หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 61)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. John’s mother looked at the broken glass on the floor with equanimity (อี-ควะ-นิ้ม-มิ-ที่); at least he didn’t hurt himself when he knocked over the vase.

(แม่ของจอห์นมองแก้วที่แตกบนพื้นด้วย  ความสงบใจ-ความใจเย็น-ความมีอารมณ์เย็น-ความสมดุลของใจ   อย่างน้อยที่สุด  จอห์นก็มิได้รับบาดเจ็บเมื่อเขาทำแจกันล้ม  -  และแตก)

 (a) avarice   (แอฟ-วะ-ริส)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก)  (= greed = covetousness = craving = avidity = greediness = voraciousness = voracity = rapacity = desire = rapaciousness = insatiability = yearning = cupidity = selfishness)

(b) antagonism   (แอน-แท้ค-โก-นิ-ซึ่ม)  (ความเป็นศัตรูกัน, ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน)  (= hostility = strife = bitterness = conflict = animosity = discord = rivalry = dissension = opposition = clash = feud)

(c) ambivalence   (แอม-บิ-เว้-เลิ่นซ)  (ความรู้สึกสองจิตสองใจต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่ง,  ความรู้สึกทั้งบวกและลบต่อบุคคลคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง, ความไม่แน่ใจในการเลือกของ  ๒  สิ่งที่ตรงกันข้าม, ความรู้สึกทั้งรักและชังต่อบุคคลเดียวกัน)  (= conflict = indecision = irresolution = uncertainty = doubt = confusion = contradiction = inconclusiveness = incertitude = instability = fluctuation = vacillation = hesitancy = equivocation = tergiversation)

(d) composure   (คัม-โพ้-เช่อะ)  (อารมณ์ที่สงบ, ภาวะจิตที่ปกติ, ความสงบ, ความเงียบสงบ)  (= calmness = serenity = tranquility = self-possession = aplomb = coolness = equanimity = sang-froid = placidity = sedateness = quietness)

(e) arrogance   (แอ๊-โร-เกิ้นซ)  (ความหยิ่ง, ความยโส, ความจองหอง)  (= vanity = vainglory = self-importance = conceit = egotism = complacency = swagger = narcissism = smugness = fanfaronade)

(f) adulation   (แอ๊ด-ดิว-เล-ชั่น)  (การประจบ, การสอพลอ)  (= flattery = fawning = sycophancy = blandishment = bootlicking = fulsomeness = adoration = worship)

(g) decorum   (ดิ-ค้อ-เริ่ม)  (มารยาท, สมบัติผู้ดี, ความงดงาม)  (= etiquette = mannerliness = seemliness = propriety = decency = civility = respectability = conformity = conventionality = good form)

(h) digression   (ได หรือ ดิ-เกร้ซ-ชั่น)  (การพูดวกวนออกนอกประเด็น, คำพูด (ข้อเขียน) ที่ออกนอกประเด็น-นอกเรื่อง, ข้อปลีกย่อย)  (= deviation = divagation = side issue = departure = footnote = ramification = parenthesis = apostrophe = aside = irrelevancy = detour = bypath)

2. The boss derided (ดิ-ไร้-ดิด) his secretary mercilessly, so she quit her job.  She was someone who could not accept derision (ดิ-ริ้ช-ชั่น).

(เจ้านาย   หัวเราะเยาะ-ดูถูก-เย้ยหยัน  เลขาฯของเขาอย่างไร้ความปราณี  ดังนั้น  เธอจึงทิ้ง (ลาออกจาก) งาน  เธอเป็นคนผู้ซึ่งไม่สามารถยอมรับการเยาะเย้ย-การหัวเราะเยาะ-การดูถูก-สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ)   (“Derision”  เป็นคำนามของ “Deride”)

(a) compiled   (คัม-ไพล)  (รวบรวม, เรียบเรียง)  (= collect = gather = assemble = amass = anthologize = combine = organize = arrange = make = compose = draw up = group)

(b) corroded   (คอ-โร้ด)  (กัดกร่อน, กัด, ทำให้ค่อยๆผุพัง, ชะ, ทำให้เสื่อม)  (= erode = eat = consume = wear = gnaw = abrade = grind)

(c) ridiculed(ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)  (คำกริยา = deride = mock = raze = make fun of = poke fun at = kid (slang) = rib (slang) = taunt = chaff = twit = roast = pillory = quiz) (ridicule (คำนาม) = การหัวเราะเยาะ, การเยาะเย้ย, การยั่วเย้า-หยอกล้อ)  (= derision = mockery = banter = jeering = ribbing (slang) = twitting = gibing = scoffing = taunting = raillery = scorn = contempt)

(d) contended   (คัน-เทนด)  (๑. แข่งขัน, ต่อสู้,  ๒.  ยืนยัน, โต้เถียง)  (1. = strive = vie = compete = contest = emulate = rival = fight = struggle = battle = engage = resist = clash  2. = maintain = assert = declare = state = affirm = argue = debate = dispute = discuss = quarrel = oppose)  

(e) acquiesced   (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมตาม, ยอมรับในใจ, นิ่งเฉย)  (= consent = concur = comply = assent = agree = accede = submit = yield = concede = conform = grant = capitulate = give in)

(f) bolstered   (โบ๊ล-สเท่อะ)  (สนับสนุน, ค้ำ, ค้ำจุน, เสริมให้แข็งแรงขึ้น, หนุนค้ำ,  รอง, ทำให้สูงขึ้น)  (= support = maintain = sustain = back = prop up = brace = buttress = underpin = uphold = shore up = cradle = pillow)

(g) aspired   (อัส-ไพ้ร์-เออะ)  (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้, ทะเยอทะยาน)  (= wish = desire = hope = yearn = aim = strive)

(h) articulated   (อาร์-ทิ้ค-คิว-เลท)  (พูดอย่างชัดเจน, ออกเสียงชัดเจน, ต่อกัน, ประกบ)

(= enunciate = pronounce = utter = voice = verbalize = say = express)

3. In order to mitigate (มิ้ท-ทิ-เกท) the negative effects of the recession on the population, Congress passed a law increasing unemployment benefits.

(เพื่อ   ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้บรรเทาลง-ทำให้เบาบาง-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง   (ซึ่ง) ผลกระทบทางลบของเศรษฐกิจถดถอยที่มีต่อประชาชน  สภาคองเกรส (ของสหรัฐฯ) ได้ผ่านกฎหมายที่เพิ่มผลประโยชน์ในขณะที่ว่างงาน)

(a) intimidate   (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ทำให้กลัว, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, ขู่, คุกคาม)  (= frighten = menace = scare = dismay = affright = alarm = awe = daunt = cow = bully = abash = threaten = browbeat = unnerve = subdue)

(b) obliterate   (อะ-บลิ้ท-เทอ-เรท)  (๑.  กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ขจัด,  ๒. ตัดทิ้ง, ลบออก, ถูออก, ขัดออก, ทำให้สูญหาย)  (1. = destroy = eradicate = eliminate = exterminate = raze = extirpate = ruin = deracinate = crush = extinguish = pulverize = stamp out = wipe out  2. = erase = blot = delete = cancel = efface = remove = rub out)

(c) nurture   (เน้อร์-เช่อะ)  (๑.  เลี้ยง, หล่อเลี้ยง, บำรุง, ถนอม, อุปถัมภ์, ทะนุถนอม,  ๒. สนับสนุน, ให้การศึกษา, อบรม, สั่งสอน)  (1. = feed = foster = nourish = sustain = strengthen = mother = nurse  2. = bring up = educate = rear = raise = school = teach = train = cultivate = civilize = acculturate = develop = prepare = discipline)

(d) lessen   (เล้ส-เซิ่น)  (ทำให้น้อยลง, ลดลง, ลดคุณค่า, บรรเทา, ผ่อนคลาย)  (= decrease = diminish = shrink = abate = decline = dwindle = reduce = attenuate = contract = wane = subside = erode = wind down = de-escalate = phase out)

(e) valorize   (แวล-เลอะ-ไรซ)  (กำหนดราคาสินค้า หรือ สิ่งอื่นๆโดยรัฐบาล)

(f) incite   (อิน-ไซ้ท)  (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)  (= instigate = stimulate = prompt = induce = encourage = urge = exhort = work up = prod = spur = goad = egg on = stir up = provoke = foment = arouse = inflame)

(g) repudiate   (ริ-พิ้ว-ดี-เอท)  (๑.  ปฏิเสธ, บอกปัด,  ๒. ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง)  (1. = reject = disclaim = contravene = abjure = revoke = deny = gainsay = protest = override = repeal = disavow = discredit = disbelieve = contradict  2. = disown = discard = divorce = cast off = renounce = cut off = ignore = disregard = dismiss = exile = banish = relegate = dodge)

(h) repel   (ริ-เพ่ล)  (๑.  ขับไล่, ผลักออก, ยับยั้ง, ตีกลับ, ต้านทาน, โต้กลับ, ปฏิเสธ  ๒. รังเกียจ, สะอิดสะเอียน, ไม่สบาย)  (1. = refuse = reject = rebuff = turn down = turn away = repudiate = disown = renounce = disapprove = oppose = object to = spurn = scorn = disdain = decline  2. = disgust = repulse = nauseate = sicken = revolt = alienate = irritate = offend)

4. Mrs. Smith’s method of soliciting donations from her employees was tantamount to extortion; she clearly implied that she would fire them if they didn’t pitch in.

(วิธีการของนางสมิธในการหาเงินบริจาคจากลูกจ้างของเธอ  เท่ากับ-ประหนึ่งเป็น-พอๆกับ-มีความสำคัญเท่ากับ  การรีดไถ-การบีบบังคับ-การขู่เข็ญ   เธอแสดงเป็นนัยอย่างชัดเจนว่า  เธอจะไล่ลูกจ้างออกถ้าพวกเขาไม่ร่วมด้วย  -  คือร่วมบริจาค)

(a) inscrutable   (อิน-สครู้-เท-เบิ้ล)  (ไม่อาจที่จะเข้าใจได้, ยากที่จะเข้าใจได้, ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้, ไม่สามารถหยั่งรู้ได้, ลึกลับ, มีลับลมคมใน)  (= mysterious = enigmatic = impenetrable = incomprehensible = inexplicable = unfathomable = unknowable = baffling = hidden = occult = shrouded = esoteric = sphinxlike)

(b) unscrupulous   (อัน-สครู้-พิว-เลิส)  (ไร้ธรรม, ไร้ศีลธรรม, ไร้ยางอาย, ไม่มีหลักการ, ไม่ระมัดระวัง)  (= unprincipled = unethical = immoral = dishonest = ruthless = dishonorable = exploitative = manipulative = corrupt = fraudulent = unjust = conscienceless = unrestrained = wanton = crooked = underhand)

(c) equivalent to   (อิ-ควิฟ-วะ-เล่นท)  (เท่ากัน, ซึ่งมีค่าเท่ากัน, เสมอภาค)  (= equal = alike = analogous = tantamount = reciprocal = same = similar = comparable = commensurate = interchangeable = homologous = isomorphic)

(d) sensational   (เซน-เซ้-ชัน-เนิ่ล)  (๑. เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม,  ๒.  เกี่ยวกับความรู้สึกตื่นเต้น, เกี่ยวกับประสาทสัมผัส)  {1. = shocking = startling = lurid = melodramatic = electrifying = sensationalistic = dramatic = scandalous = staggering = hair-raising = eye-opening = mind-blowing (slang)  2. = sensory = receptive = responsive = perceptive = affective = sentient = perceptual = apperceptive = percipient = feeling = reactive}

(e) garrulous   (ก๊าร์-รู-ลัส)  (พูดมาก, พูดจ้อ, พูดน้ำท่วมทุ่ง, ปากจัด)  (= talkative = loquacious = verbose = effusive = long-winded = windy = gabby = chatty = prolix = voluble = talky = glib = clamorous)

(f) gargantuan   (การ์-แก๊น-ช่วน)  (ใหญ่มาก, มหึมา, เป็นจำนวนมากมาย, มหันต์)  (= huge = big = large = gigantic = giant = colossal = vast = immense = enormous = mammoth = herculean = prodigious = monumental = elephantine = titanic)

(h) sanguine   (แซ้ง-กวิ้น)  (ร่าเริง, เบิกบานใจ, มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง, เปล่งปลั่ง, เต็มไปด้วยความหวัง)  (= hopeful = confident = enthusiastic = optimistic = buoyant = expectant = elated = animated = spirited = lively = cheerful)

(i) upbeat   (ร่าเริง, เบิกบาน, มองโลกในแง่ดี)  (= cheerful = hopeful = confident = enthusiastic = sanguine = roseate = blithe = buoyant = sunny = forward-looking = inspiriting = rousing)

5. Julie was penitent (เพ้น-นิ-เทิ่นท) when Jim explained how much pain she had caused him.

(จูลี่  สำนึกผิด-เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป-สำนึกบาป   เมื่อจิมอธิบายว่า  เธอได้ก่อให้เกิดความปวดร้าว-ความทุกข์ทรมานแก่เขามากเพียงไร)

(a) saturnine   (แซท-เทอะ-ไนน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เฉื่อยชา)  (= morose = gloomy = dour = sullen = sad = heavy = crabbed = glum = sardonic = somber = surly = leaden = dull = grave)

(b) stentorian   (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก)  (= loud = noisy = clamorous = resounding = tumultuous = deafening = booming = earsplitting = ear-piercing = loud-mouthed = boisterous = riotous = vociferous = hurly-burly = uproarious = rip-roaring = rowdy)

(c) laconic   (ละ-ค้อน-นิค)  (ใช้คำน้อย, พูดสั้นๆ, กะทัดรัด)  (= terse = concise = succinct = pithy = short = compendious = compact = brief = curt = sententious = concentrated = summary)

(d) chimerical   (คิ-เม้-ริ-เคิ่ล)  (เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ, ไม่จริง)  (= fanciful = imaginary = illusory = fictional = unreal = whimsical = fantastic = romantic = flighty = capricious = visionary = ideal)

(e) repentant; contrite   (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป;สำนึกผิด, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป)  (= penitent = remorseful = penitential = conscience-stricken = abject = apologetic = sorry = humble)

(f) prudish   (พรู้-ดิช)  (เจ้าระเบียบเกินไป, พิถีพิถันเกินไป)  (= priggish = prissy = puritanical = touch-me-not = strait-laced = old-maidish = Victorian = self-righteous = inhibited = prim = standoffish = sanctimonious = repressed = over-modest = punctilious)

(g) provincial   (โพร-วิ้น-เชิ่ล)  (๑. โง่เขลา, ใจคับแคบ,  ๒. ไม่สละสลวย, บ้านนอก, เกี่ยวกับส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด)  (1. = narrow= parochial = insular = naïve = insulated = unworldly = unsophisticated = uninformed = backward = narrow-mindedness = hidebound = intolerant  = small town = square (slang)  2. = rustic = rural = outlying = bucolic = countrified = unspoiled = exurban = out-of-the-way = agrarian = backwoods)

(h) stately   (สเท้ท-ลี่)  (ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, มีเกียรติสูงส่ง, สง่าผ่าเผย)  (= majestic = imposing = grand = awesome = impressive = elegant = lordly = lofty = princely = august = magnificent = noble = pompous)

(i) flamboyant   (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, โอ่อ่า, ขี้โอ่)  (= ornate = vivid = flashy = showy = bright = loud = garish = jazzy = ostentatious = florid = overdone = wild = exaggerated = theatrical = attention-getting = campy)

6. The manager was so irascible (อิ หรือ ไอ-แรส-ซิ-เบิ้ล) that his employees were afraid to talk to him for fear that he might hurl paperweights at them.

(ผู้จัดการ  โกรธง่าย-โมโหร้าย  มากจนกระทั่งลูกจ้างของเขากลัวที่จะพูดคุยกับเขา  ด้วยเกรงว่าเขาอาจจะขว้างที่ทับกระดาษใส่พวกตน)

(a)    quixotic   (ควิค-ซ้อท-ทิค)  (คลั่งอุดมคติจนเกินไป, เสียสละมากเกินไป, เพ้อฝัน,

คลั่ง, เป็นไปไม่ได้)  (= romantic = impractical = unrealistic = idealistic = visionary = lofty = fanciful = fantastic = chimerical = freakish = chivalrous = impracticable = Utopian = zany = fey = unworldly)

(b) exotic   (อิก-ซ้อท-ทิค)  (๑.  มาจากหรือเกี่ยวกับต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ๒.  ผิดธรรมดา, ประหลาด)  (exotic dance = การเต้นรำรูดเสา-เปลื้องผ้า)  (1. = foreign = alien = unfamiliar = strange = outside = external  2. = fascinating = intriguing = colorful = marvelous = quaint = different  = peculiar = curious = strange = unusual)

(c) imperial   (อิม-เพี้ย-เรี่ยล)  (เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรวรรดิยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, เกี่ยวกับอาณาจักร)  (= majestic = grand = dominant = sovereign)

(d) irritable; easily angered or provoked(โกรธง่าย, ฉุนเฉียวง่าย; โกรธหรือยั่วให้โมโหง่าย) (= irascible = touchy = ill-humored = bad-tempered = excitable = testy = grumpy = choleric = impatient = cantankerous = quarrelsome = grouchy = peevish = quick-tempered)

(e) decrepit   (ดิ-เคร้พ-พิท)  (กะปลกกะเปลี้ยด้วยความชรา, อ่อนระโหยด้วยความชรา)

(= weak = weakened = feeble = broken down = worn our = falling apart = dilapidated = infirm = invalid = battered = debilitated = incapacitated = rickety = doddering = shaky)

(f) commodious   (คะ-โม้-เดียส)  (กว้าง, กว้างขวาง, มีบริเวณเนื้อที่มาก, มากพอเพียง)

(= spacious = roomy = ample = large = big = extensive = comfortable = luxurious = capacious = convenient)

(g) arduous   (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, ต้องใช้เรี่ยวแรงหรือความพยายามมาก)  (= difficult = laborious = heavy = strenuous = exhausting = grueling = onerous = toilsome = fatiguing = back-breaking = tough = rigorous = hard = wearisome = taxing = demanding = punishing = Herculean)

(h) grotesque   (โกร-เทสค)  (วิตถาร, ผิดปกติ, วิปลาส, ประหลาด, พิกล,พิลึก) (= bizarre = incongruous = baroque = misshapen = contorted = gothic = eccentric = odd = absurd = outlandish = fanciful = fantastic = freakish = extravagant = strange)