หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 64)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The chef was prodigal  (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  with his employer’s money, spending thousands of dollars on ingredients for what was supposed to be a simple meal.  (“Prodigal” ในประโยคข้างบนเป็นคำคุณศัพท์ แต่เมื่อเป็นคำนามหมายถึง  “คนสุรุ่ยสุร่าย, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย)

(หัวหน้าพ่อครัว   ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-ไม่มีความเสียดาย-สิ้นเปลืองยิ่ง   กับเงินของนายจ้างของเขา   โดยการใช้จ่ายเงินหลายพันเหรียญไปกับส่วนผสม (ของอาหาร)  ซึ่งได้รับการคาดคะเนว่าเป็นเพียงมื้ออาหารธรรมดาๆ)

(a) banal   (บะ-แน่ล)  (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อ, เก่าแก่, ไร้ความสดชื่น)  (= ordinary = commonplace = trite = conventional = hackneyed = conventional = tired = prosaic = prosy = old hat = stock = bromidic = humdrum = vapid = stereotyped = platitudinous = stale = campy)

(b) glib   (กลิบ)  (๑. พูดคล่อง, พูดจ้อ,   ๒.  คล่องแคล่ว, กะล่อน) (1. = fluent = voluble = talkative = loquacious = eloquent = gabby  2. = facile = plausible = smooth-tongued = artful = superficial = adroit = smooth = oily = slippery = ingratiating = fast-talking)   

(c) acrimonious (แอค-ริ-โม้-เนียส)  (รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด, บาดหู, ถึงพริกถึงขิง)  {= sarcastic = sharp = cutting = biting = acerb = caustic = acidulous = stinging = waspish = harsh = testy = vitriolic = bitchy (slang)}

(d) wastefully extravagant   (๑.  สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโดยเปล่าประโยชน์   ๒.  มากมาย,   อุดมสมบูรณ์ )  (= prodigal = 1. = wasteful = spendthrift = improvident = profligate = excessive = wanton = reckless = squandering = overgenerous = free = open-handed = unselfish  2. = bountiful = abundant = lavish = lush = profuse = rich = teeming = rife = replete = luxuriant = luxurious = prodigious = copious = sumptuous)

(e) callous   (แค้ล-ลัส)  (ใจแข็ง, ใจจืดใจดำ, ด้าน, ตายด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่เห็นอกเห็นใจ)  (= cold = insensitive = indurated = thickened = hardened = crusty = tough = unfeeling = cruel = hard = heartless = hardhearted = thick-skinned = casehardened)

(f) negligible   (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว, ไม่ต้องเอาใจใส่)  (= unimportant = insignificant = inconsiderable = minor = minute = inappreciable = nominal = meager = modest = slight = small = petty = trifling = piddling)

(g) insatiable   (อิน-เซ้-เชอะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่สามารถสนองความพอใจได้, โลภอยากได้ไม่สิ้นสุด)  (= insatiate = ravenous = voracious = unappeasable = unquenchable = bottomless = gluttonous = quenchless = unlimited = endless = infinite)

(h) insipid   (อิน-ซิ้พ-พิด)  (๑.  ไม่มีรสชาติ, (อาหาร) จืดชืด,   ๒.  ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, อ่อนแรง)  (1. = tasteless = vapid = flat = savorless = bland   2. = unexciting = dull = tame = prosaic = uninteresting = pointless = jejune = weak = feeble = lukewarm = indifferent = vapid = vacant = wishy-washy)   

(i) insolvent   (อิน-ซ้อล-เวิ่นท)  (ล้มละลาย, ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ, เกี่ยวกับบุคลที่ล้มละลาย)  (= bankrupt = ruined = penniless = impecunious = straitened = indebted = overextended)

 

2. The prosecutor prevailed  (พรี-เวล)  in the murder trial; the defendant was found guilty.

(อัยการ (ผู้ฟ้องคดี)   มีชัย-เป็นต่อ-เหนือกว่า-มีมากกว่า-มีอยู่ทั่วไป-ชักชวน-เกลี้ยกล่อม   ในการไต่สวนคดีฆาตกรรม   (ทั้งนี้)  จำเลยถูกพบว่ามีความผิด)   (“Prevail”  เมื่อตามด้วย   “On, Upon, With” หมายถึง  “ชักชวน, เกลี้ยกล่อม”)

(a) relinquished   (ริ-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ถอน, ปลดปล่อย)  (= give up = abandon = abjure = cede = leave = renounce = disclaim = renege = disavow = submit = surrender = retire = abdicate = forswear = waive = drop)

(b) surpassed   (เซอ-พาส)  (เหนือกว่า, ดีกว่า, แซง, ขึ้นหน้า, ล้ำ,  เลย, เกิน, เลยเถิด, ข้าม)  (= exceed = better = outdo = excel = overpass = overmatch = overrun = top = overtop = beat = distance = outdistance = pass =  trump = eclipse = outshine = outstrip = transcend)

(c) triumphed  (ไทร้-อั้มฟ) ; overcame rivals   (ชนะ; มีชัยเหนือคู่แข่ง)  (= prevail = conquer = overcome = withstand = win = succeed = override = overrule = predominate = preponderate = reign = persuade)

(d) tempted   (ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อ, ยั่วใจ, หยั่งเชิง, ทดสอบ, ล่อให้ทำชั่ว)  (= lure = entice = lead on = seduce = attract = invite = captivate = appeal to = inveigle = bait = intrigue = bewitch = magnetize = draw = charm)

(e) agitated   (แอ๊จ-จิ-เทท)  (๑. ปั่น, เขย่า, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ปั่นป่วน, ก่อกวน, รบกวน   ๒.  ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ยั่วยุ, ปลุกระดม, กระตุ้น, จุดประกาย)  (1. = shake = move = jiggle = unsettle = disturb = ruffle = ripple = flutter = quiver = churn = quake = toss   2. = excite = stir up = impassion = foment = incite = arouse = inflame = instigate = provoke = spur = goad = ignite)  

(f) altered   (อ๊อล-เท่อะ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)  (= change = modify = moderate = transform = revise = transmute = permute = reshape = reform = remake = remodel = amend = accustom = adjust = convert = vary)

(g) clarified   (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้บริสุทธิ์)  (= elucidate = explain = illuminate = untangle = explicate = decipher = simplify = clear up = account for = define = interpret = solve = footnote)

(h) concurred   (คัน-เค่อร์)  (๑.  เห็นด้วย, เห็นพ้อง, ยอมตาม,   ๒.  ประจวบกัน, เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างบังเอิญ, ทำงานร่วมกัน, ให้ความร่วมมือ)  (1. = agree = assent = acquiesce = accede = consent = approve   2. = coexist = coincide = meet = come together = accompany)

(i) elaborated   (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (บรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)  (= explain in detail = plan in detail = work out = develop = devise = construct = build = establish = embellish = emblazon = decorate = adorn = polish = improve = enrich = enhance = refine)

(j) eliminated   (อิ-ลิ้ม-มิ-เนท)  (๑.  กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก,   ๒. ลบทิ้ง, คัดออก, เอาออกไป)  (1. = get rid of = remove = eject = expel = exclude = discharge = erase = eradicate = extirpate = exterminate = annihilate = pulverize = rub out (slang) = wipe out (slang)  2. = omit = leave out = disregard = exclude = ignore = suppress = drop = delete = cancel)

 

3. Don’t forsake your friends in their time of need.   

(จงอย่า  ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ตัดขาด-เลิก  เพื่อนของคุณ  ในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ)

(a) foment   (กระตุ้น, ยั่วยุ, ปลุกปั่น, ปลุกระดม, ส่งเสริม, ชโลมด้วยน้ำอุ่น)  (= incite = stir up = agitate = roil = provoke = disturb = instigate = foster = kindle = enflame = excite = arouse = fire = exhort = quicken = embolden)

(b) flaunt   (ฟล้อนท)  (โอ้อวด, แสดงอย่างโอ้อวด)  (= display = show off = disport = swagger = boast = vaunt = air = strut = brandish = flourish = blazon = parade)

(c) abandon   (อะ-แบ๊น-เดิ้น)  (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ปล่อย)  (= forsake = renounce = give up = forswear = abjure = quit = jettison = repudiate = forgo = discard = disavow = apostatize = reject = neglect = forfeit)

(d) capitulate   (คะ-พิ้ช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน)  {= surrender = give in = yield = submit = acquiesce = give ground = comply = accede = relent = succumb = cede = defer = bow = quit = say uncle (slang)}

(e) disseminate   (ดิ-เซ้ม-มิ-เนท)  (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย)  (= circulate = promulgate = propagate = spread = disperse = distribute = diffuse = scatter = sow = broadcast)

(f) belittle   (ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ความสำคัญดูลดน้อยลง, ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม)  {= disparage = minimize = run down = put down = deride = ridicule = derogate = criticize = malign = scorn = sneer at = scoff at = depreciate = devalue = knock (slang)}

(g) precipitate   (พรี-ซิ้พ-พิ-เทท)  (เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ตกตะกอน, ทำให้ฝนตก, (ฝน) ตก, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน)  (= expedite = hasten = speed = quicken = accelerate = hurry = dispatch = advance = facilitate = spur = press)  

(h) succumb   (ซะ-คั่ม)  (๑.  ยอมแพ้, ยอมจำนน, เชื่อฟัง, ตกอยู่ในอำนาจ, ได้รับโรค, ได้รับบาดแผล,   ๒.  ตาย)  (1. = submit = yield = give way = comply = accede = acquiesce = defer to = obey = resign = give up = give in = surrender = capitulate = go under = fall = relent  2. = die)

 

4. Jerry failed to husband his inheritance; instead, he squandered it on trips to Las Vegas.

(เจอรี่ไม่สามารถใช้จ่ายอย่างประหยัด (กับ) มรดกของเขา  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  เขา  ใช้จ่ายมันอย่างฟุ่มเฟือย  กับการเดินทางไปลาสเวกัส  -  คือ ไปเล่นการพนัน)

(a) amended   (อะ-เมนด)  (๑.  แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง,  ๒.  เปลี่ยนแปลง,  แปรหรือแก้ญัตติ)  (1. = improve = correct = better = ameliorate = mend = remedy = strengthen = restore = redeem = relieve = doctor = rectify = reform  2. = transform = change = edit = alter = update = revise = rewrite = emendate = add = redact)

(b) inhibited   (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)  (= hinder = repress = constrain = hold back = hamper = control = check = bridle = tether = handicap = restrict = limit = leash = trammel)

(c) evaded   (อิ-เว้ด)  (หลบ, หลีก, หนี, เลี่ยง)  (= escape = elude = avoid = dodge = shun = foil = neglect = shrink = duck = ditch = circumvent = sidestep = get around)

(d) wasted   (เวสท)  (สูญเสีย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เปล่าประโยชน์, ทำให้เสียโดยเปล่าประโยชน์, ใช้อย่างสิ้นเปลือง, เสียไปโดยเปล่าประโยชน์)  (= squander = dissipate = lavish = run through = throw away = fritter away = deplete = consume = expend = exhaust = spend = misspend)

(e) stipulated   (สทิ้พ-พิว-เลท)  (กำหนด, วางเงื่อนไข, บังคับให้ทำ, ระบุ)  (= specify = require = condition = provide = agree = designate = indicate = demand = insist = offer = negotiate)

(f) stigmatized   (สทิ้ก-มะ-ไทซ)  (ประณาม, ทำให้มีมลทิน,  ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตราหน้า, ตีตรา, ประทับตรา)  (= dishonor = tarnish = disgrace = taint = stain = mark = brand = smirch = reproach)

(g) perturbed   (เพอร์-เทิ้ร์บ)  (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ, ทำให้ยุ่งยาก)  (= disquiet = disturb = alarm = agitate = upset = annoy = fluster = distress = bother = discompose = flurry = trouble = worry = vex = disconcert = excite = harass = pique)

(h) perused (พิ-รู้ซ)  (อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจอย่างละเอียด)  (= read carefully = scrutinize = survey = search = consider carefully = investigate in detail)

 

5. Lee has been sick for a very long time, but it was only recently that he began to manifest  (แม้น-นิ-เฟสท)  symptoms.

(ลีได้ป่วยมาเป็นเวลานานมากแล้ว  แต่เพิ่งจะเร็วๆมานี้เองที่เขาเริ่ม   แสดง-ชัดแจ้ง-ปรากฏชัดแจ้ง-ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฎชัด  (ซึ่ง) อาการของโรค)

(a) incense   (อิน-เซ้นส)  (ทำให้โกรธอย่างมาก)  (= exasperate = annoy = anger = infuriate = irk = provoke = agitate = nettle = vex = offend = gall = disquiet = trouble = unsettle = pester = rub the wrong way) 

(b) inaugurate   (อิน-อ๊อ-กิว-เรท)  (๑.  เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ, เปิดฉาก, เปิดทำการ,   ๒. เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ)  (1. = comment = begin = start = institute = initiate = originate = launch = activate = open = premier  2. =  install = induct = invest = instate = commission)

(c) implement   (อิ๊ม-พลี-เมิ่นท)  (ดำเนินการ, ลงมือทำ, ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ)

(= supplement = enforce = enable = expedite = effect = perform = execute = carry out = bring about = realize = achieve = accomplish = fulfill)

(d) hibernate   (ไฮ้-เบอร์-เนท)  (จำศีลอย่างกบ, (สัตว์) จำศีลฤดูหนาว, รับความอบอุ่น, ดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้าน)  (= retreat = retire = rusticate = estivate = lie dormant = vegetate = stagnate = lie low = hole up)

(e) hoard   (ฮ้อร์ด)  (เก็บสะสม, กักตุน)  (= stockpile  = aggregate = accumulate = collect = amass = save = store = pile up = lay away = put by = cache = squirrel away)

(f) heed   (ฮี้ด)  (เอาใจใส่, แยแส, สนใจ)  (= pay attention = regard = listen = obey = consider = advert = mind)

(g) humiliate   (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้อับอายขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ)  {= belittle = abash = shame = degrade = chagrin = mortify = humble = embarrass = discomfit = dishonor = disgrace = snub = put down (slang)}

(h) lampoon   (แลม-พู่น)  (เหน็บแนมอย่างรุนแรง, ถากถางอย่างรุนแรง)  (= satirize = ridicule = burlesque = travesty = parody = squib = attack = abuse = disparage)

(i) languish   (แล้ง-กวิช)  (๑.  อ่อนกำลัง, อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย,  อิดโรย, ร่วงโรย, โรยรา,   ๒.  ละห้อย, ทำหน้าตาเศร้าหมอง, หดหู่)  (1. = flag = droop = fail = tire = fade = decline = wither = sicken  2. = suffer = despond = brood = grieve = sorrow = pine)

(j) decay  (ดิ-เค่)  {๑.  อ่อนกำลัง, (กล้ามเนื้อ) หดตัว, เสื่อมลง (สุขภาพ, ความเจริญ ฯลฯ),   ๒. ตาย, เน่าเปื่อย, ผุพัง, สลาย}  (เป็นทั้งคำนาม และคำกริยา)  (1. = degenerate = deteriorate = decline = shrivel = fail = wither = fall = ebb = wane = debase = weaken = waste = molder = atrophy = fade = sicken   2. = decompose = putrefy = disintegrate = gangrene = die = perish)