หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 57)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Not having smoked in a week, Jack boasted of his abstinence

(มิได้สูบ (หยุดสูบ) บุหรี่ใน  ๑  สัปดาห์  แจ๊คคุยโว-โม้ ถึง  การบังคับใจตัวเอง-ความพอประมาณในการกินดื่มและความเพลิดเพลิน-ความพอเหมาะพอควรไม่มากจนเกินไป   ของตนเอง)

(a) commotion   (ความไม่สงบ, ความชุลมุนวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, การจลาจล, ความอึกทึกครึกโครม, ความเกรียวกราว, ความวุ่นวายทางการเมืองหรือสังคม)  (= disturbance = fuss = ado = agitation = pother = ferment = stir = bustle = excitement = flurry = tumult = uproar = convulsion = tempest = confusion = noise = upheaval = rumpus)    

(b) testimony   (คำให้การ, หลักฐาน, พยาน, การยืนยันโดยการสาบานตัว, การแถลงโดยเปิดเผย)  (= statement = declaration = assertion = acknowledgment = proof = evidence = deposition = attestation = substantiation = validation = attestation = verification = corroboration = admission = avowal)

(c) abstention   {การงด (ออกเสียง), การละเว้น, การสละสิทธิ์}  (= refraining = forbearance = avoidance = refusal = decline = self-denial = resistance = saying no to = turning down)  

(d) temperance   (การบังคับตัวเอง, การละเว้นสิ่งมึนเมา, การควบคุมอารมณ์, ความพอควร-พอประมาณ)  (= abstinence = moderation = austerity = asceticism = continence = abstention = sobriety = teetotalism = fasting = self-denial = self-discipline = self-control = self-restraint)

(e) vertigo   (อาการวิงเวียนศีรษะ เห็นสิ่งรอบตัวหมุนได้ ทำให้ทรงตัวลำบาก)  (= dizziness = lightheadedness = unsteadiness)

(f) nonchalance   (น้อน-ชะ-เลิ่นซ  หรือ  ล่านซ)  (ความไม่สนใจ, ความไม่ใยดี, ความเมินเฉย, ความห่างเหิน)  (= indifference = unconcern = equanimity = sang-froid = composure = detachment = self-possession = dispassion = insouciance = objectivity = casualness = imperturbability)                                                   

(g) entreaty   (เอน-ทรี้-ที่)  (การอ้อนวอน, การวิงวอน, การขอร้อง, คำขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน)  (= request = plea = supplication = petition = prayer = cry = appeal = adjuration = invocation = suit)

(h) taboo (= tabu)   (ทะ-บู้)  (๑. เป็นคำนาม หมายถึง ข้อห้าม, สิ่งห้าม, ศีลห้าม,  ๒. เป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง ห้าม, ต้องห้าม, เป็นข้อห้าม)  (1. (Noun) = prohibition = ban = forbiddance = restriction = limitation = proscription = repression = interdict = interdiction = no-no (Slang)  2. (Adjective) = prohibited = forbidden = proscribed = outlawed = banned = illicit = impermissible = unaccepted = frowned on = unacceptable = verboten = out-of-bounds = off-limits)

2. The parents told their children to repress their uncouth manners and act with decorum (ดิ-ค้อ-เริ่ม) at the party.

(พ่อแม่บอกให้ลูกๆ ของตนระงับ-ยับยั้งอากัปกริยาที่กะเร่อกะร่า-ป่าเถื่อนของตน  และประพฤติตัวด้วย   ความสุภาพ-ความประพฤติที่ถูกต้อง-มารยาท-สมบัติผู้ดี-ความงดงาม   ที่งานเลี้ยง)

(a) abeyance   (อะ-เบ๊-เอิ้นซ)  (การหยุด, การยั้ง, การระงับไว้ชั่วคราว, การพักเอาไว้ชั่วคราว, ความไม่แน่นอน)  (= suspension = inactivity = inaction = latency = cessation = recess = intermission = pause = quiescence = dormancy = remission = rest)

(b) aspersion   (อัส-เพ้อ-ซั่น หรือ ชั่น)  (การใส่ร้ายป้ายสี, การป้ายร้าย, ข้อกล่าวหา)  (= slander = defamation = libel = smear = slur = calumny = detraction = mudslinging = backbiting = discredit = reflection = attack = vilification = impugnation = assault)  

(c) enormity   (อิ-น้อร์-มิ-ที่)  (๑. ความมหึมา, ความใหญ่โต, ๒. ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย,  ความชั่วช้าเลวทราม  ๓. สิ่งชั่วร้าย, สิ่งที่ร้ายกาจ)  (1. = enormousness = hugeness = largeness = immensity = vastness = amplitude = bigness = greatness  2. = wickedness = baseness = depravity = sinfulness = vileness = heinousness = turpitude = evil = vice = viciousness = sin  3. (instance of depravity (ตัวอย่างของความชั่วร้าย-เลวร้าย)  = crime = atrocity = brutality = outrage = offense = sin = iniquity = rape = molestation = abuse = exploitation = obscenity = villainy)

(d) indignity   (ความเสื่อมเสีย, ความเสียเกียรติ, การเหยียดหยาม, การสบประมาท, การดูถูก)  (= disgrace = humiliation = disrespect = dishonor = affront = insult = ignominy = contempt = scorn = outrage = slur = slight)

(e) etiquette   (เอ๊ท-ทิ-เคท หรือ คิท)  (สมบัติผู้ดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรม

เนียมปฏิบัติ)  (decorum = propriety = mannerliness = seemliness = decency = civility = etiquette = respectability = conformity = conventionality = good form = politeness = correct behavior = courtesy = courteousness)

(f) valor (= valour)    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ)  {= courage = bravery = intrepidity = heroism = boldness = stamina = dauntlessness = fearlessness = fortitude = gallantry = mettle = nerve = spunk = toughness = guts (Slang)}

(g) anguish   (แอ๊ง-กวิช)  (ความเจ็บปวด, อาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมาน, อาการกลัดกลุ้มอย่างมาก, (คำกริยา) รู้สึกปวดอย่างรุนแรง)  (= agony = torment = torture = suffering = woe = pain = distress = sorrow = pang = grief = misery = heartbreak = despair = heartache)

(h) turbulence   (เท้อร์-บิว-เลิ่นซ)  {๑. ความวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล, การจลาจล, ความพล่าน, ๒. การรบกวน (ความสงบ), ความปั่นป่วน (ของอากาศหรือทะเล หรือลม)}  (1. = rebellion = mutiny =  chaos = pandemonium = unrest =  uprising = insubordination = riot = disorder = unruliness = wildness = anarchy = insurgency = restlessness = lawlessness = ungovernableness = undisciplinedness = uncontrollability  2. = disturbance = agitation = stir = restlessness = violence = storminess = tempest = windiness = windsweptness = roughness =  tumult = bluster)

3. The feeling of apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) was so prevalent during the election campaign that the candidates hardly bothered to make speeches.

(ความรู้สึกของ   ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วงกังวล-การไร้อารมณ์   (ของประชาชน) มีอยู่ทั่วไปในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้ง   จนกระทั่งผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) แทบจะไม่เดือดร้อนใจที่จะกล่าวสุนทรพจน์)  (คือ ผู้ลงคะแนนไม่สนใจการเลือกตั้ง  จนผู้สมัครไม่มีอารมณ์จะหาเสียง)

(a) haven   (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ)  (= asylum = refuge = shelter = retreat = sanctuary = harbor = sanctum = cover = hideaway = haunt)

(b) jeopardy   (เจ๊พ-เพอะ-ดี้)  (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)  (= peril = danger = precariousness = insecurity = exposure = risk = venture = hazard = adventure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(c) indifference   (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง)  (apathy = indifference = unconcern = impassivity = insensitivity = coldness = numbness = dispassion = disinterest = lethargy = listlessness = torpor = sluggishness)

(d) impunity   (อิม-พิ้ว-นิ-ที่)  (การได้รับการยกเว้นโทษ, การไม่ต้องได้รับโทษ, การได้รับนิรโทษกรรม)  (= forgiveness = excuse = pardon = release = dismissal = waiving = remission = acquittal = exemption = exoneration = exculpation = indemnity = absolution = amnesty)

(e) chagrin   (ชะ-กริ้น)  (ความผิดหวังเสียใจ, ความโทมนัส, ความคับแค้นใจ, ความแค้น)  (= distress = dismay = mortification = humiliation = embarrassment = shame = resentment = vexation = frustration = despair = confusion = disgruntlement)

(f) duplicity   (ดิว-พลิส-ซิ-ที่)  (การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, ความไม่ซื่อตรง, การตีสองหน้า)  (= deception = double-dealing = deceitfulness = cheating = hoax = hypocrisy = dissimulation = cant = insincerity = guile = artifice)  

(g) scrutiny   (สครู้-ทิ-นี่)  (การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, การตรวจสอบอย่างละเอียด, การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด)  (= inspection = investigation = examination = probing = perusal = surveillance = dissection = study = inquisition = inquiry = research = survey = exploration = search = watching)

(h) skirmish   (สเค้อร์-มิช)  (๑. (คำนาม) การต่อสู้กันประปราย, การต่อสู้ระหว่างกลุ่มเล็กๆ,  ๒. (คำกริยา) ต่อสู้กันประปราย หรือระหว่างกลุ่มเล็กๆ)  (1. (Noun) = dispute = disagreement = scrimmage = scuffle = encounter = brush = tussle = clash = argument = spat = incident = contretemps = bout = collision  2. (Verb) = scuffle = tussle = encounter = dispute = brush = collide = scrimmage = clash = conflict = engage = combat = contest = compete = struggle = contend)

4. Gaining better housing for all was the ultimate goal of the zealous reformer.

(การได้บ้านพักอาศัยที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน  เป็นเป้าหมาย   สุดท้าย-สูงที่สุด-ไกลสุด-มากสุด-ที่สุด-พื้นฐาน-รากฐาน-ทั้งหมด   ของนักปฏิรูปที่กระตือรือร้น-กระ ฉับกระเฉงคนนั้น)

(a)   incipient   (อิน-ซิ้พ-เพี่ยนท)  (แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น)  (= beginning =

starting = commencing = initial = elementary = rudimentary = inchoate = nascent = budding = embryonic)    

(b) acrimonious   (แอค-คริ-โม้-เนียส)  {(คำพูด) รุนแรง, เผ็ดร้อน, บาดหู, ขมขื่น, ดุเดือด, ถึงพริกถึงขิง}  {= sarcastic = biting = sharp = cutting = caustic = acerb = acidulous = stinging = waspish = harsh =  testy = vitriolic = bitchy (Slang)}

(c) efficacious   (เอฟ-ฟิ-เค้-เชิส)  (๑. มีประสิทธิภาพ, (ยา) ชงัด, ได้ผล, มีผล  ๒. เตะตา, เด่น, ทรงพลัง)  (1. = sufficient = adequate = effectual = competent = active = effective  2. = impressive = striking = emphatic = powerful = cogent = successful =  telling)

(d) final   (ไฟ้-เนิ่ล)  (๑. (คำคุณศัพท์) สุดท้าย, ในที่สุด, ที่สุด, จบ, เด็ดขาด, เป็นการสรุป  ๒. (คำนาม) สิ่งสุดท้าย, ตอนจบ, การสอบครั้งสุดท้าย, การแข่งขันรอบสุดท้าย)  (1. = last = ultimate = finishing = end = concluding = conclusive = terminal = terminating = extreme = decisive = definitive = closing = latest = irrevocable  2. = finale = termination = end = expiration = culmination = dead end)

(e) precocious   (พรี-โค้-เชิส)  (แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย, แก่แดด)  (= premature = early = forward = advanced = bright)   

(f) laudable   (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)  (= admirable = praiseworthy = commendable = exemplary = creditable = meritorious = model = deserving = worthy = excellent)

(g) voluble   (ว้อล-ลิว-เบิ้ล)  (พูดจาคล่องแคล่ว, พูดมาก)  (= talkative = verbal = fluent = articulate = loquacious = fast-talking = smooth-tongued = verbose = glib = facile = garrulous = eloquent = effusive = chatty = long-winded = discursive)

(h) obsolescent (= obsolete)   (พ้นสมัย, ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ)  (= outmoded = archaic = out of date (= out-of-date) = passé = antiquated = old-fashioned = dated = disused = outworn = outdated = ancient = effete = extinct = old = old hat = out)

5. The boxing champion went down to ignominious (อิก-โน-มิ้น-เนียส) defeat at the hands of the underdog.

(แชมเปี้ยนมวยนายนั้นตกต่ำลงสู่ความพ่ายแพ้ที่   น่าอับอาย-น่าอัปยศอดสู-เสียชื่อเสียง-น่ารังเกียจ-น่าดูถูก   ในกำมือของ (คู่ต่อสู้) ผู้เป็นฝ่ายเสียเปรียบ-นักมวยรองบ่อน)

(a) jubilant   (จู๊-บิ-เลิ่นท)  (ดีอกดีใจ, ปลื้มปิติยินดีร่าเริง)  (= overjoyed = rejoicing = ecstatic = elated = enraptured = exultant = rollicking = triumphant) 

(b) disgraceful   (น่าอัปยศอดสู, น่าอับอายขายหน้า, เสียหน้า, เสื่อมเสีย)  (= ignominious = dishonorable = disreputable = despicable = degrading = humiliating = shameful)

(c) pernicious   (เพอร์-นิ้ช-เชิส)  (มีอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)  (= destructive = deadly = baneful = malignant = noxious = deleterious = harmful = hurtful = injurious = detrimental = damaging = virulent = ruinous = lethal = fatal)

(d) reprehensible   (เร-พริ-เฮ้น-ซิ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกดุ, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด)  (= culpable = blameworthy = remiss = censurable = blamable = delinquent = criminal = immoral = unethical = objectionable = disreputable = wrong = wicked = damnable = heinous = derelict = sinful = miscreant = villainous)  

(e) dubious   (ดู๊-เบียส)  (๑. น่าสงสัย, น่าแคลงใจ,  ๒. คลุมเครือ, ไม่แน่นอน)  (1. = questionable = doubtful = suspect = unreliable = puzzling = mysterious = untrustworthy  2. = uncertain = unsure = undecided = unsettled = indefinite = vague = unpredictable = indecisive = hesitant = irresolute = disputable = debatable = problematic = ambiguous = equivocal = spurious = inauthentic)

(f) fraudulent   (ฟร้อ-ดู-เลิ่นท)  (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)  (= dishonest = deceptive = deceitful = cheating = sham = fake = counterfeit = duplicitous = illegal = lying = shady = treacherous = underhand = crooked = bogus = spurious)     

(g) indigent   (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน)  (= needy = poor = reduced = pinched = poverty-stricken = penniless = impoverished = insolvent = bankrupt)

(h) tranquil   (แทร้ง-ควิล)  (๑. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, ๒. สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน)  (1. = quiet = motionless = peaceful = hushed = calm = still = placid = smooth = even = restful = halcyon  2. = relaxed = calm = serene = placid = unruffled = peaceful = composed = unperturbed = equable = sedate)

6. When released from incarceration, he was gaunt and decrepit (ดิ-เคร้พ-พิท).

(เมื่อได้รับการปล่อยจากการกักขัง-การคุมขัง  เขาผอมโซและ   อ่อนกำลังด้วยวัยชรา-ชรา-แก่ตัว-เก่าแก่-เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(a) sinister   (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์)  (= malevolent = evil = inauspicious = malign = pernicious = noxious = baleful = disastrous = ominous = threatening = menacing = unlucky = corrupt = miscreant)

(b) ubiquitous   (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง – โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน)  (= omnipresent = universal = widespread = pervasive = prevalent = pervading = interfused = unavoidable = worldwide)

(c) nefarious   (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)  (= wicked = heinous = atrocious = flagrant = infamous = villainous = iniquitous = abominable = detestable = horrible = flagitious = base = vile = dreadful = horrendous = sinister = vicious)

(d) resilient   (ริ-ซิ้ล-เลี่ยนท)  (. ยืดหยุ่น, ดีดกลับ, เด้งกลับ,  ๒. กลับสู่สภาพเดิม, ฟื้นคืนสภาพเดิม)  (1. = elastic = flexible = springy = rubbery = stretch = tensile = rebounding = adjustable  2. = responsive = buoyant = sprightly = lively = perky = relaxed = free = adaptable = amenable = agreeable = complaisant)

(e) meticulous   (เม-ทิ้ค-คิว-เลิส)  (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)  (= finical = painstaking = punctilious = exacting = careful = fastidious = finicky = precise = perfectionist = fussy = scrupulous = nice)

(f) feeble   (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ไม่เต็มเต็ง)  (= decrepit = weak = weakened = broken down = worn out = falling apart = dilapidated = infirm = invalid = battered = debilitated = incapacitated = rickety = doddering = shaky) 

(g) propitious   (โพร-พิ้ช-เชิส)  (เอื้ออำนวย, เป็นมงคล, นิมิตดี, ราบรื่น)  (= auspicious = promising = hopeful = favorable = felicitous = lucky = fortunate = happy = rosy = blissful = providential = timely = reassuring = opportune = encouraging = advantageous)   

(h) furious   (ฟิ้ว-เรียส)  (๑. โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, เต็มไปด้วยความโกรธ,  ๒. มีอารมณ์รุนแรง, บ้าระห่ำ, รุนแรงมาก, อลหม่าน)  (1. = angry = infuriated = raging = mad = irate = enraged = incensed = wrathful = boiling = fuming = rabid = raving = inflamed = exasperated = on the warpath = up in arms  2. = turbulent = wild = violent = fierce = savage = vehement = stormy = intense = rampant = ferocious = mighty = clamorous = unrestrained = unleashed)