หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 65)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. On the premise  (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ)  that two wrong don’t make a right, I forgave him for insulting me rather than calling him a nasty name.

(ตาม   สมมติฐาน-พื้นฐานสำหรับการสรุป-ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง  ที่ว่าผิด  ๒  ครั้งไม่ทำให้ถูกครั้งเดียว  (= ตบมือข้างเดียวไม่ดัง)  ผมเลยให้อภัยเขาที่มาดูถูกผม  แทนที่จะเรียกชื่อเขาอย่างหยาบคาย  -  คือด่าว่าเขา)

(a) antithesis   (แอน-ที-ธี้-ซิส)  (สิ่งที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง, ความตรงกันข้าม, การต่อต้าน)  (= opposite = contrary = antipode = negation = contradiction = reverse = inverse = converse)

(b) expedition   (เอค-สพิ-ดิ๊ช-ชั่น)  (การเดินทาง, การเดินทางเพื่อสำรวจ  ทำสงคราม หรืออื่นๆ, คณะผู้เดินทางดังกล่าว)  (= journey = trip = excursion = mission = voyage = quest = junket = tour = march = tramp = trek = safari = campaign)

(c) fistfight   (การชกต่อย)  (= battle = conflict = brawl = encounter = contest = engagement = fracas = quarrel = duel = dogfight = altercation = row)

(d) assumption; basis for conclusion   (ข้อสมมติฐาน;พื้นฐานหรือข้อมูลสำหรับการสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)  (= premise = assumption = supposition = hypothesis = proposition = theorem = lemma = argument = thesis = assertion = presupposition)

(e) heist   (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม)  (เป็นคำกริยา หมายถึง ปล้น, ขโมย)  {= theft = robbery = holdup = stickup (slang) = rip off (slang)}

(f) cache   (แคช)  (๑. ที่ซ่อน, ที่เก็บ,   ๒.  ของที่ซ่อนหรือเก็บไว้)   (1. =  storehouse = hideout = hideaway = repository = covert = store = storehouse = locker   2. = hoard = store = stock = stockpile = reserve = accumulation = heap)

(g) mercy   (เม้อร์-ซี่)  (ความเมตตา, ความกรุณาปรานี, ความอนุเคราะห์, ความเห็นอกเห็นใจ)  (= compassion = benevolence = kindness = forbearance = pity = charity = grace = clemency = lenity = forgiveness)

(h) enigma   (อิ-นิ้ก-ม่ะ)  (ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์)  (= puzzle = riddle = mystery = problem = conundrum)

2. The conspirators plotted their sordid  (ซ้อร์-ดิด)  schemes at a series of secret meetings in an abandoned warehouse.

(ผู้ร่วมสมคบกระทำผิดวางแผนการ (แผนลับ, แผนร้าย) ที่  ชั่วร้าย-ชั่วช้า-เลวทราม-เห็นแก่ตัว-สกปรก-โสมม   ที่การประชุมแบบลับๆหลายครั้ง  ณ  โกดังร้างแห่งหนึ่ง)

(a) specious   (สพี้-เชิส)  (ดูเรียบร้อยภายนอก, น่าชมแต่ภายนอก, หน้าเนื้อใจเสือ, ปากหวานก้นเปรี้ยว, ดูคล้ายมีเหตุผล  -  แต่ความจริงไม่ใช่)  (= misleading = faulty = casuistic = deceptive = sophistical = tricky = slippery = questionable = fallacious = unfounded = unsubstantiated = false = invalid = dubious)

(b) sporadic   (สเพอร์-แร้ด-ดิค)  (๑. เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นพักๆ, เป็นระยะ,   ๒. กระจัดกระจาย, บางตา)  (1. = occasional = infrequent = irregular = fitful = spasmodic = intermittent = discontinuous = rare = uncommon = unexpected = unscheduled  2. = localized = isolated = singular = contained = spotty = single = confined = limited = concentrated)

(c) spurious   (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง)  (= false = counterfeit = fake = bogus = sham = mock = artificial = imitation = feigned = pretended = fictitious = erroneous = fraudulent = apocryphal = ungenuine)

(d) vile; filthy   (ชั่วร้าย; สกปรก)  (= sordid = 1. (ชั่วช้า, ชั่วร้าย, เลวทราม)  = wicked = evil = degraded = debauched = vile = base = impure = immoral = profligate = abandoned = wanton = disreputable = depraved = vicious = degenerate   2. (สกปรก, โสมม)  = dirty = squalid = rundown = slummy = grimy = ramshackle = unwashed = unclean = shabby = slovenly = uncared for = filthy  3. (ใจแคบ, ขี้เหนียว, เห็นแก่ ตัว, งก, โลภ, ตะกละ)  = selfish = venal = mercenary = corrupt = unprincipled = self-seeking = self-serving = mean = shady = avaricious = covetous = grasping = greedy)

(e) static  (สแต๊ท-ทิค)  (อยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหว, ไม่กระฉับกระเฉง)  (= stationary = still = inert = inactive = motionless = fixed = quiescent = dormant = stagnant = at rest) 

(f) unwitting   (ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ตระหนัก)  (= unaware = obtuse = dense = insensitive = unenlightened = uninitiated = unacquainted = unfamiliar = unknowing = unconversant = inexperienced)

(g) unwonted   (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน)  (= odd = rare = extraordinary = atypical = unusual = irregular = abnormal = anomalous = unnatural = alien = unfamiliar = strange = bizarre = uncommon = untypical = infrequent)

(h) equitable   (เอ๊ค-วิ-ทะ-เบิ้ล)  (เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม, มีเหตุผล)  (= fair = just = evenhanded = impartial = objective = disinterested = unbiased = equal = proper = due = honorable = rightful)

3. Billy’s decision to move the chickens into the barn turned out to be sagacious;  (ซะ-เก๊-เชิส)  about an hour later, the hailstorm hit.

(การตัดสินใจของบิลลี่ในการเคลื่อนย้ายไก่เข้าไปไว้ในยุ้งฉาง  ปรากฏเป็นเรื่อง ฉลาด-เฉียบแหลม-หลักแหลม-มีไหวพริบ-ฉลาดในการตัดสินใจ  เพราะอีกราวครึ่งชั่วโมงต่อมา  พายุลูกเห็บก็จู่โจม)

(a) pertinent   (เพ้อร์-ทิ-เนิ่นท)  (เข้าเรื่อง, เกี่ยวข้อง, ตรงประเด็น, ตรงกับปัญหา)  (= relevant = applicable = germane = material = apposite = apropos = significant = related = suited = apt = pat = appropriate = fitting)

(b) perennial    (พี-เร้น-เนี่ยล)  (ตลอดปี, ตลอดกาล, ต่อเนื่อง, เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือปีแล้วปีเล่า, ซึ่งมีทั้ง  ๔  ฤดู)  (= enduring = durable = lasting = persistent = perpetual = evergreen = constant = continuous = ongoing = permanent = lifelong = recurrent = unceasing = never-ending = unbroken)

(c) perfunctory   (เพอร์-ฟั้งค-โท-รี่)  (๑.  พอเป็นพิธี, สุกเอาเผากิน, ลวกๆ, ซึ่งทำไปอย่างแกนๆ หรือซังกะตาย   ๒.  เฉื่อยชา, ขาดความสนใจ, ไร้อารมณ์)  (1. = routine = superficial =  mechanical = habitual = repetitive = conventional = standard = unthinking = automatic = formal   2. =  apathetic = spiritless = unconcerned = blasé = half-hearted = listless = cool = lukewarm = uninterested = disinterested = dispassionate = lackadaisical)

(d) wise; shrewd   (ฉลาด;  มีไหวพริบ)  (= sagacious = intelligent = acute = discerning = clear-sighted = keen = perspicacious = judicious = shrewd = practical = astute = sharp-witted = cunning = rational = sage = wise)

(e) salient   (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (๑.  เด่น, สะดุดตา, เป็นลักษณะเฉพาะ,   ๒. นูนขึ้น, ยื่นออก, โผล่ออก)  (1. = prominent = outstanding = conspicuous = noticeable = important = significant = striking = remarkable = impressive = signal  2. = projecting = jutting = protruding = prominent = bulging = protuberant = swelling)

(f) salutary   (แซ้ล-ลู-เทอะ-รี่)  (๑. ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์ต่อสุขภาพ,  ๒.  มีประโยชน์, ช่วยเยียวยารักษา, เอื้ออำนวยผล)  (1. = healthful = wholesome = salubrious = therapeutic = bracing = invigorating = tonic = protective = healthy   2. = beneficial = helpful = advantageous = useful = productive = serviceable = profitable l = practical = favorable = good = remedial = corrective)

(g) sanctimonious   (แซงค-ทิ-โม้-เนียส)  (แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งทำเป็นศรัทธาหรือเคร่งศาสนา)  (= hypocritical = pharisaical = pietistic = unctuous = affected = canting = preachy = bigoted = dissembling = holier-than-thou = self-righteous)

(h) sardonic   (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก)  (= scornful = derisive = mocking = sneering = cynical = sarcastic = satiric = caustic = bitter = malignant = malicious = mordant

4. I scrutinized  (สครู้-ทิ-ไนซ)  the card catalog at the library but couldn’t find a single book on the topic I had chosen for my term paper.

(ผม   พิจารณาอย่างละเอียดลออ-พิจารณาอย่างรอบคอบ-ตรวจสอบอย่างรอบคอบ  แค๊ตตาล็อกบัตรห้องสมุด  แต่ไม่สามารถหาหนังสือในหัวเรื่องที่ผมได้เลือกเพื่อทำรายงานประจำเทอม  ได้แม้แต่เพียงเล่มเดียว)

(a)              intervened   (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)  (= interfere = mediate = interpose = intercede = arbitrate = negotiate = befall = betide = occur = supervene = ensue = arrive = arise = intrude)

(b)            inundated   (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย)  (= flood = deluge = overflow = engulf = overwhelm = drench)    

(c) examined very carefully   (ตรวจสอบอย่างรอบคอบ)  (= scrutinize = observe = inspect = probe = scan = investigate = dissect = inquire = sift = search = pore over = study = survey = watch)

(d) intruded   (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  (= invade = interfere = interrupt = interlope = encroach = obtrude = meddle = infringe = intervene = trespass = overstep = impose = butt in)

(e) resented   (ริ-เซ้นท)  (ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, แค้นใจ)  (= anger = exasperated = annoyed = irritated = furious = infuriated = incensed)

(f) lionized   (ไล้-เอิน-ไนซ)  (ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง, ยกย่องให้เป็นคนสำคัญ, ชมสิ่งหรือสถานที่ที่น่าสนใจ)  (= acclaim = celebrate  = honor = praise = admire = glorify = flatter = revere = adore = worship)

(g) litigated   (ลิ้ท-ทิ-เกท)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, โต้แย้ง)  (= sue = prosecute = indict = charge)

(h) loathed   (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)  (= abhor = detest = hate = despise = scorn = disdain = abominate = shun)

(i) loitered   (ล้อย-เท่อะ)  (เดินเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)  (= linger = loaf = dawdle = laze = delay = tarry = procrastinate = lag = idle = potter = ramble = stroll)