หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 58)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. It is difficult to keep invective out of our discussion about the enemy.

(มันยากที่จะกัน   การด่าว่าอย่างรุนแรง-การประณามอย่างรุนแรง-คำประณาม-การด่าว่า-การกล่าวดูหมิ่น   ออกไปจากการประชุมปรึกษาหารือของเราเกี่ยวกับศัตรู)  (คือ อดที่จะด่าว่า-ประณามศัตรูมิได้  เมื่อพวกเรามีการประชุมกัน)

(a) paradox   (แพ้-ระ-ดอคซ)  (คำพูดหรือข้อความที่ดูเหมือนไม่ถูกต้อง  แต่ความจริงอาจถูก, สิ่ง (บุคคล, เหตุการณ์, คำพูด) ที่ขัดแย้งกัน, ข้อสรุปที่ดูเหมือนขัดกัน, สิ่งที่ดูเหมือนแย้งกัน  แต่ทว่าเป็นจริง เช่น “ยิ่งรีบก็ยิ่งช้า” หรือ คำกล่าวที่ว่า “เชื้อโรคซึ่งก่อให้เกิดโรคภัย  อาจถูกใช้ป้องกันโรคนั้นได้”  หรือ “ใช้เซรุ่ม (ได้มาจากพิษงู) แก้พิษงู  -  ข้อความเหล่านี้ล้วนเป็น  “Paradox”)

(b) paragon   (แพ้-ระ-กอน)  (ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม, ตัวอย่างอันดีเลิศ)  (= ideal = model = epitome = apotheosis = exemplar = symbol = example = standard = pattern = criterion = representative = illustration = lesson)

(c) promenade   (พรอม-มี-เน้ด หรือ นาด)  (๑. (คำนาม)  บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเดินเล่น, การเดินเล่น  -  โดยเฉพาะในที่สาธารณะ, การเดินทอดน่อง, การเดินแสดง ตัว, งานเต้นรำ  -  โดยเฉพาะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย  ๒. (คำกริยา) เดินเล่น, เดินทอดน่อง, เดินพาเหรดในงานเต้นรำ)  (1. (Noun) = walk = saunter = stroll = airing = jaunt = meander = ramble = tramp = hike  2. (Verb) = strut = parade = flounce = swagger = saunter = stroll)

(d) abuse   (อะ-บิ๊วซ)  {(คำนาม๑.  การกล่าวร้าย, การด่าว่า, การประณาม,  ๒.  การทารุณ, การทำอันตราย,การใช้ในทางที่ผิด, การทำลายหรือทำให้เสียหาย, การใช้แบบเอาเปรียบ  (คำกริยา๑. กล่าวร้าย, ด่าว่า, ประณาม  ๒.  ทารุณ, ทำอันตราย, ทำให้เสียหาย, ใช้ในทางที่ผิด, ใช้แบบเอาเปรียบ} {“Noun”1. = invective= curse = vituperation = scolding = slander = smear = vilification = denunciation = reprimand = decry = calumny 2. = mistreatment = maltreatment = injury = harm = hurt = damage = oppression = ill-treatment = misuse = misapplication  Verb”1. = curse = revile = malign = slander = vilify = smear = disparage = calumniate = reprimand = inveigh = swear at = castigate = chew out (Slang)  2. = mistreat = harm = hurt = injure = damage = mar = maltreat = wrong = oppress = misuse = misapply}

(e) insurgency   (= insurgence)   (การจลาจล, การกบฏ)  (= insurrection = uprising = revolt = rebellion = mutiny = riot = insubordination = outbreak = strike = coup = putsch = coup de tat = turbulence = defiance = unruliness = belligerence = bellicosity = warlikeness)

(f) sanctuary   (แซ้งค-ชุ-เออะ-รี่)  (ที่ลี้ภัย, ที่หลบภัย, ที่หลบภัยในโบสถ์หรือวิหาร, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, ปูชนียสถาน, ถ้ำสัตว์, ที่อยู่อาศัยของสัตว์, ที่ที่สัตว์สามารถผสมพันธุ์และหลบภัยจากการถูกล่า)  (1. (ที่ลี้ภัย, ที่หลบภัย)= refuge = asylum = haven = shelter = preserve = protection = cover = retreat  2. (สถานที่ศักดิ์สิทธิ์) = sanctum = shrine = temple = altar = adytum = church = holy of holies)

(g) entourage   (อาน-ทู-ร้าช)  (คณะผู้ติดตาม, ผู้ติดสอยห้อยตาม, บริวาร, สิ่งแวดล้อม)  (= associates = companions = attendants = retinue = cortege = escort = following = bodyguard = suite = train)

(h) pandemonium   (แพน-ดิ-โม้-เนี่ยม)  (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล)  (= uproar = commotion = chaos = disorder = tumult = disturbance = rumpus = fracas = hubbub = bedlam = riot = racket = clamor)

2. The anthropologist came back with voluminous (วอ-ลิ้ว-มิ-เนิส)material showing how life on this continent originated.

(นักมานุษยวิทยากลับมาพร้อมกับวัตถุ   มากมาย-ใหญ่โต-มโหฬาร  ที่แสดงว่าชีวิตบนทวีปนี้มีจุดกำเนิดมาอย่างไร)

(a) astute   (แอส-ทิ้วท)  (๑. ฉลาด, มีเชาว์, มีไหวพริบ  ๒. มีเล่ห์เหลี่ยม, ฉลาดแกมโกง, กระล่อน )  (1. = intelligent = clever = shrewd = sharp = acute = sagacious = perspicacious = keen = able = quick = perceptive = apt = knowing = knowledgeable = well-versed  2. = cunning = crafty = artful = canny)

(b) salient   (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (๑. เด่น, สะดุดตา, เห็นได้ชัดเจน, สำคัญ   ๒.  ยื่นออก, โผล่ออก, นูนขึ้น, เป็นลักษณะเฉพาะ)  (1. = outstanding = prominent = conspicuous = noticeable = striking = remarkable = important = significant = impressive = signal  2. = projecting = protruding = jutting = prominent = bulging = protuberant = swelling)

(c) plentiful   (มากมาย(voluminous = 1. (มากมาย) = abundant = prolific = copious = extensive = opulent = lavish = bulky = extended = profuse = ample = stupendous = astronomical  2.(ใหญ่โตมโหฬาร) = sizable = immense = monstrous = tremendous = mountainous = titanic = elephantine = gargantuan = prodigious massive = huge = large = capacious = enormous = commodious = mammoth = cumbersome = gigantic = weighty)

(d) zealous   (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดจ่อ)  (= enthusiastic = overeager = devoted = sedulous = fervent = impassioned = single-minded = irrational = hard-working = monomaniacal = fanatic = fervid = undeviating = unremitting = ardent)

(e) elusive   (อิ-ลู้-ซิฟว)  (๑. ว่องไวเหมือนปรอท, หลบหลีกเก่ง (ในเรื่องการตอบคำถาม), ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาดหรือชำนาญ, เลี่ยง (งาน, หน้าที่) อยู่ประจำ   ๒. เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย, ลึกลับ)  (1. = evasive = slippery = fleeting = transient = transitory = shifty  2. = subtle = baffling = mysterious = abstruse = complicated = difficult)

(f) squeamish   (สควี้-มิช)  (ตกใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, งอแง, พิถีพิถัน, จู้จี้, เจ้าระเบียบ)  (= delicate = fastidious = sensitive = finicky = fussy = dainty = queasy = precious =  overnice = prissy)

(g) transient   (แทร้น-ซี-เอิ้นท)  (ชั่วคราว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ประเดี๋ยวเดียว)  (= impermanent = temporary = transitory = passing = brief = fleeting = momentary = ephemeral = short-lived = evanescent = fugitive = mortal = perishable = unlasting = vanishing = provisional = temporal = inconstant)

(h) incontrovertible   (ที่โต้แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)  (= undeniable = indisputable = unquestionable = incontestable = indubitable = irrefutable = irrefragable = obvious = evident = conclusive = certain = unimpeachable = unanswerable)

3. After the liquidation of the gang leader, a tremendous conflict arose among the ambitious gang members who aspired to be boss.

(หลังจาก   การกำจัดโดยฆ่าทิ้ง-การสะสาง-การชำระหนี้หรือบัญชี-การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด   (ฆ่า) หัวหน้าแก๊ง  ความขัดแย้งอย่างใหญ่โตได้เกิดขึ้นในบรรดาสมาชิกของแก๊งที่ทะเยอทะยาน  ผู้ซึ่งปรารถนาจะขึ้นเป็นหัวหน้า  -  แทนคนเก่า)

(a)   collaboration   (ความร่วมมือ, การทำงานร่วมกับผู้อื่น, การช่วยเหลือ)  (=

cooperation = teamwork = affiliation = association = partnership = alliance = synergism = coactions = assistance = aid)

(b) remuneration   (ริ-มิว-นะ-เร้-ชั่น)  (ค่าตอบแทน, เงินตอบแทน, สินน้ำใจ, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การตอบแทน, การชดเชย)  (= payment = repayment = compensation = recompense = reimbursement = reward = tip = stipend = fee = honorarium = indemnification = reparation = settlement)

(c) killing; disposal of   (การฆ่า, การกำจัด)  (= murder = homicide = manslaughter = slaying = bloodshed = extermination = annihilation = slaughter = butchery = carnage = holocaust)

(d) havoc   (แฮ้ฟ-วอค)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความสับสนวุ่นวาย, ทำให้เสียหาย, ทำลาย)  (= destruction = ruin = devastation = disaster = catastrophe = calamity = upheaval = disruption = disorder = confusion = uproar = chaos = mayhem)

(e) hazard   (แฮ้ซ-เซิร์ด)  (ภัย, อันตราย, การเสี่ยง, สิ่งที่เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความเสี่ยง, อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, ความไม่แน่นอน)  (= jeopardy = peril = danger = menace = threat = risk = contingency = uncertainty = chance = accident)

(f) embezzlement   (การยักยอก, การฉ้อฉล, การคดโกง)  (= stealing = thievery = defalcation = peculation = pilfering = plunder = filching = purloining)

(g) embellishment   (การตกแต่ง, การประดับ, การเสริมแต่ง, การเพิ่มข้อปลีกย่อย)  (= decoration = ornamentation = enrichment = beautification = trimming = frill)

(h) miracle   (มิ-ระ-เคิ่ล)  (เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)  (= marvel = wonder = sensation = curiosity = oddity = rarity = portent = sign = prodigy)