หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 56)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Smallpox is a contagious (คัน-เท้-เจิส) disease. 

(ไข้ทรพิษเป็นโรค  ซึ่งสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-ที่ติดต่อถึงกันได้- (คน) เป็นโรคซึ่งแพร่ไปยังคนอื่นได้- (ความคิด, ทัศนคติ, ความรู้สึก) ที่แพร่ไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว)

(a) interminable   (ไม่หยุดหย่อน, ไม่จบสิ้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, น่าเบื่อ)  (= ceaseless = incessant = unending = endless = illimitable = unlimited = limitless = unceasing = boundless = unbounded = infinite = everlasting = eternal = perpetual = continuous = continual = constant = consistent = steady)

(b) avid   (แอฟ-วิด)  (๑. กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก  ๒.ละโมบ, ตะกละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย)  (1.= eager = enthusiastic = keen = ardent = fervent = zealous = anxious = energetic = earnest = impassioned  2. = greedy = voracious = avaricious = rapacious = insatiable = covetous = grasping = acquisitive = hoggish = piggish = grabby = miserly = stingy = mercenary)

(c) rudimentary   (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญ เติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ)  (= elementary = fundamental = introductory = beginning = initial = primary = original = essential = basic = underlying = embryonic = germinal = early = undeveloped = imperfect)

(d) transmissible   (แทรน-สมิส-ซิ-เบิ้ล)  (แพร่เชื้อได้, ซึ่งติดต่อกันได้, ถ่ายทอดได้, กระจายได้, ซึ่งผ่านได้)  (= communicable = catching = infectious = spreading = inoculable)

(e) caustic   (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย)  (1. = sarcastic = biting = brusque = scathing = harsh = acrimonious = sardonic = stinging = bitter  2. = corrosive = erosive = gnawing = destructive = mordant = acrid = wasting)

(f) infamous   (อิ๊น-เฟ-เมิส)  (เสียชื่อเสียง, เลวทราม, น่าเกลียดชัง, แย่มาก)  (= notorious = scandalous = outrageous = disreputable = dishonorable = disgraceful = ignoble = execrable = ignominious = perfidious = villainous)

(g) gullible   (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย, เชื่อคนง่ายแบบหูเบา)(= credulous = unsuspecting = trustful = naïve = simple = innocent = confiding = trusting = green (อ่อนหัด, มือใหม่) = believing = unskeptical = unsuspicious)

2. One of the most poignant (พ้อย-เนิ่นท หรือ พ้อย-เยิ่นท) sights of my childhood is the toddler howling for his mother.

(ภาพที่  ๑. สะเทือนอารมณ์อย่างรุนแรง-เจ็บปวด-เจ็บแสบ-สาหัส- ๒. เผ็ดร้อน-รุนแรง-ฉุน-แหลม-คมกริบ  ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตในวัยเด็กของผม  คือ  (ภาพ) เด็กทารก (ที่เดินเตาะแตะ) ร้องโหยหวนเพื่อหาแม่ของตน)

(a) inadvertent   (อิน-แอด-เว้อร์-เทิ่น)  (๑.ไม่เอาใจใส่, ขาดความสนใจ, ๒.ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่เจตนา,. เลินเล่อ, ประมาท)  (1. = inattentive = thoughtless  2. = unintentional = accidental = unintended = fortuitous = by chance  3. = careless = reckless = negligent = unmindful = unobservant = inconsiderate = heedless = forgetful = unheedful = unheeding)

(b) ominous   (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ)  (= sinister = threatening = portentous = foreboding = fateful = minatory = inauspicious = menacing = unpropitious = premonitory = monitory = suggestive = presaging = prophetic)

(c) heartbreaking   (ซึ่งทำให้เสียใจมาก, ซึ่งทำให้ใจสลาย, ซึ่งทำให้เศร้ามาก) (ความหมายของ “Poignant” มี ๒ อย่าง คือ(1. = agonizing = touching = moving = pathetic = excruciating = piercing = sharp = acute = tormenting = bitter = painful  2. = cutting = barbed = sharp = keen = acid = biting = caustic = vitriolic = trenchant = mordant = stinging)

(d) tremulous   (เทร้ม-มิว-ลัส)  {๑. (ตัว) สั่น, ๒. กลัว-ประหม่า-ลังเล ๓. ร้อนรน-กระวนกระวาย)  (1.= shaking = trembling = quivery = spasmodic = shaky = fluttery = quavering = quaky = shivering = convulsive = throbbing = palpitating  2. = fearful = faltering = hesitant = irresolute = timid = uncertain = wobbly = wavering = weak = cowardly = flinching = quailing = scared = cowering = cringing  3. = excited = aquiver = atremble = aflutter = stimulated = stirred = agitated = restless = restive = impatient = worked-up = flustered = on tenterhooks = agog)

(e) incongruous   (อิน-ค้อง-กรู-เอิส)  (ไม่ลงรอยกัน, ไม่เข้ากัน, ไม่สามัคคี, ไม่เหมาะสม)  (= discordant = incongruent = inharmonious = clashing = ill-sorted = ill-suited = disparate = mismatched = unsuitable = unfit = unbecoming = inappropriate = absurd = discrepant = grotesque)

(f) belligerent   (เบล-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ชอบตีรันฟันแทง, ชอบสู้รบ, ก่อสงคราม, ทำสงคราม, ประเทศที่ทำสงคราม, ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, ภาวะสงคราม)  (= hostile = pugnacious = bellicose = warlike = contentious = quarrelsome = embattled = litigious = combative = aggressive = polemic = defiant = disputatious = argumentative = warring = battling)

(g) sordid   (ซ้อร์-ดิด)  (๑. สกปรก, ๒. โสมม, เลวทราม, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ๓. เห็นแก่ตัว, โลภ, งก, ตะกละ)  (1.= dirty = squalid = rundown = slummy = ramshackle = grimy = unwashed = unclean = shabby = slovenly = uncared-for = filthy  2. = wicked = evil = vile = vicious = sinful = base = degraded = debauched = impure = immoral = profligate = abandoned = wanton = disreputable = depraved = degenerate  3. = selfish = venal = corrupt = mercenary = unprincipled = self-seeking = self-serving = mean = shady = avaricious = covetous = grasping = greedy)

(h) inconsiderable   (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ)  (= insignificant = unimportant = trifling = petty = paltry = picayune = piddling = slight = inconsequential = meaningless = nit-picking = measly = mingy = frivolous = worthless)

3. The western region of Canada has a temperate climate.

(ภูมิภาคทางตะวันตกของแคนาดามีภูมิอากาศ  ปานกลาง-ไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไป-พอควร-เหมาะกับกาลเทศะ-ไม่เลยเถิด-ควบคุมอารมณ์ได้-บังคับตัวเองได้)

(a) tangible   (สัมผัสได้, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, แน่ชัด, มีรูปร่าง, มีแก่นแท้, แท้จริง)  (= concrete = material = objective = solid = substantial = palpable = real = actual = manifest = plain = clear-cut = veritable = precise = specific = factual)

(b) moderate   (ม้อด-เดอ-เรท) {(คำคุณศัพท์) ๑.ปานกลาง, ไม่รุนแรง, ๒.ไม่มากเกินไป, พอประมาณ, พอสมควร, (คำนาม) ๓. ผู้มีความเห็นแบบสายกลาง-ไม่รุนแรง)  (1. = mild = temperate = gentle = calm = balmy  2. = middle-of-the-road = mediocre = average = balanced = reasonable = indifferent = pedestrian = commonplace = so-so = fair  3. = middle-of-the-roader = centrist}

(c) scurrilous   (สเค้อ-ริ-เลิส)  (หยาบคาย, สามหาว, ด่าว่า, ต่ำช้า)  (= offensive = indecent = insulting = scandalous = coarse = opprobrious = abusive = obscene = vulgar = vituperative = gross = reproachful = low = foul)

(d) rampant   (แร้ม-เพิ่นท)  (๑. แพร่หลาย, แผ่ขยายไปทั่ว, ๒. วิ่งพล่าน, รุนแรง, ตึงตัง, อาละวาด, แผลงฤทธิ์)  (1. = widespread = unchecked = prevalent = rife = epidemic = far-flung = universal = comprehensive  2. = wild = unrestrained = excessive = unbridled = flagrant = egregious = boisterous = rampaging)

(e) inane   (อิน-เนน)  (โง่, ขาดสติ, ขาดความคิด,ไร้สาระ, น่าเย้ยหยัน, ว่างเปล่า, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ)  (= foolish = senseless = pointless = insignificant = trivial = ludicrous = fatuous = silly = ridiculous = absurd = empty = vapid = insipid = banal = bland = jejune)

(f) clandestine   (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ส่วนตัว)  (= secret = surreptitious = confidential = undercover = underground = covert = hidden = concealed = furtive = stealthy = disguised = unrevealed = undisclosed = conspiratorial)

(g) inexorable   (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่อ่อนข้อ, ไม่ย่อท้อ, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ไม่ยอมแพ้, ไม่เปลี่ยนแปลง)  (= unyielding = relentless = immovable = inflexible = obdurate = determined = irresistible = adamant = resolute = intractable = stubborn = steadfast = stanch = firm = uncooperative)

4. They did not hesitate to volunteer for the most difficult jobs.

(พวกเขาไม่ลังเลใจที่จะ   อาสาสมัคร-บอกโดยใจสมัคร-ผู้อาสาสมัครหรือกระทำโดยเจตนา-สมัครใจ-เกิดขึ้นเอง   สำหรับงานที่ยากลำบากที่สุด)

(a) subvert   (ซับ-เวิ้ร์ท)  (๑.  บ่อนทำลาย, ทำลาย, โค่นล้ม, ล้มล้าง, ๒. ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย)  (1. = overthrow = overturn = upset = overwhelm = demolish = destroy = ruin = wreck = devastate  2. = debase = degrade = defile = deprave = corrupt = contaminate = pollute = poison = taint = undermine = warp = spoil = ruin = mar)

(b) galvanize   (แก๊ล-วะ-ไนซ)  (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟ)  (= stimulate = excite = arouse = rouse = startle = provoke = electrify = quicken = pique = incite = vitalize = rally = stir = awaken = awake = wake = fire = foment)

(c) tantalize   (แท๊น-ทะ-ไลซ)  (ยั่วเย้า, ทำให้น้ำลายไหล)  (= tease =  torment = frustrate = bait = titillate = stimulate = provoke = foil = baffle = withhold = beckon = bewitch = lead on)

(d) offer   (เสนอ, อาสา, รับทำ, มอบ, ถวาย, ให้, กล่าวว่าจะยกให้, เสนอ, เสนอราคา, บอกราคา, บอกขาย, ขอแต่งงาน)  (volunteer = offer = give = provide = proffer = donate = tender = present = submit = suggest = contribute = furnish = supply = bestow = propose  -  ขอแต่งงาน

(e) gesticulate   (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง, โบกไม้โบกมือ, ทำท่าทาง – โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด)  (= gesture = signal = mime = pantomime = motion)

(f) fabricate  (แฟ้บ-ริ-เคท)  (๑.  สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ,  ๒. ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่อง-สร้างเรื่องขึ้นมา)  (1. = make = manufacture = construct = assemble = create = produce = build = devise = compose = fashion  2. = concoct = invent = feign = make up = forge = contrive)

(g) reprimand   (เร้พ-พริ-แมนด หรือ มานด)  {๑. (คำกริยา) ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง, ๒. (คำนาม) การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง)}(1. (คำกริยา) = rebuke = reprove = censure = reproach = chide = admonish = scold = chastise = upbraid = find fault with = take to task = reprehend = tell off   2. (คำนาม)= reproof = rebuke = reproach = scolding = condemnation = censure = dressing-down = tongue-lashing = admonishment = disapprobation = denunciation = upbraiding = castigation = tirade)

5. At the medical convention the topic discussed was the prevention of obesity (โอ-เบ๊-ซิ-ที่).

(ณ การประชุมทางการแพทย์  หัวข้อที่ปรึกษาหารือกัน  คือการป้องกัน  การอ้วนมากเกินไป)

(a) prognosis   (พรอก-โน้-ซิส)  (การทำนายอาการของโรค, การทำนาย, การคาดคะเน)  (= prediction = forecast = prognostication = prophecy = divination = expectation = anticipation = foretelling = warning = promise = portent = omen = augury)

(b) trepidation   (เทรพ-พิ-เด๊-ชั่น)  (ความกลัว, การสั่น, การสั่นเทา, ความกังวลใจ, ความประหม่า)  (= fear = apprehension = anxiety = trembling = foreboding = misgiving = agitation = panic = perturbation = nervousness = nerves = jitters = dread = alarm = cold sweat)

(c) felony   (เฟ้ล-โล-นี่)  (๑. ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน วางเพลิง  ๒. การทำชั่ว, การทำผิด, การล่วงละเมิด)  (1. = crime = offense = misdemeanor = tort = infraction = malefaction = illegality  2. = violation = transgression = wrong = wrongdoing = misconduct = delinquency = iniquity = sin = wickedness  =  unrighteousness = dereliction = villainy = trespass = malefaction = vice = outrage)

(d) condolence   (คัน-โด๊ล-เลิ่นซ)  (การแสดงความเสียใจด้วย, การปลอบโยน, การปลอบขวัญ)  (= sympathy = commiseration = solace = consolation = comfort = pity = compassion)

(e) overweight   (น้ำหนักมากเกินไป, การอ้วนมากเกินไป)  (= fatness = corpulence = heaviness = stoutness = plumpness = rotundness = stockiness = fleshiness = portliness = chubbiness = paunchiness)

(f) alacrity   (อะ-แล้ค-ริ-ที่)  (๑. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความเต็มใจ, ๒. ความคล่องแคล่ว, ความว่องไวรวดเร็ว)  (1. = eagerness = willingness = zeal = enthusiasm = readiness = heartiness = fervor = relish  2. = speed = quickness = swiftness = rapidity = promptness = suddenness = readiness = dispatch)

(g) octogenarian   (อ๊อค-โต-เจน-แน้-เรี่ยน)  (ผู้มีอายุเกิน ๘๐ ปี  คือ ระหว่าง ๘๐ – ๘๙ ปี)

(h) duress   (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้สูญเสียอิสรภาพ, การกัก กัน, การคุมขัง)  (= compulsion = force = coercion = obligation = constraint = pressure = urgency = demand = emergency = necessity = exigency)

(i) fraud   (ฟร้อด)  (๑. การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, การทุจริต, พฤฒิกรรมที่หลอกลวง, เล่ห์, ของปลอม,  ๒. ผู้หลอกลวง)  (1. = deception = trickery = fakery = counterfeit = deceit = duplicity = guile = imposture = chicanery = swindle = sham = hoax = fake  2. = faker = swindler = liar = impostor = counterfeiter = cheat = crook = double-dealer = law-breaker = shady character = charlatan = rogue = scoundrel)

6. Everyone we knew was under surveillance (เซอร์-เว้-เลิ่นซ).

(ทุกคนที่เรารู้จัก  อยู่ภายใต้  การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด-การเฝ้ามองอย่างระมัดระวัง (โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร)-การควบคุม-การตรวจตรา-การดูแล)

(a) vendetta   (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความพยาบาทอันยาวนาน, ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล)  (= feud = hostility = conflict = contention = strife = enmity = dissension = controversy = quarrel = dispute = fracas = breach = animosity = schism = clash = ill will)

(b) catastrophe   (คะ-แทส-โทร-ฟี)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอนจบของละคร)  (= disaster = calamity = debacle = misfortune = mishap = distress = blow = hardship = ruin = scourge = reverse = tragedy = cataclysm)

(c) aversion   (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ)  (= antipathy = hostility = hatred = repugnance = odium = loathing = disgust = dislike = detestation = abhorrence = distaste = revulsion)

(d) frenzy   (เฟร้น-ซี่)  (ความบ้าคลั่ง, ความบ้าระห่ำ, การมีอาการคุ้มคลั่ง, ความตื่นเต้นอย่างมาก)  (= madness = mania = excitement = agitation = delirium = passion = derangement = lunacy = fury = rage = insanity)

(e) a close watch   (การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด)  (surveillance = watch = lookout = observance = vigil = scrutiny = guard = vigilance = care = supervision = tracking = tailing = trailing = bugging = การติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, eavesdropping = การดักฟัง-ลอบฟัง)

(f) penury   (เพ้น-ยิว-รี่)  (๑. ความยากจนที่สุด, ความขัดสน, ๒. ความขาดแคลน, ความมีไม่เพียงพอ)  (1.= poverty = pauperism = indigence = paucity = pennilessness = need = want = insolvency = destitution = privation = impecuniousness = mendicancy = beggary  2. = lack = shortage = dearth = insufficiency = inadequacy = paucity = scarcity = scantiness = deficiency = skimpiness = meagerness)

(g) affluence   (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย)  (= wealth = richness = riches = opulence = plenty = prosperity = resources = assets = substance = luxury = fortune = privilege)

(h) fiasco   (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)  (= failure = disaster = mess = botch = ruin = rout = defeat = miscarriage = dud = fizzle = flop)

7. Don’t be credulous and let a mountebank (เม้านท-ที-แบงค) deceive you.

(จงอย่าหูเบาและปล่อยให้  คนหลอกลวง-หมอเถื่อน-หมอกำมะลอ   หลอกต้มคุณ)

(a) accomplice   (อะ-คล้อม-พลิซ)  (ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด, ผู้สมรู้ร่วมคิด)  (= co-conspirator = accessory = partner-in-crime = henchman = co-defendant = confederate = fellow-criminal = tool = cat’s-paw = aider and abettor)

(b) charlatan   (ช้าร์-ละ-เทิ่น)  (คนล่อลวง, นักต้มตุ๋น, หมอเถื่อน, คนร้องขายของตามตลาด  ผู้หลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ)  (= quack = fraud = cheat = swindler = rascal = faker = humbug = liar = bluffer = phony = deceiver = trickster = pretender = bilk = rogue = impostor = sharper)

(c) fugitive   (ฟิ้ว-จิ-ทิฟว)  (๑. (คำนาม)  ผู้หลบหนี, คนที่กำลังหนี, ผู้ลี้ภัย  ๒. (คำคุณศัพท์)  ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว, แว้บเดียว, ไม่ถาวร, ที่หลบหนี, ที่ลี้ภัย, เปลี่ยนแปลง, ร่อนเร่)  (1.  (Noun)= deserter = runaway = refugee = renegade = outlaw = outcast = wanderer = absconder = pariah  2.  (Adjective) =transitory = transient = fleeting = ephemeral = short-lived = evanescent = momentary = shifting = uncertain = unfixed = unsettled = passing = brief)

(d) interloper   (อิน-เทอะ-โล้พ-เพ่อะ)  (ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต, ผู้ดำเนินกิจการผิดกฎหมาย, ผู้ยุ่งเรื่องของคนอื่น, ผู้พูดสอดขึ้น)  (= intruder = trespasser = interposer = interferer = meddler = obtruder = invader = poacher = stranger = outsider)

(e) altruist   (แอ๊ล-ทรู-อิสท)  (ผู้ปฏิบัติหรือยึดการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง, ผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์)  (= philanthropist = humanitarian = benefactor = angel = patron = donor = subsidizer = Good Samaritan = Lady Bountiful = do-gooder = liberal)

(f) beneficiary   (เบน-เน-ฟิ้ช-เชีย-รี่)  (๑.  (คำนาม) ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ  ๒.  (คุณศัพท์) เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์)  (1.= donee = recipient = receiver = inheritor = heir = heiress = pensioner = gainer = winner  2. = concerning the reception of benefits)

(g) mascot  (แมส-ค้าท หรือ เคิท)  (ตัวนำโชค, ผู้นำโชค)  (= charm = totem = pet = fetish = talisman = amulet)

(h) casualty   (แค้ช-ชวล-ที่)  (คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ-สงคราม-การก่อการร้าย ฯลฯ, คนหรือกลุ่มคนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายในอุบัติเหตุ-สงคราม, จำนวนคนตาย, อุบัติเหตุร้ายแรง  -  โดยเฉพาะที่มีคนตาย)  (= victim = sufferer = loss = fatality = martyr)

(i) cynic   (ซิ้น-นิค)  (๑.  (คำนาม)คนมองโลกแง่ร้าย, บุคคลที่ระแวงสงสัยในความดี-คุณค่า-ความซื่อตรงของผู้อื่น, ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, ผู้ที่เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความเห็นแก่ตัว และการชอบเยาะเย้ยคนอื่น, ๒.  (คำคุณศัพท์)ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, เกี่ยวกับการเกลียดสังคมมนุษย์อย่างมาก)  (= skeptic = pessimist = misanthrope = scoffer = faultfinder = sneerer = critic = detractor = censurer = carper = caviler = castigator = traducer)

(j) elite   (เอ-ลี้ท หรือ อิ-ลี้ท)  {(คำนาม)  คนหัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, ชนชั้นสูง, ผู้นำ, กลุ่มอิทธิพล, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, (คำคุณศัพท์) ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด} (Noun= gentry = aristocracy = upper class = nobility = flower = elect = the privileged = cream of the crop = oligarchy = meritocracy = clique = coterie = cabal)

8. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร   ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ   เช่น อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent   (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน)  (= unclear = illogical = confused = muddled = rambling = unintelligible = wild = irrational = disjointed = disconnected = inconsistent = inarticulate)

(b) prestigious   (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ)  (= renowned = esteemed = respected = prominent = eminent = distinguished = illustrious = reputable = high-class = superior = notable = outstanding = exalted = celebrated = important)

(c) harmless   (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ)  (= innocuous = inoffensive = safe = mild = moderate = unstimulating = dull = uninspiring = banal = bland)

(d) ferocious   (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง)  (= bloodthirsty = savage = cruel = fierce = rapacious = bestial = brutal = predatory = ravenous = inhuman = barbarous = murderous = fiendish = untamed = feral)

(e) flamboyant   (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่)  (= ornate = vivid = flashy = showy = bright = loud = garish = jazzy = ostentatious = florid = overdone = wild = exaggerated = theatrical = attention-getting = campy)

(f) fractious   (แฟร้ค-ชัส)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ขี้โมโห, หัวดื้อ, ดื้อรั้น)  (= rebellious = unruly = cross = petulant = cranky = intractable = irritable = captious = perverse = churlish = grumpy = contrary = recalcitrant = forward)

(g) ostentatious   (ออส-เทน-เท้-ชัส)  (ซึ่งเป็นการแสร้งแสดงอวด เช่น ว่าตนร่ำ รวย, โอ้อวด, เอาหน้า)  (= pretentious = showy = flashy = boastful = conspicuous = flamboyant = immodest = garish = grandiose = pompous)

(h) surreptitious   (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ลับๆล่อๆ, ซ่อนเร้น, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย)  (= furtive = stealthy = sly = sneaky = shifty = underhanded = clandestine = secret = hidden = covert = undercover = hush-hush)

(i) prolific   (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก)  (= fruitful = abundant = luxuriant = copious = fecund = bountiful = proliferating = productive = procreative = progenitive = fertile = multiplying)

(j) nomadic   (โน-แม้ด-ดิค)  (ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ, ท่องเที่ยวไปมา)  (= wandering = roving = unsettled = migrant = migratory = vagabond = drifting = itinerant = vagrant = footloose = vagrant = footloose = peripatetic)