หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 63)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Tim joined a monastery because he believes that worldly happiness is evanescent (เอฟ-วะ-เนส-เซิ่นท), while spiritual happiness is eternal.  

(ทิมบวชเป็นพระ  เพราะว่าเขาเชื่อว่า  ความสุขทางโลก   ไม่จีรังยั่งยืน-ชั่วครั้งชั่วคราว-ซึ่งจางหายไป-ซึ่งมองแทบไม่เห็น   ในขณะที่ความสุขทางใจคงอยู่ชั่วนิรันดร์)

(a) erroneous   (อิ-โร้-นี-อัส)  (ไม่ถูกต้อง, ผิด, เข้าใจผิด, เกี่ยวกับความผิด)  {= wrong = false = incorrect = mistaken = untrue = inaccurate = faulty = fallacious = unfounded = invalid = unsound = inexact = off base = all wet (slang)}

(b) explicit   (เอคส-พลิ้ส-ซิท)  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เปิดเผย, แน่นอน, ขวานผ่าซาก)  (=  exact = categorical = distinct = definite = express = clear = precise = candid = frank = blatant = stated = straightforward = open = outspoken = blunt = patent)

(c) analogous   (อะ-แน้ล-โล-กัส)  (เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน)  (= comparable = akin = similar = kindred = cognate = congenial = close = alike = corresponding = parallel = congruous = homologous)  

(d) temporary   (เท้ม-พะ-เรอ-รี่)  (ชั่วคราว, เฉพาะกาล, ไม่ถาวร)  (= transient = transitory = provisional = impermanent = momentary = brief = fleeting = short-lived = transitional = provisory = standby = fill-in = stopgap = substitute = pro tempore = pro tem)

(e) cordial   (ค้อร์-เจียล)  (ด้วยมิตรไมตรีจิต, ด้วยน้ำใสใจจริง, ด้วยความรักใคร่, อบอุ่น, สนิทสนม)  (= warm = sincere = hearty = heartfelt = genial = sociable = friendly = ardent = affectionate = gracious = amiable = amicable = responsive = outgoing)

(f) disputatious   (ดิส-พิว-เท้-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบโต้เถียง, ชอบวิวาท)  (= argumentative = contentious = quarrelsome = combative = polemic = scrappy = perverse = cantankerous = contrary = opinionated)

(g) capricious   (คะ-พริ้ช-เชียส)  (เปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอน, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้, ทำนายไม่ได้, ตามอารมณ์)  (= fickle = erratic = changeable = inconstant = crotchety = mercurial = skittish = giddy = fitful = frivolous = volatile = unstable = irresponsible = irresolute)   

(h) jocular   (จ๊อค-คิว-เล่อะ)  (ขบขัน, ล้อเล่น, ขี้เล่น, หยอกเย้า)  (= jesting = joking = funny = playful = waggish = comical = teasing = witty = jocose = whimsical = droll = humorous = facetious = arch)

 

2. Many people find that exercise is a good way to alleviate  (อะ-ลี้-วิ-เอท) the effects of stress.

(คนจำนวนมากพบว่า  การออกกำลังเป็นวิธีการที่ดีที่จะ  บรรเทา-ทำให้น้อยลง   (ซึ่ง) ผลกระทบของความเครียด)

(a) malinger   (มะ-ลิ้ง-เจ้อะ)  (แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน)  (= pretend to be ill to avoid working)

(b) adhere   (ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือเป็นภาคี, ถือทิฐิ)  (= cling = cohere = cleave = stick = hold fast = merge = coalesce = consolidate = join = agglutinate = conglutinate)

(c) anticipate   (แอน-ทิส-ซิ-เพท)  (๑.  คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดหวัง, ทำนาย,   ๒. ลงมือกระทำการก่อน, ใช้สอยล่วงหน้า, เกิดล่วงหน้า  ๓.  ตัดบท, ขัดขวาง)  (1. = foresee = expect = await = envision = contemplate = count on = look forward = hope = dread = apprehend   2. =  precede = forerun = lead = pioneer = foreshadow = antedate   3. = rule out = deter = prevent = forestall = preclude = avert = intercept = nip in the bud)

(d) relieve  (ริ-ลีฟว)  (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)  (= alleviate = lighten = ease = mitigate = soften = lessen = temper = allay = decrease = reduce = diminish = decline = remedy = moderate = abate = lift)

(e) burgeon   (เบ๊อร์-เจิ้น)  (งอกงาม, เจริญเติบโต, ผลิ, ผลิหน่อ, เพิ่มขึ้น, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน)  (= flourish = thrive = develop = burst forth = shoot up = mushroom = expand = enlarge = wax = increase = grow = bud – แตกหน่อ)

(f) aggravate   (แอ๊ก-ระ-เวท)  (๑.  ทำให้แย่ลงหรือเลวลง, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้เลวร้ายยิ่งขึ้น   ๒.  ทำให้โมโห, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง)  (1. = worsen = exacerbate = intensify = exaggerate = heighten = emphasize = add to  = deepen = magnify   2. = annoy = provoke = irritate = irk = bother  = unsettle = disturb = nag = pester = exasperate = nettle = anger = vex = rile)

(g) collide   (คะ-ไลด)  {๑.  ชนกันโครม,   ๒. ปะทะกันทางความคิด, ไม่เห็นด้วยหรือขัดแย้ง (ทางความคิด)} (1. = crash = smash = bump = strike = run into = hit = beat = bang   2. = conflict = interfere = oppose = obstruct = counter = clash)

(h) instigate   (อิ๊น-สทิ-เกท)  (กระตุ้น, ยุยง, ส่งเสริม, ปลุกปั่น)  (= incite = foment = provoke = urge = rouse = agitate = spur = prevail = press = exhort = stir up = stimulate = egg on = abet = suborn = whip up = prompt)

(i) augment   (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)  (= enlarge = intensify = increase = expand = amplify = inflate = extend = magnify = swell = spread = add to = reinforce = aggrandize = build up = flesh out)

(j) trigger   (กระตุ้น, ริเริ่ม, ลั่นไกปืน, เหนี่ยวไกยิง, ยิง, ระเบิด) (= set off = cause = provoke = produce = generate = effectuate = spark = lead to = bring about = elicit = touch off = prompt = motivate = activate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Throughout history, the rise of a country to a position of ascendancy  (อะ-เซ้น-แดน-ซี่)  has often led to overconfidence among its people.

(ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์  การขึ้นมาของประเทศหนึ่งสู่ฐานะ (ตำแหน่ง) ของ  การครองตำแหน่ง (มหาอำนาจ)-ภาวะการมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น  บ่อยครั้งได้นำไปสู่  ความมั่นใจอย่างสูง (ความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากมาย, ความกล้าได้กล้าเสียจนเกินพอดี)  ในบรรรดาประชาชนของประเทศนั้น)

(a) adversity   (แอด-เว้อ-ซี-ที่)  (เคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)  (= misfortune = ill luck = hardship = hard times = trial = suffering = affliction = tribulation = misery = trouble = vexation = heavy weather)

(b) reflection   (๑. การครุ่นคิด, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรวจสอบ   ๒. การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, การตำหนิ, การกล่าวหา   ๓.  การสะท้อนกลับ, การส่องกลับ, ภาพสะท้อน, แสงสะท้อน, สิ่งที่สะท้อนกลับ)  {1. = thought = meditation = deliberation = contemplation = study = examination = cogitation = consideration = speculation = reasoning = review = lucubration = inspection = scrutiny = going over   2. = aspersion = insult = imputation = innuendo = accusation = slander = defamation = disparagement = slur = blot = smear = knock = slap = rap (slang)  3. =  reverberation = echoing = reversion = returning = repetition = resounding = mirroring = rebounding = careening}

(c) prosperity   (พรอส-เพ้อ-ริ-ที่)  (ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่งคั่ง, ความเฟื่องฟู)  (= wealth = success = good fortune = affluence = riches = ease = boom = plenty = well-being = luxury)

(d) domination   (ดอม-มิ-เน้-ชั่น)  (การมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น,  การมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น, การครอบงำประเทศอื่นหรือคนอื่น, การควบคุม, การปกครอง)  (= dominance = power = command = mastery = rule = government = control = supremacy = ascendance = ascendency = ascendence = subjugation = predomination = predominance = overpowering = domineering = monopoly = monopolization = sovereignty)

(e) notion   (โน้-ชั่น)   {๑.  ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์), ความคิดเห็น, ความเชื่อ, ความรู้สึก    ๒.  ความคิดโง่ๆ, ความคิดชั่วขณะหนึ่ง, ความตั้งใจ, ความโน้มเอียง, ความอยาก, ความปรารถนา} (1. =  thought = idea = opinion = intimation = impression = conception = feeling = belier = view = conclusion  2. = intention = inclination = desire = impulse = whim = fancy = bent = wish = hankering = penchant = disposition = predisposition = yen)

(f) apprehension   (แอพ-พริ-เฮ้น-ชั่น)  (๑.  ความกลัว, ความหวาดหวั่น, ความสงสัย,   ๒.  ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,   ๓.  การจับกุม)  {1. = fear = dread = anxiety = premonition = foreboding = doubt = misgiving = disquiet = worry = uneasiness = suspicion = alarm   2. = comprehension = understanding = perception = realization = recognition = insight   3. = arrest = capture = seizure = incarceration = collar (slang)}

(g) discrepancy   (ดิส-เคร้พ-เพิน-ซี่)  (ความแตกต่าง, ความไม่เท่าเทียมกัน, ความคลาดเคลื่อน, ความไม่ตรงกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง)  (= difference = gap = disparity = margin = variance = hiatus = deviation = divergence = inconsistency = disagreement = incongruity = discordance)   

(h) expansion   (อิคส-แพ้น-ชั่น)  (การขยาย, การแผ่ออกไป, ส่วนที่ขยายออก, สิ่งที่ถูกขยาย)  (= increase = enlargement = extension = dilation = growth = magnification = augmentation = amplification = swelling = spread)

(i) infancy   (อิ๊น-เฟิน-ซี่)  (ระยะแรกๆ, วัยทารก, สภาวะที่ยังเป็นตัวอ่อน, ระยะแรกของการมีชีวิต)  (= beginning = commencement = inception = origin = cradle = incipience = start = bud)  

 

4. There is no paucity of millionaires of Monte Carlo; the opulence of the houses there is amazing. 

(ไม่มีการขาดแคลน-ไม่มี  (หรือความขัดสนยากจน) ของเหล่าเศรษฐีในมอนติคาร์โล,  ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยิ่ง-ความหรูหรา-ความเจริญรุ่งเรือง-ความอุดมสมบูรณ์   ของบ้าน (เศรษฐี)  ที่นั่นน่าทึ่ง-น่างงงวย-น่าประหลาดใจ)

(a) magnanimity   (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  (= greatness = nobility = high-mindedness = large-mindedness = loftiness = bigheartedness = bigness = charity = liberality = selflessness = generosity)

(b) extreme wealth; luxuriousness   (ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมาก;   ความหรูหราฟุ่มเฟือย-ความโอ่อ่า)  (= wealth = affluence = luxury = riches = fortune = prosperity = comfort = treasure = money = resources = capital)

(c) novelty   (น้อฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น)  (= innovation = change = surprise = departure = variation = wrinkle)

(d) notoriety   (โน-ทอ-ไร้-อะ-ที่)  (ชื่อเสียงในทางไม่ดี, บุคลที่มีชื่อเสียงในทางไม่ ดี, ความรู้จักกันทั่วไปหรือมีชื่อเสียงดังกระฉ่อน)  (= infamy = disrepute = ill repute = dishonor = disgrace = shame = degradation = scandal = discredit = flagrancy = ignominy = bad odor)

(e) nonchalance   (นอน-ชะ-ล่านซ  หรือ  น้อน-ชะ-เลิ่นซ)  (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน)  {= unconcern = indifference = sang-froid = equanimity = composure = detachment = self-possession = insouciance = dispassion = objectivity = casualness = calm = imperturbability = cool (slang)}

(f) impudence   (อิ๊ม-พิว-เดิ้นซ)  (ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส)  {= insolence = impertinence = disrespect = rudeness = arrogance = contempt = haughtiness = presumption = surliness = presumptuousness = impudence = discourtesy = cheek = effrontery = temerity = gall = nerve (slang)}

(g) haughtiness   (ฮ้อท-ที-เนส)  (ความหยิ่งยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ความจองหอง)  (= arrogance = condescension = pride = conceit = vanity = hauteur = airs = disdain = insolence = imperiousness = superciliousness)

(h) rancor   (แร้ง-เค่อะ)  (ความคับแค้นใจ, ความเจ็บใจ, ความอาฆาตแค้น, ความเกลียดชัง)  (= enmity = malice = spite = hatred = hostility = malevolence = ill will = animosity = bitterness = aversion = antipathy = grudge = venom)

(i) seclusion   (ซี-คลู้-ชั่น)  (การแยกตัว, การเก็บตัว, การตัดขาดจากโลกภายนอก, การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ, ความสันโดษ, สถานที่สันโดษ)  (= solitude = retirement = privacy = isolation = sequestration = separation = quarantine = confinement = withdrawal = removal = remoteness = unavailability = concealment = exile)

 

5. The movie star made a surreptitious (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  exit through the back door of the studio to avoid reporters.    

(ดาราหนังนายนั้นออกไปแบบ   ซ่อนเร้น-แอบๆ-แอบทำ-ลอบทำ-ลับๆล่อๆ-มีเลศนัย   ทางประตูหลังของห้อง (สถานที่) ถ่ายทำหนัง  เพื่อหลีกเลี่ยงผู้สื่อข่าว)

(a) hidden; done in a secret way (ซ่อนเร้น-แอบซ่อนทำในแบบลับๆ)  (= furtive = stealthy = sly = sneaky = shifty = underhanded = clandestine = secret = covert = undercover = hush-hush)

(b) strident   (สไทร้-เดิ้นท)  (เสียงดังและห้าว, ดังแสบแก้วหู, ยืนหยัดไม่ท้อถอย)

(= harsh = shrill = penetrating = piercing = grating = screeching = high-pitched = jangling = jarring = rasping = squeaky = hoarse = guttural = stridulant = stridulous = raucous =  cacophonous)

(c) stolid   (สท้อล-ลิด)  (ไม่แสดงอารมณ์, ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือก เย็น, เฉื่อยชา)  (= insensitive = impassive = sedate = sluggish = apathetic = phlegmatic = lethargic = dull = bovine = unemotional)

(d) precarious   (พรี-แค้-เรียส)  (๑.  อันตราย, ไม่ปลอดภัย, เสี่ยง, ล่อแหลม, ไม่มั่นคง    ๒. ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงง่าย, น่าสงสัย, มีปัญหา)  (1. = hazardous = dangerous = insecure = risky = perilous = adventurous = unstable = critical = parlous = treacherous = unsafe  2. = uncertain = doubtful = questionable = dubious  = shaky = iffy = unreliable = unpredictable = slippery = tricky)

(e) striking   (สไทร้-คิ่ง)  {โดดเด่น, สะดุดตา, เด่นชัด, น่าตะลึง, ประทับใจ, ยอดเยี่ยม, โจมตี, จู่โจม, หยุดงานประท้วง, ซึ่งตี (ตอก, ชก, ต่อย, ทุบ, เคาะ, โขก)} (= noteworthy = notable = outstanding = remarkable = unmistakable = conspicuous = impressive = pronounced = bold = prominent = signal = pointed = telling = marked = significant)

(f) unbiased   (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา)  (= impartial = unprejudiced = fair = just = evenhanded = objective = equitable = disinterested = detached = nonpartisan = neutral = balanced)

(g) debilitating   (ซึ่งทำให้อ่อนเพลีย, ซึ่งทำให้อ่อนกำลัง, ซึ่งทำให้ทรุดโทรม)  (= weakened = exhausting = depleting = enervating = impairing = crippling = invalidating = diminishing = disabling = undermining)

(h) minuscule   (มิ-นัส-คิ-ยูล)  (๑.  เล็กมาก, เล็กจิ๋ว, เล็ก  ๒.  ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ขี้ปะติ๋ว   ๓.  แม่นยำ, ถูกต้อง, ละเอียด, โดยเฉพาะ, ทุกแง่ทุกมุม)  (1. = minute (ไม-นิ้วท)  = infinitesimal = diminutive = miniature = imperceptible = wee   2. = unimportant = insignificant = trifling = inconsiderable = inconsequential = minor   3. = precise = particular = correct = circumstantial = punctilious = nice = detailed = exacting)

(i) proficient   (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว)  (= competent = skillful = expert = talented = able = dexterous = well-trained = capable = apt = adroit = adept = skilled = learned = gifted = qualified)

(j) brilliant   (บริ๊ล-เยิ่นท)  (๑.  ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก,   ๒.  สุกใส, โชติช่วง, แวววาว)  (1. = intelligent = intellectual = brainy = quick-witted = sharp-witted = clever = bright = smart = gifted = accomplished = skilled = proficient = talented = masterly = expert   2. = radiant = shining = gleaming = glaring = luminous = resplendent = glittering = dazzling = sparkling = scintillating = vivid = intense = glossy)   

(k) inexorable   (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ไม่ปรานี)  (= unyielding = immovable = obdurate = inflexible = relentless = determined = irresistible = adamant = resolute = intractable = stubborn = steadfast = staunch = firm = uncooperative)