หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 59)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. We should be prudent in our play or work during very hot weather, because the sun has the power to enervate and debilitate those that scoff at its effects.

(เราควรฉลาด-รอบคอบ-ระมัดระวัง  ในการเล่นหรือทำงานระหว่างอากาศร้อนจัด  เพราะว่าดวงอาทิตย์มีอำนาจที่จะทำให้คนที่พูดเยาะเย้ย-ล้อเลียนผลกระทบของมัน  อ่อนกำลังและ   (ทำให้) อ่อนเพลีย-อ่อนแอ-ทรุดโทรม)

(a) persevere   (เพอร์-ซิ-เวี่ยร์)  (มุมานะ, อุตสาหะ, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร)  (= persist = endure = carry on = strive = hold out = continue = hang on = keep on = stand firm = last = hold on = pursue)

(b) liquidate   (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี)  (= wipe out = eliminate = eradicate = exterminate = settle = pay = discharge = dispose = cancel = defray = pay off)

(c) bribe (ไบรบ)  (๑. (คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน  ๒. (คำนาม) (๒.๑) สินบน,  (๒.๒) สิ่งล่อใจ)  (1.  (verb) = corrupt = but off = suborn = grease the hand (slang) = grease the palm (slang) = pay off (slang) = grease (slang)  2. (noun)   (2.1) {= payoff (slang) = graft = sop = soap (slang) = hush money = boodle (slang) = payola (slang)}  (2.2) (= incentive = incitement = inducement = invitation = persuasion = spur = stimulus = allure = seduction)

(d) weaken   (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง)  (debilitate = enfeeble = weaken = exhaust = deplete = enervate = impair = cripple = invalidate = diminish = disable = undermine)

(e) subjugate   (ปราบปราม, พิชิต, เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้ารับใช้)  (= conquer = vanquish = overwhelm = subject = overpower = crush = humble = subdue = quell = rout = suppress = put down = harness = enslave)

(f) embellish   (ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย)  (= adorn = ornament = enrich = decorate = garnish = enhance = exaggerate = embroider)

(g) modify   (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แปร, ลด หย่อน, ลดความรุนแรง)  (= alter = vary = change = moderate = modulate = temper = reduce = lessen = slacken = transform = transfigure = transmute = convert = adjust = reshape = adapt)

(h) alleviate   (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (ทำให้น้อยลง, บรรเทา)  (= mitigate = ease = lighten = soften = relieve = lessen = temper = allay = decrease = reduce =diminish =  remedy = moderate = abate = lift)

2. The detective had little to go on because of the nondescript (น้อน-ดิส-คริพท) nature of the criminal.

(นักสืบทำอะไรต่อไปได้เพียงนิดหน่อย  เนื่องมาจากลักษณะ   ซึ่งไม่สามารถจะจัดอยู่ในพวกใดได้-พันทาง-บุคคลที่ไม่มีลักษณะเด่นที่ทำให้แตกต่างไปจากผู้อื่น  ของเจ้าอาชญากร)  (คือ อาชญากรไม่มีลักษณะเด่น  หรือแตกต่างไปจากคนอื่น  ที่จะทำให้คนสังเกตได้ง่าย)

(a)             boisterous   (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, หยาบ, พล่าน)  (= rowdy = obstreperous = rambunctious = tumultuous = turbulent = blustering = rollicking = knockabout = rough-and-tumble = unrestrained = noisy = loud = strident = shrill = clamorous)

(b) eloquent   (เอ๊ล-โล-เควิ่นท)  (พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ)  (= articulate = fluent = well-expressed = persuasive = cogent = inspired = ringing = expressive = meaningful = affecting = moving = telling)  

(c) contentious   (คัน-เท้น-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบต่อสู้, ชอบโต้เถียง)  (= quarrelsome = belligerent = combative = fractious = bellicose = disputatious = petulant = obstinate = stubborn = embattled = captious = recalcitrant)

(d) cantankerous   (แคน-แท้ง-เคอ-เริส)  (ชอบทะเลาะ, อารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์)  (= bad-tempered = quarrelsome = fractious = peevish = crotchety = cranky = irritable = cross = irascible = choleric = perverse)

(e) decrepit   (ดิ-เคร้พ-พิท)  (อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก)  (= weak = weakened = feeble = broken down = worn out = falling apart = dilapidated = infirm = invalid = battered = debilitated = incapacitated = rickety = doddering = shaky)

(f) undistinguished; difficult to describe   (ไม่ได้ทำให้แตกต่าง-ธรรมดา-ไม่ได้แยกแยะ-ไม่ชัดเจนอธิบายหรือบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานได้ยาก(= unclassifiable = indistinct = indefinite = indescribable = amorphous = indeterminate = characterless = colorless = ordinary = commonplace = uninteresting = vague)

(g) bucolic   (บิว-ค้อล-ลิค)  (บ้านนอก, เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ)  ( = rural = countrified = country = agrarian = agricultural = pastoral = Arcadian)

(h) engrossed   (เอน-โกรส-ดึ) {หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง, ดื่มด่ำ (กับการงาน)} (= absorbed = involved = rapt = intrigued = fascinated = immersed = lost = occupied = engaged = busy = preoccupied)

3. Even the most docile (โด๊-ไซล  หรือ  เซิล) person may become fractious when he gets only a pittance for his hard labor.

(แม้แต่บุคคลที่   อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เชื่อง(สัตว์)   ก็อาจจะกลายเป็นขี้โมโห-ชอบทะเลาะวิวาท  เมื่อเขาได้รับเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับแรงงานหนักของตน)

(หมายถึง  ได้เงินค่าจ้างไม่คุ้มค่าแรง)

(a) jocose   (โจ-โคส)  (ที่ขบขัน, ตลก, ขี้เล่น, ล้อเล่น, ยั่วเย้า)  (= jocular = jesting = joking = funny = playful = waggish = comical = teasing = witty = droll = whimsical = humorous = facetious = arch)

(b) outstanding   (๑. เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา   ๒. (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่)  (1. = noted = famous = well-known = prominent = eminent = preeminent = noteworthy = conspicuous = noticeable = striking = obtrusive = visible = glaring = important = eye-catching  2. = unresolved = unsettled = continuing = remaining = unconcluded = surviving = pending = existing = unfinished)

(c) obscure   (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ   ๒. มืดมัว, มืดมน, มัว  ๓. ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น)  (1. = vague = abstruse = ambiguous = recondite = cryptic = equivocal = occult = enigmatic   2. = dim = dark = dusky = gloomy = overcast = murky = unlit = shadowy = cloudy   3. = undefined = concealed = remote = distant = out-of-the-way = unnoticed = hidden = secluded = apart)

(d) obedient   (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์(= docile = tractable = manageable = submissive = compliant = complaisant = biddable = gentle = meek = humble = amenable = orderly = pliant = teachable)

(e) beneficial   (เบน-เน-ฟิช-เชี่ยล)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)  (= helpful = advantageous = useful = salutary = profitable = rewarding = good = favorable = constructive = propitious = valuable = healthful = benign)

(f) hostile   (ฮอส-ไทล หรือ ฮอส-เทิ่ล)  (มุ่งร้าย, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก)  ( = antagonistic = unfriendly = spiteful = inimical = ill-disposed = malevolent = rancorous = malign = virulent = aggressive = adverse = bellicose = opposing = warlike = opposed)

(g) assiduous   (อะ-ซิด-ดิว-อัส)  (ขยัน, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร, ยืนหยัด)  (= diligent = industrious = energetic = attentive = hard-working = sedulous = persevering = dedicated = untiring = unflagging = indefatigable = tireless = busy)

(h) myriad   (เมี้ย-เรียด)  (๑.  (คำคุณศัพท์)  มากมายเหลือคณานับ, นับไม่ถ้วน, เป็นหมื่น, ซึ่งมีหลายลักษณะ-หลายอย่างจนนับไม่ถ้วน  ๒.  (คำนาม)  จำนวนมากมายเหลือคณานับ, คนหรือสิ่งของจำนวนมากมาย  (1. (Adjective)  = countless = innumerable = numberless = uncounted = unnumbered = many = numerous = incalculable = infinite = multitudinous = untold = legion = limitless  2. (Noun) = multitude = infinity = infinitude = army = sea = swarm =profusion)

4. He received a posthumous (พอส-ทิว-เมิส)  award for bravery.

(เขาได้รับรางวัล  ที่เกิดขึ้นหลังจากการตาย  สำหรับความกล้าหาญ  -  ของเขา)  (คือได้รับรางวัลความกล้าหาญ  หลังจากได้ตายไปแล้ว)

(a) supernatural   (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ)  (= metaphysical = otherworldly = supranatural = preternatural = unearthly = unworldly = transcendental = unaccountable = incomprehensible = marvelous = wonderful = incredible = inexplicable = fantastic = bizarre = strange = prodigious = superhuman = ghostly = weird = uncanny = eerie = spooky = miraculous = divine = mystical)

(b) approximate   (อะ-พร้อค-ซิ-เมท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ประมาณ, ใกล้เคียง, มีจำนวนใกล้เคียง   ๒. (คำกริยาคล้ายกันมาก, ใกล้เคียงกับ, เลียนแบบ)

(1. (Adjective) = close = near = rough = proximate = approaching = comparable = verging on  2. (Verb) = approach = near = meet = resemble = match = converge = reach = border on)

(c) happening after someone’s death   (ซึ่งเกิดขึ้นหลังความตายของคนๆหนึ่ง(= posthumous = เกิดขึ้นหลังจากที่ (คนหนึ่ง) ตายไป, หลังการตายของผูเขียน, ซึ่งเกิดมาหลังบิดาตาย)

(d) frugal   (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็ก น้อย, ราคาถูก)  (= economical = saving = sparing = cautious = prudent = penny-pinching  = canny = thrifty = parsimonious = stingy = tight = close-fisted = scrimping)

(e) arbitrary   (อ๊าร์-บิ-ทระ-รี่)  (เผด็จการ, ตามอำเภอใจ, เอาแต่อารมณ์, ไร้เหตุผล, โดยพลการ)  (= absolute = despotic = tyrannical = autocratic = totalitarian = dictatorial = high-handed = overbearing = domineering = imperious)

(f) perfunctory   (เพอร์-ฟั้งค-โท-รี่)  (๑. สุกเอาเผากิน, ลวกๆ, พอเป็นพิธี,  ๒. ทำไปอย่างซังกะตาย, ทำไปอย่างแกนๆ, ไม่มีอารมณ์, เฉยเมย)  (1. = routine = superficial = mechanical = habitual = repetitive = conventional = standard = unthinking = automatic = formal  2. = apathetic = spiritless = unconcerned = blasé = half-hearted = listless = cool = lukewarm = uninterested = disinterested = dispassionate = lackadaisical) 

(g) amicable   (แอ๊ม-มิ-คะ-เบิ้ล)  (เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต)  (= friendly = cooperative = well-disposed = neighborly = peaceable = helpful = hospitable = sociable = benign)

(h) doleful   (โด๊ล-ฟูล)  (เสียใจ, โศกเศร้า, ละห้อย)  (= sad = sorrowful = cheerless = gloomy = dismal = baleful = woeful = melancholy = lugubrious = mournful = grief-stricken = despondent)

5. The tip he had been offered was a mere pittance, and the taxi driver threw it on the ground in disdain.

(เงินค่าทิปที่เขาได้รับการเสนอให้เป็นเพียง  จำนวนเล็กน้อย-รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆน้อยๆ-เงินค่าครองชีพเล็กๆน้อยๆ-การให้ทานเล็กๆน้อยๆ-นิตยภัต   เท่านั้น  และเจ้าคนขับแท็กซี่เลยโยนมันลงบนพื้นด้วยความดูหมิ่นดูแคลน)

(a) small amount   (จำนวนเงินเพียงเล็กน้อย)  (= dole = mite = trifle = driblet = modicum = ration = insufficiency = allotment = alms = allowance = charity)

(b) utopia   (ยู-โท้-เพีย)  (ดินแดนที่มีแต่ความสุข-สงบ, ดินแดนที่มีสภาพทางการเมืองและสังคมที่สมบูรณ์, ระบบการเมืองหรือสังคมที่สมบูรณ์)  (= Eden = Elysian fields = New Jerusalem = satori = nirvana = salvation = paradise = heaven = bliss = golden age = perfection = Shangri-la)

(c) anathema   (แอน-แน้ธ-ธี-ม่ะ)  (๑. คำสาปแช่ง, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียดชัง)  (1. = curse = imprecation = condemnation = malediction = damnation = execration = denunciation = censure = vituperation   2. = abomination = enemy = pariah = villain = foe = bane = outlaw = heretic = persona non grata)

(d) haven   (เฮ้-เวิ่น)  (ที่พักอาศัย, ที่หลบภัย, ท่าเรือ)  (= shelter = refuge = asylum = retreat = sanctuary = harbor = sanctum = cover = hideaway = haunt)

(e) rival   (ไร้-เวิ่ล)  (๑. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ,   ๒. ผู้ที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติพอจะทัดเทียมกันได้, สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้)  (1. = competitor = contestant = contender = opponent = adversary = player = antagonist = challenger = emulator = assailant = enemy = combatant = foe  2. = equal = match = peer = fellow = equivalent = compeer)

(f) bulwark   (บู๊ล-วาร์ค)  (๑. สิ่งที่คุ้มครองป้องกัน, คนหรือสิ่งที่สนับสนุนหรือค้ำจุน,   ๒. กำแพงต้านข้าศึก, ป้อมปราการ, เครื่องป้องกัน)  (1. = support = backing = mainstay = sustainer = maintainer = reinforcement = brace = prop = staff = crutch = backbone = champion = advocate  2. = rampart = wall = abutment = parapet = embankment = bastion = bank = earthwork = shoulder = dam = safeguard = bumper = screen = reinforcement)

(g) scapegoat   (สเค้พ-โกท)  (แพะรับบาป, ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น)  (= goat = whipping boy = fall guy (slang) = straw man)

(h) skyscraper   (สไคส-เคร้พ-เพอะ)  (ตึกระฟ้า, ตึกที่สูงมาก)  (= very tall buildings)

(i) ambush   (แอ๊ม-บุช)  {(คำนาม)   ๑. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย,  ๒. ที่ซุ่มโจมตีหรือคอยดักทำร้าย,  (คำกริยา) ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย)}  {(Noun1. = concealment = hiding = lurking = lying in wait = waylaying  2. = cover = blind = camouflage = shelter = retreat = screen = ambuscade = hideaway = hiding place = refuge}