หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 62)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Tom’s plan to go out for a picnic during a snowstorm was inane(อิน-เน่น).

(แผนของทอมที่จะออกไปปิ๊คนิคในระหว่างพายุหิมะ (เป็นเรื่อง)  โง่-ขาดสติ-ขาดความคิด-ว่างเปล่า)

(a) indomitable   (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)  (= invincible = unconquerable = unyielding = resolute = firm = persistent = courageous = undefeatable = unbeatable) 

(b) fastidious    (แฟส-ทิ้ด-เดียส)  (จู้จี้พิถีพิถัน, เอาใจยาก)  (= discriminating = particular = punctilious = delicate = precise = finicky = meticulous = finical = fussy = choosy = picky = squeamish = precious)

(c) incipient   (อิน-ซิพ-เพี่ยนท)  (เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม)  (= beginning = commencing = initial = elementary = rudimentary = inchoate = nascent = budding = embryonic)

(d)silly; senseless   (โง่เขลา, ไร้ความคิด-ขาดสติ)(= inane = foolish = pointless = insignificant = trivial = fatuous = ridiculous = absurd = empty = vapid = insipid = banal = bland = jejune)

(e) staunch   (สทอนช)  (แข็งขัน, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ซื่อสัตย์, ภักดี, แข็งแรง)  (= firm = resolute = constant = trustworthy = stanch = faithful = loyal = true = devoted = steadfast = stalwart = true-blue = reliable)

(f) fetid  (เฟ้ท-ทิด หรือ ฟี้-ทิด)  (ซึ่งมีกลิ่นเหม็น){= foul = rank = malodorous = stinking = noisome = gamy = mephitic = rotting = rotten = putrid = putrescent = reeking = stenchy = funky = frowsty (British)}

(g) immune    (อิม-มู่น)  {มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น (ไม่ต้องถูกตรวจค้น)} (= exempt = unsusceptible = invulnerable = free = protected = clear = safe = privileged)

(h) berserk   (เบอร์-เซ้อร์ค)  (บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, คลุ้มคลั่ง)  (= frenzied= manic = maniacal = out of control = uncontrollable = amok = violent = wild = frantic = insane = crazy = dangerous = deranged = destructive)

2. Having no qualifications beyond a six-grade education, John was resigned  (ริ-ไซน-ดึ)to a lifetime of dull, menial jobs.

(ไม่มีคุณวุฒิมากไปกว่าการศึกษาชั้นประถม  ๖  จอห็น  ปลงตก-ยอมรับชะตากรรม-จำนน-ยอม-ยอมตาม  กับตลอดชีวิตของงานที่น่าเบื่อหน่ายและต่ำต้อย  -  แบบงานของคนรับใช้หรือกุลี)

(a) commonplace   (๑.  (คุณศัพท์) ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆซากๆ   ๒. (คำนาม)  หมายถึง  สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆซากๆ)  (1.= ordinary = routine = common = familiar = everyday = trivial = hackneyed = trite = stale = jejune  2. = platitude = truism = cliché = triviality = bromide = banality = maxim = axiom = saying = adage)

(b) credulous   (เคร้ด-จุ-ลัส)  (หูเบา, เชื่อคนง่ายเกินไป, ไว้ใจคนง่ายเกินไป)  (= believing = trusting = trustful = gullible = unsuspecting = overtrustful = unwary = ingenuous = green = naïve = innocent)

(c) indigenous   (อิน-ดิ๊จ-จี-เนิส)  (ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด)  (= native = aboriginal = endemic = autochthonous = natural = home-grown = domestic  = innate = inborn = congenital = ingrained = inherent)

(d) accepting one’s fate; unresisting   (ยอมรับชะตากรรมของตนเอง,  ปลงตก; ยอมจำนน,  ไม่ต่อต้าน)  (= submissive = patient = enduring = forbearing = meek = tolerant = acquiescent = self-sacrificing = reconciled = uncomplaining = stoical = docile = subservient = put- upon = abject)

(e) urbane   (เออ-เบ้น)  (สุภาพ, มีมารยาท, เก๋, เป็นผู้ดี, มีลักษณะของชาวเมือง)  (= polite = courteous = suave = diplomatic = polished = sophisticated = smooth = politic = civil = mannerly = refined = well-bred = elegant)

(f) gullible   (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย)  (= credulous = unsuspecting = trustful = naïve = simple = innocent = confiding = trusting = green = believing = unskeptical = unsuspicious)

(g) parsimonious   (พาร์-ซิ-โม้-เนียส)  (ประหยัดมากเกินไป, ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ)  (= stingy = miserly =  niggardly = closefisted = penny-pinching = tight = mean = cheap = penurious = scrimping = sparing = frugal = thrifty =

(h) profligate   (พร้อฟ-ลิ-เกท)  (๑. เสเพล, หลงระเริง, ไร้ศีลธรรมจรรยาอย่างยิ่ง, ๒. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย)  (1. = immoral = dissipated = debauched = wanton = wild = abandoned = vicious = depraved = licentious = debased = promiscuous = corrupt = degenerate = sinful = evil = delinquent  2. =wasteful = extravagant = prodigal = reckless = spendthrift = improvident = heedless = overgenerous = excessive = unthrifty = immoderate)

(i) moribund   (ม้อร์-ริ-บันด)  (ใกล้ตาย, จวนตาย, ร่อแร่, จวนจะสูญพันธุ์, จวนจะหมด, ไม่เจริญ, อยู่กับที่)  (= dying = failing = obsolescent = expiring = devitalized)

3. Jill is gregarious  (กริ-แก๊-เรียส)  and enjoyed meeting all sorts of people at the party.

(จิล   ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-ชอบอยู่เป็นกลุ่ม-(สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง   และสนุกสนานกับการพบปะผู้คนทุกประเภทที่งานเลี้ยง)

(a) aloof   (อะ-ลูฟ)  (ห่าง, ห่างเหิน, ออกห่าง, ต่างหาก, สันโดษ, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ)  (= distant = forbidding = cool = reserved = unfriendly = unapproachable = remote = offish = standoffish = formal = chilly = starchy = unsociable = detached = unconcerned = disengaged)

(b) furtive   (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์)  (= secret = stealthy = sly = covert = sneaky = surreptitious = clandestine = underhand = concealed = conspiratorial = skulking = secretive = slinking)

(c) homogeneous   (โฮ-โม-จี๊-เนียส)  (ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน, มีคุณสมบัติเหมือนกัน, มีลักษณะเหมือนกัน)  (= consistent = uniform = unvarying = homogenized = alike = same = similar = homologous = identical = consonant = standardized =monolithic =

(d) abstract   (แอ๊บ-สแทรคท)  (๑. เป็นนามธรรม, ไม่มีตัวตน, สัมผัสไม่ได้, เป็นเรื่องทฤษฎี, เกี่ยวกับทฤษฎี   ๒. ลึกซึ้ง, เข้าใจยาก, ซับซ้อน, ลึกลับ)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  บทคัดย่อ, รายการย่อ)  (1. = general = theoretical = nonspecific = nonrepresentational = ideal = idealized = intangible = metaphysical = mathematical = philosophical = symbolic = generalized = ideational = conceptualized   2. = profound = abstruse = recondite = esoteric = arcane = deep = complex = subtle = transcendental = mysterious = impenetrable = difficult)

(e) sociable   (โซ้-ชะ-เบิ้ล)  (ชอบสมาคม, ชอบเข้าสังคม, ชอบวิสาสะ, ชอบอยู่เป็นหมู่,  มีมิตรไมตรีจิต)  (= gregarious = social = companionable = convivial = genial = affable = accessible = friendly = outgoing = clubby = approachable = hail-fellow)

(f) hardy   (ฮ้าร์ด-ดี้)   (๑.  แข็งแรง, แข็งแกร่ง, อดทน, ทนทาน, ทนต่อความลำบาก, ทนต่อความเยือกเย็นของอากาศ   ๒. กล้าหาญ, บ้ำระห่ำ )  (1. = strong = robust = stalwart = tough = durable = rugged = sturdy  2. = audacious = bold = rash = foolhardy = intrepid = cheeky = presumptuous = impudent = brazen = reckless)

(g) flagrant   (เฟล้-เกริ้นท)  (ชั่วร้ายอย่างเห็นได้ชัด,  เด่นชัด, โจ่งแจ้ง, โต้งๆ, ฉาวโฉ่, เกะกะระราน, ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ)  (= glaring = brazen = undisguised = scandalous = notorious = outrageous = infamous = out-and-out = audacious = shocking = barefaced = indecent = disgraceful = shameless = blatant)

(h) exhaustive   (เอก-ซ้อ-สทิฟว)  (ที่ละเอียดถี่ถ้วน, ที่ครอบคลุม-กินวงกว้าง, ซึ่งทำให้หมด, ที่หมดกำลัง, ที่ทอนกำลัง)  (= thorough = complete = full = total = comprehensive = all-inclusive = sweeping = intensive = deep = profound = thoroughgoing = radical = searching = in-depth)

(i) conciliatory   (คัน-ซิ้ล-ลี-อะ-ทอ-รี่)  (เป็นการไกล่เกลี่ย, ซึ่งปรองดองกัน, ซึ่งประนีประนอม, ซึ่งผูกไมตรี)  (= compromising = placatory = pacific = irenic = peaceable = appeasing = amicable = reassuring = reconciling = soothing = winning = friendly = affable)

4. The principal decided to introduce strict rules to control the incorrigible (อิน-ค้อ-ริ-จิ-บึ้ล)  students who refuse to behave themselves in class.

(ครูใหญ่ตัดสินใจนำเอากฎระเบียบที่เข้มงวดมาใช้  เพื่อควบคุมนักเรียน   ที่แก้ไขไม่ได้-ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย-ที่แก้ไม่ไหว-ที่ติดแน่น)   ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะประพฤติตัวดี-เรียบร้อยในห้องเรียน)    

(a) innocuous   (อิน-น้อค-คิว-เอิส)  (ไม่มีอันตราย, ไม่เป็นภัย, ไม่เป็นพิษ, ไม่รุกราน, ไม่น่ากลัว, ซ้ำๆซากๆ)  (= harmless = inoffensive = safe = mild = moderate = unstimulating = dull = uninspiring = banal = bland)

(b) inconsequential   (อิน-คอน-ซี-เคว้น-เชิ่ล)  (ไม่สำคัญ)  (= insignificant = unimportant = unessential = immaterial = worthless = negligible = irrelevant = trivial = petty = slight = flimsy)

(c) incurable   (อิน-เคี้ยว-ระ-เบิ้ล)  (ซึ่งแก้ไข (นิสัย) ไม่ได้,  ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้,  ซึ่งรักษาไม่หาย) (= uncorrectable = helpless = hopeless = hardened = chronic = inveterate = shameless = irremediable = irreparable = cureless = unhealable)      

(d) impaired   (อิม-แพ้ร์-ดึ)  (ซึ่งเลวลง-แย่ลง-เสื่อมลง, ลดคุณค่าลง, อ่อนแอลง, เสียหาย, ได้รับบาดเจ็บ)  (= injured = damaged = harmed = hurt = hindered = obstructed = vitiated = worsened = spoiled = marred = crippled = ruined = destroyed)

(e) indifferent   (๑. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง   ๒. ธรรมดาสามัญ,  ไม่เด่น, ไม่สำคัญ)  (1. = apathetic = unconcerned = unmoved = cool = lukewarm = uncaring = nonchalant = incurious = neutral = uninterested = disinterested = impartial = unbiased  2. = ordinary = moderate = mediocre = undistinguished = insignificant = unimportant = trivial = commonplace = so-so)

(f) incongruous   (อิน-ค้อง-กรู-เอิส)  (ไม่เข้ากัน, ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน)  (= discordant = incongruent = inharmonious = clashing = ill-sorted = ill-suited = disparate = mismatched = unsuitable = unfit = unbecoming = inappropriate = discrepant = absurd = grotesque)

(g) inadvertent   (อิน-แอด-เว้อร์-เทิ่นท)  (ไม่ตั้งใจ, ไม่เอาใจใส่, ขาดความสนใจ, ประมาท, เลินเล่อ)  (= unintentional = accidental = unintended = fortuitous = chance = thoughtless = inattentive = negligent = unmindful = unobservant = inconsiderate = careless)

(h) inherent   (อิน-เฮี้ย-เริ่นท)  (ซึงมีหรือเป็นมาแต่กำเนิด, ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน, ประจำตัว)  (= innate = characteristic = natural = essential = intrinsic = immanent = basic = instinctive = instinctual = inborn = inbred = ingrained = congenital = inseparable = inalienable = ineradicable)

(i) ingenious   (อิน-เจ๊น-เยิส)  (ฉลาด, รอบรู้, แก้ปัญหาได้รอบด้าน, เจ้าความคิด, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ช่างประดิษฐ์)  (= clever = skillful = adroit = resourceful = creative = inventive = dexterous = deft = expert = handy = able = original = imaginative)

5. Tom had indeed been shot, but the wound was superficial (ซู-เพอะ-ฟี้ช-เชิ่ล) ; the bullet had merely creased the tip of his nose.  (คำนาม  คือ “superficiality”) 

 (ทอมถูกยิงจริงๆ  แต่ว่าบาดแผล   อยู่ผิวนอก-ตื้นๆ-ผิวเผิน-ใกล้ผิวหน้า-ไม่ลึกซึ้ง-ไม่สำคัญ  กระสุนเพียงแต่ทำให้ปลายจมูกของเขาเป็นรอยย่นเท่านั้น)

(a) impeccable   (อิม-เพ้ค-คะ-เบิ้ล)  (ไม่มีมลทิน, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด)  (= flawless = faultless = immaculate = spotless = stainless = unblemished = irreproachable = perfect = precise = pure = refined = polished  = excellent)

(b) redundant   (ริ-ดั๊น-เดิ้นท)  (๑.  มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น, เหลือเฟือ, ๒.  ใช้คำมากเกินไป, ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง)  (1. = superfluous = unnecessary = expendable = extra = supererogatory = marginal = inessential = wasteful = useless = additional = dispensable  2. =  repetitious = wordy = inflated = pleonastic = prolix = tautological = diffuse = circumlocutory = circumambient = reiterative = verbose = padded = loose = windy)

(c) shallow, not thorough; hurried, cursory;  on the surface only   (๑. ตื้น, ไม่ลึก; (ความรู้) ไม่ละเอียดลึกซึ้ง๒.  เร่งรีบ, (มอง) ผ่านๆไป   ๓. อยู่ตรงผิวนอกเท่านั้น, แค่พื้นผิวหน้า, ผิวนอกสุด,  ด้านนอกสุด)  (= superficial = 1. = not profound = shallow = skin-deep = slight = obvious = commonplace = surface  2. = hasty = hurried = cursory = quick = snap = passing = slap-dash = fast = feverish  3. = exterior = surface = external = outer = outside = outermost = cover = peripheral)

(d) ambiguous   (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)  (= equivocal = unclear = unprecise = uncertain = two-edged = double-edged = doubtful = unsure = foggy = hazy = vague = problematic = problematical = puzzling = misleading = inconclusive)

(e) abstemious   (แอบ-สที้-เมียส)  {พอประมาณ (เรื่องอาหารการกิน), ประหยัดในการบริโภค, กินอยู่อย่างอดออม, พอประมาณ, ปานกลาง} (= temperate = abstinent = continent = ascetic = sparing = judicious = self-disciplined = cautious = moderate = self-controlled =nonindulgent = sober = teetotal

(f) ravenous   (แร้ฟ-เว-เนิส)  (๑.  ตะกละเป็นที่สุด, หิวที่สุด  ๒.  โลภมาก, อยากได้ที่สุด)  (1. = hungry = voracious = famished = starved = insatiable = gluttonous   2. = eager = greedy = grasping = rapacious = avid = predatory = exigent = exacting = covetous)

(g) loquacious   (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, โว)  (= talkative = chatty = verbose = garrulous = vociferous = voluble = prolix = wordy = long-winded = windy = gabby = profuse = copious = babbling = gushy = diffusive)    

(h) querulous   (เคว้อ-รู-เลิส)  (ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบบ่น, ชอบโทษคนอื่น)  (= fretful = fault-finding = complaining = carping = captious = disparaging = critical = censorious = petulant = peevish = plaintive = irritable = discontented = whining = testy)

(i) vigilant   (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, ตื่นตัว, เฝ้าระวัง, รอบคอบ, ไหวตัว)  (= watchful = wary = alert = cautious = circumspect = heedful = on guard = guarded = wide-awake = careful = observant = attentive = canny = on the qui vive = on the lookout)

(j) inordinate   (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง, ไม่เป็นระเบียบ)  (= excessive = exorbitant = extravagant = unreasonable = undue = unnecessary = immoderate = intemperate = prodigal = lavish = profuse = overflowing = overabundant = overweening = unrestrained = fulsome = egregious)

6. Despite the conflagration (คอน-ฟละ-เก๊-ชั่น), the fireman rescued the family from their burning home.

(ทั้งๆที่  เพลิงขนาดใหญ่-อัคคีภัย   พนักงานดับเพลิงช่วยชีวิตครอบครัวนั้น  จากบ้านที่ไฟไหม้ของพวกเขา)

(a) complacency   (คัม-เพล้-เซิน-ซี่)  (๑.  ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความชะล่าใจ, ความลำพองใจ, ความพึงพอใจ   ๒.  ความสงบใจ, ความไร้กังวล)  (1. = self-satisfaction = complacence = smugness = contentment = gratification = conceit  2. = equanimity = composure = unconcern = calmness = serenity = repose = self=possession = tranquility)

(b) great fire   (เพลิงหรือไฟไหม้ขนาดใหญ่)  (= wildfire = holocaust = firestorm = blaze = inferno = bornfire)   

(c) candor   (แค้น-เดอะ)  (๑.  ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ,  ๒. ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์สุจริต)  (1. = openness = frankness = forthrightness = simplicity = artlessness = guilelessness = outspokenness   2. = fairness = impartiality = honesty = sincerity = truthfulness = veracity = justice)

(d) peccadillo   (เพค-คา-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิด หรือบาปเล็กๆน้อยๆ)  (= flaw = fault = error = slip = lapse = indiscretion = misdeed = misstep = wrongdoing = malfeasance = misdemeanor = transgression = sin)

(e) chicanery   (ชิ-เค้-เนอะ-รี่)  (เล่ห์, เล่ห์กล, การใช้เล่ห์หลอกลวง, การใช้เล่ห์เพทุบายต้มตุ๋น)  (= trickery = deception = trick = dodge = fraud = subterfuge = sophistry = cunning = guile = feint = hocus-pocus = fake)

(f) anomaly   (อะ-น้อม-มะ-ลี่)  (ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความผิดหลักหรือบรรทัดฐาน, สิ่งหรือบุคคลที่ผิดจากปกติ)  (= abnormality = deviation = irregularity = departure = aberration = eccentricity = inconsistency = oddity = exception = peculiarity = miracle = freak = singularity)

(g) malice   (แม้ล-ลิส)  (ความมุ่งร้าย, ความประสงค์ร้าย, การผุกพยาบาท)

(h) proliferation   (โพร-ลิฟ-เฟอ-เร้-ชั่น)  (การแพร่หลาย, การแผ่ขยาย, การเผยแพร่, การเพิ่มทวี, การแพร่พันธุ์, การงอก)  (= multiplication = increase = spawn = overproduction  = escalation)

(i) melee   (เม้-เล่)  (การต่อสู้เป็นมวยหมู่อย่างชุลมุน)  (= brawl = free-for-all = fracas = broil = dogfight = pandemonium = battle royal = fisticuffs = row = riot = fight = fistfight)