หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 60)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Randy often becomes vociferous (โว-ซิฟ-เฟอะ-เริส) during arguments.  He doesn’t know what he believes, but he states it loudly nevertheless.

(แรนดี้มักจะ  เสียงดังเอะอะโวยวาย-ตะโกนร้อง-ซึ่งร้องหนวกหูหรือเสียงดัง  อยู่บ่อยๆในระหว่างการโต้เถียง-การโต้คารม-การอ้างเหตุผล  เขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาเชื่อ  แต่เขากล่าวมันด้วยเสียงดัง  แม้กระนั้นก็ตาม)

(a) vindictive   (พยาบาท, อาฆาต, แค้น, มีเจตนาร้าย, แก้แค้น, แก้เผ็ด)  (= vengeful = spiteful = malicious = retaliatory = unforgiving = unmerciful = merciless = revengeful = bitter = rancorous = implacable = inexorable = pitiless = hardhearted = retributive)

(b) vitriolic   (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (ถากถาง, เสียดสี, เผ็ดร้อน, (คำพูด) เจ็บแสบมาก, แสบไส้, กัดกร่อนมาก)  {= caustic = cutting = acidulous = sharp = nasty = biting = hurtful = sarcastic = corrosive = erosive = destructive = acrimonious = acerbic = bitchy (slang)}

(c) volatile   (ว้อล-ละ-ไทล)  (เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ขึ้นๆลงๆ, ไม่คงที่, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว)  (= changeable = variable = fickle = temperamental = inconstant = unstable = mercurial = up and down = excitable = capricious = moody = erratic = unpredictable = flighty = impetuous)

(d) loud; noisy  (เสียงดัง, อึกทึก, หนวกหู, เต็มไปด้วยเสียง)   (= vociferous = clamorous = vociferant = demanding = shouting = riotous = vocal = vehement = loud-mouthed = importunate = rackety = deafening = uproarious = turbulent = opstreperous)

(e) unremitting   (อัน-ริ-มิ้ท-ทิ่ง)  (ไม่หยุดยั้ง, ไม่ลดน้อยลง, ไม่หยุดหย่อน, ไม่ลดราวาศอก)  (= incessant = constant = indefatigable = unwearied = continual = unceasing = persistent = relentless = unabated = tenacious = assiduous = unrelenting = sedulous = persevering)  

(f) unconscionable   (อัน-ค้อน-เชิน-นะ-เบิ้ล)  (๑. ไร้ธรรมะ, ไร้ยางอาย, ขาดสติ, ขาดจิตสำนึก,  ๒. ไม่มีเหตุผล, มากเกินไป, รุนแรง)  (1. = unscrupulous = wanton = monstrous = unprincipled = conscienceless  = unjust = unfair = unethical = immoral = amoral  2. = unreasonable = extravagant = inordinate = excessive = immense = exorbitant = prodigious = preposterous)

(g) terse   (เทิร์ส)  (สั้นแต่จุใจความ, ได้ใจความดี, กะทัดรัด, รวบรัด)  (= succinct = brief = curt = short = to the point = concise = clipped = pithy = compact = trenchant = neat = summary = epigrammatic = crisp = laconic)

(h) transitory   (แทร้น-ซิ-ทอ-รี่)  (ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วคราว, มีอายุสั้น, ชั่วประเดี๋ยว)  (= impermanent = fleeting = brief = transitional = ephemeral = transient = evanescent = passing = fugitive = short-lived = momentary = temporary = mortal = perishable = unlasting = vanishing = disappearing)

2. Jim’s attempt to repair the light bulb was superfluous, (ซู-เพ่อร์-ฟลู-อัส) since the light bulb had already been repaired.

(ความพยายามของจิมที่จะซ่อมหลอดไฟ (เป็นสิ่ง)   ไม่จำเป็น-มากเกินไป-มากเกินความต้องการ-ฟุ่มเฟือย   เพราะว่าหลอดไฟได้รับการซ่อมแซมแล้ว)  {คำนาม คือ “Superfluity”  (ซู-เพอะ-ฟลู้-อิ-ที่)  -  ความเกินต้องการ, ส่วนเกิน, จำนวนที่เกิน, สิ่งที่ฟุ่มเฟือย, ความไม่จำเป็น}

(a) supercilious   (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)  (= haughty = snobbish = patronizing = condescending = cavalier = offhand = aloof = remote = lofty = top-lofty = lordly = imperious = disdainful = contemptuous = arrogant = snooty = stuck-up)   

(b) impecunious   (อิม-พิ-คิ้ว-เนียส)  (๑. ยากจน, ไม่มีเงิน,  ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ซอมซ่อ, มอซอ)  (1. = needy = indigent = impoverished = poverty-stricken = destitute = insolvent = bankrupt = penniless = hard up = pauperized = beggarly = broke = down-and-out = stony (slang) = necessitous = straitened = pinched = mendicant  2. = deficient = inferior = shabby = shoddy = substandard = worthless = lacking = inadequate = insufficient = faulty = unsatisfactory)

(c) cadaverous   (คะ-แด๊ป-เวอ-รัส)  (คล้ายซากศพ, เกี่ยวกับซากศพ, ซีดขาวน่ากลัว)  (= corpselike = pale = ghastly = gaunt = grim = hideous = deathly = wasted = pallid = livid = ashen)

(d) unnecessary; redundant; extravagant   (ไม่จำเป็น ; มากเกินค้องการ; ฟุ่มเฟือย)  (= superfluous = redundant = inessential = supererogatory = supernumerary = extra = pleonastic = excessive = surplus = excess)

(e) melancholy   (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)  (๑. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, เสียใจ, ซึมเศร้า, สลดใจ,   ๒.  หดหู่ใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ)  (1. = gloomy = sad = glum = low-spirited = despondent = unhappy = downcast = dejected = depressed = mirthless = miserable = melancholic = blue = woeful  2. = discouraging = disheartening = depressing = dismal = saddening = dire = tragic = sad)

(f) decadent   (เด๊ค-คะ-เดิ้นท)  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)  (= debased = declining = degenerate = decayed = withered = effete = enervated = tainted = devitalized = artificial = corrupted = debauched = mannered = unwholesome = unsound)

(g) extenuating   (อิค-สเทน-นิว-เอ๊-ทิ่ง)  (ซึ่งลดหย่อน, ซึ่งบรรเทา, ซึ่งลดโทษ, ซึ่งทำให้น้อยลง-อ่อนลง-เบาบางลง)  (= excusable = defensible = mitigating = justifying = qualifying = palliating = softening = exonerating = exculpating)

(h) propitious   (โพร-พิ้ช-เชิส)  (เอื้ออำนวย, เป็นมงคล, นิมิตดี, ราบรื่น)  (= auspicious = promising = hopeful = favorable = felicitous = lucky = fortunate = happy = rosy = providential = timely = reassuring = opportune = encouraging = advantageous)

3. The increase in oil prices was the result of collusion (คะ-ลู้-ชั่น) by the oil-producing nations.  

(การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเป็นผลของ   การสมรู้ร่วมคิด-การรวมหัวกันคิดอุบาย  โดยประเทศผู้ผลิตน้ำมัน)

(a) iniquity    (อิ-นิ้ค-ควิ-ที่)  (๑. ความอยุติธรรม,   ๒. การไร้ศีลธรรม, ความชั่วร้าย, ความไม่ซื่อตรง)  (1. = injustice = inequity = unfairness = partiality = one-sidedness = prejudice = bias = favoritism = partisanship = wrong – grievance = malpractice  2. = sinfulness = sin = wickedness = evil = evildoing = wrong = wrongdoing = vice = viciousness = transgression = infamy = crime = criminality = misdeed = lawlessness)

(b) lethargy   (เล้-ธาร์-จี้)  (ความเฉื่อยชา, ความเมินเฉย, ความเซื่องซึม, ความง่วงเหงาหาวนอน, ความเกียจคร้าน)  (= apathy = sleepiness = drowsiness = inactivity = stupor = laziness = sluggishness = indifference = lassitude = languor = torpor = listlessness = coma = malaise (แม-เลซ))

(c) conspiracy; secret cooperation   (การสมคบคิดกันกระทำความผิด;  การร่วมมือกันอย่างลับๆ)  (= intrigue = complicity = connivance = machination = plot = trickery = fraud = deceit = cabal = scheming)

(d) aversion   (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความรังเกียจ, ความเกลียดชัง, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ)  (= antipathy = repugnance = hatred = hostility = odium = loathing  = dislike = disgust = detestation = abhorrence = distaste = revulsion)

(e) compunction   (คัม-พั้ง-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้กระทำไป)  (= guilt = self-reproach = regret = repentance = scruple = qualm = demur = misgiving = contrition = remorse = shame = penitence)

(f) skirmish   (สเค้อร์-มิช)  {๑. (คำนาม)  การต่อสู้กันประปราย, การต่อสู้ระหว่างกองทหาร หรือกลุ่มเล็กๆ,   ๒. (คำกริยา) สู้รบกันประปราย  หรือระหว่างกลุ่มเล็กๆ  (1. = dispute = encounter = scuffle = scrimmage = disagreement = brush = tussle = clash conflict = argument = spat = incident = contretemps = bout = collision  2. = scuffle = tussle = encounter = dispute = brush = collide = scrimmage = clash = conflict = engage = combat = contest = struggle = contend}

(g) scruple   (สครู้-เพิ่ล)  (ศีลธรรม, จรรยา, ความยับยั้งชั่งใจ, ความกระดากใจ-ตะขิดตะขวงใจ, ความลังเลใจ, ความไม่แน่นอน, ความระมัดระวัง, ความละเอียดรอบคอบ)  (= doubt = uncertainty = hesitation = reluctance = qualm = demur = compunction = second thought = misgiving = objection = delicacy = sensitivity = conscience = restraint = caution = caveat)

(h) adversity   (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)  (= misfortune = ill luck = hardship = hard times = trial = suffering = affliction = tribulation = misery = trouble = vexation = heavy weather)  

4. My best friend exhibited candor when he told me that for many years now he has believed me to be a jerk.

(เพื่อนที่ดีที่สุดของผมได้แสดง   ความซื่อตรง-ความจริงใจ-ความตรงไปตรงมา-ความเปิดเผย   เมื่อเขาบอกผมว่า  เป็นเวลาหลายปีจนถึงบัดนี้   เขาเชื่อว่าผมเป็นคนโง่-เซ่อ)

(a) frankness; truthfulness,  sincere honesty   (๑.  ความเปิดเผย, ความจริงใจ , ความตรงไปตรงมา-ไร้เล่ห์เหลี่ยม   ๒.  ความซื่อตรง,  การพูดความจริง, ความสุจริต,  ความซื่อตรงแบบจริงใจ)  (candor  (1) = openness = frankness = forthrightness = simplicity = artlessness = guilelessness = outspokenness  (2) impartiality = fairness = honesty = sincerity = truthfulness = veracity = justice)

(b) valor   (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความอาจหาญ, ความองอาจ)  {= bravery = heroism = intrepidity = boldness = stamina = courage = dauntlessness = fearlessness = fortitude = gallantry = mettle = nerve = spunk = toughness = grit = guts (slang)}

(c) oppression   (ออพ-เพร้ซ-ชั่น)  (การกดขี่, การบีบบังคับ, ภาวะที่ถูกกดขี่, ความรู้สึกถูกกดขี่, เผด็จการ)  (= tyranny = injustice = persecution = subjugation = autocracy = despotism = bullying = maltreatment = brutality = harshness = abuse = coercion)

(d) fury   (ฟิ้ว-รี่)  (๑. ความโกรธจัด, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล,   ๒. ความดุเดือด, ความรุนแรง)  (1. =  rage = anger = wrath = exasperation = tantrum = fit = explosion = outburst = furor = ire = passion = paroxysm = madness  2. = ferocity = vehemence = frenzy = disturbance = storm = rampage = violence = severity = intensity = savagery = brutality = riot = uproar)

(e) allegation   (แอล-ลิ-เก๊-ชั่น)  (การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา, ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน)  (= accusation = assertion = charge = claim = impugnment = statement = deposition = attack = complaint = indictment = impeachment = imputation = incrimination = aspersion)

(f) cupidity   (คิว-พิ้ด-ดิ-ที่)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก, ความอยากได้)  (= greed = avarice = covetousness = rapacity = insatiability = acquisitiveness = avidity =  voracity = ravenousness =  craving = grasping = longing = concupiscence = parsimony = niggardliness)

(g) temerity   (เท-เม้อ-ริ-ที่)  (ความหุนหันพลันแล่น, ความมุทะลุ, ความบุ่มบ่าม)  {= boldness = rashness = foolhardiness = intrepidity = nerve = grit = gall = audacity = effrontery = heedlessness = recklessness = presumption = venturesomeness = sangfroid = guts (slang) = chutzpah (slang)}

(h) scrutiny   (สครู้-ที-นี่)  (การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด, การพิจารณาอย่างละเอียด, การตรวจสอบอย่างละเอียด)  (= inspection = investigation = examination = perusal = surveillance = dissection = study = inquisition = inquiry = research = probing = survey = exploration = search = watching)

(i) scuffle   (สคั้ฟ-เฟิ่ล)  (การตะลุมบอน, การชุลมุนต่อสู้, การต่อสู้พัลวัน, การเดินลากขา  -  คำนี้เป็นกริยาด้วย)  (= fracas = brawl = rumpus = skirmish = tussle = squabble = scrap = melee = struggle = set-to = bout = fight = commotion)

(j) mockery   (ม้อค-เคอ-รี่)  (๑.  การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน, การหัวเราะเยาะ,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่ถูกเย้ยหยัน หรือเป็นตัวตลก,  ๓. การเลียนแบบ หรือเอาอย่าง)  (1. = contempt = derision = ridicule = scorn = sarcasm = burlesque = jeering = contumely = mimicry   2. = laughing-stock = butt = target = mock = dupe = gull = fool = clown = buffoon  3. = travesty = pretense = imitation = counterfeit = sham = pretext = satire)