiousness = shyness = sheepishness = subservience = diffidence = submission)

 

2. The umpire  (อั๊ม-ไพ-เออะ)  was adamant  (แอ๊ด-ดะ-แม่น)  about his decision to expel the foul player.

(กรรมการตัดสิน (ผู้ชี้ขาด)   ใจแข็ง-ไม่เปลี่ยนใจ-ยืนกราน-ไม่ยืดหยุ่น-แข็งแกร่ง  เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขา  ในการไล่ออก (จากสนาม) ผู้เล่นที่ทำฟาวล์  -  หรือเล่นสกปรก)

(a) vitriolic   (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (กัดกร่อนมาก, แสบไส้, (คำพูด) เผ็ดร้อน)  {= cutting = acidulous = caustic = sharp = nasty = biting = hurtful = sarcastic = corrosive = destructive = acrimonious = acerbic = bitchy (slang)}

(b) ardent   (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง)  (= zealous = eager = passionate = enthusiastic = fervid = fervent = vehement = intense = hot = earnest = devoted = impassioned = avid = zestful = warm-blooded = hot-blooded)

(c) inflexible   (๑.  ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว,   ๒. งอไม่ได้, ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก)  (1. = unyielding = firm = stubborn = steadfast = unalterable = determined = obstinate = rigid = inelastic = obdurate = mulish = pigheaded = intractable = resolute = adamant = unrelenting = unbending  2. = incapable of being bent = rigid = stiff = adamantine = steely)

(d) obscure   (ออบ-สเคียว)  (๑. ไม่ชัดแจ้ง, คลุมเครือ, มีความหมาย  ๒  นัย, ลึกลับ, เข้าใจยาก, เป็นปริศนา,    ๒.  มัว, มืดมัว, ทึบ, อับแสง,  มืดมน,   ๓. มิได้กำหนดหรือทำให้ชัดเจน,  ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ห่างไกล, ไกลลิบลับ, โดดเดี่ยว, ไม่มีใครสังเกตเห็น, ไม่มีชื่อเสียง)  (1. = vague = abstruse = ambiguous = recondite = cryptic = equivocal = occult = enigmatic  2. = dim = dark = dusky = gloomy = overcast = murky = unlit = shadowy = cloudy  3. = undefined = concealed = remote  = distant = out-of-the-way = unnoticed = hidden = secluded = apart)       

(e) senile   (ซี้-ไนล)  (๑. แก่, ชรา, สูงอายุ,   ๒.  เก่าคร่ำคร่า, มอซอ, ขาดวิ่น, ทรุดโทรม, เสื่อม, เน่าเปื่อย, ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ)  (1. = old = aged = mature = experienced = elderly = sedate   2. = worn-out = shabby = stale = dilapidated = decayed = deteriorated)

(f) virile   (เว้อร์-ไรล  หรือ  เว้อร์-เริล)  (สมเป็นชาย, มีกำลังเช่นชาย, สามารถแพร่พันธุ์ได้, สามารถให้กำเนิดลูกได้)  (= masculine = manly = male = manful = potent = lusty = strong = muscular = forceful = strapping = vigorous = stalwart = macho)

(g) deplorable   (ดิ-พล้อ-ระ-เบิ้ล)  (น่าเสียใจ, น่าเสียดาย, น่าเวทนา, น่าโศกเศร้า, เลว, น่าตำหนิ)  (= regrettable = lamentable = unfortunate = distressing = miserable = sad = unhappy = grievous = sorry = disastrous = calamitous = ill-fated)

(h) congenial   (คัน-จี๊-เนี่ยล)  (๑. ซึ่งเข้ากันได้, ไปกันได้, เห็นอกเห็นใจ, คงเส้นคงวา   ๒.  ถูกใจ, เป็นที่พอใจ)  (1. = compatible = congruous = kindred = like = consistent = sympathetic  2. = agreeable = gratifying = pleasant = amenable = cordial = likable) 

 

3. My winning lottery ticket engendered  (เอ็น-เจ๊น-เดอะ)  a great deal of envy among my co-workers; they all wished that they had won.

(การถูกรางวัลล๊อตเตอรรี่ของผม   ก่อให้เกิด-ทำให้เกิด-ทำให้ปรากฏขึ้น-สร้าง   ความอิจฉาริษยาอย่างมากมายในหมู่เพื่อนร่วมงานของผม  พวกเขาปรารถนาว่า  พวกตนถูกรางวัลเช่นเดียวกัน)

(a) enfranchised   (เอ็น-แฟร้น-ไช่ซ)  (ให้สิทธิพิเศษสำหรับพลเมือง  โดยเฉพาะสิทธิในการออกเสียง)  (= give special rights to citizens, particularly voting rights)    

(b) enervated   (เอ๊น-เนอร์-เวท)  (บั่นทอนกำลังหรือพลังงาน, ทำให้หมดเรี่ยวหมดแรง, ทำให้อ่อนเปลี้ย)  (= weaken = debilitate = enfeeble = wear out = tire = sap = paralyze = exhaust = prostrate = attenuate = incapacitate = disable)

(c) discerned   (มองเห็น, สังเกตเห็น, เข้าใจ, หยั่งรู้, มองเห็นความแตกต่าง, แยกความแตกต่างได้)  (= apprehend = understand = perceive = ascertain = recognize = discover = observe = notice = note = see = behold = descry)

(d) coerced   (โค-เอิ้ร์ซ)  (บังคับใครให้ทำ หรือ ไม่ทำอะไรบางอย่าง, บีบบังคับ, บังคับขู่เข็ญ)  (= force = compel = constrain = make = bully = intimidate = press = drive = impel = command = strong-arm = dragoon = overpower = exact = oblige)

(e) created   (ครี-เอ๊ท)  (สร้าง, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)  (= generate = engender  = cause = produce = instigate = incite = foment = spawn = breed = beget = initiate = originate = bring forth)

(f) castigated   (แคส-ทิ-เกท)  (วิจารณ์อย่างรุนแรง, ทำโทษเพื่อดัดสันดาน)  (= punish =chastise = berate = chasten = scold = correct = censure = admonish = reprimand = discipline = scourge = smite)

(g) admonished   (แอด-ม้อน-นิช)  (๑. ตักเตือน, ให้สติ, ห้าม,   ๒. ด่าว่า, ว่ากล่าว, ตำหนิอย่างรุนแรง)  {1. = warn = foreworn = caution = alert = counsel = advise = apprise = make aware = tip off   2. scold = reprove = chastise = chide = reprimand = berate = disapprove = rebuke = censure = lecture = take to task = chew out (slang)}

(h) adulterated   (อะ-ดั๊ล-เทอ-เรท)  (เจือปน, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, ลักลอบเป็นชู้)  (= debase = corrupt = degrade = worsen = pollute = spoil = contaminate = water down = weaken = devalue = cheapen = depreciate = attenuate = bastardize)

 

4. John intended to slander Mr. Smith by telling everyone in school that the principal was a thief.

(จอห์นตั้งใจที่จะ  พูดในทางร้าย (ถึงบุคคล) ในที่สาธารณะ-ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง-แพร่ข่าวลือในแบบมุ่งร้ายหรือทำลาย  (แก่) มิสเตอร์สมิธ  โดยการบอกทุกคนในโรงเรียนว่า  ครูใหญ่ (สมิธ) เป็นขโมย)

(a) defame   (ดิ-เฟ่ม)  (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้าย, ป้ายสี)  (= libel = slander = malign = traduce = stigmatize = disparage = belittle = depreciate = vilify = blacken = insult = derogate = revile = denigrate = calumniate)

(b) fetter   (เฟ้ท-เท่อะ)  (ใส่โซ่ตรวน, บังคับ, ขัดขวาง, ยับยั้ง, เป็นอุปสรรคต่อ)  (= restrain = curb = leash = chain = bridle = bind = tie = hinder = shackle = manacle = straitjacket = muzzle = gag = tether = confine)

(c) edify   (เอ๊ด-ดิ-ไฟ)  (สั่งสอน, อบรม, เทศนา, สอนศีลธรรม, กระตุ้นทางด้านจิตใจหรือคุณธรรม)  (= train = school = develop = instruct = teach = educate = enlighten = inform = nurture = indoctrinate = discipline = cultivate = civilize)

(d) culminate   (คั้ล-มิ-เนท)  (ถึงจุดสูงสุด, ถึงจุดสุดท้าย, บรรลุถึงยอด, สิ้นสุด, ถึงขั้นสุดท้าย, สรุป, ทำให้ถึงที่สุด หรือจุดสุดยอด)  (= climax = end = finish = ripen = result = consummate = perfect = crown = complete = accomplish = fulfill = cap = achieve = wind up)

(e) curtail   (เคอร์-เท่ล)  (ทำให้สั้น, ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ย่อ, จำกัด, ลด)  (= abbreviate = cut = lessen = reduce = abridge = diminish = decrease = shorten = prune = trim = pare = blunt = dock = contract = truncate)

(f) beset   (๑. กลุ้มรุม, รบกวน,   ๒. ห้อมล้อม, โจมตีทุกด้าน)  (1. = attack = plague = annoy = pester = bedevil = harass = badger = bother = nag = persecute = victimize = hector = harry = chafe = afflict = irk  2. = attack = assault = surround = besiege = hem in = blockade = beleaguer = encircle = lay siege to = hedge in = encompass)    

(g) censure   (เซ้น-เช่อะ)  (ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง, การตำหนิ, การติเตียน)  (= condemnation = blame = disapproval = admonition = rebuke = reproach = invective = stricture = reprimand = castigation = criticism)  

(h) congregate   (ค้อง-กรี-เกท)  (ชุมนุม, จับกลุ่มกัน, รวบรวม)  (= assemble = get together = forgather = muster = collect = convene = gather = flock = throng = convoke = cluster = rally = meet = swarm = mass = concentrate)

(i) consecrate   (ค้อน-ซิ-เครท)  (๑. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,   ๒.  อุทิศให้, อุทิศตัว)  (1. = bless = purify = hallow =  sanctify = anoint = exalt = baptize = cleanse  2. = devote = dedicate = give over = set apart = ordain = destine = surrender = commit)