หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 6)

                                               

                    

Matching

Choose the synonym (จงเลือกคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับคำที่ให้มา)

1.  deform (ทำให้ผิดรูปร่าง-พิการ-เสียโฉม-เปลี่ยนรูป, ทำให้เป็นแผลเป็นที่ไม่น่าดู)

     a.   hide (ซ่อน, หลบซ่อน)

     b.  distort (ทำให้ผิดรูป-ผิดส่วน, บิดเบือน)

     c.   concur (เกิดขึ้นพร้อมกัน, ประจวบกัน, เห็นด้วย, เห็นพ้อง)

     d.  block (สกัดกั้น, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค)

2.  attribute (คุณลักษณะ, ให้เหตุผลว่า, อ้างเหตุผล)

     a.   advantage (ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ)

     b.  alteration (การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข)

     c.   clarification (การอธิบาย, การทำให้กระจ่างชัด)

     d. characteristic (ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ, เป็นลักษณะเฉพาะหรือนิสัยประจำ)

3.  eventually (ในที่สุด)

     a. finally (ในที่สุด)

     b.  soon (ในไม่ช้า)

     c.   once (ครั้งหนึ่ง)

     d.  consequently (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

4.  clarify (ทำให้ชัดเจนหรือกระจ่าง, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น-บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

     a.   shed (สลัดทิ้ง, ลอกคราบ, สาดแสง)

     b.  enhance (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น)

    c.   explain (อธิบาย, ให้ความกระจ่าง)

    d.  elicit (เอาออกมา, สกัดออกมา, ดึงออกมา, ล้วงออกมา, ล้วงเอาความจริง)

5.  brash (สะเพร่า, หุนหันพลันแล่น, ไม่ไตร่ตรอง, ทะลึ่ง, ก๋ากั่น)

     a.   distorted (บิดเบือน, ทำให้บิดเบี้ยว-เสียรูปทรง)

     b.  thoughtful (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก, ระมัดระวัง)

     c.   reckless (สะเพร่า, ไม่ระวัง, ไม่ยั้งคิด, ไม่ไตร่ตรอง, ใจร้อน, บุ่มบ่าม)

     d.  deceptive (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

6.  thriving (เจริญรุ่งเรือง, ก้าวหน้า, เติบโต, เฟื่องฟู, งอกงาม)

     a.  prosperous (เจริญรุ่งเรือง)

    b.  resilient (ยืดหยุ่น, ดีดกลับ, เด้งกลับ, กลับสู่สภาพเดิม, ฟื้นคืนสภาพเดิม)

    c.   convenient (สะดวกสบาย, เหมาะสม, ใกล้มือ, ใกล้เคียง)

    d.  tolerable (สามารถทนได้)

7.  inconsistency (ความไม่คงเส้นคงวา, ความไม่สอดคล้องกัน-ขัดกัน-ไม่ลงรอยกัน)

     a.   critique (บทวิจารณ์, วิธีการวิจารณ์)

     b.  discrepancy (ความไม่ลงรอยกัน-ไม่ตรงกัน, ความขัดแย้ง)

     c.   deliberation (ความสุขุมรอบคอบ, การพิจารณา, การใคร่ครวญอย่างระมัดระวังก่อนกระทำ, การปรึกษาหารือ)

     d.  sufficiency (ความพอเพียง)

8.  different (แตกต่าง, ต่างๆกัน, หลากหลาย, ไม่เหมือนกัน)

     a.   noticeable (ที่สามารถสังเกตเห็นได้)

     b.  diverse (หลากหลาย, แตกต่างกัน, หลายชนิด)

    c.   conventional (แบบเก่าแก่ดั้งเดิม-โบราณ, ที่เป็นไปตามแบบแผนหรือจารีตประเพณี)

    d.  curious (ซึ่งอยากรู้อยากเห็น, แปลก, ผิดธรรมดา, หายาก)

9.  hypothetical (เป็นสมมติฐาน, เป็นข้อสมมติ, เกี่ยวกับสมมติฐาน)

     a.   exceeding (มากเกิน, เกินพอดี)

     b.  haphazard (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย)

     c.   theoretical (เป็นสมมติฐาน, เป็นการคาดคะเน, เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น)

     d.  routine (ซึ่งเป็นกิจวัตรหรือทำเป็นประจำ, งานประจำ)

10.   reveal (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

     a.  disclose (เปิดเผย)

    b.  baffle (ทำให้งงงวย-สับสน, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ล้มเหลว, สกัดกั้น)

    c.   conceal (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

    d.  confirm (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

11.   goal (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

     a.   competition (การแข่งขัน)

     b.  objective (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

    c.   subject (วิชา, บุคคลหรือสัตว์ที่ใช้ทำการทดลอง, อาณาประชาราษฎร์)

    d.  core (แก่น, หลัก, แกนกลาง, ใจความสำคัญ)

12.  rather (ค่อนข้างจะ)

     a.   regrettably (อย่างน่าเสียใจหรือสำนึกผิด)

     b.  undeniably (อย่างไม่อาจปฏิเสธได้)

     c.   fairly (ค่อนข้างจะ)

     d.  amazingly (อย่างน่าทึ่ง-น่าสนเท่ห์)

13.  harsh (รุนแรง, เข้มงวด)

     a.   cozy (มีความสุข)

     b.  lonely (เปล่าเปลี่ยว, เดียวดาย, เหงา)

     c.   dry (แห้ง, แห้งแล้ง)

     d.  severe (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, เอาจริง)

14.  allegiance (ความจงรักภักดี, การอุทิศตนต่อ)

     a.   destination (จุดหมายปลายทาง, สินค้า)

     b.  cargo (สินค้า)

     c.   loyalty (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

     d.  allowance (การอนุญาต, เบี้ยเลี้ยง)

15.  span (ครอบคลุม, ก้าวข้าม, การขยายปีก, ระยะเวลา, ระยะกว้าง, ช่วงห่าง, ก้าว, ช่วงอายุ)

     a.   predict (ทำนาย)

     b.  cover (ครอบคลุม, ปกคลุม, กลบ, ปิดบัง, คุ้มกัน, ที่ปิด, ฝา, ที่ครอบ, ปก)

     c.   begin with (เริ่มต้นด้วย)

     d.  comment on (วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง)

16.  tidy (ประณีต, เป็นระเบียบเรียบร้อย, สะอาดหมดจด, ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือ สะอาดหมดจด)

     a.  neat (ประณีต, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เกลี้ยงเกลา, ไม่มีการเจือปน)

     b.  fertile (ซึ่งมีดินดี, อุดมสมบูรณ์, ให้ลูกให้ผลได้)

     c.   inhabited (ซึ่งมีคนอาศัยอยู่)

     d.  protected (ที่ได้รับการคุ้มครองป้องกัน)

17.  nimbleness (ความคล่องแคล่ว-ว่องไว-ปราดเปรียว, ความฉลาด-เฉียบแหลม)

     a.   intelligence (ความเฉลียวฉลาด, การสืบราชการลับ, งานข่างกรอง)

     b.  agility (ความว่องไว-ปราดเปรียว-กระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด)

     c.   confidence (ความเชื่อมั่น, ความมั่นใจ)

     d.  courage (ความกล้าหาญ)

18.  conscientious (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ)

     a.   cooperative (ซึ่งให้ความร่วมมือ, ที่เป็นการร่วมมือ)

     b.  imaginative (ช่างคิดช่างฝัน, เจ้าความคิด)

     c.   cautious (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

     d.  diligent (ขยันหมั่นเพียร)

19.  anthem (เพลงสดุดี, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี)

     a.   symbol (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง)

     b.  motto (ภาษิตคำขวัญ, คำพังเพย, คติพจน์, หลักความประพฤติ)

     c.   hero (วีรบุรุษ)

     d.  song (เพลง)

20.  provide (ให้, จัดให้, จัดหาให้, เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

      a.  furnish (จัดหา, จัดให้มี, ติดตั้ง, ให้)

     b.  demand (เรียกร้อง, ต้องการ, ความต้องการ)

     c.   confirm (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น)

     d.  continue (ทำต่อไป)

21.  lethargic (เฉื่อยชา, เซื่องชึม, ง่วงเหงาหาวนอน, ง่วง, เมินเฉย, เฉยเมย)

     a.   chilly (เย็นเยือก, หนาว, หนาวสั่น)

     b.  sluggish (ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ฝืดเคือง)

     c.   miserable (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

     d.  frugal (มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

22.  comply (ยอมทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยินยอม, เชื่อฟัง)

     a.   recite (ท่อง, ท่องจำ, ท่องให้ครูฟัง, ว่าปากเปล่า, ท่องอาขยาน, อ่านออกเสียง)

     b.  exhaust (ทำให้หมดแรงหรือเปลี้ย, ไอเสียรถยนต์)

     c.   abide by (รักษาหรือปฏิบัติตาม, ยอมตาม, อาศัยอยู่, ทน, ยึดถือ)

     d.  distract (ทำให้เขว)

23.  facet (ด้าน, แง่มุม, เหลี่ยม, หน้า, หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว)

     a.   note (บันทึก, จดหมาย, หมายเหตุ, สาส์น, สาร, ธนบัตร, เสียงดนตรี, เครื่องหมายดนตรี, ทำนองเพลง)

     b.  movement (การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, กิริยาท่าทาง, กระบวนการ, การเคลื่อนกำลังทางทหาร)

     c.   jest (การพูดเล่น, การพูดตลกคนอง)

     d.  aspect (ด้านหรือแง่มุม (ของปัญหา), ลักษณะ, รูปร่างหน้าตา, รูปการ, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง)

24.  respiration (การหายใจ, กระบวนการหายใจ)

     a.   eating (การกิน)

     b.  drinking (การดื่ม)

     c.   speaking (การพูด)

     d.  breathing (การหายใจ, กระบวนการหายใจ, การหายใจอึดหนึ่ง)

25.  accepted (ที่ได้รับการยอมรับ)

     a.   abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

     b.  pragmatic (ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ-มิใช่ทฤษฎี, ที่ชอบปฏิบัติมากกว่าพูดหรือทฤษฎี)

     c.   permitted (ที่ได้รับอนุญาต, ได้รับอนุญาตให้ทำได้)

    d.   apparent (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ที่ดูเหมือนว่าเป็นเช่นนั้นแต่ความจริงไม่ใช่)

26.  cheap (มีราคาถูก)

     a.   popular (เป็นที่นิยม)

      b.  inexpensive (ราคาไม่แพง)

     c.   unlikely (ไม่น่าจะเป็นไปได้, ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น)

    d.  plentiful (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

27.  weight (น้ำหนัก)

     a.  heaviness (ความหนัก)

    b.  bulk (กอง, ทั้งก้อน, ความหนา, ขนาด ๓ มิติ, ความจุ, ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า, ขยายตัว, เพิ่มขึ้น, บวม, ทำให้เพิ่มขึ้น)

    c.   volume (ปริมาตร, ปริมาณ, จำนวนมาก, ความดังของเสียง, ระดับเสียง, เล่ม, ฉบับ)

    d.  denseness (ความแน่น-หนาแน่น-ทึบ-ทึบมัว-มีแสงสว่างน้อย, ความโง่, ความยากแก่การเข้าใจ)

28.  occur (เกิดขึ้น)

     a.  take place (เกิดขึ้น)

     b.  disappear (หายไป)

     c.   compare (เปรียบเทียบ)

     d.  simplify (ทำให้ง่าย, ทำให้เข้าใจง่าย)

29.  set up (จัดขึ้น, ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง)

     a.   expand (ขยาย, แผ่ออกไป)

     b.  establish (ก่อตั้ง, สถาปนา)

     c.   challenge (ท้าทาย, การท้าทาย)

     d.  commemorate (ฉลอง, เป็นอนุสรณ์, เป็นที่ระลึก, กล่าวระลึกถึง)

30.  weary (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อิดโรย, เบื่อหน่าย, รำคาญ)

     a.   homeless (ไม่มีบ้านอยู่)

     b.  hungry (หิว)

     c.   tired (เบื่อ, เหนื่อย)

    d.  consistent (คงเส้นคงวา, เข้ากันกับ, ตรงกันกับ)

31.  index (ดัชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขยกกำลัง, จัดให้มีสารบัญ-ดัชนี, เป็นเครื่องชี้ทาง)

     a.   response (การโต้ตอบ, การขานรับ, คำตอบ, การตอบ)

     b.   tool (เครื่องมือ)

     c.    median (แนวแบ่ง, เส้นแบ่ง, เส้นมัธยฐาน, ค่าเฉลี่ยของเลขกลาง)

     d.  sign (เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, ลาง, นิมิต, การบอกใบ้, อาการ, ร่องรอย, รอยเท้า, ลงนาม, เซ็นชื่อ, ทำเครื่องหมาย, เขียนสัญลักษณ์)

32.  fictitious (ซึ่งแต่งขึ้น, ซึ่งเป็นเรื่องโกหก, ไม่จริง, เป็นจินตนาการ, ไม่มีตัวตน)

     a.  mythical (เกี่ยวกับนิยาย, เกี่ยวกับเรื่องที่แต่งขึ้น, เป็นเรื่องจินตนาการ)

     b.  marine (เกี่ยวกับทะเล, มีอยู่ในทะเล, เกิดจากทะเล, เกี่ยวกับการเดินเรือ, นาวิกโยธิน, เรือเดินสมุทร)

    c.   active (คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

    d.  obese (อ้วนจัด)

33.  available (สามารถหามาได้, มี, หาง่าย, หาได้, เท่าที่จะหาได้)

     a.   affordable (สามารถมีได้ – เช่น บ้าน, รถยนต์, สามารถให้ได้)

      b.  obtainable (สามารถได้มาหรือได้รับ)

     c.   disposable (ที่จัดการได้, ที่กำจัดได้, ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, ซึ่งใช้สอยได้อย่างอิสระ)

     d.  reasonable (มีเหตุผล, สมเหตุสมผล)

34.  effective (ซึ่งมีประสิทธิผลหรือได้ผล, มีผลบังคับใช้, เป็นผล)

      a.   extensive (กว้าง, กว้างขวางมาก, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย

      b.  intentional (ซึ่งตั้งใจหรือมีเจตนา)

      c.   successful (ประสบผลสำเร็จ)

     d.  haphazard (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย)

35.  nutritious (ซึ่งบำรุงกำลัง-ร่างกาย, ซึ่งบำรุงเลี้ยงหรือให้อาหาร)

     a.   delicious (อร่อย)

     b. common (ธรรมดาสามัญ, ทั่วไป, ที่ใช้ร่วมกัน)

     c.   dramatic (น่าตื่นเต้น, น่าสนใจ)

     d.  nourishing (บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงกำลัง)

36.  relieve (บรรเทา, ลดลง, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, แบ่งเบา, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

     a.   integrate (ผสมผสาน, บูรณาการ)

     b.  exasperate (ทำให้โกรธ-บันดาลโทสะ)

     c.   eradicate (กำจัด, ทำลายให้สิ้น)

     d.  alleviate (บรรเทา, ทำให้ลดลง)

37.  hazardous (มีอันตราย, เป็นอันตราย)

      a.   plausible (เป็นไปได้, มีเหตุผล, พอฟังได้, น่าเชื่อถือได้)

      b.   perpetual (ตลอดกาล, ตลอดไป, ชั่วนิรันดร, ถาวร, ต่อเนื่อง, ตลอดปี, ตลอดฤดู)

      c.   perilous (มีอันตราย, เป็นอันตราย)

     d.  perfidious (โกง, ทุจริต, ไม่ซื่อสัตย์, ทรยศ, ไม่มีสัจจะ)

38.  illuminate (ให้แสงสว่าง, ให้ความรู้-ความคิด, ช่วยเปิดหูเปิดตา)

     a.   reiterate (กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ)

      b.  light (ส่องสว่าง, ทำให้สว่าง, นำทางด้วยไฟ, จุดไฟ, จุดบุหรี่, เปิดไฟ, ติดไฟ, แสง, แสงสว่าง, ความสว่าง, ไฟ, ดวงไฟ, ตะเกียง, โคม, ไฟสัญญาณ)

     c.   penetrate (ฝ่าเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ทะลวง, ผ่านทะลุ, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน)

     d.  expel (ไล่ออก, ขับไล่)

39.  affable (มีอัธยาศัยดี, เป็นมิตร, กรุณา)

      a.  pleasant (สบายใจ, พอใจ, ให้ความพอใจ, ถูกใจ, สุภาพ, เรียบร้อย, ร่าเริง, มีมิตรไมตรีจิต)

     b. bored (เบื่อหน่าย)

     c. gullible (โง่, เชื่อคนง่าย, หูเบา)

     d. reckless (สะเพร่า, ไม่ยั้งคิด, ไม่ระวัง, ใจร้อน, บุ่มบ่าม, ไม่สนใจ, ไม่ไตร่ตรอง)

40. convene (ประชุม, เรียกประชุม, รวมกัน, ชุมนุมกัน, ทำให้รวมกัน)

      a. debate (การอภิปราย-โต้วาที-โต้แย้ง-ถกเถียง, โต้แย้ง, ถกเถียง, อภิปราย, โต้วาที)

      b. negotiate (เจรจา, จัดการ, แลกเป็นเงิน, ซื้อขาย)

      c. assemble (ประชุม, รวมเข้า, รวบรวม, ประกอบ (ชิ้นส่วน) เข้าด้วยกัน)

     d. devote (ทุ่มเท, อุทิศ)