หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 66)

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 66)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The political group was charged with sedition (ซี-ดิ๊ช-ชั่น) because it had advocated burning the capital to the ground.

(กลุ่มการเมืองถูกตั้งข้อหา  การปลุกระดมมวลชน  (ให้ต่อต้านรัฐบาล)-การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือการกบฏ-การต่อต้านรัฐบาล-การจลาจล   เพราะว่ากลุ่มฯได้สนับสนุนการเผาเมืองหลวงจนราบเป็นหน้ากลอง)

(a) integrity   (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (๑. ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม,  ๒. ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)  (1. = honesty = rectitude = probity = uprightness = virtue = honor = principle = morality = trustworthiness = character = fair-mindedness = scrupulousness = incorruptibility  2. = wholeness = soundness = completeness = intactness = totality = unity)

(b) treason   (ทรี้-เซิ่น);  the incitement of public disorder or rebellion   (การกบฏ-การทรยศขายชาติ; การปลุกระดมมวลชนให้ก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ)  (= sedition = mutiny = rebellion = revolt = disobedience = defiance = insurrection = uprising = lawlessness = subversion = disloyalty = treachery)

(c) virtue   (เว้อร์-ชู่)  (๑.  คุณงามความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง,  ๒.  คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, ความบริสุทธิ์, ความเข้มแข็ง, ความโอบอ้อมอารี)  (1. = incorruptibility = rectitude = uprightness = righteousness = high-mindedness = integrity = honor = nobility = morality = worthiness = goodness  2. = merit = good = asset = blessing = value = credit = strength = boon = gift = help = plus)

(d) probity   (พร้อบ-บิ-ที่  หรือ  โพร้-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)  (= integrity = virtue = honesty = high=mindedness = righteousness = morality = character = uprightness = dependability = trustworthiness = honor = principle = incorruptibility = scrupulousness = conscience)

(e) perfidy   (เพ้อร์-ฟิ-ดี้)  (การโกง, การทุจริต, การไม่ซื่อสัตย์, การทรยศ, การหักหลัง)  {= treachery = betrayal = treason = disloyalty = infidelity = faithlessness = falsity = duplicity = hypocrisy = double-dealing = deceitfulness = apostasy = inconstancy = sell-out = double-cross (slang)}

(f) deference   (เด๊ฟ-เฟอะ-เริ่นซ)  (การเคารพนับถือ, การยอมตาม, การคล้อยตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง)  (= respect = regard = esteem  = consideration = homage = courtesy = civility = graciousness = politeness = complaisance = obeisance)

(g) perjury   (เพ้อร์-จู-รี่)  (การเบิกความเท็จ, การให้การเป็นพยานเท็จ, การสาบานเท็จ)  (= fabrication = falsehood = falsification = fib = untruth = story = deceit = prevarication = mendacity = misrepresentation = equivocation)

(h) covenant   (คั้ฟ-วะ-เนิ่นท)  (ข้อตกลง, ข้อสัญญา, ข้อกำหนด, ทำสัญญา, ทำข้อตกลง, ให้คำมั่น)  (= compact = agreement = contract = promise = pledge = bargain = arrangement = understanding = pact = treaty)

(i) cacophony   (คะ-ค้อฟ-ฟะ-นี่)  (เสียงดังขรม, เสียงแหบ, เสียงห้าวๆ, เสียงผิดปกติ, เสียงที่ไม่ประสานกัน, ท่วงทำนองเสียงที่ไม่ประสานกัน)  (= clamor = disturbance = disquiet = din = sound = outcry = racket = riot = clatter = uproar = hubbub = commotion = hullabaloo)

2. After the death of his wife, the man was despondent  (ดิส-พ้อน-เดิ้นท) for many months.

(หลังจากการตายของภรรยา  ชายคนนั้นหดหู่ใจ-ท้อแท้ใจ-หมดกำลังใจ-หมดหวัง  เป็นเวลานานหลายเดือน)  (คำนาม คือ  “Despondence”  หรือ “Despondency”)

(a) insolent   (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท)  {= impertinent = discourteous = disrespectful = rude = insulting = arrogant = presumptuous = surly = disdainful = contemptuous = cheeky = brazen = nervy (slang)}

(b) inimical   (อิ-นิ้ม-มิ-เคิ่ล)  (๑. ไม่เป็นมิตร, เป็นปฏิปักษ์, มีเจตนาร้าย,   ๒. เป็นอันตราย, บ่อนทำลาย, ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เป็นมงคล)  (1. = hostile = hateful = unfriendly = antagonistic = embattled = irreconcilable = disaffected = belligerent = antipathetic = rancorous = ill-willed = ill-disposed = acrimonious  2. = hurtful = harmful = adverse = damaging = destructive = contrary = counter = deleterious = injurious = pernicious = undermining = unfavorable = unpropitious)

(c) interminable   (อิน-เท้อร์-มิ-นะ-เบิ้ล)  (ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่รู้จักจบ, น่าเบื่อ)  (= unending = endless = illimitable = unlimited = limitless = incessant = ceaseless = unceasing = boundless = unbounded = infinite = everlasting = eternal = perpetual = continuous = continual)

(d) extremely depressed; full of despair   (หดหู่ใจ-ซึมเศร้าอย่างมาก; เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง)  {= despondent = dejected = depressed = disheartened = downhearted = dispirited = discouraged = disconsolate = forlorn = desolate = melancholy = sad = glum = morose = wretched = unhappy = miserable = blue = down (slang)}

(e) insurmountable   (อิน-เซ้อร์-เม้าน-ทะ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, ไม่สามารถจะผ่านได้)  (= insuperable = unconquerable = invincible = indomitable = unbeatable = unattainable = unachievable = impregnable = unassailable = impossible)

(f) rebellious   (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ)  (= insubordinate = disobedient = refractory = contumacious = mutinous = insurgent = intractable = uncontrollable = defiant = rebel = recalcitrant = unmanageable = difficult = contrary = stubborn = froward)

(g) diffident   (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล)  (= timid = shy = self-effacing = retiring = anxious = unsure = uncertain = unaggressive = timorous = unassuming = bashful = humble = constrained = hesitant = modest)

(h) destitute   (เดส-ทิ-ทิวท)  (๑. ยากจน,  ขัดสน,   ๒.  ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ไม่มี, อดอยาก, ใช้หมดไป)  (1. = poverty-stricken = poor = needy = badly off = poor = hard up = insolvent = indigent = impoverished = in want = penniless = broke = stone-broke = strapped = pauperized = busted (slang)  2. = lacking = depleted = devoid = used up = exhausted = empty = deficient = void = inadequate = low = short = wanting = vacant)

(i) desultory   (เดส-เซิล-ทอ-รี่)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไร้จุดหมาย, ไม่เป็นระเบียบ, โยกเยก)  (= aimless = unmethodical = changeable = discontinuous = casual = wandering = spasmodic = off and on = irregular = capricious = discursive = cursory = undirected = episodic = purposeless = erratic = nonchalant)

3. Dave was integral (อิ๊น-ที-เกริ้ล)  to the organization; it could never have gone so well without him.

(เดฟ   สำคัญ-สมบูรณ์-ทั้งหมด-ถ้วนทั่ว   ต่อองค์กร  มันคงดำเนินไปไม่ได้ดีมากเช่นนี้  โดยปราศจากเขา)

(a) intransigent   (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ไม่ประนีประนอม, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ดื้อ, หัวแข็ง)  {= uncompromising = resolute = steadfast = unshakable = unyielding = inflexible = rigid = obdurate = adamant = diehard = fixed = principled = hard-nosed (slang)}

(b) essential   (จำเป็นยิ่ง, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)  ( = integral = 1. (จำเป็นยิ่ง, สำคัญมาก) = elementary = component = constituent = elementary = essential  2. (สมบูรณ์, ทั้งหมด, ถ้วนทั่ว) = whole = entire = complete = undivided = indivisible = total = aggregate = unified = integrated = one = unitary = composite)

(c) insular   (อิ๊น-ซู-ล่าร์)  (แยกตัวโดดเดี่ยว, โดดเดี่ยว, แยกตัวอยู่ต่างหาก, เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ, ซึ่งอยู่บนเกาะ) (คำนาม คือ  “Insularity”)  (= isolated = insulated = parochial = provincial = lonely = circumscribed = limited = restricted = confined = cloistered = narrow = narrow-minded = hidebound = petty = intolerant)

(d) insidious    (อิน-ซิ้ด-เดียส)  (มีเล่ห์กระเท่ห์, ร้ายกาจ, ที่ทำอย่างลับๆ, ที่หลอก ลวง, ไม่น่าไว้ใจ, ทรยศหักหลัง)  (= treacherous = duplicitous = conniving = sly = crafty = wily = cunning = tricky = deceptive = underhand = underhanded = stealthy = Machiavellian)

(e) indolent   (อิ๊น-โด-เลิ่นท)  (เกียจคร้าน)  (= inactive = inert = sluggish = torpid = listless = easygoing = slothful = idle = lazy)

(f) indulgent   (อิน-ดั๊ล-เจิ้นท)  (ผ่อนปรน, ตามใจตัว, ที่ปล่อยตัว, หมกมุ่น, ที่หลงผิด, ที่ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา)  (= permissive = pampering = lenient = tolerant = kind = mild = gentle = tender)

(g) ineffable   (อิน-เอ๊ฟ-ฟะ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจจะพรรณนาหรืออธิบายได้ (เพราะวิเศษยอดเยี่ยมมาก), เหลือที่จะกล่าว)  (= so wonderful or great that it can’t be described in words)

(h) indigent   (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน)  (= needy = poor = reduced = pinched = poverty-stricken = penniless = impoverished = insolvent)

(i) degenerate   (ดิ-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม)  (= debased = depraved = rotten = decadent = dissolute = perverted = profligate = immoral = debauched = dissipated = degraded = retrograde = ignoble = base = fallen)

4. We must not allow fulsome praise to delude (ดิ-ลู้ด) us about our actual abilities.

(เราจะต้องไม่ยอมให้คำสรรเสริญที่มากจนน่าสะอิดสะเอียน  หลอก-หลอกลวง-ลวงตา-ตบตา   เรา  เกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของเรา)

(a) enunciate   (อิ-นั้น-ซิ-เอท)  (อ่านออกเสียง, ออกเสียง, กล่าวอย่างชัดแจ้ง, ประกาศ, แถลง)  (= pronounce = articulate = utter = voice = vocalize = express = inflect = sound)

(b) perpetuate   (เพอร์-เพ้ช-ชู-เอท)  (ทำให้คงอยู่ตลอดไป, ทำให้ถาวร, ทำให้ไม่สูญไป, ทำให้เป็นอมตะ)  (= continue = immortalize = preserve = eternize = eternalize = prolong = sustain = maintain = keep up = protract = extend)

(c) deceive    (ดิ-ซี้ฟว)  (หลอกลวง, ต้มตุ๋น, โกง)  {= delude = mislead = trick = fool = hoax = gull = hoodwink = cheat = take in = outwit = dupe = misinform = misrepresent = ensnare = seduce = put on (slang)}

(d) taint   (เท้นท)  (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย)  (= contaminate = corrupt = debase = spoil = pollute = infect = besmirch = sully = vitiate = defile = poison = debauch = adulterate = blight = dirty = stain)

(e) neutralize   (นิ้ว  หรือ  นู้-เทริล-ไลซ)  (ทำให้เป็นกลาง, ทำให้ไม่ได้ผล, ต่อต้าน, ลบล้าง, ถอนพิษ, ประกาศตัวเป็นกลาง)  (= counterbalance = balance = offset = set off = counteract = counterpoise = nullify = cancel = negate = dilute = compensate for)

(f) palliate   (แพ้ล-ลิ-เอท)  (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ลด, ผ่อนคลาย)  (= extenuate = mitigate = minimize = soften = ease = relieve = alleviate = assuage = allay = sooth = lessen = reduce = diminish = moderate = relax)

(g) incapacitate   (อิน-คะ-แพ้ส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)  (= disable = cripple = maim = debilitate =exhaust = weaken = deprive = make powerless or helpless)

(h) nurture   (เน้อร์-เช่อะ)  (๑. สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, อุปถัมภ์,   ๒. ฝึกฝน, ให้การศึกษา)  (1. = feed = nourish = sustain = strengthen = nurse = mother   2. = bring up = raise = educate = rear = school = teach = train = cultivate = civilize = acculturate = develop = prepare = foster = discipline)

(i) ponder   (พ้อน-เดอะ)  (ครุ่นคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง, พิจารณา)  (= consider = contemplate = deliberate = examine = study = think = meditate = muse = reflect = brood = dwell = cogitate = ruminate = speculate = mull = pore over)

5. The millionaire looked upon the poor workers with evident disdain

(เศรษฐีคนนั้นมองกรรมกรผู้น่าสงสารด้วย   การดูถูกดูหมิ่น-ความรู้สึกรังเกียจ  อย่างเห็นได้ชัด) 

(a) contempt: arrogant scorn   (การดูหมิ่นเหยียดหยาม; การดูถูกอย่างยโสโอหัง)  (= disdain = scorn = insolence = contumely = arrogance = haughtiness = snobbishness = hauteur = pride = superciliousness)

(b) innuendo   (อิน-นิว-เอ๊น-โด้)  (การเหน็บแนม, การพูดเสียดสี, การว่ากล่าว, การชี้แนะ)  (= insinuation = inference = implication = intimation = overtone = allusion = aspersion = imputation = indication = suggestion = hint)

(c) inadvertence   (การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท)  (= accident = unintention = chance = thoughtlessness = inattention = negligence = unmindfulness = carelessness = recklessness = inconsideration)

(d) exigency   (เอ๊ค-ซิ-เจิน-ซี่)  (๑.  ภาวะฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, เหตุฉุกเฉิน, ความยุ่งยาก    ๒. ความต้องการ, ความจำเป็น)  (1. = emergency = urgency = pressure = stress = necessity = imperativeness = crisis = pinch = difficulty = extremity = predicament  2. = requirement = need = demand = necessity)

(e) felicity   (ฟิ-ลิ้ส-ซิ-ที่)  (ความสุข, ภาวะที่เป็นสุข, แหล่งของความสุข, โชคดี, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ)  (= happiness = bliss = fortune = expertise)

(f) fidelity   (ฟิ-เด๊ล-ลิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความถูกต้อง)  (= loyalty = faithfulness = allegiance = constancy = honesty = integrity = exactness = accuracy = reliability = trustworthiness = dependability = devotion = fealty)

(g) finesse   (ฟิ-เน็ส)  (กลเม็ด, กลวิธี, อุบาย, ความพลิกแพลง, ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว)  {= skill = adroitness = tact = subtlety = savoir = faire = delicacy = discretion = polish = refinement = sophistication = know-how = artfulness = diplomacy = cleverness = savvy (slang)}

(h) glut   (กลัท)  (จำนวนที่มากเกินไป, ความเหลือเฟือ, ส่วนเกิน)  (= excess = superabundance = plethora = surfeit = surplus = flood = deluge = congestion = repletion = saturation = redundance = redundancy = superfluity)

(i) gravity   (แกร้ฟ-วิ-ที่)  (๑. ความรุนแรง, ความจริงจัง, ความเคร่งขรึม, อันตราย, ความหนักหนาสาหัส   ๒.  แรงดึงดูดของโลก, แรงโน้มถ่วง, แรงดึงดูด)  (1. = seriousness = significance = magnitude = moment = import = consequence = importance = peril = danger  2. = gravitation = attraction = heft = pull = pressure = heaviness = weight = mass)